Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Нові надходження за червень 2019

Автор 

Новинки - червень

 001.32:63:930(477)(084)
З-80

Золоті сторінки аграрної науки України / [голова ред. ради Я. М. Гадзило ]; НААН України. – Київ : Аграр. наука, 2018. – 158, [2] c.: фото кольор.. – ISBN 978-966-540-543-6 : 60.00 грн. (обкл.)

Книга містить короткий опис кращих розробок науково-дослідних установ НААН України з питань землеробства, меліорації, механізації, рослинництва, тваринництва, ветеринарної медицини, економіки сільського господарства, харчової і переробної промисловості.

Примірників: 1

005.572(075.8)
Б39

Безкровний, М. Ф.

Основи аграрного консалтингу : навч. посіб / М. Ф. Безкровний. – Київ : Аграр. Медіа Груп, 2012. – 527, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-8837-21-0 : 80.00 грн. (обкл.)

У навчальному посібнику розкрито завдання і моделі дорадчих служб у світі та особливості становлення і функціонування дорадництва в Україні. Розглядаються питання формування інформаційно-консультаційної служби, основні принципи та методи її функціонування, управління, фінансування та організації кадрового забезпечення. Велика увага приділяється організації консультаційного процесу, ліцензуванню та сертифікації консалтингової діяльності.

Примірників: 1

005.92(075.8)
К63

Комова, М. В.

Діловодство : навч. посіб. / М. В. Комова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 3-тє вид.. – Львів : Тріада плюс; Київ : Алерта, 2009. – 217, [1] c.. – ISBN 966-7596-66-4 : 30.00 грн. (обкл.)

У підручнику висвітлено основні напрямки діловодства як діяльності з питань документування та організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності.

Примірників: 1

316.444.5(075.8)
Г37

Герасимова, І. Г.

Основи формування професійної мобільності : навч. посіб. / І. Г. Герасимова. – Вінниця : ВНАУ, 2015. – 261 c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

Зміст посібника спрямовано на методологічне та методичне забезпечення процесу формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної сфери.

Примірників: 1

330.322(075.8)
І-58

Інвестування : підручник / [В. Г. Федоренко, М. П. Денисенко, Т. Є. Воронкова [та ін.] ; за ред. В. Г. Федоренка, М. П. Денисенка] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій і дизайну, М-во соц. політики України. – [2-ге вид., перероб. ]. – Київ : Алерта, 2012. – 271, [1] c.: табл.. – ISBN 978-617-566-102-4 : 65.00 грн. (в паліт.)

У підручнику висвітлено теоретико-методологічні основи інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України.

Примірників: 1

330.526.34:338.43.01/.02
К56

Ковальчук, С. Я.

Аграрні відносини в регіональних економічних системах : монографія / С. Я. Ковальчук, Л. Є. Купінець ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2010. – 211, [1] c.: рис., табл.. – ISBN 978-966-02-5714-6 : 40.00 грн. (обкл.)

В монографії розглянуто теоретико-методологічні та методичні підходи і практичні рекомендації щодо розвитку регіональної економічної системи в напрямку удосконалення аграрних відносин. Виявлено і проаналізовано сучасні тенденції  розвитку регіональних економічних систем в умовах поглиблення процесів глобалізації та регіоналізації, обгрунтовано сутність пріоритетного напрямку становлення регіональної системи економічних відносин...

Примірників: 1

332.2/.3:631.4(075.8)
П16

Панас, Р. М.

Раціональне використання та охорона земель : навч. посіб / Р. М. Панас. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 349, [1] c.: табл.. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-055-6 : 62.80 грн. (в паліт.)

Висвітлено науково-теоретичні основи використання та охорони земель, причому звернуто увагу на методи управління і наукові принципи використання та охорони земель. Охарактеризовано сучасний стан використання та охорони земель України, їх склад і цільове призначення.

Примірників: 1

336
Р64

Розвиток фінансів в умовах відкритої економіки : кол. моногр. / [М. М. Александрова, Н. Г. Виговська, В. В. Довгалюк та ін.] ; за ред. О. М. Петрука ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : Рута, 2012. – 415, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-617-581-113-9 : 60.00 грн. (в паліт.)

Монографія містить дослідження сучасного стану і тенденції розвитку фінансів у відкритій економіці. В монографії розглянуто теоретико-методичні засади розвитку фінансів; особливості функціонування фінансів підприємств в нових умовах відкритої економіки; розвиток державних і місцевих фінансів, особливості функціонування фінансових ринків в умовах глобалізації.

Примірників: 1

336.7(075.8)
К56

Коваленко, Д. І.

Гроші та кредит: теорія і практика : навч. посіб. / Д. І. Коваленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 3-тє вид., доп. та перероб. – Київ : ЦУЛ, 2011. – 351, [1] c.: рис., табл.. – ISBN 978-966-364-912-2 : 65.00 грн. (в паліт.)

У посібнику викладено теоретичні та практичні аспекти щодо сутності та функцій таких категорій, як "гроші", "валюта", "кредит", зміст основних теорій грошей, поняття про грошовий обіг, грошова маса, грошові потоки, грошовий ринок.

Примірників: 1

338.432:339.137.2:665.3
С16

Салькова, І. Ю.

Управління конкурентоспроможністю підприємств олійно-жирової промисловості (проблеми теорії та практики) : монографія / І. Ю. Салькова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 187 c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-2770-62-9 : 45.00 грн. (обкл.)

Монографія розглядає теоретико-методологічні та прикладні аспекти проблеми визначення, оцінки та принципів управління конкурентоспроможністю підприємств олійно-жирової промисловості. Висвітлені узагальнення критеріального апарата значимості та основних чинників оцінки рівня розвитку, його забезпечення за сучасних ринкових умов.

Примірників: 10


338.43.02:631.1(075.8)
Г71

Горьовий, В. П.

Менеджмент фермерських господарств : навч. посіб. / В. П. Горьовий, С. В. Тимчук ; за ред. В. П. Горьового ; М-во освіти і науки України, Уман. нац. ун-т садівництва. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 364, [2] c.: рис., табл.. – ISBN 978-617-673-254-9 : 115.00 грн. (обкл.)

Матеріал навчального посібника поєднаний в цілісну систему знань про фермерське господарство як об"єкт управління, що дало б змогу менеджерам сформувати чіткі уявлення про природу й різноманітність функцій менеджменту сучасного фермерського господарства й навчатися і реалізувати його на практиці.

Примірників: 1

342.9(075.8)
О-75

Основи адміністративного судочинства в Україні : навч. посіб. / за ред. Н. В. Александрової, Р. О. Куйбіди ; М-во освіти і науки України, Центр політико-правових реформ. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Київ : КНТ, 2009. – 247, [1] c.. – ISBN 978-966-373-555-9 : 58.00 грн. (в паліт.)

У навчальному посібнику розкрито основні положення адміністративного судочинства.

Примірників: 1

37.01(075.8)
Ф66

Фіцула, М. М.

Педагогіка : навч. посіб. для студ. пед. закладів освіти / М. М. Фіцула. – Вид. 3-тє, перероб. і доп.. – Тернопіль : Богдана, 2013. – 230, [2] c.. – ISBN 966-7224-60-0 : 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1


502.174:627.8.09
Г46

Гидроэнергетика и окружающая среда : [монография] / под общ. ред. Ю. А. Ландау, Л. А. Сиренко. – Киев : Либра, 2004. – 472 c.: фото, табл.. – ISBN 966-7035-56-5 : 65.00 грн. (в пер.)

Рассматриваются проблемы взаимодействия гидроэнергетических объектов (ГЭС, ГАЭС, ПЭС) с окружающей средой в условиях комплексного использования водохранилищ, особенности и значение гидроэнергетики для социально-экономического развития общества.

Примірників: 1

502.175(075.8)
Е45

Екологічне інспектування. Практикум : навч. посіб. / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, Л. М. Стецюк, О. А. Брежицька. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 226, [2] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-289-023-5 : 120.00 грн. (в паліт.)

У навчальному посібнику представлені практичні та лабораторні роботи, які направлені на формування вмінь студентів планувати, проводити інспекторські перевірки з питань дотримання екологічного законодавства суб"єктами діяльності, застосовувати заходи впливу за результатами перевірок, проводити додаткові екологічні обстеження, виміри та лабораторні дослідження, розраховувати розміри відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок скоєння правопорушень екологічного характеру.

Примірників: 1

528(075.8)
Г35

Геодезія : навч. полсіб / В. В. Горлачук, І. М. Семенчук, О. В. Анисенко, П. В. Мацко ; М-во освіти і науки України, Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 250, [2] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-289-061-7 : 140.00 грн. (в паліт.)

Навчальному посібнику висвітлено питання способів знімання території, нівелювання, вирахування площ контурів та земельних ділянок. Розглянуто процес використання геодезичних приладів у геодезії.

Примірників: 1

542(075.8)
А64

Аналітична хімія. Теоретичні основи якісного та кількісного аналізу : навч.-метод. посіб. / М. В. Шевряков, М. В. Повстяний, Б. В. Яковенко, Т. А. Попович. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 403, [1] c.: рис.. – ISBN 978-966-2393-97-2 : 95.00 грн. (в паліт.)

Навчальний посібник включає теоретичні основи якісного та кількісного аналізу. Розглядається закон діючих мас та його застосування до процесів в аналітичній хімії, роль буферних систем в аналізі, будова та застосування в аналітичній практиці комплексних сполук.

Примірників: 1

574(075.8)
С21

Сафранов, Т. А.

Екологічні основи природокористування : навч. посіб. / Т. А. Сафранов. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 247, [1] c.: рис.. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-20-8 : 60.00 грн. (обкл.)

В навчальному посібнику висвітлені найважливіші розділи традиційної та сучасної екології, розглянуті питання антропогенного забруднення довкілля та його негативні наслідки, екологічні основи та проблеми раціонального природокористування.

Примірників: 1

615.322
Б76

Божья аптека. Лечение дарами природы / [авт.-сост. И. В. Киянова]. – М. : Изд-во Правослвного братства св. апостола Иоанна Богослова, 2006. – 767, [1] c.. – ISBN 5-87301-022-6 : 50.00 грн. (в пер.)

Книга "Божья аптека" уникальна своей практической полезностью: в ней кратко и ясно даны описания болезней и их симптоматика, способы приготовления лекарств из натуральных продуктов, предложен полный перечень простых и доступных рецептов традиционной народной медицины, указаны противопоказания в применении трав, плодов и кореньев.

Примірників: 1

615.89
Д66

Домашний доктор. Лечебные домашние средства : советы американских врачей / под ред. Деборы Ткач. – М., 2006. – 559, [1] c.. – ISBN 5-89355-011-0 : 60.00 грн. (в пер.)

Примірників: 1

62(075.8)
Д47

Дипломне проектування : навч. посіб. / за ред. Г. В. Дейниченка ; М-во освіти і науки України, Харків. держ ун-т харчування та торгівлі, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Харьков; Луганск, 2004. – 255, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 966-590-507-4 : 35.00 грн. (в паліт.)

Наведено матеріали та методи технічних і економічних розрахунків, які необхідні для виконання дипломного проектування. Показано послідовніть виконання дипломних проектів, надано правила розробки і оформлення пояснювальної записки та графічної частини.

Примірників: 1

620.22+621.01(075.8)
М34

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів : підручник / А. С. Опальчук, Є. Г. Афтанділянц, Л. Л. Роговський [та ін.] ; за ред. А. С. Опальчука, О. Є. Семеновського. – Ніжин : Лисенко М.М., 2013. – 751, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-617-640-100-1 : 100.00 грн. (в паліт.)

У підручнику викладено основи матеріалознавства та металургії чорних і кольорових металів, а також їх сплавів. Описані сучасні технології виготовлення заготовок і деталей методами ливарного виробництва, обробки тиском, зварювання, механічної обробки та порошкової металургії.

Примірників: 1

620.92(075.8)
К82

Кривцов, В. С.

Невичерпна енергія : підручник. Кн. 3 : Альтернативна енергетика / В. С. Кривцов, О. М. Олейников, О. І. Яковлєв ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", Севаст. нац. техн. ун-т. – Харків : ХАІ, 2010. – 620, [1] c.: рис., табл.. – ISBN 978-966-662-173-6 : 100.00 грн. (в паліт.)

Викладено матеріал з питань теорії перетворення природних відновлюваних джерел енергії в електроенергію. При цьому дотримано таку послідовність викладання: використання сонячної енергії та її похідних, у тому числі вітрової, припливної, теплової, енергії надр планети, біо- і гідроресурсів та інших видів енергії.

Примірників: 1

621.7.016.2-412:669.715
С45

Скрябин, С. А.

Изготовление поковок из алюминиевых сплавов горячим деформированием / С. А. Скрябин. – Киев : КВІЦ, 2004. – 345, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 966-7192-52-0 : 50.00 грн. (в обл.)

Изложены особенности горячего деформирования заготовок из алюминиевых сплавов, их применение и характеристика. Описаны технические требования к изготовлению и поставке исходного материала (заготовок). Приведена классификация штампованных и кованых поковок, вальцованных заготовок.

Примірників: 1


631.36:664(075.8)
М38

Машини та обладнання переробних і харчових виробництв : навч.-метод. комплекс. Ч. 1 : Аудиторні заняття / І. М. Бендера, О. Я. Стрельчук, Ф. Ю. Ялпачик [та ін.] ; М-во освіти і науки України, М-во аграр. політики України, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. – Кам"янець-Подільський : Сисин Я. І. : Абетка, 2013. – 355, [1] c.: рис., табл.. – ISBN 978-617-539-151-8 : 80.00 грн. (в паліт.)

У навчальному посібнику приведена робоча навчальна програма дисципліни, конспект лекцій, тематика лабораторних та практичних занять з дисципліни, методичні вказівки до їх виконання, тематика самостійної та індивідуальної роботи, що допомогає студентам в повному об"ємі розв"язувати інженерні завдання і підготувати їх до виконання виробничо-технологічної діяльності на переробних підприємствах різної потужності.

Примірників: 1

634.31/33:634.64/.65(075.8)
Ц74

Цитрусові та субтропічні плодові культури : [навч. посіб.] / С. Д. Чебан, А. В. Долід, В. О. Сіленко, Л. І. Чередниченко. – Кам"янець-Подільський, 2013. – 198 c.: рис.. – ISBN 978-966-2462-26-5 : 40.00 грн. (в паліт.)

У навчальному посібнику подано характеристику основних видів цитрусових і субтропічних плодових культур, технологію їх вирощування у відкритому та закритому грунті, а також основні біологічні та морфологічні особливості цитрусових і субтропічних плодових культур.

Примірників: 2


635.1/.8(03)
З-40

Защищенный грунт : практ. справ. овощевода / [ред. О. Нероденко]. – Киев : Юнівест Медіа, 2013. – 253, [3] c.: фото цв.. – 50.00 грн. (в обл.)

В справочном издании обобщен материал по выращиванию в защищенном грунте томата, огурца, перца, баклажана: выращивание рассады, организации полива и удобрения, защита от болезней и вредителей и т. д.

Примірників: 1

639.2/.6:574.5(05)
В62

Водні біоресурси та аквакультура = Водные биоресурсы и аквакультура = Water bioresources and aguaculture : наук. журн.. № 1 / [гол. ред. В. І. Пічура] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". – Херсон, 2018. – 115, [1] c.: рис.. – 150.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

639.2/.6:574.5(05)
В62

Водні біоресурси та аквакультура = Водные биоресурсы и аквакультура = Water bioresources and aguaculture : наук. журн.. №2 / [гол. ред. В. І. Пічура] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". – Херсон, 2018. – 158, [2] c.: табл., рис.. – 150.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

656.073.5(075.8)
М66

Митне обслуговування транспортних перевезень : [навч. посіб] / А. О. Босак, О. Ю. Григор"єв, О. С. Скибінський, А. В. Тодощук. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 474, [1] c.: рис., табл.. – (Вища освіта в Україні). – 76.00 грн. (в паліт.)

Розглянуто сучасні підходи до здійснення міжнародних транспортних перевезень, зокрема у частині митного оформлення товарів, вантажів та транспортних засобів, пропуску пасажирів, здійснення експедиторського обслуговування тощо.

Примірників: 1

657.6(075.8)
С77

Стасишен, М. С.

Основи аудиту (в схемах, графіках і таблицях) : навч. посіб / М. С. Стасишен, Ю. В. Піча. – Київ : Каравела, 2012. – 191 c.: рис.. – (Вищо освіта в Україні). – ISBN 966-8019-75-Х : 25.00 грн. (в паліт.)

У навчальному посібнику розкриваються теоретичні та методологічні основи дисциплін з аудиту відповідно до освітньо-професійних програм на базі Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів видання 2006 року і закону України "Про аудиторську діяльність".

Примірників: 7

711.455(075.8)
З-13

Заваріка, Г. М.

Курортна справа : навч. посіб. / Г. М. Заваріка ; М-во освіти і науки України. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 263, [1] c.: іл.. – ISBN 978-617-673-358-4 : 85.00 грн. (обкл.)

Навчальний посібник розповідає про еволюцію курортів в світі, основні фактори розвитку курортів, систему організації курортної справи в Україні, а також географію курортів світу та України. Наведені характеристики основних курортів світу, перспективи розвитку курортної справи.

Примірників: 1

930.85(477)(075.8)
І-90

Історія української культури : навч. посіб. / [О. Ю. Павлова , Т. Ф. Мельничук, І. В. Грищенко та ін.] ; за ред. О. Ю. Павлової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., перероб. і доп.. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 339, [1] c.. – ISBN 978--611-01-0400-5 : 75.00 грн. (обкл.)

Навчальний посібник "Історія української культури" репрезентує теоретичну реконструкцію генези української культури, закономірності і тенденції її розвитку.

Примірників: 1

Всього 32 видання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читати 58 разів Останнє редагування Вівторок, 10 вересня 2019 12:59
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі