Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Новинки за кафедрами - березень 2018

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Новинки за кафедрами

Нові надходження за березень

 Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму

26.89я73
М21

Мальська, М. П.

Туристичне країнознавство. Азія та Океанія : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 183, [1] c.. – ISBN 978-617-673-123-8 : 65.00 грн. (обкл.)

В навчальному посібнику розглянуто туристично-рекреаційний потенціал країн Азії та Океанії:переважаючі види туризму, головні архітектурні та природні пам"ятки, популярні туристичні маршрути; описано географічне положення, адміністративний устрій та поділ країн, історичні факти.

Примірників: 1

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища

28.081я73
К78

Краснов, В. П.

Фітоекологія з основами лісівництва : навч. посіб. / В. П. Краснов, З. М. Шелест, І. В. Давидова ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технолог. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 476, [2] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-289-008-2 : 95.00 грн. (в паліт.)

В навчальному посібнику викладено теоретичні основи фітоекології, охарактеризовано основні екологічні фактори, що впливають на розвиток рослин, надано поняття про рослини та рослинні угруповання, висвітлено загальні аспекти геоботанічного районування України та світу.

Примірників: 1


631.95:504.5:338.43(477)
Н-34

Наукові основи сталого розвитку агроекосистем України : в 2-х т. : [монографія]. Т. 1 : Екологічна безпека агропромислового виробництва. Т. 2 : Науково-методичні основи збалансованого природокористування в агропромисловому виробництві / за ред. О. І. Фурдичко ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ : ДІА, 2013. – 704 c.: рис., табл.. – ISBN 978-966-8311-94-9 : 186.00 грн. (в паліт.)

Том 1 присвячено проблемам екологічної безпеки агропромислового виробництва. Наведено науково-методичні підходи до комплексної оцінки та прогнозування впливу сільськогосподарської діяльності на довкілля та людину. Висвітлено питання  екологічного стану земель сільськогосподарського призначення, сільськогосподарської радіоекології, ремедіації забруднених органічними ксенобіотиками грунтів, біобезпеки у галузі рослинництва і тваринництва, розвитку органічного виробництва в Україні, аквакультури тощо.

Примірників: 50

40.38я73
Т66

Третяк, А. М.

Стандартизація та нормування у сфері екології землекористування : навч. посіб. / А. М. Третяк, В. М. Другак. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 254, [2] c.. – ISBN 978-966-289-014-3 : 75.00 грн. (в паліт.)

В посібнику розглянуто міжнародні, європейські та міждержавні стандарти, національні та галузеві системи стандартів, система стандартів із захисту довкілля, система стандартів та нормативів у сфері екології землекористування, система стандартів з безпеки праці на підприємствах.

Примірників: 1


Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів

28.04я73
Б17

Базалій, В. В.

Основи рибогосподарської генетики : навч. посіб / В. В. Базалій, І. М. Шерман, Ю. В. Пилипенко. – Херсон : Олді-плюс, 2007. – 275, [1] c.: рис., табл.. – ISBN 978-966-8447-38-9 : 70.00 грн. (в паліт.)

Викладено сучасні знання про матеріальні основи спадковості, розглянуто основні закономірності спадковості та мінливості ознак. Розглянуто питання генетики популяції риб, розподіл генів генотипів у популяції. Охарактеризовані основи біотехнології та генної інженерії.

Примірників: 1

28.693.32я73
Ш37

Шевченко, П. Г.

Круглороті рибоподібні, хрящові та ганоїдні риби : навч. посіб. / П. Г. Шевченко, Ю. В. Пилипенко. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 179, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-2393-81-1 : 65.00 грн. (в паліт.)

У навчальному посібнику викладено систематику, філогенію круглоротих рибоподібних, хрящових та ганоїдних риб, розглянуто питання їх походження, розвитку, створення системи, наведено загальну характеристику, спосіб життя, поширення та значення окремих таксономічних груп рибоподібних і риб.

Примірників: 1

47.2я73
Ш40

Шекк, П. В.

Марикультура : підручник / П. В. Шекк, В. Ю. Шевченко, А. М. Орленко. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 327, [1] c.: рис., табл.. – ISBN 966-289-030-3 : 95.00 грн. (в паліт.)

Викладено особливості солонуватих та солоних вод як полігону культивування господарсько-цінних організмів. Подано біологічні особливості та технологічні аспекти культивування в морській воді водоростей, молюсків, ракоподібних та риб.

Примірників: 1

47.2я73
Ш49

Шерман, І. М.

Основи промислового рибальства : практикум: навч. посіб. / І. М. Шерман, Ю. В. Пилипенко, І. А. Лобанов. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 163, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-8447-92-1 : 70.00 грн. (в паліт.)

У навчальному посібнику висвітлюється історія становлення і розвиток промислового рибальства, класифікація знарядь лову, способи лову як у континентальних водоймах, так і в морських акваторіях. А також висвітлюється питання технології побудови, обслуговування і ремонту знарядь лову.

Примірників: 1

47.28
З-15

Задорожная, Л. А.

Разведение рыбы, раков и домашней водоплавающей птицы / Л. А. Задорожная. – М. : Полиграфиздат, 2011. – 318, [2] c.: ил.. – (Подворье). – ISBN 978-5-17-75784-8 : 60.00 грн. (в пер.)

Книга расскажет о том, как быстро и по всем правилам оборудовать водоем на приусадебном участке, заселить его рыбой и раками, водоплавающей птицей. Советы и рекомендации помогут вам без особых затрат организовать прибыльное хозяйство, всегда иметь на столе аппетитные блюда из свежей рыбы и мяса птицы.

Примірників: 1

47.28я73
Ш49

Шерман, І. М.

Осетрівництво : підручник / І. М. Шерман, В. О. Корнієнко, В. Ю. Шевченко. – Херсон : Олді-плюс, 2011. – 355, [1] c.: табл., рис., фото. – ISBN 978-966-2393-26-2 : 160.00 грн. (в паліт.)

Викладено основи виробництва продукції осетрівництва на підприємствах відповідної спрямованості. Визначено загальні принципи та видоспецифічні особливості відтворення та вирощування різновікових груп осетроподібних.

Примірників: 5

65.325.2я73
К65

Контроль якості та безпека продукції в галузі (комбікормова галузь) : підручник / Б. В. Єгоров, А. О. Кочетова, Т. О. Величко [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 445, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-289-031-0 : 110.00 грн. (в паліт.)

У підручнику наведено основні положення організації технохімічного та технологічного контролю комбікормових виробництв, характеристика та вимоги до приймання, розміщення, зберігання і контролю сировини та готової продукції, рецепти комбікормів та методи їх розрахунку, основні принципи організації контролю технологічного процесу та управління якістю, ветеринарно-санітарного контролю, що забезпечує не тільки високу продуктивність тварин і птиці, а також можливість виробництва "здорової" тваринницької продукції для людства, методи боротьби із мікотоксинами.

Примірників: 1

Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних видів енергії

31.15я73
К82

Кривцова, В. І.

Невичерпна енергія : підручник. Кн. 4 : Вітроводнева енергетика / В. І. Кривцова, О. М. Олейников, О. І. Яковлєв ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т", Севастопол. нац. техн. ун-т. – Харків : ХАІ, 2010. – 578, [2] c.. – ISBN 978-966-662-216-0 : 100.00 грн. (в паліт.)

Досліджено деякі проблеми нової підгалузі енергетики, що охоплюються поняттям "вітроводнева енергетика". Розкрито фізико-хімічні властивості водню як найбільш універсального енергоносія.

Примірників: 1

Кафедра Харчових технологій та мікробіології

36.81я73
Л72

Лозовський, А. П.

Основи технологічного проектування промислових підприємств переробних галузей : навч. посіб / А. П. Лозовський, О. М. Іванов, Т. В. Самойленко. – Суми : Унів. книга, 2014. – 319, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-680-723-9 : 105.00 грн. (обкл.)

У посібнику викладено основи технологічного проектування процесів переробки сировини рослинного та тваринного походження. Висвітлені питання щодо характеристики та оцінки традиційних та прогресивних технологій та методології їх розробки.

Примірників: 2

36-9я73
Б64

Бірта, Г. О.

Товарознавство продовольчих товарів (спецкурс) : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Київ : ЦУЛ, 2012. – 218, [2] c.. – ISBN 978-617-673-001-9 : 55.00 грн. (обкл.)

Навчальний посібник присвячений вивченню загальнобіологічних, споживчих та лікувальних властивостей сировини рослинного походження, які недостатньо повно вивчаються або не передбачені в загальному курсі "Товарознавства продовольчих товарів", але їх використання має важливе значення для формування продовольчих ресурсів країни, розширення асортименту продовольчих товарів і поліпшення їх властивостей.

Примірників: 1

28.4я73
Т38

Технічна мікробіологія : підручник / В. О. Коваленко, І. В. Цихановська, Т. А. Лазарєва [та ін.]. – Харків : Світ книг, 2013. – 678, [2] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-2678-11-6 : 140.00 грн. (в паліт.)

У підручнику викладені дані щодо морфології, фізіології, генетики, екології та систематики мікроорганізмів; наведена іінформація про патогенні мікроорганізми та аліментарні захворювання; розглянуті питання санітарно-гігієнічного контролю харчових виробництв та промислового використання мікроорганізмів.

Примірників: 1

Кафедра Землеробства, грунтознавства та агрохімії

40.3я73
П16

Панас, Р. М.

Грунтознавство : навч. посіб. / Р. М. Панас. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 371, [1] c.: табл., рис.. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-69-0 : 76.00 грн. (обкл.)

Розкрито поняття грунту як природного тіла та основного засобу сільськогосподарського виробництва. Охарактеризовано процеси й фактори грунтоутворення, будову, склад і властивості грунту.

Примірників: 1

631.95:504.5:338.43(477)
Н-34

Наукові основи сталого розвитку агроекосистем України : в 2-х т. : [монографія]. Т. 1 : Екологічна безпека агропромислового виробництва. Т. 2 : Науково-методичні основи збалансованого природокористування в агропромисловому виробництві / за ред. О. І. Фурдичко ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ : ДІА, 2013. – 704 c.: рис., табл.. – ISBN 978-966-8311-94-9 : 186.00 грн. (в паліт.)

Том 1 присвячено проблемам екологічної безпеки агропромислового виробництва. Наведено науково-методичні підходи до комплексної оцінки та прогнозування впливу сільськогосподарської діяльності на довкілля та людину. Висвітлено питання  екологічного стану земель сільськогосподарського призначення, сільськогосподарської радіоекології, ремедіації забруднених органічними ксенобіотиками грунтів, біобезпеки у галузі рослинництва і тваринництва, розвитку органічного виробництва в Україні, аквакультури тощо.

Примірників: 50

40.38я73
Т66

Третяк, А. М.

Стандартизація та нормування у сфері екології землекористування : навч. посіб. / А. М. Третяк, В. М. Другак. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 254, [2] c.. – ISBN 978-966-289-014-3 : 75.00 грн. (в паліт.)

В посібнику розглянуто міжнародні, європейські та міждержавні стандарти, національні та галузеві системи стандартів, система стандартів із захисту довкілля, система стандартів та нормативів у сфері екології землекористування, система стандартів з безпеки праці на підприємствах.

Примірників: 1

40.38я73
З-52

Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою : навч. посіб. / А. М. Тректяк, В. М. Другак, Л. А. Гунько, І. П. Гетманьчик. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 235, [1] c.: рис., табл.. – ISBN 978-966-289-020-4 : 65.00 грн. (в паліт.)

Викладена методологія і методика організації території сільськогосподарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою. Обгрунтовано методологічні основи формування еколого-ландшафтної організації території.

Примірників: 1

Кафедра Розведення сільськогосподарських тварин та зоогігієни

40.715я73
П79

Проектування технологій і технічних засобів для тваринництва : учбовий посіб. / за ред. О. П. Скорика, В. М. Полупанова. – Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2009. – 428, [2] c.: табл., рис.. – ISBN 5-337-01616-4 : 60.00 грн. (обкл.)

Технічне переоснащення тваринництва на основі застосування високоефективних комплектів машин є одним з важливих і необхідних чинників відродження і розвитку тваринництва на майбутнє.

Примірників: 1

48.733я73
І-74

Інфекційні хвороби птиці : навч. посіб. / Л. Є. Корнієнко, Л. І. Наливайко, В. В. Недосєков [та ін.] ; за ред. Л. Є. Корнієнка. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 527, [1] c.: фото кольор.. – ISBN 978-966-2393-79-8 : 148.00 грн. (в паліт.)

У навчальному посібнику викладене сучасне розуміння питань епізоотології, діагностики, диференційної діагностики інфекційних хвороб птиці, дається різнобічна оцінка заходів профілактики і боротьби із хворобами на основі останніх інструктивних матеріалів, виданих в Україні.

Примірників: 1

Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур

41.3я73
М58

Міжнародні правила з тестування насіння : навч. посіб. / за ред. В. В. Волкодава. – Херсон : Олді-плюс, 2011. – 414, [2] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-2393-52-1 : 120.00 грн. (в паліт.)

У навчальному посібнику висвітлено методики тестування насіння, розроблені і затверджені Міжнародною асоціацією з контролю за якістю насіння (ІSTA)/Посібник містить детальну інформацію з визначення міжнародної термінології, опису обладнання та методики проведення тестувань, вимог щодо приймання та зберігання проб, підрахунку та представлення результатів тестування насіння, висвітлює Правила ISTA в повному обсязі.

Примірників: 1

Кафедра Садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства

42.151
К27

Картопля: годує, лікує : [про поживні якості та лікувальні властивості картоплі] / П. С. Теслюк, А. П. Новосельська, Г. В. Булботько, Л. П. Теслюк. – Київ : Кий, 1999. – 252, [2] c.: табл., рис.. – ISBN 966-7161-24-2 : 20.00 грн. (обкл.)

У книзі вміщено поради, рекомендації, рецепти, які вдалося зібрати із найрізноманітніших джерел прохарчові, дієтичні та косметичні властивості картоплі.

Примірників: 1

42.34
B59

Biggs, Tony

Growing vegetables : the RHS Encyclopedia of Practical Cardening / Tony Biggs ; The royal horticultural society. – London, 2002. – 191,[1] c.: табл., рис.. – ISBN 1840001526 : 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

42.34
Ж77

Жмакин, М. С.

Умные агроприемы. Чудо-урожай на 6 сотках / Максим Жмакин. – М. : ЭКСМО, 2014. – 222, [2] c.: ил.. – (Урожайкины. Всегда с урожаем). – ISBN 978-5-699-68490-8 : 10.00 грн. (в обл.)

Эта книга раскрывает секреты увеличения урожайности и посвящена описанию самых эффективных технологий работы на приусадебном участке - начиная от грамотного возделывания почвы и заканчивая способами сохранения урожая на зиму.

Примірників: 1

42.34
П39

Плотникова, Т. Ф.

Удобряем и подкармливаем с умом / Татьяна Плотникова. – М. : Эксмо, 2013. – 156, [4] c.: рис.. – (Урожайкины. Всегда с урожаем). – ISBN 978-5-699-59483-2 : 10.00 грн. (в обл.)

Книга познакомит с различными видами удобрений, способами их заготовки и рекомендациями по приобретению, порядком внесения в почву, способами проведения подкормок.

Примірників: 1

42.34
С32

Серикова, Г. А.

Урожай круглый год / Галина Серикова. – М. : ЭКСМО, 2013. – 254, [1] c.: табл.. – (Урожайкины. Всегда с урожаем). – ISBN 978-5-699-59714-7 : 10.00 грн. (в обл.)

В книге подробно описан весь комплекс садовых и огородных работ на участке, приведены рекомендации профессионалов по агротехнике любимых культур и способы увеличения урожая.

Примірників: 1

42.37
Н74

Новоселова, Т. А.

Декоративное садоводство / Т. А. Новоселова. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 235, [1] c.: рис.. – (Без проблем). – ISBN 5-222-04359-2 : 20.00 грн. (в пер.)

Все, что необходимо для обустройства загородной усадьбы в соответствии с самым взыскательным вкусом, вы узнаете со страниц этой книги. На каком расстоянии сажать деревья и кустарники разных пород, как соорудить альпинарий, создать живую изгородь, вырастить газон, замостить дорожки, а также описание самых популярных видов вы найдете здесь.

Примірників: 1

42.342
М80

Морзова, М. С.

Капуста : [пособ. для садоводов любителей] / М. С. Морзова, Е. В. Пыльнева. – М. : Ниола-Пресс, 2007. – 191, [1] c.: фото цв.. – (Новое и перспективное садоводам - любителям). – ISBN 978-5-366-00150-2 : 40.00 грн. (в обл.)

Капуста - одна из основных овощных культур, занимающая 40% посевных площадей. В книге даны практические рекомендации по выращиванию разных сортов капусты на приусадебном участке.

Примірників: 1

42.374
В17

Ван дер Неер, Ян

Все о 100 лучших садовых цветах / Ян Ван дер Неер. – СПб. : Кристалл; М. : Оникс, 2005. – 207, [1] c.: фото цв.. – ISBN 5-9603-0029-Х : 40.00 грн. (в обл.)

В книге дается характеристика цветочных растений посадку и уход за ними, растения-компаньоны, виды и сорта.

Примірників: 1

Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин

44.6
Ш66

Шкідники злакових культур / [С. О. Трибель, Д. А. Стратієвський]. – Київ : Байєр, [2010?]. – 315, [1] c.: фото, табл.. – 50.00 грн. (обкл.)

У видані дається перелік шкідників злакових культур, їх опис та засоби боротьби із ними.

Примірників: 1

Кафедра Технології виробництва продукції тваринництва

45/46я2
П51

Полная энциклопедия фермера / [сост. А. С. Гаврилов]. – М. : РИПОЛ классик, 2010. – 478, [2] c.: рис.. – ISBN 978-5-386-02256-3 : 60.00 грн. (в пер.)

Эта универсальная энциклопедия поможет вам организовать фермерское хозяйство. Здесь вы найдете немало полезной информации о садоводстве, животноводстве, производстве кормов и многом другом. В книге даны рекомендации по постройке и оборудованию помещений.

Примірників: 1

636.2:637.12:637.562(075.8)
К72

Костенко, В. І.

Технологія виробництва молока і яловичини : практикум: навч. посіб. / В. І. Костенко. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 399, [1] c.: рис., табл.. – ISBN 978-617-673-173-3 : 220.00 грн. (обкл.)

Викладено у вигляді окремих навчальних занять матеріали про виробничий і племінний облік у скотарстві, методи оцінки й обліку відтврення стада, вирощування молодняку, молочної і м"ясної продуктивності та її якості, а також способи оцінки маточного поголів"я різних напрямів продуктивності та моделювання технологічних процесів виробництва продукції скотарства.

Примірників: 7

46.0-64
С91

Сучасні технології виробництва молока (особливості експлуатації, технологічні рішення, ескізні проекти) : [монографія] / [С. Ю. Рубан, О. В. Борщ, О. О. Борщ та ін.]. – Харків : Бровін О. В., 2017. – 169, [3] c.: рис., табл., фото кольор.. – ISBN 978-617-7256-83-9 : 60.00 грн. (в паліт.)

У монографії висвітлено питання щодо особливостей утримання молочної худоби за різних технологій. Наведено аналіз сучасних тенденцій в організації технічного та технологічного забезпечення молочних ферм, з обгрунтуванням певних переваг або недоліків таких рішень. Також описано підходи по годівлі, кормовиробництву та застосуванню ефективних ветеринарних заходів на основі досвіду кращих ферм по виробництву молока.

Примірників: 1Кафедра Історії України та філософії

63.3(4УКР)я73
Б19

Бакалець, О. А.

Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ ст. : навч. посіб.: конспекти лекцій, персоналії, таблиці, документи, хронологія, словник / О. А. Бакалець ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. педагог. ун-т ім. О. Довженка. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 572, [1] c.: табл., мал.. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-99-6 : 90.00 грн. (в паліт.)

У посібнику подається короткий огляд стародавньої, середньовічної, нової та новітньої історії України.

Примірників: 1

63.3(4УКР)
Г51

Гісем, О. В.

Історія України в таблицях : [навч. посіб.] / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк, О. Ф. Трухан. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2006. – 478, [2] c.: табл.. – ISBN 966-343-341-8 : 40.00 грн. (в паліт.)

Історія України - наука, що вивчає в хронологічній послідовності розвиток людського суспільства на українських землях та його закономірності.

Примірників: 1

63.3(4УКР)я2
З-51

Земерова, Т. Ю.

Історія України за всією шкільною програмою : практ. довід. / Т. Ю. Земерова, І. М. Скирда. – Вид. 2-ге, доп. та перероб. – Харків : Весна, 2009. – 463, [1] c.: портр.. – ISBN 978-966-8896-78-1 : 20.00 грн. (обкл.)

Хронологічні теми посібника охоплюють період від найдавніших часів до сьогодення.У ньому простежуються основні процеси історичного, економічного, соціального, політичного і культурного розвитку нашої країни.

Примірників: 1

63.3(4УКР)я2
Н73

Новий довідник. Історія України / [упоряд. С. Крупчан, Т. Крупчан, О. Скопненко, О. Іванюк]. – 4-те вид., змінене й доп. – Київ : Казка, 2008. – 735, [1] c.: іл., портр.. – ISBN 978-966-8055-18-8 : 65.00 грн. (в паліт.)

Довідкове видання подає відомості з історії нашої Вітчизни від найдавніших часів до сьогодення.

Примірників: 1

Кафедра Аналізу та статистики

65.9(4УКР-4ВІН)-05я2
С78

Статистичний щорічник Вінниччини за 2014 рік / [за ред. С. Ігнатов] ; Держ. служба статистики України, Головне Управління Статистики у Вінниц. обл.. – Вінниця : Голов. упр. стат. у Вінницькій обл., 2015. – 638, [2] c.: табл.. – 100.00 грн. (в паліт.)

У статистичному щорічнику наведені дані про соціально-економічне становище області за 2014 рік у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової сфери, населення і соціальної сфери, статистичні показники, які характеризують соціальне-економічне становище областей України.

Примірників: 1

Кафедра Економіки

65.325.2я73
К65

Контроль якості та безпека продукції в галузі (комбікормова галузь) : підручник / Б. В. Єгоров, А. О. Кочетова, Т. О. Величко [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 445, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-289-031-0 : 110.00 грн. (в паліт.)

У підручнику наведено основні положення організації технохімічного та технологічного контролю комбікормових виробництв, характеристика та вимоги до приймання, розміщення, зберігання і контролю сировини та готової продукції, рецепти комбікормів та методи їх розрахунку, основні принципи організації контролю технологічного процесу та управління якістю, ветеринарно-санітарного контролю, що забезпечує не тільки високу продуктивність тварин і птиці, а також можливість виробництва "здорової" тваринницької продукції для людства, методи боротьби із мікотоксинами.

Примірників: 1

Всього 37 видань

Читати 3926 разів Останнє редагування Вівторок, 06 березня 2018 12:29
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі