Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Нові надходження за травень 2019

Автор 

Новинки - травень

 33(05)
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-вироб. журн.. №9 (37) / редкол. Г. М. Калетнік ( гол. ред.) [та ін]; ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 166 c.: рис., табл.. – 80.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

33(05)
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-вироб. журн.. №10 (38) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.] ; ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 154 c.. – 80.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

33(05)
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук. - виробн. журн.. № 11 (39) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.] ; ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 166 c.: табл., рис.. – 80.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

33(05)
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.- вироб. журн.. №12 (40) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.]; ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 154 c.: табл., рис.. – 80.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

33(05)
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-вироб. журн.. № 1 (41) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред) [та ін.]; ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2019. – 216 c.: табл., рис.. – 80.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

33(05)
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр.наук.-виробн. журн. № 2 (42) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.]; ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2019. – 178 c.: рис., табл.. – 80.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

311:63(075.8)
Г69

Горкавий, В. К.

Аграрна статистика : навч. посіб / В. К. Горкавий, О. С. Ментей, В. В. Ярова ; М-во аграр. політикита продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2014. – 296, [2] c.: табл.. – 80.00 грн. (в паліт.)

Висвітлено предмет і метод аграрної статистики, організацію статистичного спостереження, а також застосування статистичних методів під час вивчення стану та розвитку соціально-економічних явищ аграрної економіки.

Примірників: 1

311(075.8)
Г69

Горкавий, В. К.

Статистика : [навч. посіб.] / В. К. Горкавий ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Київ : Алерта, 2012. – 607, [1] c.: табл.. – ISBN 978-617-566-089-8 : 70.00 грн. (в паліт.)

Висвітлено предмет і метод статистики, організацію статистичного спостереження, а також застосування статистичних групувань, абсолютних, відносних і середніх величин, показників варіації, рядів динаміки, індексів, вибіркового і кореляційного аналізу при вивченні стану та розвитку соціально-економічних явищ.

Примірників: 1

330.34
I-67

Innovative development of the economy:global trends and national features : collective monograph / за ред. J. Zukovskia, K. Shaposhnykov ; Aleksandras Stulginskis University. – Kaunas, 2018. – 352, [4] c.: рис., табл.. – ISBN 978-9934-571-76-3 : 100.00 грн. (в паліт.)

Примірників: 1

332.14
П85

Прямухіна, Н. В.

Проблеми та особливості ринкової трансформації регіональної економіка : монографія / Н. В. Прямухіна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технолог. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2015. – 330, [2] c.: рис., табл.. – ISBN 978-617-7320-22-6 : 80.00 грн. (в паліт.)

Наукове дослідження присвячено актуальним проблемам формування та розвитку регіонального ринкового простору України в умовах трансформаційних перетворень. Розглянуто питання адаптації світового досвіду управління ринковими трансформаціями до вітчизняних реалій та обгрунтовано його пріоритети на регіональному рівні. Визначено ключові напрями дослідження трансформацій та складові та українського регіонального менеджменту.

Примірників: 5

336.76(075.8)
А48

Алескерова, Ю. В.

Фінансовий ринок  : підручник / Ю. В. Алескерова ; ПВНЗ "Хмельниц. екон. ун-т". – Хмельницький, 2019. – 323, [1] c.: рис.. – ISBN 978-966-2696-64-2 : 300.00 грн. (в паліт.)

У підручнику висвітлено систему взаємовідносин учасників фінансового ринку, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними та фізичними особами за умови посередництва різноманітних фінансових інститутів. Розглянуті питання функціонування фінансового ринку, оцінені всі варіанти інвестицій для забезпечення інвесторами ефективного вкладення коштів та своєчасного їх вилучення з процесу інвестування.

Примірників: 1

338.43:657:631.16:633.1:631.53.01
О-36

Огійчук, М. Ф.

Організаційно-економічне регулювання ефективного виробництва насіння зернових культур високих генерацій та його обліково-аналітичне забезпечення : монографія / М. Ф. Огійчук, В. В. Орлов, С. І. Василішин ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2019. – 305, [3] c.: табл., рис.. – ISBN 978-617-7738-06-9 : 100.00 грн. (в паліт.)

Поглиблено теоретичні та практичні аспекти, а також надано практичні рекомендації щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму регулюванняефективного виробництва насіння зернових культур високих генерацій. Розкрито організаційно-економічні фактори та методичні підходи до оцінки ефективності виробництва насіння зернових культур високих генерацій у сучасних умовах господарювання.

Примірників: 1

338.246.027:631.11(477)
К17

Калашнікова, Т. В.

Удосконалення державної підтримки аграрних підприємств України в умовах глобалізації : монографія / Т. В. Калашнікова ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2014. – 279, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-617-7257-06-5 : 60.00 грн. (обкл.)

У монографії досліджуються теоретико-методологічні засади та особливості державної підтримки аграрних підприємств в Україні в умовах посилення глобалізаційних процесів, обгрунтовуються напрями її удосконалення.

Примірників: 1

378.091(045)
П84

Професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку праці : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практичної інтернет-конф., 28 лютого 2017 року / М-во освіти і науки України, НААН України, ВНАУ. – Вінниця, 2017. – 267 c.: рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

58:632.51-028.42(038)
Т35

Термінологічний словник з гербології. 1152 терміни : навч. посіб. / М.П. Косолапа, С.П. Танчик, Ю.П. Манько и др; Ред. М.П. Косолапа. – Київ : Слово, 2008. – 184 c.. – ISBN 978-966-8407-80-2 : 29.00 грн.

У словнику вміщено визначення 1152 спеціальних термінів, що вживаються в навчальній, науковій та виробничій літературі з питань гербології.

Примірників: 21

621.868.232
Т47

Тищенко, С. С.

Геометричні основи проектування поверхонь поличних робочих органів : монографія / С. С. Тищенко, В. В. Карась. – Дніпро : Домінанта-Прінт, 2019. – 356, [1] c.: рис., табл.. – ISBN 978-617-7371-46-4 : 100.00 грн. (обкл.)

Розглянуто геометричні методи проектування поверхонь поличних робочих органів. Наведено геометричні основи проектування як розгорнутих, так і нерозгортних поверхонь.

Примірників: 1

631.51(075.8)
К71

Косолап, М. П.

Система землеробства No-till : навч. посіб. / М. П. Косолап, О. П. Кротінов. – Київ : Логос, 2011. – 351, [1] c.: рис.,табл., фото кольор. – ISBN 978-966-171-374-0 : 100.00 грн. (в паліт.)

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи, наведено великий за обсягом інформативно-довідковий матеріал із нової перспективної для України енерго-та ресурсоощадної системи землеробства No-till. У сконцентрованому вигляді представлено технології вирощування найбільш поширених польових культур.

Примірників: 43

631.16:658.155.2
О-54

Олійник, О. В.

Фомування прибутків і конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств : монографія / О. В. Олійник, В. В. Макогон, О. Ю. Скоромна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. аграр. ун-т ім В. В. Докучаєва. – Харків : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2017. – 223,[1] c.: рис., табл.. – ISBN 978-617-7602-19-2 : 60.00 грн. (обкл.)

Розглянуто й узагальнено теоретичні засади формування фінансових результатів підприємств, обгрунтовано особливості цього процесу в сільськогосподаврських підприємствах і визначено фактори впливу на формування прибутку від реалізації продукції.

Примірників: 1

631.162:657.47
Ф79

Формування витрат і доходів скотарства у сільськогосподарських підприємствах : монографія / О. В. Олійник, Н. І. Шиян, Л. Ю. Кучер, В. С. Міщенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2018. – 237, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-617-7541-89-8 : 100.00 грн. (обкл.)

Викладено теоретичні, методичні та практичні питання щодо формування витрат і доходів скотарства у сільськогосподарсських підприємствах. Проаналізовано сучасний стан формування доходів і витрат галузі в Україні. Запропоновано методичні підходи до формування витрат у скотарстві на основі оптимізації розподілу витрат і калькуляціїсобівартості продукції; оцінки сезонності виробництва у молочному скотарстві сільськогосподарських підприємств.

Примірників: 1

632.5/.9(075.8)
Ш66

Шкідники овочевих культур : [навч. посіб.] / І. М. Мринський, В. В. Урсал, С. В. Коковіхін [та ін.] ; [за ред. І. М. Мринського] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ " Херсон. держ. аграр. ун-т", ТОВ "Сингента". – Київ, 2018. – 432 c.: фото кольор.. – 400.00 грн. (суперобкл.)

В навчальному посібнику висвітлено основних шкідників овочевих культур, приведено детальний опис їх морфології і біології розвитку, фенологічні календарі та заходи захисту від шкідників. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом.

Примірників: 1

632.7/.9(075.8)
Ш66

Шкідники плодових культур : [навч. посіб.] / І. М. Мринський, В. В. Урсал, О. В. Романов, В. В. Воєводін ; [за ред. І. М. Мринського ] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т ", ТОВ "Сингента". – Київ : Інтерконтиненталь, 2019. – 732 c.: фото кольор.. – 600.00 грн. (в паліт.)

У навчальному посібнику висвітлено 162 види основних шкідників плодових культур (зерняткових, кісточкових і горіхоплідних), наведено детальний опис їхньої морфології і біології розвитку, фенологічні календарі та заходи захисту від шкідників. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом.

Примірників: 1

634.75
З-53

Земляника садовая. Интенсивная технология выращивания / [ред. О. Нероденко]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Киев, 2013. – 92,[4] c.: фото кольор.. – 60.00 грн. (в обл.)

В иллюстрированном справочном издании рассмотрены вопросы интенсивной технологии выращивания землянии садовой в открытом и защищенном грунте: подготовка почвы, выращивание рассады, применение капельного орошения, схемы посадки, защита от болезней и вредителей и т.д.

Примірників: 1

636/639(045)
А25

Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр.. Вип. 4 (103) / [редкол. В. А. Мазур (гол. ред.) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Акад. с.-г. наук Грузії. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 184, [2] c.: табл., рис.. – 80.00 грн. (обкл.)

У збірнику висвітлено питання підвищення продуктивності виробництва продукції сільського і рибного господарства, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, харчових технологій та інженерії, водних біоресурсів і аквакультури.

Примірників: 1

636/639(045)
А25

Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр.. Вип. 3 (102) / [редкол. В. А. Мазур (гол. ред) та ін.]; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Акад. с.-г. наук Грузії. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 196, [2] c.: рис., табл.. – 80.00 грн. (обкл.)

У збірнику висвітлено питання підвищення продуктивності виробництва продукції сільського і рибного господарства, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, харчових технологій та інженерії, водних біоресурсів і аквакультури.

Примірників: 1

637.1:637.5(072)
В64

Вознюк, О. І.

Технологія виробництва молока і яловичини : метод. вказівки та робочий зошит з дисципліни, спец. 204 "Технологія вир-ва і переробки продукції тваринництва" / [О. І. Вознюк, О. І. Скоромна] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2018. – 165 c.: табл., рис.. – 30.00 грн. (обкл.)

Методичні вказівки містять вступ, мета вивчення дисципліни, методика виконання лабораторно-практичних занять, теми атестаційних модулів, курсове проектування, список рекомендованої літератури, додатки.

Примірників: 2

641.56
Ж66

Живая еда от 1000 болезней : [рецепты, которые лечат позвоночник, суставы, сердце, сосуды, диабет] / [сост. Ю. С. Пернатьев]. – Харьков : Клуб Семейного Досуга; Белгород, 2016. – 240 c.. – ISBN 978-617-12-1020-2 : 40.00 грн. (в пер.)

В данной книге представлены рецепты различных блюд, которые, несомненно, будут полезны при различных заболеваниях.

Примірників: 1

664.68
Т93

1000 рецептов домашней выпечки / [сост. Т. Г. Филатова]. – СПб. : Диамант : Золотой век, 2000. – 606,[1] c.. – ISBN 5-88155-132-Х : 15.00 грн. (в пер.)

В книгу вошел весь спектр рецептов выпечных изделий: изделия из пресного, дрожжевого, слоеного, песочного, бисквитного, заварного, белкового, орехового и др. видов теста. Также подробно рассмотрены способы приготовления различных начинок, кремов, сиропов, помад, глазури и украшений.

Примірників: 1

664.8.047
Е90

Ефективні технології сушіння насіння овочів : [монографія] / Ю. Ф. Снєжкін, В. М. Пазюк, Ж. О. Петрова, К. М. Самойленко ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Вінниця : ВНАУ, 2019. – 129, [1] c.: рис., табл.. – ISBN 978-966-95981-9-6 : 80.00 грн. (обкл.)

В моногрвфії розглянуто комплексне вирішення проблеми - наукового обгрунтування та розробки ефективних технологій сушіння насіння овочів. В роботі проведені дослідження із сушіння насіння овочевих культур на конвективному сушильному стенді, зокрема насіння томату, перцю та гарбуза.

Примірників: 1

784(477)
Є27

Євтушенко, О. М.

Андрій Середа та "КОМУ ВНИЗ": Музика Високого Духу / О. М. Євтушенко. – Київ : Атлант UMS, 2008. – 63, [1] c.: фото кольор. + 1 електрон. опт. диск. – (Стозір"я. Біб-ка укр. родини, Творці музики). – ISBN 978-966-8968-20-4 : 30.00 грн. (обкл.)

У нарисі оповідається про творчий рух однієї з найбільш культових українських рок-груп, яка зробила вагомий внесок у розвиток сучасної української рок-сцени. Зокрема йдеться про одного з найбільш харизматичних сучасних співаків- Андрія Середу.

Примірників: 1

808.5:811.161.2(072)
Т41

Тимкова, В. А.

Культура фахового мовлення : навч.-метод. матеріали для самостійної роботи студ. / В. А. Тимкова ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2018. – 55, [1] c.. – 35.00 грн. (обкл.)

Навчально-методичні матеріали "Культура фахового мовлення" для самостійної роботи студентів з української мови передбачають опрацювання ними окремих питань, які не розглядаються на практичних заняттях з відповід7них тем навчальної дисципліни.

Примірників: 2

811.161.2(075.8)
Т41

Тимкова, В. А.

Українська мова в науці : [навч. посіб.] / В. А. Тимкова ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2018. – 211, [1] c.. – 120.00 грн. (в паліт.)

Подано основний теоретичний матеріал, який допоможе слухачам глибше осмислити базові знання про наукову мову, сприяти виробленню умінь орієнтуватися в термінологічному комплексі, необхідному в науковій діяльності.

Примірників: 5

[811.111+811.161.2+811.161.1]:631.3(038)
А64

Англійсько-українсько-російський словник скорочень з аграрної інженерії : [підручник ] / В. В. Снітинський, В. О. Богуслаєв, В. М. Дринча [та ін.] ; [за ред. В. В. Снітинського, В. О. Богуслаєва, В. М. Дринчі] ; Львів. нац. аграр. ун-т, Публічне акціонерне тов-во "Мотор січ". – Київ : АртЕк, 2018. – 451, [1] c.: табл.. – ISBN 978-617-7674-50-3 : 300.00 грн. (в паліт.)

Словник містить понад 45 тис. найбільш уживаних у сучасній англійській мові скорочень з аграрної інженерії, що широко трапляються в міжнародних наукових, науково-методичних та практичних публікацій. У словнику викладено скорочення, що стосуються механізмів та сільськогосподарських машин, технологічних процесів аграрного виробюництва, біологічних об"єктів, проблем енерго- та ресурсозбереження, використання поновлюваних джерел енергії,а також завдань щодо захисту довкілля і охорони природних ресурсів.

Примірників: 2

811.161.2(075.8)
Т41

Тимкова, В. А.

Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч.-метод. посіб. для підготов. студ. спец. "Право" / В. А. Тимкова, Л. С. Заїка ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Технрологічно-промисловий коледж, ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2018. – 213, [1] c.: табл.. – 80.00 грн. (обкл.)

Навчально-методичний посібник буде цікавим усім тим , хто цікавитьсяпроблемами культури української мови та прагне досконало володіти державною мовою в усній і писемній її формах.

Примірників: 2

811.161.2(075.8)
Т41

Тимкова, В. А.

Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. для підготов. фахівців ОКР "бакалавр" напрям підготов. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / В. А. Тимкова, Т. І. Дущенко ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2016. – 172 c.. – 60.00 грн. (обкл.)

Навчальний посібник містить передмову , теми лекцій, практикум з культури професійного мовлення, міні-словник термінів готельно-ресторанної справи, список літератури.

Примірників: 2

811.161.2(072)
Т41

Тимкова, В. А.

Українська мова професійного спрямування : метод. вказівки до вивч. навч. дисципліни "Українська мова професійного спрямування" для студ. освітнього ступеня "бакалавр" спец. 207 "Водні біоресурси та аквакультура" галузь знань 20 "Аграрні науки та продовольство" / В. А. Тимкова, А. В. Горобець ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Каф. укр. та іноземних мов. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2019. – 105, [1] c.. – 52.00 грн. (обкл.)

Методичні вказівки містять навчальну програму "Українська мова професійного спрямування", плани практичних занять до кожного з модулів, список ділових паперів для укладання студентами, комплекс вправ та завдань, розроблений відповідно до навчальної програми дисципліни та особливостей обраного фаху.

Примірників: 2

929Сич:[ 635.1/.8+631.527+37](01)
С41

Сич, З. Д.

Життєві "жнива" і перелік наукових праць доктора сільськогосподарських наук, професора Сича Зеновія Деонизовича / Сич Зеновій Деонизович. – Вінниця, 2019. – 159, [1] c.. – ISBN 978-617-7742-58-5 : 60.00 грн. (обкл.)

Ця книжечка складається з двох частин. У першій частині відтворений шлях у наукових пошуках, який був пройдений, починаючи з навчання на агронома в Дублянах, потім в аспірантурі у Ленінграді, а далі була праця селекціонером в Казахстані, Львові, Дніпрі і завідувачем кафедри овочівництва у НУБіП України.

Примірників: 1

929:655.4/.5
С30

Семків, Р. А.

Іван Малкович, український видавець і поет / Ростислав Семків. – Київ : Атлант UMS, 2008. – 63, [1] c.: фото. – (Стозір"я. Б-ка укр. родини, Підприємці, благодійники, письменники). – ISBN 978-966-8968-19-8 : 20.00 грн. (обкл.)

У нарисі оповідається про відомого українського видавця й поета-модерніста Івана Малковича. Окрім біографії Малковича-митця, розгорнуто історію становлення створеного ним видавництва"А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", яке можна вважати одним із найуспішніших сучасних українських видавництв.

Примірників: 1

929:784(477)
П18

Пархоменко, Л. О.

Микола Леонтович / Лю Пархоменко. – Київ : Атлант UMS, 2007. – 63, [1] c.: фото + 1 електр. опт. диск. – (Стозір"я. Біб-ка укр. родини, Творці музики). – ISBN 978-966-8968-15-7 : 30.00 грн. (обкл.)

Цей нарис- про короткі стежки життя і творчости геніального композитора Миколи Леонтовича, якому відкрилася душа співочої України, а його музика зачарувала світ. Текст оснащений диском, що містить 17 композицій митця, виконаних кращими хорами України.

Примірників: 1

929:94(477)"1921/1991"
П61

Посівнич, М. Р.

Роман Шухевич / Микола Посівнич. – Київ : Атлант UMS, 2007. – 63, [1] c.: фото. – (Стозір"я. Б-ка укр. родини, Державні діячі, дипломати, військові діячі). – ISBN 978-966-8968-12-9 : 20.00 грн. (обкл.)

Нарис присвячено життєвому шляху провідного члена ОУН та Головного командира УПА Романа Шухевича, незламного очільника національно-визвольної боротьби українського народу проти тоталітарних імперій. Висвітлюється родинне, шкільне та студентське оточення, у якому формувався майбцтній лідер. Характеризується особа Романа Шухевича, як керівника та людини, розкривається його роль у тогочасних суспільно-політичних процесах.

Примірників: 1

929:94(477)"1648/179"
Ч-96

Чухліб, Т.

Петро Дорошенко / Тарас Чухліб. – Київ : Атлант UMS, 2007. – 63, [1] c.: іл.. – (Стозір"я. Б-к укр. родини, Державні діячі. Дипломати. Військові діячі). – ISBN 978-966-8968-09-9 : 20.00 грн. (обкл.)

У нарисі розкривається життя та діяльність одного з визначних державних діячів другої половини XVII ст., гетьмана України Петра Дорошенка(1665-1676 рр.)- полівтика, дипломата, полководця і благодійника, який прагнув об"єднання всіх українських земель у єдиній державі. Перебуваючи в епіцентрі боротьби між Річчю Посполитою, Османською імперією та московським царством, П. Дорошенко відстоював національні інтереси українського народу.

Примірників: 1

930.85(075.8)
К90

Культурологія : навч. посіб. / [К. І. Левчук, В. З. Богатчук, С. С. Богатчук, Ю. М. Бойко ]; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2019. – 381, [1] c.. – ISBN 978-966-96153-5-0 : 250.00 грн. (обкл.)

Навчальний посібник містить необхідні матеріали для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни "Культурологія" під керівництвом викладача.

Примірників: 6

94(477)"1648/179"
Ч-96

Чухліб, Т.

Українська звитяга у Віденській битві народів 1683 р. / Тарас Чухліб. – Київ, 2013. – 61, [2] c.: іл.. – (Про Україну з гонором і гумором, Перемоги української зброї). – ISBN 978-966-02-6769-5 : 30.00 грн. (обкл.)

У книзі у науково-популярному стилі висвітлюється участь українців у Віденській битві - одному з найбільших військово-політичних конфліктів ранньомодерної історії світу.

Примірників: 1

94(477)"1648/179"
Б87

Брехуненко, В.

Війни українських козаків з Росією в ХVI-XVII ст. / В. Брехуненко, 2015: іл.. – (Про Україну з гонором і юмором, Перемоги української зброї). – ISBN 978-966-02-4439-9 : 20.00 грн.

Книга в науково-популярному викладі оповідає про одну із притлумлюваних сторінок української історії - війни українських козаківі з Московією в XVI-XVII ст . Подано хронологію збройних сутичок, розглядаються мотиви козацьких вторгнень у межі московських земель, відтінено внесок козацтва в переможні війни Речі Посполитої з Московською державою.Докладно описано знаменитий рейд гетьмана Петра Сагайдачного на Москву 1617 р.

Примірників: 1

Всього 43 видання

 

 

 

 

 

 

 

 

Читати 75 разів Останнє редагування Понеділок, 09 вересня 2019 14:16
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі