Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Нові надходження за лютий 2018

Автор 

Новинки - лютий

 65
А17

Абчук, В. А.

Задачник по экономике / В. А. Абчук. – СПб. : ДЕАН, 1999. – 166, [2] c.: рис.. – ISBN 5-88977-047-0 : 5.00 грн. (в пер.)

Примірників: 1

65.01я73
О-75

Основи економічної теорії : навч. посіб. / за ред. А. Г. Зюнькіна ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ : ЦНЛ, 2007. – 231, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-373-287-9 : 40.00 грн. (в паліт.)

Примірників: 1

65.01я73
О-65

Орехівський, Г. А.

Практикум з політекономії : посіб. для самопідготов. студ.: навч. пісіб. / Г. А. Орехівський, В. Г. Орехівський. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : Каравела, 2012. – 327, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-2229-37-0 : 50.00 грн. (в паліт.)

Відповідно до модульно-рейтингової системи підготовки фахівців (ЕСТS) даються методичні вказівки щодо самостійного вивчення сучасного курсу політичної економії. В енциклопедично-довідковій формі коротко визначаються поширені економічні терміни, поняття, категорії і закони.

Примірників: 2

65.012.2
М14

Мазур, А. Г.

Регіональні особливості інвестиційного забезпечення розвитку споживчих ринків : монографія / А. Г. Мазур, О. А. Поліщук, О. С. Колесов ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : Меркьюрі - Поділля, 2011. – 326, [2] c.: рис., табл.. – ISBN 978-617-530-071-8 : 50.00 грн. (в паліт.)

У монографії розглядаються теоретико-методологічні засади та проблеми інвестиційного забезпечення розвитку споживчих ринків на прикладі Подільського економічного району.

Примірників: 1

65.02я73
Л93

Любохинець, Л. С.

Історія політичних та економічних вчень : навч. посіб / Л. С. Любохинець, В. М. Шавкун, Л. М. Бабич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ХНУ. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 292, [2] c.: рис.. – ISBN 978-617-673-183-2 : 65.00 грн. (обкл.)

У посібнику розглянуті політичні та економічні доктрини Античності, Середніх віків, Нової та Найновішої епохи.Особлива увага приділена формуванню та розвитку соціально-економічної та політичної думки в Україні.

Примірників: 1

005(075)
Г37

Герасименко, Ю. В.

Менеджмент. Базовий курс : навч. посіб / Ю. В. Герасименко, О. Г. Підвальна ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : Консоль, 2017. – 255, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-617-583-188-5 : 200.00 грн. (в паліт.)

Висвітлено базові питання менеджменту: наукові школи та сучасні підходи, принципи, функції і методи менеджменту, технологія прийняття і реалізація організаційних рішень, особливості командної роботи, лідерська складова менеджера, соціальна відповідальність бізнесу, етика менеджменту.

Примірників: 100

65.050.2я73
Д19

Данюк, В. М.

Кадрове діловодство : навч. посіб. / В. М. Данюк, Л. П. Кулаковська. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2009. – 239, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 966-8019-57-1 : 25.00 грн. (в паліт.)

У посібнику висвітлені питання організації загального та кадрового діловодства; класифікації кадрової документації; роботи з різними документами; атестації спеціалістів і керівників; підготовки звітності, що складається працівниками кадрових служб; порядку оформлення документів для призначення пенсій.

Примірників: 2

65.050.214я73
Б67

Божидарнік, Т. В.

Креативний менеджмент : навч. посіб. / Т. В. Божидарнік, Н. М. Василик. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 496, [2] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-289-022-8 : 95.00 грн. (в паліт.)

У навчальному посібнику розкриті основні положення креативного менеджменту як науки і виду управлінської діяльності. З цією метою висвітлені теоретичні аспекти, які розкривають особливості творчості, креативності, креативної особистості, менеджера креативного типу, формування креативного середовища і управління креативністю на підприємстві та розвитку творчого суспільства загалом.

Примірників: 1

65.050.214я73
М50

Менеджмент : навч. посіб. / за ред. С. І. Михайлова. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 531, [5] c.: рис., табл.. – ISBN 978-617-673-052-1 : 100.00 грн. (обкл.)

Висвітлено теоретичні засади менеджменту, його сутність та значення, етапи розвитку, методи та функції. Значна увага приділена питанням керівництва та лідерства, інформаційним технологіям в менеджменті, соціально-психологічним аспектам управління.

Примірників: 1

65.050.214я73
О-66

Орликовський, М. О.

Самоменеджмент : практикум: терміни, тести, практ. завдання та ситуації: навч. посіб. / М. О. Орликовський, Г. В. Осовська, В. І. Ткачук. – Київ : Кондор, 2012. – 409, [1] c.: табл.. – ISBN 978-966-351-365-2 : 75.00 грн. (в паліт.)

У навчальному посібнику представлено терміни, ділові та психологічні тести, ситуаційні задачі, кейси, ділові ігри, практичні завдання, які можуть бути використані в навчальному процесі ВНЗ.

Примірників: 1

65.050.214я73
С24

Свидрук, І. І.

Креативний менеджмент : навч. посіб. / І. І. Свидрук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Львів. комерційна акад". – Київ : ЦУЛ, 2012. – 223, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-611-01-0341-1 : 70.00 грн. (в паліт.)

У навчальному посібнику висвітлено засади управління креативними процесами на підприємствах. Розглядаються теоретичні аспекти і шляхи практичного застосування знань в галузі креативного менеджменту.

Примірників: 1

65.052я73
Г93

Губачова, О. М.

Облік у зарубіжних країнах : підручник / О. М. Губачова, С. І. Мельник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 399, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-617-673-009-5 : 85.00 грн. (в паліт.)

У підручнику розкриваються методологічні засади організації обліку, побудови та використання фінансової звітності зарубіжних країн.

Примірників: 1

65.052.2я73
З-26

Замула, І. В.

Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку економіки : монографія / І. В. Замула ; М-во освіти і науки України, ЖДТУ. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 439, [1] c.: рис., табл.. – ISBN 978-966-683-254-5 : 50.00 грн. (в паліт.)

Монографію присвячено розробці теорії та методології бухгалтерського обліку екологічної діяльності з метою визначення економічних важелів, які б дозволили покращити екологічну ситуацію в Україні та світі в цілому. Окрему увагу приділено ролі бухгалтерського обліку в побудові концепції стійкого розвитку економіки та управлінні екологічною діяльністю суб"єкта господарювання.

Примірників: 1

65.053я73
О-36

Огійчук, М. Ф.

Аудит: організація і методика : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во аграр. політики і продовольства України. – 2-ге вид., перероб. і доп.. – Київ : Алерта, 2012. – 663, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-617-566-099-7 : 70.00 грн. (в паліт.)

Висвітлюються питання аудиторської діяльності, організації аудиторських фірм та проведення аудиторських послуг і внутрішнього контролю, а також аудиту в комп"ютерному середовищі.

Примірників: 1

65.261я73
Д18

Данілов, О. Д.

Фінанси у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / О. Д. Данілов, Д. М. Серебрянський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т держ. податкової служби України, Київ. екон. ін-т менеджменту. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : КНТ, 2008. – 523, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-373-424-8 : 70.00 грн. (в паліт.)

Розглянуто теоретичні засади фінансів та фінансового менеджменту; основи функціонування фінансів домогосподарств; висвітлено сутність фінансів господарюючих суб"єктів, як економічного базису формування валового внутрішнього продукту.

Примірників: 1

65.261я73
Ф59

Фінанси : навч. посіб. / П. К. Бечко, Л. Д. Тулуш, В. П. Бечко, П. М. Боровик. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 344, [1] c.. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-144-7 : 72.40 грн. (обкл.)

В навчальному посібнику систематизовані основи теорії фінансів, розглянуто структуру та особливості функціонування фінансової системи, концептуальні засади вітчизняної бюджетної та податкової системи, теоретичні аспекти фінансової діяльності підприємницьких суб"єктів.

Примірників: 1

65.261.4я73
Д56

Доброскок, О. В.

Податковий контроль та його ефективність : навч. посіб. / О. В. Доброскок ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ун-т економіки і упр.. – Київ : Алерта, 2012. – 237, [3] c.: рис., табл.. – ISBN 978-617-566-108-6 : 50.00 грн. (обкл.)

У посібнику розглянуто теоретичні основи податкового контролю, методики проведення основних видів податкового контролю, критерії та показники ефективності контрольних дій податкової служби.

Примірників: 1

65.9(4УКР)261.78я73
Н63

Ніколаєва, О. М.

Місцеві фінанси : навч. посіб. / О. М. Ніколаєва, А. С. Маглаперідзе ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Макіїв. економіко-гуманітар. ін-т. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 353, [1] c.. – ISBN 978-617-673-179-5 : 80.00 грн. (обкл.)

У навчальному посібнику висвітлено організаційні та методичні засади формування і функціонування інституту місцевих фінансів. Розглянуто сутність, складові та засади їх організації. Розкрито механізми управління системою місцевих фінансів, а саме особливості формування та використання бюджетних коштів, збалансування місцевих бюджетів.

Примірників: 1

65.262я73
В61

Вовчак, О. Д.

Гроші та кредит : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, І. Є. Бучко, З. Р. Костак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Львів. комерційна акад.". – Київ : ЦУЛ, 2012. – 423, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-611-01-0319-0 : 75.00 грн. (обкл.)

У навчальному посібнику висвітлюються важливі питання як: походження, суть та функції грошей, специфіка функціонування грошового ринку; види грошових систем та їх еволюція, інфляція та грошові реформи; валютний ринок і валютні системи; механізм формування пропозицій грошей; роль грошей у ринковій економіці; сутність, форми, види та роль кредиту у ринковій економіці.

Примірників: 1

65.262я73
Г89

Гроші та кредит : підручник / за ред. Б. С. Івасів ; НБУ, М-во освіти України, Тернопіл. акад. народ. госп-ва, КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1999. – 402, [2] c.. – ISBN 966-574-042-3 : 12.00 грн. (в паліт.)

У підручнику висвітлюються основи функціонування грошей та кредиту в умовах ринкової економіки. Значна увага приділяється аналізу практики грошового обігу та операцій установ кредитної системи.

Примірників: 1

65.262.1я73
П70

Прасолова, С. П.

Банківські операції : навч. посіб. та практикум / С. П. Прасолова, О. С. Вовченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Київ : ЦУЛ, 2013. – 568, [2] c.: табл.. – ISBN 978-617-673-165-8 : 100.00 грн. (обкл.)

Навчальний посібник вирішує проблему забезпечення дисципліни навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи студентів, а також для дистанційного вивчення дисципліни. До кожної теми подані методичні вказівки, задачі і практичні ситуації для обов"язкового і індивідуального розв"язку, тестові завдання, проблемні питання та список нормативної літератури.

Примірників: 1

65.9(4УКР)27я72
О-75

Основи довгострокового страхування : навч. посіб. / А. Т. Головко, М. П. Денисенко, І. О. Ковтун, В. Г. Кабанов ; М-во освіти і науки України. – Київ : Алерта, 2007. – 443,[1] c.: табл., рис.. – ISBN 966-8533-52-6 : 40.00 грн. (в паліт.)

Навчальний посібник висвітлює математичні й статистичні закономірності, визначають фінансові взаємовідносини страхових компаній і страхувальників, викладена теорія і практика побудови страхових тарифів, формування страхових резервів із довгострокових видів страхування.

Примірників: 1

65.298я73
У67

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: кредитно-модульний курс : навч. посіб. / за ред. І. Ю. Сіваченка, Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2010. – 311, [1] c.: табл.. – ISBN 978-611-01-0032-8 : 65.00 грн. (обкл.)

У навчальному посібнику розглядаються зміст і сутність понять конкуренції, конкурентоспроможності та міжнародної конкурентоспроможності.

Примірників: 2

65.298-2я73
З-78

Зовнішньоекономічний менеджмент : навч. посіб / за ред. І. І. Дахна. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 567, [1] c.: табл.. – ISBN 978-611-01-0278-0 : 100.00 грн. (обкл.)

Навчальний посібник висвітлює актуальні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Примірників: 1

65.9(4УКР)32-21
Л68

Лобас, М. Г.

Управління інноваційно-технологічним розвитком агросфери : монографія / М. Г. Лобас, В. В. Россоха, Д. О. Соколов. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2016. – 414, [2] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-669-509-6 : 50.00 грн. (в паліт.)

Проаналізовано розвиток економіки на засадах послідовної зміни технологічних укладів. Обгрунтовано взаємозв"язок економічного і соціального прогресу. Розкрито вплив технології на систему економічних відносин, підходи до оцінювання інноваційно-технологічної діяльності.

Примірників: 1

65.431я73
М21

Мальська, М. П.

Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика) : підручник / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 303, [1] c.: рис.. – ISBN 978-617-673-162-7 : 90.00 грн. (обкл.)

У підручнику розглянуто теоретичні, технологічні та організаційно-практичні засади організації ресторанної справи. Висвітлено питання організації та структури виробництва підприємств ресторанного господарства, організації процесів обслуговування, а також особливості обслуговування туристів.

Примірників: 1

65.433я73
К88

Кудла, Н. Є.

Управління якістю в туризмі : підручник / Н. Є. Кудла ; М-во освіти і науки України, Львів. ін-т економіки і туризму. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 327, [1] c.: рис., табл.. – ISBN 978-617-673-329-4 : 90.00 грн. (обкл.)

У підручнику комплексно розглянуто теоретичні та практичні аспекти управління якістю в туризмі. Визначено постулати якості у сферах надання послуг розміщення й харчування, транспортних, туристичного посередництва й організації та обслуговування туристичного руху.

Примірників: 1

65.433-2я73
П16

Панченко, Ю. В.

Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму : навч. посіб. / Ю. В. Панченко, О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 341, [1] c.: табл., рис.. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2393-98-9 : 95.00 грн. (в паліт.)

У посібнику розглянуто теоретичні і методичні питання формування управлінської діяльності в організаціях сфери туризму на основі теорії і практики менеджменту сучасного господарювання.

Примірників: 1

 

 

Всього 28 видань

Читати 3966 разів Останнє редагування Середа, 14 лютого 2018 10:35
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі