Четвер, 19 вересня 2013 15:58

Новинки - вересень 2013

Автор 

Нові надходження літератури за вересень 2013 року

28.691.89
М22

Мамонтова, В. А.

Тли семейства ляхнид (Homoptera, Aphidoidea, Lachnidae) фауны восточной Европы и сопредельных территорий / В. А. Мамонтова ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена. – К. : Наукова думка, 2012. – 389, [2] c.: рис.. – (Наукова книга). – ISBN 978-966-00-1274-5 : 270.04 грн. (в пер.)
1. Ентомологія – Тля – Наукова література

Приведены диагнозы подсемейств, триб и подтриб, иллюстрированные описания 20 родов и 100 видов. Даны определительные таблицы подсемейств, триб, родов и видов тлей-ляхнид, представленных в фауне Восточной Европы, Кавказа и Закавказья, Средней Азии, а также Азиатской России. Для энтомологов биологических и лесохозяйственных научных учреждений, преподавателей и студентов биологических факультетов высших учебных заведений.

Примірників: 4

30.11я73
К66

Кормановський, С. І.

Інженерна та комп’ютерна графіка : [навч. посіб.] / С. І. Кормановський, О. В. Слободянюк, В. Н. Пащенко ; М-во освіти і науки України, ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 118 c.: рис.. – 30.00 грн. (в паліт.)
1. Інженерна графіка – Комп"ютерна графіка – Навчальні посібники

В посібнику розглянуті теоретичні основи побудови технічних креслень та аксонометричних проекцій, основні стандарти до оформлення креслень деталей, їх з’єднань, практичні завдання та рекомендації до їх виконання. Посібник розроблений у відповідності з планом кафедри та програмою дисципліни "Інженерна та комп’ютерна графіка".

Примірників: 7

31.26я73
Е50

Електричні машини і апарати : навч. посіб. / Ю. М. Куценко, В. Ф. Яковлєв, В. М. Смуригін [та ін.]. – К. : Аграр. освіта, 2013. – 449, [1] c.: фото кольор., рис.. – ISBN 978-966-2007-38-1 : 65.00 грн. (в паліт.)
1. Електричні машини – Навчальні посібники
2. Електричні апарати – Навчальні посібники

Розглянуто основні закони електротехніки в теорії електричних апаратів і машин. Представлено конструкції та принцип роботи машин постійного струму, трансформаторів, асинхронних та синхронних машин. Узагальнено технології виготовлення цих машин з використанням сучасних електротехнологій.

Примірників: 5

34.44я73
Д38

Деталі машин : підручник / А. В. Міняйло, Л. М. Тіщенко, Д. І. Мазоренко [та ін.]. – К. : Агроосвіта, 2013. – 448 c.: рис.. – ISBN 978-966-2007-28-2 : 49.00 грн. (в паліт.)
1. Деталі машин – Підручники

Викладено сучасні методи проектування і конструювання деталей і вузлів загального призначення: механічних передач, валів, осей, підшипників, муфт, пружних елементів, з"єднань тощо.

Примірників: 40

40я73
А25

Аграрна економіка : навч. посіб. для студ. вузів. Т.1 : Фермер: базовий рівень / [ред. Х. Лохнер, Й. Бреккер]. – 3-те вид., перероб.. – К. : Інтас, 2007. – 615, [9] c.. – ISBN 978-966-2007-70-1 : 224.00 грн. (в обклад.)
1. Аграрна економіка – Навчальні посібники для вузів

Примірників: 1

41.4
И73

Интеллигентное растениеводство : в 2-х ч.. Ч. І : Концепция земледелия 3С. Ч. ІІ : Минимальная технология обработки почвы с научной точки зрения. – 3-е изд.. – Хасберген : AMAZONEN-Werke, 2011. – 157, [1] c.: фото, граф. + 1 брош. (63 с.). – 100.00 грн. (в пер.)
1. Землеробство – Науково-практичне видання
2. Агротехніка – Науково-практичне видання

Примірників: 1

46.8я73
Т38

Технологія виробництва продукції птахівництва : практ. до викон. лаб. занять студ. аграр. внз ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом 6.090102 "Технологія вир-ва і перероб. продукції тваринництва" : навч. посіб. для студ. вузів / В. П. Бородай, Н. П. Пономаренко, О. М. Похил [та ін.]. – К. : Агроосвіта, 2013. – 272 c.: табл., фото, схеми. – ISBN 978-966-2007-27-5 : 28.97 грн. (в обклад.)
1. Птахівництво – Технологія виробництва продукції – Практикум для вузів

У практикумі висвітлено теми лабораторних занять для студентів з дисципліни "Технологія виробництва продукції птахівництва", передбачені програмою навчальної дисципліни: конституція та екстер"єр сільськогосподарської птиці і визначення за ними рівня продуктивності, статі й віку, продуктивність сільськогосподарської птиці, племінна робота у птахівництві, інкубація яєць, технологія виробництва харчових яєць, технологія виробництва м"яса птиці. До кожної теми наведено завдання для самостійної роботи і запитання для самоконтролю.

Примірників: 20

60.54(4УКР)
Л2

ЛГБТ-вектор Украины : сб. отчетов по мониторингу / [сост. А. Зинченков] ; Информ.-правозащитный Центр для геев и лесбиянок "Наш мир". – К. : Центр "Наш мир", 2013. – 154, [6] c.. – 25.00 грн. (в обл.)
1. Сексуальні меншинства – Соціальна політика – Політичне становище – Звіти

В сборник включены три мониторинговых отчета, отражающих социальное, правовое и политическое положение сексуальных меншинств в Украине. Приведен анализ законодательства, заявлений политиков, данные социологических опросов населения, примеры случаев дискриминации на почве сексуальной ориентации, медиа-мониторинг и др.

Примірників: 1

63.3(2)7
С69

Социализм: ХХI век / И. И. Мигович, А. Г. Арсеенко, Е. Н. Герасимов [и др.] ; Ин-т проблем социализма. – К. : Бізнесполіграф, 2013. – 487, [1] c.. – (Общественная б-ка. Реалистическая теория и созидательная практика). – ISBN 978-966-139-004-0 : 50.00 грн. (в обл.)
1. Соціалістична система господарювання – Наукова література

У суспільних умовах, що змінилися на перетині ХХ-ХХІ століть, уявлення про подальші шляхи людства, про соціалізм потребують глибокого всебічного аналізу і розвитку.

Примірників: 1

65я5
З-41

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Вип. 80. Ч. 2 : Економіка / [редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.]. – Умань, 2012. – 195, [1] c.: рис., табл. – 30.00 грн. (в обклад.)
1. Економіка АПК – Збірники наукових праць

Примірників: 1

65.052.21
Б39

Безверхий, К. В.

Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств: обліково-контрольний аспект : монографія / К. В. Безверхий. – К. : ЦУЛ, 2013. – 275, [1] c.: табл., схеми. – ISBN 978-611-01-0554-5 : 50.00 грн. (в обклад.)
1. Управління підприємством – Витрати – Непрямі – Монографії

У монографії обгрунтовано пропозиції з удосконалення методики та організації обліку і контролю непрямих витрат промислових підприємств. Розкрито економічну сутність категорії витрат і поняття непрямих витрат. Удосконалено касифікацію та склад непрямих витрат промислових підприємств відповідно до потреб управління. Виокремлено організаційно-технологічні особливості діяльності підприємств приладобудування та проаналізовано ступінь їх впливу на побудову обліку і контролю непрямих витрат.

Примірників: 1

65.052.226я73
П44

Податок на доходи фізичних осіб : навч. посіб. / [Н. Л. Правдюк, О. А. Подолянчук, Я. П. Іщенко, О. О. Любар ; за ред. Н. Л. Правдюк] ; М-во аграр. політики і продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : Фірма "Планер", 2012. – 166, [1] c.: табл.. – ISBN 978-966-2337-45-7 : 30.00 грн. (в обклад.)
1. Податки – Доходи фізичних осіб – Навчальні посібники

У навчальному посібнику наведено механізм оподаткування податком з доходів фізичних осіб та відображення в обліку.

Примірників: 6

65.32
Д67

Донец, О. В.

Аграрное консультирование: теория, практика, методология : [монография] / О. В. Донец. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. – 318, [2] c.: табл., діагр.. – ISBN 978-966-491-402-1 : 40.00 грн. (в обл.)
1. Економіка АПК – Монографії
2. Дорадництво сільськогосподарське – Монографії

В монографии автором обобщены методологически-теоретические основы системы современного консультирования в аграрном секторе экономики Украины, сделана попытка выявить задачи и оценить проблемы, с которыми сталкиваются сегодня товаропроизводители и консультанты АРК в процессе информационно-консультационной деятельности, выработать и сформулировать рекомендации и предложения по развитию и совершенствованию современной системы крымского украинского сельскохозяйственного консультирования (дорадництва).

Примірників: 1

65.9(4УКР)-18
П61

Посібник з економічного розвитку сільських територій України : [посібник із впровадження проекту] / Д. Сах, В. Кононенко, О. Рудич, Д. Полтавець. – 2-ге видання. – К. : [б. в.], 2012. – 132 c.. – 30.00 грн. (в обклад.)
1. Сільське господарство – Економічний розвиток – Посібники

Це видання підготовлено в межах виконання проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІ",який фінансується Європейським Союзом та співфінансується і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні. Думки, висновки чи рекомендації, які містяться в цих матеріалах, належать виконавцям проекту, авторам та упорядникам цього видання і не відображають погляди Європейського Союзу чи ПРООН.

Примірників: 2

65.9(4УКР)290-93
Ф59

Фінансово-кредитний механізм діяльності підприємств: теорія та практика : колект. моногр. / [Л. О. Вдовенко, Н. Д. Фаюра, В. І. Янчукта та ін.] ; ВНАУ, Навч.-наук. ін.-т аграр. екон., Фін.-екон. ф-т, Каф. фін. та кредиту. – Вінниця : Балюк І. Б., 2012. – 187 c.: табл., рис.. – ISBN 978-617-530-152-4 : 35.00 грн. (в паліт.)
1. Підприємництво – Підприємництво в АПК – Фінансово-кредитна система – Україна – Вінницька область – Наукові видання

Колективна монографія, що є результатом творчої праці викладачів кафедри фінансів та кредиту за науковим напрямом "Функціонування та шляхи вдосконалення фінансово-кредитного механізму, його основи фінансового забезпечення як необхідної умови здійснення підприємницької діяльності та шляхів вдосконалення існуючого механізму з метою поліпшення ефективної діяльності підприємницьких структур в сучасних умовах господарювання. Особлива увага в монографії приділена фінансовому забезпеченню, оскільки основою ефективного функціонування підприємницьких структур залишається можливість забезпечення своєї діяльності необхідними фінансовими ресурсами.

Примірників: 22

65.9(4УКР-4ВІН)325.2
О-64

Організаційно-економічні аспекти розвитку галузі молочного скотарства у господарствах Вінницької області : монографія / В. М. Полеся, В. Я. Мельник, О. О. Недбалюк, О. В. Томчук ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : Меркьюрі - Поділля, 2011. – 186, [2] c.: рис., табл. – ISBN 978-617-530-095-4 : 40.00 грн. (в обклад.)
1. Молочне скотарство – Економічний розвиток – Вінницька область – Монографії

У монографії розглядаються теоретико-методологічні засади та проблеми організаційного і економічного характеру розвитку галузі молочного скотарства. Автори акцентують увагу на змісті, структурі та проблемах функціонування молокопродуктового комплексу, обгрунтуванні організаційно-економічного механізму забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції в галузі молочного скотарства.

Примірників: 9

65.9(4Укр)-45я73
Р64

Розміщення продуктивних сил : прогр. вибіркової навч. дисципліни для підготов. фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.030601 "Менеджмент" у внз ІІ-ІV рівнів акредитації М-ва аграр. політики та продовольства України / І. Н. Топіха, В. М. Онегіна, О. Р. Полішкевич ; Міністерство аграрної політики та продовольства України. – К. : Агроосвіта, 2013. – 23 c.: табл.. – 5.68 грн. (в обклад.)
1. Розміщення продуктивних сил – Програми

Примірників: 3

74.58я4
Н73

Нові технології навчання : наук.-метод. зб.. Вип. 75 / [голов. ред. О. А. Удод] ; М-во освіти і науки України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – К. : Фахова освіта, 2013. – 188 c.: табл.. – 48.00 грн. (в обл.)
1. Вища школа – Збірники наукових праць

Примірників: 1

 

Читати 14094 разів Останнє редагування Четвер, 03 жовтня 2013 13:41
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі