Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Рекреаційно-туристичний потенціал

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

Інформаційно-бібліографічний список

 1.  Андрусяк, Н. С. Туристично-рекреаційні кластери як чинник посилення конкурентоспроможності підприємств у сфері рекреації та туризму / Н. С. Андрусяк // Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку: матеріали ХХІ Міжнарод. наук.-практич. конф. (5-6 жовт. 2012 р.). - 2012. - C. 10-11.
 2. Андрусяк, Н. С. Формування туристично-рекреаційних кластерів як маркетинговий підхід посилення конкурентоспроможності підприємств / Н. С. Андрусяк // Науковий вісн. Чернів. ун-ту. - 2012. - Вип. 623-626. - C. 162-165.
 3. Богословець, О. Г. Туристсько-рекреаційний комплекс в умовах економіки знань / О. Г. Богославець // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 3. - C. 112-115.
 4. Буркинський, Б. В. Інституціональні засади вдосконалення відносин власності на рекреаційно-туристичні ресурси в Україні / Б. В. Буркинський, А. І. Мартієнко, Н. І. Хумарова // Економіка України. - 2017. - № 2. - C. 61-73.
 5. Вартанян, Г. Формування системи менеджменту рекреаційних ресурсів в туристичній діяльності в Україні = Management system formation by recreational resources in the tourist activity in Ukraine / Г. Вартанян // Економічні інновації. - 2012. - Вип. 48. - C. 49-54.
 6. Воробьева, В. В. Механизмы регулирования развития рекреационных ресурсов Украины в условиях интеграции / В. В. Воробьева // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект = Problems of foreign ecjnomic re a tions developtement and attraction of foreign investments regional aspect. - 2013. - Т. 1. - C. 78-80.
 7. Вуйцик, О. І. Напрями удосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності в рекреаційно-туристичному комплексі України / О. І. Вуйцик // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. - 2013. - № 2. - C. 129-134.
 8. Гончаренко, І. В. Стратегічні напрями реалізації рекреаційного потенціалу регіону / І. В. Гончаренко // Вісн. аграр. науки Причорномор`я. - 2015. - Вип. 4. - C. 13-19.
 9. Горин, Г. В. Систематизація методологічних підходів до визначення сутності поняття «рекреаційно-туристичний потенціал регіону» / Г. В. Горин // Регіональна економіка. - 2014. - № 2. - C. 187-199.
 10. Гуменюк, В. В. Державне регулювання конкуренції на ринку курортно-рекреаційних послуг / В. В. Гуменюк // Економіка України. - 2016. - № 11. - C. 34-44.
 11. Гурбик, Ю. Ю. Аналіз сучасного стану розвитку рекреаційно-туристичної сфери України в контексті державного регулювання / Ю. Ю. Гурбик // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 16. - C. 132-137.
 12. Дмитрук, О. В. Структура маркетингу - резерв підвищення ефективності діяльності підприємств рекреаційно-туристичної сфери / О. В. Дмитрук // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2013. - № 4. - C. 64-68.
 13. Захарченко, П. В. Модель інноваційного розвитку економіки національного курортно-рекреаційного комплексу / П. В. Захарченко, С. А. Жваненко // Економіка та держава. - 2013. - № 4. - C. 47-50.
 14. Іванова, З. О. Організаційно-економічний механізм управління розвитку рекреаційно-туристичної індустрії в Україні / З. О. Іванова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 4. - C. 127-129.
 15. Кифяк, В. Ф. Розвиток рекреації і туризму як один із чинників формування інвестиційної привабливості регіону / В. Ф. Кифяк // Економіка та право. - 2013. - № 1(35). - C. 128-132.
 16. Кифяк, О. В. Маркетингові цінові стратегії підприємств туризму та рекреації / О. В. Кифяк // Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку: матеріали ХХІ Міжнарод. наук.-практ. конф. (5-6 жовт. 2012 р.). - 2012. - C. 88-90.
 17. Кінаш, І. П. Формування туристично-рекреаційної інфраструктури як напрям розвитку екологічних послуг / І. П. Кінаш // Екологічний вісник. - 2012. - № 6. - C. 25-26.
 18. Кожухівська, Р. Б. Застосування принципів бенчмаркінгу для удосконалення системи менеджменту інвестиційної привабливості підприємств туристично-рекреаційного комплексу України / Р. Б. Кожухівська // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 18. - C. 12-15.
 19. Лютак, О. М. Економіко-математичне моделювання розвитку туристично-рекреаційної сфери транскордонного регіону / О. М. Лютак, Л. В. Савош, О. Я. Кравчук // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 11. - C. 230-238.
 20. Малік Р. Ю. Деякі теоретичні аспекти формування стратегії інтеграції промислового підприємства в туристсько-рекреаційний кластер / Р. Ю. Малік // Наука й економіка. - 2012. - Вип. 1 (29). - C. 89-92.
 21. Нездоймінов, С. Г. Концептуальні підходи до «зеленого регіоналізму» як екологічного імперативу розвитку рекреації та туризму в Україні / С. Г. Нездоймінов, Н. М. Андєєва // Регіональна економіка. - 2012. - № 2. - C. 80-88.
 22. Неізвестна, В. С. Зовнішні переваги підприємств санаторно-рекреаційного комплексу як фактор стійкого функціонування підприємства / В. С. Неізвестна // АгроСвіт. - 2015. - № 12. - C. 54-57.
 23. Рибак С. Б. Роль природно-заповідного фонду Львівщини в оптимізації рекреаційної і туристичної діяльності / С. Б. Рибак, Н. Б. Баумвальд, Р. М. Писарик // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. - 2012. - № 171. - C. 163-172.
 24. Рипкович, М. Вплив фінансово-кредитного механізму на розвиток туристично-рекреаційної сфери економіки / М. Рипкович // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. - 2013. - Ч. 2. - C. 146-148.
 25. Рипкович, М. Роль і призначення фінансового забезпечення розвитку туристично-рекреаційної сфери / М. Рипкович // Формування системи і механізмів обліково-аудиторського та аналітичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств реального сектору економіки України. - 2012. - Част. 2. - C. 298-300.
 26. Ровенська, О. А. Регіональний аналіз особливостей освітнього потенціалу рекреаційної зони (на прикладі СЕЗ "Курортополіс Трускавець") / О. А. Ковенська // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. - 2013. - № 1. - C. 188-193.
 27. Сазонець, І. Л. Концептуальні основи державного регулювання розвитку рекреаційної діяльності санітарно-курортних підприємств / І. Л. Сазонець // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - №6. - C. 5-8.
 28. Сазонець, І. Л. Оціночні параметри якості рекреаційної діяльності санаторно-курортних підприємств / І. Л. Сазонець // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 7. - C. 15-18.
 29. Семенов, В. Ф. Конкурентоспроможність зоологічних парків у галузі рекреації та туризму / В. Ф. Семенов, А. В. Жупаненко // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 9. - C. 295-300.
 30. Стеченко, Д. М. Наукові аспекти удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання сфери надання рекреаційно-туристичних послуг / Д. М. Стеченко, І. В. Безуглий // Регіональна економіка. - 2013. - № 4. - C. 157-166.
 31. Ступень, Н. М. Оцінка впливу соціально - економічних чинників на ефективність курортно -рекреаційної галузі / Н. М. Ступень // Економіка та держава. - 2017. - № 9. - C. 62-65.
 32. Ступень, Н. М. Удосконалення методів еколого-економічного управління розвитком рекреаційних територій / Н. М. Ступень // Економіка та держава. - 2016. - № 11. - C. 34-38.
 33. Царенко, О. В. Розробка механізму залучення фінансових інвестицій в туристично-рекреаційний комплекс регіону / О. В. Царенко, Л. О. Шпак // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 6. - C. 11-14.
 34. Шпак, А. О. Генерування процедур цілеорієнтованого управління розвитком регіональними туристично-рекреаційними комплексами / А. О. Шпак // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 22. - C. 79-82.
 35. Шпак, Л. О. Деякі аспекти інституціонально-економічних передумов формування та регулювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу / Л. О. Шпак // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 23. - C. 53-56.
 36. Шпак, Л. О. Ефективне управління туристично-рекреаційним комплексом в рамках кластерного підходу / Л. О. Шпак // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 3. - C. 72-75.
 37. Шпак, Л. О. Інституційне регулювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу / Л. О. Шпак // АгроСвіт. - 2014. - № 5. - C. 32-35.
 38. Шпак, Л. О. Інституціонально-економічні передумови формування високоефективного і конкурентоспроможного регіонального туристично-рекреаційного комплексу / Л. О. Шпак // АгроСвіт. - 2014. - № 2. - C. 25-29.
 39. Шпак, Л. О. Інформаційно-методичні засади оцінки розвитку регіональних туристично-рекреаційних комплексів / Л. О. Шпак // АгроСвіт. - 2014. - № 3. - C. 48-52.
 40. Шпак, Л. О. Механізми організації інвестиційних процесів регіонального туристично-рекреаційного комплексу / Л. О. Шпак // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 2. - C. 35-39.
 41. Шпак, Л. О. Напрями та механізми регулювання туристично-рекреаційної сфери на регіональному рівні / Л. О. Шпак // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 21. - C. 28-30.
 42. Шпак, Л. О. Науково-методичні засади економічного регулювання розвитку регіонального туристично-рекреаційного комплексу / Л. О. Шпак // АгроСвіт. - 2013. - № 22. - C. 40-45.
 43. Шпак, Л. О. Особливості прояву та діагностика ризиків регіональних туристично-рекреаційних комплексів / Л. О. Шпак // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 4. - C. 62-66.
 44. Шпак, Л. О. Сучасні проблеми формування та реалізації регіональних програм розвитку туристично-рекреаційного комплексу / Л. О. Шпак // АгроСвіт. - 2013. - № 21. - C. 59-63.
 45. Щепанський, Е. В. Теоретичні основи розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону / Е. В. Щепанський, Ю. В. Ступарь // Наука й економіка. - 2012. - Вип. 2 (26). - C. 170-173.
Читати 384 разів Останнє редагування Вівторок, 13 березня 2018 08:40
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі