Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Нові надходження за грудень 2017-2

Автор 

Новинки - грудень-2

 24я73
М30

Марчак, Т. В.

Хімія з основами біохімії : метод. вказівки з орг. самостійної роботи студ. денної форми навч. напрямку 6.090103 Лісове та садово - паркове госп-во. Ч. 1 : Неорганічна та аналітична хімія з основами фізичної і колоїдної хімії / [Т. В. Марчак, А. П. Маслоїд] ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ, Ф-т ПВіППТ, Каф. фізіології с.-г. тварин та хімії. – Вінниця : ВНАУ, 2011. – 99, [1] c.: табл.. – 5.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

28.0я2
В67

Волкова, Т. І.

Біологія. Ботаніка. Зоологія. Біологія людини. Основи екології : слов. термінів / Т. І. Волкова. – Харків : Весна, 2010. – 191, [1] c.: табл.. – (Схеми і таблиці). – ISBN 978-966-2342-05-5 : 30.00 грн. (обкл.)

У посібнику з біології подано відомості з основних розділів цієї науки в обсязі, знання якого вимагає від учнів шкільна програма. Таблиці та схеми відображають структуру біологічної науки, біологічну систематику, особливості організмів, будову та функції тканини, органів тощо, акцентуючи основні положення, терміни, складові.

Примірників: 1

28.081я73
Е45

Екологічне інспектування : підручник / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, Л. М. Стецюк, О. А. Брежицька ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп.-ва та природокористування. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 399, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-289-046-4 : 120.00 грн. (в паліт.)

У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання, процедуру екологічного інспектування, наведено характеристику, функції, структуру Державної екологічної інспекції, висвітлено питання інспекторських перевірок з охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування.

Примірників: 1

28.081я73
М21

Мальований, М. С.

Екологія та збалансоване природокористування : навч. посіб. / М. С. Мальований, Г. З. Леськів ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутрішніх справ, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 314, [2] c.: граф., табл.. – ISBN 978-966-289-004-4 : 95.00 грн. (в паліт.)

Навчальний посібник призначений для вивчення охорони навколишнього середовища та економіки регіонів України та світу. У ньому висвітлені основні питання із теоретичних основ екології, еколого-економічних проблем навколишнього середовища та економічні особливості окремих територій. Висвітлюються співвідношення двох наук екології та регіональної економіки.

Примірників: 7

30.10я73
Д64

Долина, Л. ф.

Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля : навч. посіб. / Л. ф. Долина. – Київ : Знання, 2007. – 199, [1] c.. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-346-281-7 : 38.70 грн. (в паліт.)

У посібнику висвітлено теоретичні та методичні основи стандартизації, метрологічне забезпечення виробництва та екологічних організацій, розглянуто питання державного нагляду за стандартами і засобами вимірювань, особливості міжнародної діяльності зі стандартизації у сфері охорони довкілля.

Примірників: 1

30.3я73
А94

Афтанділянц, Є. Г.

Матеріалознавство : підручник / Є. Г. Афтанділянц, О. В. Зазимко, К. Г. Лопатько. – Херсон : Олді-плюс, 2012. – 610, [2] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-2393-67-5 : 75.00 грн. (в паліт.)

Розглянуто кристалічну будову металів і сплавів, діаграми стану подвійних систем, процеси формування структури металів, сталей, чавунів, чорних і кольорових сплавів, теоретичні основи легування і технології об"ємної та поверхневої термічної обробки матеріалів.

Примірників: 1

30.3я73
Г20

Гарнець, В. М.

Матеріалознавство : підруч. для студ. ВНЗ / В. М. Гарнець. – Київ : Кондор, 2009. – 386 c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-351-118-4 : 35.00 грн. (обкл.)

У підручнику викладені основні теоретичні і практичні положення структурної будови матеріалів, термічної,
хіміко-термічної та термомеханічної обробки.

Примірників: 1

30.3я2
К82

Криль, Я. А.

Матеріалознавство : тлумачний слов.: в 2-х т.. Т.2 : Н-Я / Я. А. Криль, О. Р. Флюнт, Г. В. Криль ; за ред. Я. А. Криля ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Укр. матеріалознавче тов-во. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 474, [1] c.: табл., рис.. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-145-4 : 107.00 грн. (в паліт.)

Словник містить понад 10000 термінів-статей по основних розділах матеріалознавства як галузі науки і виробництва, а також суміжних йому наукових дисциплін та галузей промисловості

Примірників: 1

31.15
К64

Коновалов, С. В.

Альтернативні види енергії : [підручник ] / С. В. Коновалов, П. М. Єнін, О. О. Галаченко. – Вінниця : Балюк І. Б., 2010. – 135, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-2954-89-0 : 45.50 грн. (в паліт.)

В посібнику розкрито технологію влаштування побутових малометражних біогазових установок, технологію утилізації органічних відходів ферм, підсобного господарства з метою перетворення їх в енергію та отримання екологічно чистого органічного добрива.

Примірників: 1

31.15
К82

Кривцов, В. С.

Невичерпна енергія : підручник. Кн. 2 : Вітроенергетика / В. С. Кривцов, О. М. Олейников, О. І. Яковлєв ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", Севастопол. нац. техн. ун-т. – Харків : ХАІ, 2005. – 502, [2] c.: табл., рис.. – ISBN 966-662-119-3 : 100.00 грн. (в паліт.)

Розглянуто фізичні процеси аеродинамічного у вітротурбінах і електромеханічного в електричних генераторах перетворення енергії, описано сучасні досягнення в галузі вітроенергетики і електромашинобудування. Описано конструкції вітроелектричних установок і генераторів, їхні експлуатаційні характеристики і системи регулювання.

Примірників: 1

31.2я73
М60

Мілих, В. І.

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підручник / В. І. Мілих, О. О. Шавьолкін ; за ред. В. І. Мілих. – Київ : Каравела, 2008. – 686, [1] c.: рис.. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-85-7 : 125.00 грн. (в паліт.)

У підручнику викладено основні поняття і закони електричних і магнітних кіл, співвідношення електричних і енергетичних величин, які характеризують стан цих кіл. Також розглянуті конструкція, принцип дії, характеристики та принципи управління таких електротехнічних пристроїв, як трансформатори, електровимірювальні прилади, електричні апарати, електричні машини постійного та змінного струму.

Примірників: 1

32.973.202я73
Т26

Тверезовська, Н. Т.

Інформаційні технології в агрономії : навч. посіб. / Н. Т. Тверезовська, А. В. Нєлєпова ; КМУ, НУБіП України. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 281, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-617-673-264-8 : 80.00 грн. (обкл.)

В посібнику систематизовано специфіку інформаційної діяльності агронома-дослідника, викладено основні технології обробки сільськогосподарської інформації. Подано представлення щодо організації інформаційних потоків в умовах інформатизації агропромислового комплексу. Розкрито сутність інформаційних систем і технологій в агрономії, описано технології експлуатації спеціалізованого програмного забезпечення, використання локальних та корпоративних мереж, Інтернет-технологій.

Примірників: 1

34.4я73
Ж85

Жук, А. Я.

Основи наукових досліджень в сфері практичної механіки : навч. посіб.. Кн. 2 : Експериментальні дослідження / А. Я. Жук, Г. П. Желябіна, Г. П. Малишев ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запорізька держ. інженер. акад.. – Київ : Кондор, 2012. – 222, [2] c.: табл., рис., граф.. – ISBN 978-966-2781-11-3 : 85.00 грн. (в паліт.)

Висвітлено визначальні аспекти та прийоми підготовки і проведення експериментів. Предметно розглянуто сучасну експериментальну техніку загального призначення, а також прилади і пристрої для дослідження гідравлічних систем.

Примірників: 1

38.762.3я73
Д76

Друкований, М. Ф.

Кондиціювання та охолодження : навч. посіб. / М. Ф. Друкований, Л. В. Фіалковська, О. М. Друкований. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – 277, [1] c.: рис., табл.. – 40.00 грн. (обкл.)

У навчальному посібнику розглянуті системи кондиціювання, складові кондиціонерів та їх техніко-економічні показники, а також наведені дані по охолодженню, заморожуванню та збереженню продуктів харчування.

Примірників: 1

39.9я73
Н19

Назаренко, І. І.

Вантажопідіймальна техніка (конструкції, ефективне використання, сервіс) : навч. посіб. для студентів внз / І. І. Назаренко, Ф. О. Німко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 398, [2] c.: табл., рис., схеми. – ISBN 978-966-194-041-2 : 75.00 грн. (в паліт.)

Розглянуті загальні відомості професійної підготовки основних професій вантажопідіймальної техніки. Приведені конструкції сучасних баштових і самохідних стрілових кранів та будівельних підйомників. Розглянуто область застосування кранів у будівництві, визначення основних параметрів, режимів роботи та розрахункові навантаження. Визначені основні положення комплексної механізації будівельно-монтажних робіт, застосування допоміжних машин і обладнання. Описані робочі операції монтажу і демонтажу вантажопідіймальної техніки, сервіс та діагностика кранів. загальні уявлення про механічні характеристики матеріалів, визначення навантажень, деформацій і напружень, розрахунки основних параметрів кранів та напружено-деформованого стану їхніх металоконструкцій наведені в додатках.

Примірників: 5

631.3(075.8)
С36

Сільськогосподарські машини : [підручник ] / [Д. Г. Войтюк, Л. В. Аніскевич, В. О. Дубровін та ін.] ; за ред. Д. Г. Войтюк. – Київ : Агроосвіта, 2015. – 678, [2] c.: рис.. – ISBN 978-617-7283-06-4 : 135.00 грн. (в паліт.)

У підручнику розглянуто класифікацію, будову, робочий процес, регулювання та основні техніко-експлуатаційні показники базових моделей сільськогосподарських і меліоративних машин, описано їхні робочі органи, взаємодію з матеріалом, що обробляється.

Примірників: 64

40.40я73
А26

Агрохімічне обслуговування сільськогосподарських формувань : навч. посіб. для студ ВНЗ / В. І. Лопушняк, І. О. Корчинський, М. М. Вислободська, Б. І. Пархуць ; М-во аграр. політики України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 285 c.: табл.. – (Вища освіта в України). – ISBN 978-966-418-114-0 : 69.00 грн. (обкл.)

Висвітлено сучасні уявлення про мінеральне живлення рослин, рівні і перспективи застосування засобів хімізації, органічних і мінеральних добрив та бактеріальних препаратів, види та форми їх виробництва. Подано системи й технологію застосування добрив.

Примірників: 1

45.3я73
К66

Корж, О. П.

Штучне розведення дичини : навч. посіб. / О. П. Корж, В. В. Петриченко, Д. О. Фролов. – Суми : Унів. книга, 2012. – 223, [1] c.: рис., табл.. – ISBN 978-966-680-582-2 : 65.00 грн. (в паліт.)

У посібнику висвітлено загальні, зоотехнічні, біотехнічні та мисливськогосподарські питання штучного розведення дичини. Надається інформація про особливості організації дичеферм із вирощування різних видів диких тварин, інтродукції дичини до природних умов та її подальшого використання.

Примірників: 1

46.5-3
К92

Куприянова, А. А.

Прибыльное разведение свиней быстрорастущих пород / Анна Куприянова. – Харьков : Виват, 2015. – 253, [2] c.: табл., фото кольор.. – (Полезная книга). – ISBN 978-617-7203-01-7 : 33.00 грн. (в пер.)

В этой книге собрано все, что нужно знать о прибыльном разведении свиней. В ней вы найдете описание пород, узнаете все об уходе, кормлении, лечении и профилактике различных заболеваний, строительстве свинарника, а также убое и переработке свинины.

Примірників: 1

60.5я73
С16

Салтовський, О. І.

Основи соціальної екології : навч. посіб. / О. І. Салтовський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шівченка. – Київ : ЦУЛ, 2004. – 382, [1] c.. – ISBN 966-8365-29-1 : 40.00 грн. (в паліт.)

У навчальному посібнику викладаються теоретичні засади інтегративної за своїм характером науки про оптимізацію та гармонізацію взаємовідносин суспільства та природи - соціальної екології.

Примірників: 1

60.54я73
П58

Попова, І. М.

Соціологія. Пропедевтичний курс : підручник / І. М. Попова ; Міжнарод. фонд "Відродження". – Київ : Тандем, 1996. – 270, [2] c.. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). – ISBN 5-7707-9423-2 : 15.00 грн. (обкл.)

Пропонований навчальний посібник дає можливість увійти у коло проблем соціологічної науки та діяльності соціологів-практиків, ознайомлення з якими необхідне для тих, хто береться до опанування соціологічного фаху.

Примірників: 1

65.049(4УКР)я73
Р31

Регіональна економіка : навч. посіб. / [В. К. Збарський, В. І. Мацибора, Л. М. Степасюк та ін.] ; за ред. В. К. Збарського, В. І. Мацибори ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУБіП України. – Київ : Каравела, 2012. – 279, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-2229-40-0 : 50.00 грн. (в паліт.)

У посібнику висвітлено теоретичні і практичні аспекти регіональної економіки, особливості розміщення і територіальної організації продуктивних сил. Охарактеризовано розвиток природно-ресурсного, соціально-трудового, виробничого і науково-технічного потенціалу економіки регіонів.

Примірників: 1

65.050.214я73
Х64

Хміль, Ф. І.

Практикум з менеджменту організацій : навч. посіб. / Ф. І. Хміль. – Львів : Магнолія 2006, 2012. – 332, [1] c.: табл., рис.. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-16-7 : 70.00 грн. (в паліт.)

В посібнику містяться ситуації, ситуативні вправи, рольові ігри, тренінги, тести, які відображають практику управління господарсько-комерційною діяльністю підприємств в умовах становлення ринкових відносин в економіці України.

Примірників: 1

65.050.214я73
Ч-15

Чайка, Г. Л.

Самоменеджмент менеджера : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – Київ : Знання, 2014. – 422, [1] c.. – ISBN 65.050214я73 : 75.00 грн. (в паліт.)

У навчальному посібнику висвітдюються сутність, функції, цілі, методи і технології самоменеджменту на основі сучасних підходів до управління і праці менеджера. Розкриваються шляхи формування професійної майстерності менеджера, посилення його креативності і конкурентоспроможності завдяки самовдосконаленню та самоактуалізації.

Примірників: 1

65.053я73
М74

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / [О. В. Сметанко, І. С. Шарапова, В. О. Горбачьов [та ін.] ; за ред. О. В. Сметанко ]; М-во освіти і науки України, Крим. екон. ін-т, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : ЦУЛ, 2013. – 455, [1] c.: рис., табл.. – ISBN 978-617-673-219-8 : 130.00 грн. (обкл.)

У навчальному посібнику розглянуто основи теорії та практики прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті. Поданий матеріал дає змогу бухгалтерам, економістам, внутрішнім аудиторам і управлінському персоналу підприємства ознайомитися та оволодіти спеціальними методами, моделями й прийомами, які необхідні для розробки рекомендацій, проектів  бізнес-планів, планів оптимізації виробництв, витрат, фінансів тощо.

Примірників: 1

65.262я73
К56

Коваленко, Д. І.

Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика : навч. посіб. / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 577, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-617-673-187-0 : 160.00 грн. (обкл.)

У посібнику викладено теоретичні та практичні аспекти щодо сутності та функціонування таких категорій, як "фінанси", "валюта", "кредит", зміст основних теорій фінансів, грошей, поняття про грошовий оборот, грошову масу, грошові потоки, грошовий, валютний, страховий та фінансові ринки.

Примірників: 1

65.262.2я73
Р51

Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / Д. І. Дема, І. В. Абрамова, Л. В. Недільська [та ін.] ; за ред. Д. І. Деми ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., перероб. і доп.. – Київ : Алерта, 2013. – 375, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-617-566-217-5 : 80.00 грн. (в паліт.)

У навчальному посібнику розкрито суть та значення ринку фінансових послуг в економічній системі держави. Висвітлено економічний зміст та порядок надання фінансових послуг на ринках позикового та акціонерного капіталу, цінних паперів та похідних фінансових інструментів, валютному та страховому ринках. Особливу увагу приділено проблемам становлення, розвитку та державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні.

Примірників: 1

65.290-2я73
К58

Кожушко, Л. Ф.

Екологічний менеджмент : підручник / Л. Ф. Кожушко, П. М. Скрипчук. – Київ : Академія, 2007. – 430, [2] c.: табл.. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-235-8 : 35.00 грн. (в паліт.)

У підручнику системно розглянуто становлення, сутність і методичні основи екологічного менеджменту як різновиду управління і сфери наукового дослідження. З урахуванням тенденції до екологізації усіх галузей суспільного виробництва охарактеризовано основні інструменти екологічного управління, систему державного менеджменту в екологічній сфері та екологічні інновації.

Примірників: 1

65.432я73
Л84

Лук"янов, В. О.

Організація готельно-ресторанного обслуговування : навч. посіб. / В. О. Лук"янов, Г. Б. Мунін. – 2-ге вид., перероб. і доп.. – Київ : Кондор, 2012. – 344, [2] c.. – ISBN 978-966-2781-05-2 : 95.00 грн. (в паліт.)

У посібнику розглянуті сучасні концепції організації обслуговування в готелях та ресторанах, які базуються на теоретичних і практичних засадах організації обслуговування гостей.

Примірників: 1

65.433я73
Г70

Городня, Т. А.

Економіка туризму: теорія і практика : навч. посіб. / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. – Київ : Кондор, 2012. – 435, [1] c.. – ISBN 978-966-351-408-6 : 82.00 грн. (в паліт.)

Розглядаються теоретичні та практичні аспекти туристичних підприємств та комплекс економіко-математичних моделей задач і методів їх розв"язування, які спрямовані на підвищення якості прийняття рішень в управлінні діяльністю туристичного підприємства.

Примірників: 2

67.9(4УКР)305я73
Т78

Трудове право : підручник / за ред. В. В. Жернакова ; М-во освіти і науки,молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 494, [2] c.. – ISBN 67.9(4УКР)305я73 : 75.00 грн. (в паліт.)

Викладено основні положення загальної та особливої частин трудового права, актуальні питання застосування законодавства про працю.

Примірників: 1

72я73
П14

Палеха, Ю. І.

Основи науково-дослідної роботи : навч. посіб. / Юрій Палеха, Наталія Леміш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2013. – 332, [2] c.: рис., табл.. – ISBN 978-966-26009-31-8 : 80.00 грн. (в паліт.)

У посібнику всебічно розглянуто основні засади науково-дослідної роботи. Наука подана як система уявлень про дійсність, висвітлено питання організації наукової діяльності, наведено структуру та класифікацію наук, розкрито основи методології науково-дослідної роботи, проаналізовано організацію наукових досліджень та їх інформаційне забезпечення, розглянуті питання підведення підсумків наукових досліджень, вимоги до підготовки й оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт.

Примірників: 1

81.4АНГ
В67

Волкова, О. Ю.

Усі розмовні теми. English / [О. Ю. Волкова, Г. М. Погожих]. – Харків : Торсінг Плюс, 2008. – 605, [1] c.. – ISBN 978-966-404-764-4 : 30.00 грн. (обкл.)

Даний посібник має за мету вдосконалення навичок говоріння та розширення лексичного запасу учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв та коледжів, абітурієнтів та студентів.

Примірників: 1

81.4Лат-923
Р32

Ревак, Н. Г.

Латинська мова (для неспеціальних факультетів) : [підручник] / Надія Ревак, Володимир Сулим ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 439, [1] c.: табл.. – ISBN 966-8609-97-2 : 20.00 грн. (в паліт.)

У підручнику стисло викладено основи фонетики, морфології, елементи синтаксису і словотвору латинської мови. Подано таблиці відмінкових закінчень іменників та особових закінчень дієслів.

Примірників: 1

84(4Рос)1
А44

Акунин, Б.

Азазель / Б. Акунин. – М. : Захаров, 2010. – 300, [2] c.. – ISBN 978-966-8959-75-2 : 20.00 грн. (в обл.)

Примірників: 1

84(4ІТА)
Б24

Барикко, А.

Такая история : роман / А. Барикко ; пер. с итал. Я. Арькова. – СПб. : Азбука, 2011. – 283, [4] c.. – (Прочесть обязательно). – ISBN 978-5-389-02884-5 : 30.00 грн. (в обл.)

Итальянский писатель Алессандро Барикко сегодня один из интереснейших романистов Европы. Его изысканые романы, напоминающие одновременно и притчи, и триллеры, и поэмы в прозе, уже переведены на десятки языков и положены в основу спектаклей и фильмов. В настоящем издании представлен романн "Такая история", где история Европы первой половины ХХ века переплелась с личной историей героя - худенького мальчика с золотой тенью и странным именем Последний, выросшего страстным автогонщиком, влюбленным в дороги. Знакомый изгиб трассы видится ему в морщинах на лбу старика, в линии женских плеч. Ведь "это не трасса, а целая жизнь", где так хочется без рассуждений мчаться вперед, но порой важно и уметь поворачивать.

Примірників: 1

84(4УКР)6
К20

Капранов, Д.

Забудь-річка : роман / Брати Капранови. – Київ : Нора-Друк, 2016. – 541, [ 3] c.. – (Серія "Читацький клуб"). – ISBN 978-966-8659-77-5 : 100.00 грн. (в паліт.)

Троє молодих людей завдяки гримасі долі потрапляють на війну під одним іменем - Степан Шагута. Назва роману походить від старого язичницького символу - Забудь -річки, що розділяє світ живих та світ мертвих. Саме така Забудь-річка протікає між поколіннями у кожній українській родині.

Примірників: 1

85.12(4УКР)
В27

Великодня писанка : [фотоальбом] / [вступ. ст. Т. Цвігун, М. Скрипник]. – Вінниця : [б. в.], 2012. – [52] c.: фото кольор.. – 50.00 грн. (обкл.)

Цей буклет ознайомить вас з учасниками свята, розповість про різні техніки створення традиційної та авторської писанок, розкриває таємниці значення зображених на них символів.

Примірників: 1

88.3я73
Я14

Яблонко, В. Я.

Психолого-педагогічні основи формування особистості : навч. посіб. / В. Я. Яблонко ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. ун-т ім. І. І. Мечникова, Микол. навч.-наук. ін-т. – Київ : ЦУЛ, 2008. – 257, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-364-704-3 : 20.00 грн. (в паліт.)

У навчальному посібнику розкрито важливі психолого-педагогічні проблеми формування особистості у процесі навчання і виховання.

Примірників: 1

 

Всього: 39 видань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.10я73
Д64
Долина, Л. ф.
Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля : навч. посіб. / Л. ф. Долина. – Київ : Знання, 2007. – 199, [1] c.. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-346-281-7 : 38.70 грн. (в паліт.)
Читати 4452 разів Останнє редагування Понеділок, 18 грудня 2017 11:13
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі