Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Нові надходження за лютий 2019

Автор 

Новинки - лютий

 005:33
М78

Modern Management: Economy and Administration : monograph / Edited by Tadeusz Pokusa, Tetyana Nestorenko ; The Academy of Management and Administration in Opole, 2018. – 216 c.: табл., рис., іл.. – ISBN 978-83-62683-27-7 : 80.00 грн. (обкл.)

Примірників: 3


32(477)"1994/2004"
Г17

Гальчинський, А. С.

Кучма-Президент. Десять років системних перетворень / Анатолій Гальчинський. – Київ : Либідь, 2018. – 415, [1] c.. – ISBN 978-966-06-0776-7 : 400.00 грн. (в паліт.)

Книга колишнього радника Президента України, директора Національного інституту стратегічних досліджень професора Анатолія Гальчинського є спробою узагальнення логіки системних перетворень, здійснюваних на основі внутрішньої і зовнішньої політики Президента Л. Кучми в особливо складний період становлення української держави - 1994 - 2004 рр. Акцентуються на особистому внеску другого Президента України в реалізацію реформ.

Примірників: 1

32(477)"1990/2018"
Г14

Гайдуцький, П. І.

Я завжди з Україною! Л. Кучма = I am always with Ukraine! L. Kuchma / Павло Гайдуцький. – Київ : ДКС Центр, 2018. – 607, [1] c.. – ISBN 978-617-7300-23-5 : 500.00 грн. (в паліт.)

У книзі розкрито політичну та державницьку діяльність Л. Кучми за 1990-2018 рр. як народного депутата, прем"єр-міністра та презедента України, а також його громадсько-благодійну справу. Ця книга про внутрішні політичні переміни та потрясіння, економічні реформи та їх результати, а також про зовнішньополітичні виклики, що випали на долю України за період діяльності Л. Кучми.

Примірників: 1

33:63:62(045)
В53

Вісник аграрної науки Причорномор"я : наук. журн.. Вип. 1(97) / [редкол. О. В. Шебанін (гол. ред.) та ін.]; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2018. – 210, [6] c.: табл., рис.. – (Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки). – 60.00 грн. (обкл.)

У збірнику висвітлені питання економіки, сільського господарства та техніки.

Примірників: 1

33:63:62(045)
В53

Вісник аграрної науки Причорномор"я : наук. журн.. Вип.2 (98) / [редкол. В. С. Шебанін (гол. ред) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 111, [1] c.: табл., рис.. – (Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки). – 60.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1


33(045)
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-вироб. журн.. №3 (31) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред) [та ін.]; ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2018. – 164 c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

Примірників: 3

33(045)
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-вироб. журн.. №2 (30) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.] ; ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2018. – 152 c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

Примірників: 3

332.14:911.37
П12

Павлов, А. И.

Руралистика: теория, методология научные направления : монография / А. И. Павлов ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. акад. пищ. технологий. – Одесса : Астропринт, 2018. – 404, [4] c.. – ISBN 978-966-927-399-4 : 80.00 грн. (в пер.)

В монографии определен понятийно-категориальный аппарат исследования, изложены теория и методология, институциональные основы руралистики, прослежена историческая эволюция руральности, обоснована идентификация руралистики как междисциплинарной научной отрасли, охарактеризованы ее исследовательское поле и научные направления.

Примірників: 1

378.4
T30

DTU Images : [фотоальбом] / Per Nagel. – Copenhagen, 2018. – 219, [1] c.: фото кольор.. – ISBN 978-87-987597-6-8 : 200.00 грн. (суперобл.)

Примірників: 1

378.4
F77

Forum : Casopis Univerzity Karlovy. №1 (41) / редкол. Martin Kovar. – Praha, 2018. – 64 c.: фото кольор.. – 80.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

378.4
U57

Univerzita Karlova 1918-2018: [Forum]. № 2 / [редкол. Martin Kovar]. – Praha, 2018. – 63,[1] c.: фото кольор.. – 80.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

378.4
U50

University Startup World Cup / Venture Cup Denmark. – Copenhagen, 2018. – 50 c.: фото кольор.. – 50.00 грн.

Примірників: 1

615.015.32
Г97

Гуцол, Л. П.

Сила гомеопатії. Як гомеопатія може відновити Ваше здоров"я, забезпечити красу і довголіття, зберегти Ваш час і кошти / Лариса Гуцол. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 99, [1] c.. – ISBN 978-966-924-399-7 : 100.00 грн. (обкл.)

У цій науково-популярній книзі викладено принципи класичної гомеопатії - потужної системи альтернативної медицини, що базується на фундаментальних законах Природи.

Примірників: 2


621.979:621.777.01
І-86

Іскович-Лотоцький, Р. Д.

Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом : монографія / Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. В. Зелінська, Я. В. Іванчук ; М-во освіти і науки України, ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 151, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-641-723-0 : 100.00 грн. (обкл.)

Визначено високу ефективність вібраційного і віброударного формоутворення заготовок з порошкових матеріалів. Розглянуто системний підхід і на основі нечітких множин зроблено оцінку ефективності фукціонування технологічного комплексу формоутворення.

Примірників: 5

621.43:631.372(075.8)
Ш66

Шкарівський, Г. В.

Запалювання і згорання в поршневих двигунах внутрішнього згоряння : навч. посіб. / Г. В. Шкарівський ; НУБіП України. – Київ : КОМПРИНТ, 2018. – 671, [1] c.. – ISBN 978-966-929-754-9 : 150.00 грн. (обкл.)

Навчальний посібник присвячений детальному вивченню процесів, які відбуваються в циліндрі двигуна внутрішнього згорання, зокрема запалювання і згорання та обладнання і систем для їх забезпечення.

 Примірників: 1

621.311(075.8)
Н62

Никифорова, Л. Є.

Електротехнічні системи електроспоживання : навч. посіб. Ч. 2 / Л. Є. Никифорова, С. В. Гайдукевич. – Київ : КОМПРИНТ, 2018. – 389, [2] c.: рис.. – ISBN 978-966-929-853-9 : 150.00 грн. (обкл.)

У навчальному посібнику викладені питання про отримання, перетворення, фітобіологічну дію оптичного випромінювання і технічні засоби його використання та застосування електричної енергії у технологічних процесах, що забезпечує можливість вирішення електроенергетичних питань у сільськогосподарському виробництві.

Примірників: 1

631.115.8:664.7(477.74)
Н62

Нікішина, О. В.

Формування та розвиток регіональних обслуговуючих кооперативів зернового ринку: інтеграційний підхід : монографія / О. В. Нікішина, Н. О. Бібікова ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2018. – 229, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-617-7503-24-7 : 100.00 грн. (обкл.)

У монографії висвітлено теоретико-методичні основи і науково-прикладні положнення щодо формування та інтеграційного розвитку регіональних обслуговуючих кооперетивів зернового ринку. Удосконалено методичні підходи до оцінки стану продовольчої безпеки, ефективності агровиробників та їх кооперативних об"єднань у регіональному виробничо-логістичному ланцюгу.

Примірників: 1

631.162
П68

Правдюк, Н. Л.

Фінансово-економічна діагностика сільськогосподарських підприємств : монографія / Н. Л. Правдюк, Т. М. Корпанюк ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : Едельвейс і К, 2014. – 197, [1] c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (в паліт.)

У монографії обгрунтовано багатокритеріальний методичний підход до побудови ціннісних орієнтирів й ідентифікаторів мультимодульної фінансово-економічної діагностики в сільськогосподарських підприємствах, який дає змогу не тільки демаскувати існуючий фінансово-економічний контур підприємства, а й прогнозувати і моделювати його на підгрунті запропонованих моделей, визначити ефективну стратегію поступу та мінімізувати ризики й проблемні горизонти діяльності.

Примірників: 5

633.367:631.528
Л94

Люпин білий. Генетичний потенціал та його реалізація у сільськогосподарське виробництво : монографія / В. А. Мазур, Г. В. Панцирева, І. М. Дідур, В. М. Прокопчук ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця, 2018. – 231, [1] c.: табл., фото, рис.. – ISBN 978-617-7710-84-3 : 400.00 грн. (в паліт.)

В монографії наведені дослідження присвячені вивченню особливостей росту, розвитку та формуання фотосинтетичної, симбіотичної, індивідуальної та зернової продуктивності сортів люпину білого залежно від впливу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень, а також дана економічна та біоенергетична оцінка запропонованої технології вирощування сучасних сортів люпину білого.

Примірників: 5

635.1/.8(075.8)
Б63

Біологічні особливості і вирощування малопоширених овочів : [навч. посіб. ] / [О. І. Улянич, С. А. Вдовенко, З. І. Ковтунюк та ін.] ; за ред. О. І. Улянич ; Уман. нац. ун-т садівництва. – Умань : Сочінський, 2018. – 282, [2] c.: рис.. – ISBN 978-966-304-247-3 : 150.00 грн. (обкл.)

У навчальному посібнику наведено походження і поширення, ботанічну характеристику, морфологічні ознаки, біологічні особливості, особливості вирощування у відкритому і закритому грунті, насінництво, хімічний склад, лікувальні та кулінарні властивості малопоширених овочів, які дозволять розширити асортимент овочевого ринку України та зроблять більш різноманітним, вітамінізованим і здоровим харчування українського споживача.

Примірників: 5

636.068(075.8)
І-73

Інтер"єр сільськогосподарських тварин : навч. посіб / [Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович, Б. М. Гопка та ін.]. – Київ : Вища освіта, 2009. – 278, [2] c.: табл. – ISBN 978-966-8081-69-9 : 50.00 грн. (в паліт.)

Охарактеризовано методи дослідження морфологічних параметрів і мікроструктури молочної залози, кісткової, м"язової, сполучної та жирової тканини, шкіри, потових і сальних залоз, волосяного покриву, росту й розвитку внутрішніх органів та ендокринних залоз, показників легеневого газообміну, морфологічного та біохімічного складу крові, природної резистентності, біохімічного поліморфізму і групи крові тварин.

Примірників: 9

636.92.083:614.9(075.8)
С18

Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання кролів : навч. посіб. / М. О. Захаренко, О. С. Яремчук, В. М. Поляковський [та ін.] ; НУБіП України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 578 c.: рис., фото, табл.. – ISBN 978-966-95981-6-5 : 330.00 грн. (обкл.)

У навчальному посібнику висвітлені санітарно-гігієнічні вимоги до умов утримання та вирощування кролів. Наведено системи і способи утримання, годівлі, розведення та відтворення кролів згідно Відомчих норм технологічного проектування ВНТП-АПК-05.07 "Підприємства звірівництва та кролівництва". Розкрито питання щодо механізації виробничих процесів, проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації на підприємствах кролівництва.

Примірників: 5

636/639(045)
А25

Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр.. Вип. 4 (98) / [редкол. В. А. Мазур (гол. ред) та ін] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Акад. с.-г. наук Грузії. – Вінниця, 2017. – 300 c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

У збірнику висвітлено питання підвищення продуктивності виробництва продукції сільського і рибного господарства, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, харчових технологій та інженерії, водних біоресірсів і аквакультури.

Примірників: 2

657.2+657.6]:631.1.017.3
Г97

Гуцаленко, Л. В.

Обліково-контрольне забезпечення прямої державної підтримки фермерських господарств : [монографія] / Л. В. Гуцаленко, Н. Г. Здирко. – Вінниця : Едельвейс і К, 2014. – 249, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-2462-81-4 : 80.00 грн. (обкл.)

У монографії узагальнено теоретичні та методичні положення і внесено практичні рекомендації з удосконалення обліку та контролю прямої державної підтримки фермерських господарств в сучасних умовах господарювання.

Примірників: 10

811.111(072)
Д14

Дакалюк, О. О.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Іноземна мова" для бакалаврів заочної форми навчання спеціальності 071 "Облік і оподаткувпання", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / О. О. Дакалюк, О. С. Матієнко, А. А. Гарник ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 39, [1] c.. – 10.00 грн. (обкл.)

Метою методичних вказівок є допомога студентам заочної форми навчання ВНЗ України оволодіти елементами спілкування англійською мовою в галузі обліку і оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування, фаховою термінологією для подальшого використання і вдосконалення цих вмінь в професійній діяльності.

Примірників: 2

811.111(072)
М33

Матієнко, О. С.

English : метод. вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Іноземна мова професійного спрямування" для студ. денної форми навч. спец. "Економічна кібернетика" / [О. С. Матієнко, К. В. Ковальова] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Каф. укр. та іноземних мов. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 54 c.. – 10.00 грн. (обкл.)

Методичні вказівки містять тексти економічного характеру і призначаються для самостійної роботи студентів над текстами за фахом.

Примірників: 3

811.111(075.8)
М33

Матієнко, О. С.

Basic business english : навч. посіб. для слухачів магістратури / О. С. Матієнко ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2015. – 86, [3] c.. – 10.00 грн. (обкл.)

Навчальний посібник складається з 14 розділів, що містять тексти, вправи, термінологічні словники, зразки ділових листів, резюме та іншої ділової документації.

Примірників: 3

811.111(072)
Х76

Хомяковська, Т. О.

Business English : метод. матеріали з ділової англ. мови для самостійної роботи студ. / Т. О. Хомяковська, О. С. Матієнко ; ВНАУ, Каф. укр. та іноземних мов. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 49, [1] c.. – 10.00 грн. (обкл.)

Методичний посібник охоплює широкий діапазон мовних кліше, текстів, вправ і діалогів. Навчальний курс складається з 5 тем, кожна з яких включає в себе основний текст, словник мінімум, комплекс комунікативно-орієнтовних вправ, а також додаткові тексти з різнобічною інформацією про всесвітньо відомі комерційні компанії з успішним менеджментом.

Примірників: 3

929:664.1(477)
П16

Панасюк, Б. Я.

Виробнича, наукова і меценатська гордість України : вибрані твори. Т. 12 / Броніслав Панасюк. – Чорнобай, 2018. – 560 c.: іл., табл.. – ISBN 978-966-2499-34-6 : 150.00 грн. (в паліт.)

В книзі автор пропонує дослідження про розвиток бурякоцукрового виробництва видатних українських цукрозаводчиків, які б стали прикладом для сучасних аграрних бізнесменів у справі як бурякоцукрового виробництва так і соціально-культурного розвитку сільських територій, розвитку науки, забезпечуючи з її допомогою формування вітчизняної селекції вирощування власного насіння, створення новітніх технологій вирощування сировини і виробництва з неї цукрової продукції.

Примірників: 2

 

 Всього 29 видань

Читати 348 разів Останнє редагування Вівторок, 12 лютого 2019 10:59
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі