Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Новинки за кафедрами - березень 2019

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Новинки за кафедрами

Нові надходження за березень

 Кафедра Історії України та філософії

 001.32:63:930(477)(084)
Н35

Національна академія аграрних наук України. Презентація: до 100-річчя від дня створення / [голова ред. ради Я. М. Гадзало]. – Київ : Аграр. наука, 2018. – 239, [1] c.: фото кольор.. – ISBN 978-966-540-539-9 : 120.00 грн. (в паліт.)

Видання покликане, з одного боку, оприлюднити славетні історичні наукові здобутки НААН і когорти видатних вчених-аграріїв, а з іншого, - надихнути наукову спільноту України на те, щоб вона орієнтувалася на гідне місце у світовій аграрній науці, демонструвала свою енергію, ініціативу, активність, уміння своєчасно та якісно вирішувати наукові, виробничі і соціальні питання та втілювати їх у життя за сучасної глобалізації й інтеграції економіки.

Примірників: 1

63(091)(05)
І-90

Історія розвитку наукового забезпечення сільського господарства в Україні : до 100-річчям заснування НААН. Спецвипуск РЖ "АПК України" / редкол. Я. М. Гадзало (гол. ред.) [та ін.] ; НААН України, Нац. наук. с.-г. біб-ка. – Київ, 2018. – 75, [1] c.. – 50.00 грн. (обкл.)

У журналі представлено аналітично-синтетичне опрацювання вітчизняних наукових джерел - монографій, періодичних та продовжуваних видань, матеріалів конференцій, посібників, міжвідомчих наукових збірників та інших спеціальних документів з питань історії заснування, діяльності галузевих науково-дослідних установ та вчених НААН.

Примірників: 1

63:001:930.1(477.53)
В31

Вергунов, В. А.

Вікопомні аграрні звершення Полтавщини : ( до 100-річчя НААН України) / Віктор Вергунов. – Вінниця : Твори, 2018. – 194, [2] c.: фото. – ISBN 78-617-7710-40-9 : 80.00 грн. (в паліт.)

В книзі розкривається історія організації науково-освітнього забезпечення провідного сектору економіки України - сільського господарства. Досліджено роль і місце аграрних знань Полтавщини, насамперед, Полтавського товариства сільського господарства, Полтавської дослідної станції, Полтавської державної аграрної академії тощо. Контекстово висвітлений доробок особистостей, чия творча доля була прямо чи опосередковано пов"язана з Полтавщиною.

Примірників: 1

97(477.44)
Т48

Ткачук, П. І.

Уладівко, доле моя! : [нарис] / Павло Ткачук. – Вінниця : Віноблдрукарня, 2015. – 446, [2] c.: фото, фото кольор., іл.. – ISBN 978-966-621-572-0 : 150.00 грн. (в паліт.)

Книга про історичні події та видатних діячів краю, про складні випробування нашого народу в різні періоди української історії, про героїчну боротьбу краян за свої права і свободи.

Примірників: 1

631/636
Л55

Ліванов, М. Г.

О земледъліи, скотоводствъ и птицеводствъ : сочиненіе Профессора Земледълія Коллежскаго Ассесора Михаила Ливанова / М. Г. Ліванов ; [вступ. ст. В. С. Шебаніна ]. – [Передрук. з вид. 1799 р.]. – Миколаїв, 2016. – 164 c.: рис.. – 150.00 грн. (в паліт.)

Книга передрукована з видання 1799 року з нагоди 265-ї річниці з дня народження М. Г. Ліванова. Одним із перших, хто усвідомив перспективи розвитку регіону й чітко пов"язав їх з поширенням новітніх знань та із виробництвом сільськогосподарських культур, був М. Г. Ліванов він організував й очолив практичну школу землеробства й тваринництва в Богоявленську. Це був перший - у Східній Європі та третій, - після Англії і Франції, навчальний заклад аграрного спрямування. І сталось це у 1790 році.

Примірників: 1

33(477-87)(092)Петро Яцик
Р35

Рейнольдс, Д. Л.

Залишаючи рідний дім. Надзвичайне життя Петра Яцика / Джон Лоуренс Рейнольдс ; [пер. з англ. М. М. Сороки]. – Кам"янець-Подільський : Рута, 2018. – 303, [1] c.: фото. – ISBN 978-617-7626-26-7 : 150.00 грн. (в паліт.)

Книга розповідає про життя видатного українця Петра Яцика, якого воєнне лихоліття, складні життєві обставини змусили покинути батьківську хату, рідну Україну і вирушити за океан, до Канади, де він важкою працею, постійним самовдосконаленням, мудрими рішеннями і високоморальними вчинками здобув широке суспільне визнання, став одним з провідних канадських бізнесменів. Славу Петру Яцику принесли не тільки його незаперечні успіхи у бузнесі, а й багатогранна меценатська діяльність і насамперед велика фінансова підтримка розвитку української освіти, культури і духовності.

Примірників: 1

Кафедра Економіки

33(05)
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-вироб. журн.. № 6 (34) / редкол.: Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін. ]; ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 120 c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

33(05)
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-вироб. журн.. № 5 (33) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.] ; ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 134 c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2


33:63:62(05)
В53

Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian black sea region agrarian science : наук. журн.. Вип. №3 (99) / гол. ред. В. С. Шебанін ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2018. – 103, [1] c.. – 60.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1


330.322.2:631.1(1-22)
Р36

Рекомендації з розроблення Дорожньої інвестиційної карти розвитку аграрного району / [Г. М. Калетнік ; за ред. Я. М. Гадзала, П. Т. Саблука ]; КМ України, НААН України, ННЦ "Ін-т аграр. економіки". – Київ : Аграр. наука, 2017. – 147, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-540-477-4 : 40.00 грн. (в паліт.)

У рекомендаціях показано план дій органів державної влади та управління аграрним районом щодо інвестиційного забезпечення розвитку його агропромислового виробництва і сільських територій. Наведено рекомендації з визначення ресурсного потенціалу аграрного виробництва, обгрунтування інвестиційних пріоритетів і заходів з поліпшення інвестиційного забезпечення та використання потенціалу аграрного виробництва, планування соцільних, екологічних і охоронних заходів на сільських територіях, а також організації та контролю за їх виконанням.

Примірників: 1

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування


336(075.8)
Ф59

Фінанси : навч. посіб. / М. П. Волохова, Ж. В. Гарбар, Т. О. Журавльова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 2014. – 225, [7] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-438-801-3 : 80.00 грн. (обкл.)

У посібнику доповнені наявні дослідження проблем фінансової діяльності підприємництва в частині розвитку фінансового менеджменту, оптимізації податкової політики країни шляхом використання сучасних методів управління та удосконалення питань державного регулювання.

Примірників: 2


336.7
Г20

Гарбар, Ж. В.

Фінансовий ринок : монографія / Ж. В. Гарбар ; Київ. нац. торгов. - екон. ун-т. – Київ, 2015. – 455, [1] c.: табл.. – ISBN 978-966-629-713-9 : 110.00 грн. (обкл.)

Висвітлено теоретико-методологічні засади функціонування фінансового ринку, його роль і значення для розвитку економіки. Проаналізовано сучасний стан грошово-кредитного та фондового сегментів фінансового ринку, ринку державних запозичень.

Примірників: 2

33(05)
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-вироб. журн.. № 6 (34) / редкол.: Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін. ]; ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 120 c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

33(05)
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-вироб. журн.. № 5 (33) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.] ; ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 134 c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2

Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки

336.1-049.5:657.15:631.16
П68

Правдюк, Н. Л.

Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект : монографія / Н. Л. Правдюк, Т. О. Мулик, Я. І. Мулик ; за ред. Н. Л. Правдюк ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 217, [7] c.: рис., табл.. – ISBN 978-617-673-824-4 : 125.00 грн. (в паліт.)

Монографія присвячена обгрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку і економічного аналізу в системі управління фінансовою безпекою підприємства.

Примірників: 24

Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії

338.432:620.95(075.8)
К17

Калетнік, Г. М.

Організація і економіка використання біоресурсів : підручник / Г. М. Калетнік, О. П. Скорук, Д. М. Токарчук ; Мін-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 296, [4] c.: табл., рис.. – 196.00 грн. (в паліт.)

В підручнику розглянуті загальні питання організації і економіки використання біоресурсів, світовий і український досвід енергетичного використання біоресурсів, стратегічні напрями розвитку та бізнес-планування використання біоресурсів.

Примірників: 4

33(05)
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-вироб. журн.. № 6 (34) / редкол.: Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін. ]; ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 120 c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

33(05)
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-вироб. журн.. № 5 (33) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.] ; ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 134 c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2

Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища

574.4(072)
Г97

Гуцол, Г. В.

Наземні екосистеми : метод. вказівки до вик. самостійної роботи студ. денної форми навч. агроном. ф-ту з галузі знань 10 - "Природничі науки" спец. 101 "Екологія" освітнього ступеня "Бакалавр" / Г. В. Гуцол, В. І. Вергеліс ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Агроном. іф-т, Каф. екології та охорони навколишнього середовища. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 25, [1] c.. – 10.00 грн. (обкл.)

В методичних вказівках подано довідковий матеріал, перелік запитань, які виносяться на самостійне опрацювання, теми рефератів і презентацій, список рекомендованих інформаційних джерел.

Примірників: 2

Кафедра Харчових технологій та мікробіології

614.9(075.8)
Г46

Гігієна та санітарія переробних підприємств : навч. посіб. / Д. А. Засєкін, Н. І. Кос`янчук, М. Д. Кучерук [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НУБіП України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 342, [1] c.: рис., фото. – ISBN 978-966-95981-6-5 : 208.00 грн. (обкл.)

У навчальному посібнику передбачено вивчення санітарно-гігієнічних вимог до продовольчої сировини і продуктів харчування у процесі виробництва, зберігання, пакування, транспортування та реалізації.

Примірників: 5

636.09:614.9(045)
П78

Проблеми ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва : ХIV міжнар. наук.-практ. конф. професор.-викл. складу та аспірантів: зб. матеріалів конф. присвяченої 95-річниці ф-ту вет. мед. / [редкол.: І. І. Ібатуллін (відп. ред) та ін.]; НУБіП України, НДІ здоров"я тварин, Ф-т вет. медицини. – Київ, 2015. – 130, [2] c.: табл.. – 50.00 грн. (обкл.)

Опубліковано результати наукових досліджень вчених різних регіонів України та ближнього зарубіжжя з біохімії, мікробіології, вірусології, ветеринарно-санітарної експертизи, ветеринарної санітарії, гігієни та якості і безпеки продукції тваринництва, інфекційної і неінфекційної патології, морфології та фізіології тварин.

Примірників: 1

Кафедра загальнотехнічних дисциплін та охорони праці

62-182.7-027.35(075.8)
В40

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Практикум : [підручник] / [В. С. Шебанін, Г. О. Іванов, Д. В. Бабенко, П. М. Полянський ; за ред. Г. О. Іванова, В. С. Шебаніна]. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 427, [2] c.: рис., табл.. – ISBN 978-617-7149-19-3 : 100.00 грн. (в паліт.)

У підручнику викладено принципи, що забезпечують взаємозаміність з"єднань різних видів: циклічних, конічних, нарізних, зубчастих;  принципиі методи розрахунків допусків у розмірних ланцюгах.

Примірників: 2

Кафедра Електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК

621.313.3(075.8)
З-12

Заблодський, М. М.

Електричні машини змінного струму : [навч. посіб. ] / М. М. Заблодський, Р. М. Чуєнко, В. В. Васюк. – Київ : КОМПРИНТ, 2018. – 514, [2] c.: рис., граф.. – ISBN 978-966-929-787-7 : 200.00 грн. (обкл.)

Наведена будова та принцип роботи класичних електричних машин, трансформаторів та мікромашин. На базі комплексних рівнянь, схем заміщення та векторних діаграм описується їх електромагнітний стан і режими роботи. Висвітлені техніко-економічні характеристики та галузі застосування.

Примірників: 1

Кафедра Садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства

4я5
С36

Сільське господарство та лісівництво : зб. наук. пр.. Вип. 1 / [редкол.: Г. М. Калетнік (гол. ред.) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця, 2015. – 166, [ c.: табл., рис.. – 40.00 грн., 50.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2

4я5
С36

Сільське господарство та лісівництво : зб. наук. пр.. Вип. №2 / [редкол.: Г. М. Калетнік (гол. ред.) та ін.]; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2015. – 146, [1] c.: табл., рис.. – 40.00 грн., 50.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2


63(05)
С36

Сільське господарство та лісівництво : зб. наук. пр.. № 3 / [гол. ред. Г. М. Калетнік] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 274 c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

63(05)
С36

Сільське господарство та лісівництво : зб. наук. пр.. № 5 / [гол. ред. В. А. Мазур ]; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 267, [1] c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

63(05)
С36

Сільське господарство та лісівництво : зб. наук. пр.. № 6 (Т. 2) / [гол. ред. В. А. Мазур] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 232 c.: рис., табл.. – 50.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

63(05)
С36

Сільське господарство та лісівництво : зб. наук. пр.. № 6 ( Т. 1) / [гол. ред. В. А. Мазур ]; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 249, [1] c.: табл.. – 50.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2

Кафедра Сільськогосподарських машин

631.3:631.1(05)
Т38

Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України = Technical and techological aspects of development and testing of new machinery and technologies for agriculture of Ukraine : зб. наук. пр. . Вип. 22 (36) / [редкол. В. Кравчук (гол. ред.) та ін.] ; ДНУ "Укр НДІ прогнозування та випробування техніки і технологій для с.-г. вир-ва ім Л. Погорілого". – Дослідницьке, 2018. – 297, [1] c.: табл., рис., фото кольор.. – 100.00 грн. (обкл.)

У збірнику висвітлено проблеми випробування, прогнозування та конструювання сільськогосподарської техніки та обладнання, розкрито питання дослідження й прогнозу розвитку новітніх технологій в АПК, їх впровадження та управління, а також наведено результати наукових досліджень в напрямку енергозбереження та альтернативної енергетики.

Примірників: 1

Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва

Кафедра землеробства, грунтознавства та агрохімії

631/636
Л55

Ліванов, М. Г.

О земледъліи, скотоводствъ и птицеводствъ : сочиненіе Профессора Земледълія Коллежскаго Ассесора Михаила Ливанова / М. Г. Ліванов ; [вступ. ст. В. С. Шебаніна ]. – [Передрук. з вид. 1799 р.]. – Миколаїв, 2016. – 164 c.: рис.. – 150.00 грн. (в паліт.)

Книга передрукована з видання 1799 року з нагоди 265-ї річниці з дня народження М. Г. Ліванова. Одним із перших, хто усвідомив перспективи розвитку регіону й чітко пов"язав їх з поширенням новітніх знань та із виробництвом сільськогосподарських культур, був М. Г. Ліванов він організував й очолив практичну школу землеробства й тваринництва в Богоявленську. Це був перший - у Східній Європі та третій, - після Англії і Франції, навчальний заклад аграрного спрямування. І сталось це у 1790 році.

Примірників: 1

Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів

636.084(075.8)
П78

Проваторов, Г. В.

Годівля сільськогосподарських тварин : підручник / Г. В. Проваторов, В. О. Проваторова. – Суми : Унів. книга, 2018. – 509, [4] c.: табл.. – ISBN 978-966-680-154-Х : 374.00 грн. (обкл.)

У роботі висвітлені питання комплексної оцінки поживності кормів і певна різноманітність підходів до цієї проблеми відносно тварин різних видів, як в Україні, так і в інших країнах світу. Подано характеристикут функцій та ролі енергії, поживних, мінеральних і біологічно активних речовин для нормальної життєдіяльності організму тварин різних видів та виробничих груп.

Примірників: 1

626.88:631.73:639.3(075.8)
К64

Кононенко, Р. В.

Гідротехніка та технічні засоби в аквакультурі : [посібник]. [ Ч. 1] / Р. В. Кононенко, І. С. Кононенко, С. О. Мушит. – Київ : Компринт, 2018. – 311, [1] c.: фото, рис., табл.. – ISBN 978-966-929-881-2 : 150.00 грн. (обкл.)

Викладено та детально описано технічні засоби, які використовуються при культивування об"єктів аквакультури, технічну базу відтворювальних комплексів підприємств аквакультури, конструктивні особливості та технолохічні параметри експлуатації обладнання та механізмів для проведення рибоводних маніпуляцій з об"єктами аквакультури.

Примірників: 5

639.3:001.8:378.4(075.8)
Є27

Євтушенко, М. Ю.

Методологія наукових досліджень у рибництві : навч. посіб. / М. Ю. Євтушенко, М. І. Хижняк ; НУБіП України, Каф. гідробіології та іхтіології. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 295, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-611-01-1109-6 : 200.00 грн. (обкл.)

У навчальному посібнику викладено основні пріоритетні напрями наукових досліджень у рибництві, їх форми та види, процеси планування, організації та особливості проведення наукових експерементальних, науково-господарчих та виробничих наукових досліджень у рибництві.

Примірників: 1

Кафедра Української та іноземних мов

811.111(072)
М33

Матієнко, О. С.

Тестові завдання з дисципліни "Іноземна мова" для бакалаврів спеціальності 208 "Агроінженерія" та 133 "Галузеве машинобудування" / О. С. Матієнко. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 30 c.. – 8.00 грн. (обкл.)

Тестові завдання мають науково-технічний характер з механізації сільського господарства та машинобудування і призначається як для аудиторної роботи, так і для самостійної роботи студентів над технічним текстом за фахом.

Примірників: 4

811.111(072)
М33

Матієнко, О. С.

Методичні матеріали з англійської мови для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності "Агроінженерія" / О. С. Матієнко ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 29, [1] c.. – 5.00 грн. (обкл.)

Методичні матеріали містять 12 фахових тем зі словником-мінімумом і різноманітні вправи та завдання, що дають можливість ретельно опрацювати нові лексичні одиниці, спрямовані на перевірку й закріплення вмінь і навиків студентів.

Примірників: 3

811.111(072)
Х76

Хомяковська, Т. О.

Business English : метод. посіб. з ділової англ. мови для самостійної роботи студ. заоч. форми навч. / [Т. О. Хомяковська, О. С. Матієнко] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Каф. укр. та іноземних мов. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – [60] c.. – 10.00 грн. (обкл.)

Методичний посібник охоплює широкий діапазон мовних кліше, текстів, вправ і діалогів. Навчальний курс складається з 5 тем, кожна з яких включає в себе основний текст, словник мінімум, комплекс комунікативно-орієнтовних вправ, а також додаткові тексти з різнобічною інформацією про всесвітньо відомі комерційні компанії з успішним менеджментом.

Примірників: 3

784.71(477.44)
Т48

Ткачук, П. І.

Чолом тобі, Вкраїно! : пісні на вірші Павла Ткачука / П. І. Ткачук, композитор Олесь Коляда. – Вінниця : Меркьюрі - Поділля, 2017. – 95, [1] c.: фото. – 30.00 грн. (обкл.)

У книзі представлено пісенні твори про Україну, рідну мову, народну славу.

Примірників: 1

Всього: 33 видання

15 кафедр

Читати 274 разів Останнє редагування Понеділок, 11 березня 2019 15:08
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі