Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Новинки за кафедрами - вересень 2019

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Новинки за кафедрами

Нові надходження за вересень

 Кафедра Комп"ютерні науки та економічна кібернетика

004(075.8)
Б27

Басюк, Т. М.

Основи інформаційних технологій : навч. посіб. / Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник ; за наук. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 389, [1] c.: табл., рис.. – (Комп"ютинг). – ISBN 978-966-418-121-8 : 80.00 грн. (в паліт.)

В навчальному посібнику розглядаються питання побудови та функціонування сучасних апаратних та програмних засобів, які формують інформаційну складову сучасного суспільства. Розкрито особливості понять " інформація", "кодування даних", "системи числення", "архітектура комп"ютера", "програмне забезпечення".

Примірників: 1

004(075.8)
Б27

Басюк, Т. М.

Основи інформаційних технологій : навч. посіб. / Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник ; за наук. ред. В. В. Пасічник ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 389, [1] c.: табл., рис.. – (Комп"ютинг). – ISBN 978-966-418-121-8 : 60.00 грн. (обкл.)

В навчальному посібнику розглядаються питання побудови та функціонування сучасних апаратних та програмних засобів, які формують інформаційну складову сучасного суспільства. Розкрито особливості понять " інформація", "кодування даних", "системи числення", "архітектура комп"ютера", "програмне забезпечення"

Примірників: 1

004.38
К63

Компьютер : полное рук-во / М. В. Антоненко, Н. К. Ревзин, А. В. Куприянова, Р. Г. Прокди. – СПб. : Наука и Техника, 2011. – 557, [3] c.: рис., фото кольор.. – 40.00 грн. (обкл.)

Практический самоучитель, который позволяет освоить работу на компьютере "с нуля", без каких-либо предварительных компьютерных навыков. Здесь вы найдете всю необходимую информацию: как правильно обращаться с компьютером и настраивать его, как работать с Windows, Word и Excel, как смотреть видео и слушать музыку на ПК.

Примірників: 1

004.38
З-48

Зелинский, С. Э.

Microsoft Windows Vista. Вопросы и ответы. Русская версия : [учеб. пособ.] / С. Э. Зелинский. – СПб. : Корона -Век; Киев : ВЕК, 2008. – 558 c.: рис.. – ISBN 978-966-8806-52-0 : 46.00 грн. (в обл.)

В книге рассмотрены вопросы, посвященные использованию компьютера в домашних условиях, с мультимедийным содержимым и графическими объектами, работе с Почтой и в Интернете, настройками пользовательского интерфейса, установке устройств и программ, а также их обслуживания, работе с файлами и папками, подключением к локальным сетям и Интернету.

Примірників: 1

Кафедра Економіки

330.341.1(477)
Н35

Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку : матеріали парлам. слухань у ВР України 21 березня, 2018 року. №2 / [упоряд. О. М. Левчук, С. В. Семенюк, Б. Г. Чижевський, М. М. Шевченко] ; ВР України, Комітет з питань науки і освіти. – Київ, 2018. – 238, [2] c.: рис., табл.. – (Парламентські слухання). – 60.00 грн. (обкл.)

Видання містить офіційні документи, стенограму доповідей та виступів, тексти невиголошених виступів учасників парламентських слухань, а також інформаційно-аналітичні та довідкові матеріали із зазначеного питання.

Примірників: 2

33(05)
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-вироб. журн.. №3 (43) / редкол.: Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.]. – Вінниця : ВНАУ, 2019. – 199, [1] c.: табл., рис.. – 80.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2

Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці

331.45(075.8)
О75

Основи охорони праці : навч. посіб. / Р. М. Івах, Я. І. Бедрій, Б. О. Білінський , М. М. Козяр ; ред. Р. М. Івах. – 4-те вид., випр. й доп.. – Київ : Кондор, 2010. – 464 c.: рис., табл.. – ISBN 978-966-351-315-7 : 55.00 грн. (в паліт.)

Розглядаються питання виробничого середовища і його вплив на людину, виробничої шкідливості та методи захисту людей від її негативного впливу, розглянуті економічні аспекти охорони праці, значна увага приділена питанням охорони праці на підприємствах, надання долікарської допомоги потерпілим.

Примірників: 1

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування

336.74(100)
М77

Монетарная власть в современном мире. Кто бросит вызов доллару? : [монография] / под ред. В. П. Вишневского, Н. М. Шелудько ; НАН Украины, ГУ "Ин-т экономики и прогнозирования НАН Украины". – Киев : Академперіодика, 2017. – 195, [5] c.. – ISBN 978-966-360-345-2 : 80.00 грн. (в пер.)

Исследованы теоретические и прикладные аспекты трансформации монетарных механизмов развитых стран (США и ЕС) и крупных эмерджентных экономик (Китая и России) в условиях глобальной финансовой нестабильности. Большое внимание уделено анализу использования инструментария денежно-кредитной политики в целях стимулирования экономического роста после мирового финансово-экономического кризиса.

Примірників: 1

336.76(075.8)
К78

Кравченко, Ю. Я.

Фондовый рынок : учеб. пособие / Ю. Я. Кравченко ; М-во образования и науки Украины. – Киев : Дакор : КНТ, 2008. – 733, [1] c.: рис.. – ISBN 978-966-8379-46-8 : 70.00 грн. (в пер.)

В книге описаны основные методы определения стоимости и доходности ценных бумаг, приведены основные понятия фундаментального и технического анализа ценных бумаг.

Примірників: 1

336.76(075.8)
Н34

Науменкова, С. В.

Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / С. В. Науменкова. – Київ : Знання, 2010. – 532 c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-346-743-6 : 30.00 грн. (в паліт.)

Посібник підготовлено відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни "Ринок фінансових послуг" для студентів, які здобувають вищу освіту у галузі знань "Економіка і підприємництво". У ньому вперше комплексно викладено теоретичні засади та практичні аспекти діяльності фінансових посередників на ринку фінансових послуг. Розглянуто структуру ринку фінансових послуг і методи його регулювання. Висвітлено історію походження, нормативно-правові, організаційні засади та порядок надання окремих видів фінансових послуг з урахуванням світового досвіду та вітчизняної практики.

Примірників: 1

336:[37+001](477)
П78

Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні : матеріали парлам. слухань у Верховній Раді України 16 лист. 2016 р. / [упоряд. О. М. Левчук, С. В. Семенюк , Б. Г. Чижевський та ін.] ; ВР України, Комітет з питань науки і освіти. – Київ : Парламентське вид-во, 2017. – 471, [1] c.: табл.. – (Парламентські слухання). – ISBN 978-966-922-116-2 : 60.00 грн. (обкл.)

Видання містить офіційні документи, стенограму доповідей та виступів, тексти невиголошених виступів учасників парламентських слухань, а також інформаційно-аналітичні та довідкові матеріали із зазначеного питання.

Примірників: 2

Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму

338.48
M42

Medico - recreational tourism and its modern aspects of development : monograph / A. V. Ivashchenko, L. Yu. Dudorova, Y. O. Karyagin [та ін.] ; The Higher Scool Tourism and Foreign Languages in Warsaw. – Warszaswa, 2019. – 376 c.. – 200.00 грн. (обкл.)

Примірників: 5

Кафедра Права

349.41:347.2(477)
Т66

Третяк, Т. О.

Добросусідство в земельному праві України : монографія / Т. О. Третяк. – Київ : Правова єдність, 2019. – 367, [1] c.. – ISBN 978-617-566-548-0 : 120.00 грн. (в паліт.)

Монографію присвячено правовим проблемам добросусідства в Україні. У роботі досліджені критерії прийнятності впливу діяльності, що здійснюється на одній земельній ділянці, на іншу земельну ділянку (критерії добросусідства), співвідношення правил добросусідства із сервітутами, теоретичні проблеми захисту прав власності та інших речових прав, порушених у результаті недотримання правил добросусідства.

Примірників: 1

Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарських підприємств

544.77:66.02(075.8)
У83

Устянич, Є. П.

Теоретичні основи капсулювання дисперсних матеріалів : конструкції, технології, управління : навч. посіб. / Євген Устянич. – 2-ге вид., доп.. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. – 399, [1] c.: табл., схеми, рис.,, фото. – ISBN 978-966-322-143-4 : 35.00 грн. (в паліт.)

Книга присвячена рішенню задач, пов"язаних з виробництвом і використанням капсульованих матеріалів в техніці, фармації, сільському господарстві, побуті, зокрема в інструментальній промисловості при виготовленні алмазно-абразивного інструменту, при виробництві трубчатих електродів для автоматичного електрозварювання; в фармацевтичній промисловості при виготовленні твердих лікарських форм - таблеток, гранул; в с/г виробництві в процесі передпосівної обробки насіння с/г культур; у тваринництві, рибному господарстві при виготовленні комбікормів, твердих лікарських форм для риби, промислової птиці і ін.

Примірників: 1

62-82(075.8)
Г46

Гідравліка : навч. посіб / Н. Р. Веселовська, М. І. Іванов, В. С. Руткевич, С. А. Шаргородський ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2019. – 222 c.: рис.. – 120.00 грн. (обкл.)

У навчальному посібнику розглянуті теоретичні основи гідравліки, гідропривода та пневматики. Наведені основні властивості гідравлічних рідин, основні закони гідравліки, розглянуті основи динаміки рідин, основні конструкції гідравлічних машин та агрегатів.

Примірників: 5

621.9(075.8)
В38

Веселовська, Н. Р.

Теорія різання та інструмент : навч. посіб. / Н. Р. Веселовська, Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. М. Ковальова ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2019. – 334 c.: рис., табл.. – 200.00 грн. (обкл.)

Зміст видання відповідає освітньому рівню "Бакалавр" галузі знань 13 "Механічна інженерія" і програмі дисципліни "Теорія різання та інструмент". У навчальному посібнику розглянуті загальні відомості про процес різання металів, ріжучий інструмент та інструментальні матеріали.

Примірників: 5

Кафедра Агроінженерії та технічного сервісу

631.3:631.173(075.8)
Ш35

Швець, Л. В.

Технічний сервіс в АПК : навч. посіб. Т. 1 / Л. В. Швець, Ю. Б. Паладійчук, О. О. Труханська ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2019. – 645, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-96153-3-6 : 435.00 грн. (в паліт.)

У навчальному посібнику висвітлено питання технології ремонту тракторів, автомобілів, сільськогосподарських машин, обладнання тваринницьких ферм і ремонтних майстерень, способи ремонту і відновлення зношенних деталей та спряжень, викладено питання планування і організації ремонтного виробництва, технічного контролю на ремонтних підприємствах.

Примірників: 6

Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин

576.3(075.8)
Ш97

Шуст, І. В.

Цитологія  : навч. посіб. для студ. біолог. спец. вищ. педагог. навч. закл. / І. В. Шуст, В. В. Грубінко, Н. М. Страшнюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 127 c.: рис.. – ISBN 978-966-07-0972-0 : 25.00 грн. (обкл.)

Посібник містить оригінальний матеріал про структурно-функціональну одиницю живої матерії - клітину. У ньому викладені сучасні уявлення про клітину як складно організовану біологічну структуру, частини якої взаємозв`язані і здійснюють взаємний вплив.

Примірників: 1

632(075.8)
З-14

Загальна фітопатологія : навч. посіб. / Н. В. Пінчук, П. М. Вергелес, Т. М. Коваленко, С. Є. Окрушко ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2019. – 275, [1] c.: рис.. – ISBN 978-966-96153-1-2 : 150.00 грн. (обкл.)

В навчальному посібнику подаються відомості про хвороби рослин, подана характеристика фітопатогенних вірусів, мікоплазмів, бактерій, грибів, нематод, рослин-паразитів. Наведена систематика грибів - збудників хвороб рослин. Значна увага преділена імунітету рослин.

Примірників: 6

Кафедра Лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства

635.1/.(03)
В92

Выращивание овощей на орошении : практ. справ. овощевода / [сост. В. М. Педь, О. М. Нероденко]. – Киев : Юнівест Медіа, 2013. – 249,[7] c.: фото кольор., табл.. – 50.00 грн. (в обл.)

В иллюстрированном справочном издании обобщен многочисленный материал по выращиванию овощных культур и картофеля на орошении.

Примірників: 1

Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів

636.2.084.52
О-75

Особливості формування і годівлі високопродуктивного стада корів : [монографія] / В. С. Бомко, В. П. Даниленко, С. П. Бабенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, БНАУ. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2019. – 375, [1] c.. – ISBN 978-966-2122-66-4 : 200.00 грн. (в паліт.)

Монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів та студентів аграрних навчальних закладів, керівників підприємств усіх форм власності з розвиненим тваринництвом та організацій з виробництва молока, спеціалістів молочних комплексів і фермерів.

Примірників: 1

63(045)
C80

Stiinta agricola. № 2 / гол. ред. Liviu Volconovici ; Universitatea agrara de stat din Moldova. – Chisinau, 2018. – 168 c.: табл., рис.. – 70.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

Кафедра Ветеринарії, гігієни та розведення тварин

637.11:631.173
Ш37

Шевченко, І. А.

Науково-методичні рекомендації з багатокритеріального виробничого контролю доїльних установок / І. А. Шевченко, Е. Б. Алієв ; за ред. І. А. Шевченка ; НААН України, Ін-т механізації тваринництва. – Запоріжжя : Акцент ІТ, 2013. – 155, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-2602-41-VIII : 40.00 грн. (обкл.)

У книзі висвітлені основні аспекти багатокритеріального виробничого контролю доїльних установок згідно з міжнародними стандартами. Розглянуті проблеми експлуатації, діагностики, випробувань і технічного обслуговування доїльних установок. Представлені вимоги до конструкції і технічних характеристок доїльних установок. Наведені технічні засоби діагностики і методика випробувань доїльних установок.

Примірників: 1

Кафедра Аудиту та державного контролю

657(091)(100)(477)
І-90

Історико-теоретичні аспекти розвитку обліку, контролю і аналізу в Україні та світі : кол. моногр. / [Л. В. Гуцаленко, В. П. Бралатан, О. А. Подолянчук та ін.] ; за ред. Л. В. Гуцаленко. – Вінниця, 2015. – 266, [1] c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

Монографія розкриває історичні аспекти обліку, контролю та аналізу в Україні та світі.

Примірників: 2

657.6(075.8)
Ж66

Живко, З. Б.

Контрольно-ревізійна діяльність : навч. посіб. / З. Б. Живко, І. О. Ревак, М. О. Живко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Алерта, 2012. – 495, [1] c.. – ISBN 978-617-566-080-5 : 120.00 грн. (в паліт.)

В навчальному посібнику висвітлено особливості перевірки під час ревізії, проведення аудиту в умовах комп"ютерних технологій. Розглянуто методику проведення аудиту та взаємодію ревізорів з правоохоронними органами. Подано тестово-словниковий матеріал за модулями курсу.

Примірників: 1

Кафедра обліку та оподаткування в галузях економіки

657:631.162(075.8)
П44

Подолянчук, О. А.

Облік в фермерських господарствах : навч. посіб. / О. А. Подолянчук, Н. І. Коваль, Н. М. Гудзенко ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 373, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-611-01-1501-8 : 250.00 грн. (в паліт.)

У навчальному посібнику викладено особливості обліку та оподаткування діяльності фермерських господарств, розкрито методику формування фінансової та податкової звітності.

Примірників: 10

Кафедра Маркетингу та аграрного бізнесу

658.8(075.8)
Л86

Луцяк, В. В.

Маркетингова діяльність підприємства : навч. посіб. / В. В. Луцяк, О. П. Красняк, М. В. Кондратова ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : Твори, 2019. – 353, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-949-057-5 : 150.00 грн. (в паліт.)

Викладено основні аспекти маркетингової діяльності підприємств. Розглянуто поняття, сутність, завдання, цілі та інструментарій маркетингу. Розкрите теоретичне і практичне застосування інструментів маркетигу, а саме організація маркетингової діяльності та маркетингових досліджень в компанії, асортиментна, цінова, збутова і комунікаційна політика.

Примірників: 10

Кафедра Української та іноземних мов

[811.111+811.161.2+811.161.1]:631.3(038)
А64

Англійсько-українсько-російський словник скорочень з аграрної інженерії : [підручник ] / В. В. Снітинський, В. О. Богуслаєв, В. М. Дринча [та ін.] ; [за ред. В. В. Снітинського, В. О. Богуслаєва, В. М. Дринчі] ; Львів. нац. аграр. ун-т, Публічне акціонерне тов-во "Мотор січ". – Київ : АртЕк, 2018. – 451, [1] c.: табл.. – ISBN 978-617-7674-50-3 : 300.00 грн. (в паліт.)

Словник містить понад 45 тис. найбільш уживаних у сучасній англійській мові скорочень з аграрної інженерії, що широко трапляються в міжнародних наукових, науково-методичних та практичних публікацій. У словнику викладено скорочення, що стосуються механізмів та сільськогосподарських машин, технологічних процесів аграрного виробництва, біологічних об"єктів, проблем енерго- та ресурсозбереження, використання поновлюваних джерел енергії, а також завдань щодо захисту довкілля і охорони природних ресурсів.

Примірників: 2

811.161.2(075.8)
Т41

Тимкова, В. А.

Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч.-метод. посіб. для підготов. здобувачів вищої освіти галузі знань 13 "Механічна інженерія" спец. 113 "Галузеве машинобудування " інженерно-техн. ф-ту / [В. А. Тимкова, В. В. Молоченко] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2019. – 299, [1] c.. – 150.00 грн. (обкл.)

Навчально-методичне видання містить у собі блоки теоретичного матеріалу, практичні завдання для самостійної роботи, деякі мовні зауваги для майбутніх інженерів-механіків сільського господарства, запитання до змістових частин, паралельні форми ділового мовлення та міні-словник наукової термінології.

Примірників: 2

821.161.2-1
М33

Матвієнко, В.

Творіть Україну : [збірка] / Володимир Матвієнко. – Київ : Наук. думка, 2017. – 246, [2] c.: іл., фото кольор.. – ISBN 978-966-00-1612-5 : 40.00 грн. (в паліт.)

У збірці вміщено майже всі вірші, написані автором за довге творче життя.Тематика його поезії різноманітна, але в ній яскраво вирізняється патріотична тема, любов до України, безмежна відданість їй, впевненість у її перемозі над ворогами і віра у світле майбутнє українського народу.

Примірників: 2

929:33:141
П16

Панасюк, Б.

Вибрані твори. Т.13 / Броніслав Панасюк. – Київ : Аграр. наука, 2018. – 461, [2] c.. – ISBN 978-966-540-531-3 : 80.00 грн. (в паліт.)

Наукове видання містить низку філософських, наукових, природничих, літературних, економічних і державних творів, які стверджують розбудову української державності.

Примірників: 1

821.161.2-31
Б17

Базів, В.

Армагеддон на Майдані : роман-реквієм / Василь Базів. – Київ : Укр. пріоритет, 2014. – 158, [2] c.. – ISBN 978-966-2669-57-2 : 20.00 грн. (в паліт.)

Роман-реквієм "Армагеддон на Майдані" в основі якого - реальні події, герої й нелюди, - перше художнє вербальне полотно про галактичні за своїм масштабом події в Україні, що ввійшли у всесвітню історію під священною та магічною смислоформою - Майдан. В апокаліптичному вимірі на авансцені ХХІ століття, якою став майдан посеред сакрального для всієї планети Києва, орудують у живій людській плоті ангели й демони в транскрипції третього тисячоліття.

Примірників: 1

Кафедра Історії України та філософії

316.42+130.2(477)
Г52

Глобалізація і культурна індентичність: український вимір / [О. Білий, О. Гомілко, С. Лозниця та ін.] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – Київ : Наук. думка, 2018. – 276, [4] c.. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1628-6 : 100.00 грн. (в паліт.)

У дослідженні показано, що процеси глобалізації, спроби сконструювати універсальну панідентичність провокують соцієтальну кризу і створюють передумови для відродження ідеї держави-нації.

Примірників: 1

94(477)"1939/1945"
Л84

Лук"яненко, Л. Г.

Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні : укр. ветеранам та жертвам Другої світової війни присвячую / Левко Лук"яненко. – Київ : Альфа Реклама, 2013. – 48 c.. – ([Вид. 10-те ]). – ISBN 978-966-2477-90-0 : 25.00 грн. (обкл.)

Страшні роки Другої світової війни залишили незагойні рани на тілі Української Нації. Правду про роль маршала Жукова у нищенні українців розкриває книга Левка Лук"яненка.

Примірників: 1

94(477)"1939/1945"
У45

Україна у другій світовій війні : до 70-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : Укр. ін-т нац. пам"яті, 2015. – 27 c.: фото. – 15.00 грн. (обкл.)

Українці в Другій світовій війні. Факти, цифри, особи. Складна картина світового протистояння на нашій землі та українці на всіх фронтах глобального конфлікту.

Примірників: 2

94(477)"1931/1933":341.485
В24

Вбивство голодом. Звичайний тоталітаризм... : хроніка вид. актів СРСР та УСРР, за якими здійснювався геноцид укр. народу (травень1932 року-травень 1933 року) / Нац. музей "Меморіал пам"яті жертв голодоморів в Україні". – Київ, 2013. – 28 c.. – 10.00 грн. (обкл.)

Хроніка видання актів СРСР та УСРР протягом 1932 та 1933 років беззаперечно доводить існування наміру більшовиків створити штучний голод саме в Україні та використати його як зброю масового винищення українців, й у першу чергу, найчисельнішої групи - селян.

Примірників: 1

94(477)"19":341.485
Ш94

Штучні голоди в Україні ХХ століття : матеріали Міжнар. конф., (Київ, 16 травня 2018 року) / [відп. секр. І. В. Якубовський]; Всеукр. правозахисна орг. "Меморіал" ім. В. Стуса, М-во освіти і науки України, М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору". – Київ; Дрогобич : Коло, 2018. – 367, [1] c.: граф., рис.. – 100.00 грн. (обкл.)

У збірці матеріалів Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" розкриваються передумови та причини Голодомору 1932-1933 років, механізми його творення та наслідки. Розглядаються регіональні особливості Голодомору - геноциду за матеріалами обласних архівів та свідченнями очевидців Голодомору. Частина статей учасників міжнародної конференції присвячена також висвітленню штучних голодів в Україні у ХХ столітті:1921-1923, 1946-1947 років.

Примірників: 1

94(477)"1932/1933":341.485
Г61

Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу : виставка / [Денис Гетьман, Ігор Юхновський] ; Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – 48 c.: табл., фото. – 20.00 грн. (обкл.)

На сьогодні зібрана величезна доказова база геноциду українського народу під час Голодомору 1932-1933 років. Крім документів тодішньої офіційної влади, існує понад 200 тисяч задокументованих свідчень очевидців геноциду. Окремі їхні свідчення, а також фрагменти хроніки того часу демонструються на виставці у відеоформаті.

Примірників: 1

94(477)"1932/1933":341.485(084)
П15

Пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні = To the memory of victims of Holodomor of 1932-1933 in Ukraine : [фотоальбом ] / [упоряд. Г. Й. Фурманчук] ; Укр. ін-т нац. пам"яті, Упр. культури, туризму і курортів, Хмельниц. обл. держадмін., Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж". – Тернопіль : Лілея, 2009. – 130, [2] c.: фото. – ISBN 978-966-2392-00-5 : 60.00 грн. (в паліт.)

У фотоальбомі "Пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні", підготовленому за матеріалами однойменної експозиції Державного історико-культурного заповідника "Меджибіж", відображено панораму життя України 1930-х років.

Примірників: 1

94(477)"1932/1933":341.485
Т67

33 запитання і відповіді про Голодомор-геноцид / [авт.-уклад. Н. В. Лапчинська] ; М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору". – Дрогобич : Коло, 2018. – 86, [1] c.: фото, іл.. – ISBN 978-617-642-391-1 : 60.00 грн. (обкл.)

Науково-популярне видання, адресоване вчителям, студентам, краєзнавцям і усім, хто хоче дізнатися про передумови й політико-організаційні механізми вчинення у 1932-1933 роках злочину геноциду української нації.

Примірників: 1

Всього 40 видань

17 кафедр

Читати 70 разів Останнє редагування Вівторок, 08 жовтня 2019 14:49
Детальніше в цій категорії: « Новинки за кафедрами - липень 2019
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі