Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Правила користування бібліотекою ВНАУ

Автор 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування бібліотекою розроблені відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" зі змінами та доповненнями, затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000 р., "Типових правил користування бібліотеками в Україні", затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України № 319 від 25.05.2001 року і "Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти", затвердженого Міністерством освіти України 30.04.1998 року, які поширюються на заклади освіти підпорядковані Міністерству освіти і науки України. Правила користування бібліотекою затверджуються керівником вищого навчального закладу.

1.2. Бібліотека університету є навчальним, науковим, інформаційним, культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету і забезпечує друкованими та електронно-інформаційними виданнями навчальний, науковий та виховний процеси вузу в новій національній моделі вищої школи.

1.3. Інформаційні ресурси бібліотеки університету є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.4. Правила користування бібліотекою - документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права та обов'язки бібліотеки і користувача.

1.5. Користування бібліотекою вищого закладу освіти безкоштовне.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

    Умови запису до бібліотеки та порядок користування бібліотечними фондами

2.1. Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів університету. Користувачі з інших вищих навчальних закладів обслуговуються при наявності вільних місць в разовому порядку.

2.2. Читачі мають право:

- отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу та користуватись усіма видами довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування;

- брати участь у презентаціях книг, читацьких конференціях, літературних вечорах, днях інформації та інших заходах, що їх проводить бібліотека університету.

2.3. Для запису в бібліотеку необхідно подати студентський квиток і паспорт, професорсько-викладацькому складу та співробітникам необхідно пред’явити довідку з відділу кадрів.

2.4. На підставі поданих документів читачу заповнюється читацький формуляр.

2.5. Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитися з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов'язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому формулярі.

2.6. Навчальна література видається на абонементі на учбовий семестр в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам курсу.

2.7. Наукова література видається в кількості не більше 5 примірників строком від 10 днів до 1 місяця.

2.8. Книги з читальних залів дозволяється виносити для копіювання з дозволу бібліотекаря за винятком рідкісних та інші видань, альбомів, атласів, енциклопедій, інших довідкових видань, а також поодиноких примірників, книг підвищеного попиту, видань на електронних носіях та матеріалів, які надійшли по МБА.

2.9. Бібліотека має право продовжити термін користування літературою на прохання користувача, якщо на неї нема попиту з боку інших користувачів.

2.10. Для отримання літератури користувач подає студентський квиток, розпи­­­сується на книжковому формулярі за кожний одержаний примірник чи книгу. При цьому книжковий формуляр засвідчує факт видачі літератури читачеві. А при поверненні літератури книжковий формуляр виймається з читацького формуляра і вставляється в книгу.

2.11. Бібліотека видає користувачу книги тільки після повернення взятих раніше, термін користування якими закінчився.

2.12. Після закінчення терміну користування книгою бібліотека нагадує читачеві про необхідність повернення літератури. Якщо читач ігнорує нагадування бібліотеки, вона передає відповідні матеріали до деканатів університету.

2.13. Читачі зобов'язані дбайливо ставитись до обладнання і комп’ютерної техніки, книг та інших творів друку. одержаних із фонду бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення бібліотеки, якщо книга не записана в одному з облікових документів; не робити на ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек.

2.14. При отриманні літератури читач має ретельно переглянути її і в разі виявлення дефектів, повідомити про них бібліотекарю, який зобов'язаний зробити на документах відповідні службові позначки.

2.15. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

2.16. Читачі, які завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну та адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

2.17. У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за вказівкою бібліотекаря) документами або відшкодувати їх ринкову вартість. Вартість пошкоджених та втрачених видань визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації їхньої вартості.

2.18. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книги та інші отримані матеріали.

2.19. На початку кожного навчального року користувач повинен перереєструватись, пред'явити всю літературу, що числиться за ним та подовжити термін користування нею.

2.20. Читачі, які закінчили університет, повинні до отримання диплому повністю розрахуватися з бібліотекою і підписати обхідний лист у всіх структурних підрозділах.

2.21. Читачі повинні знімати верхній одяг, дотримуватися тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки.

2.22. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користування усіма структурними підрозділами на термін, який визначається адміністрацією бібліотеки.

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИТУВАЧІВ

3.1. Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами науково-дослідницької, навчально-методичної та культурно-просвітницької роботи вищого закладу освіти, здійснювати інформаційну підтримку інноваційних освітніх та навчальних технологій в новій національній моделі вищої школи.

3.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію використання своїх фондів.

3.3. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їхніх запитів на наявну наукову, навчальну, виховну, пізнавальну та іншу літературу.

3.4. Створює і веде довідково-бібліографічний апарат, укладає й готує довідково-бібліографічні видання, виконує всі види бібліог­рафічних довідок.

3.5. Створює комп’ютеризовані робочі місця читачів для користування електронним пошуковим апаратом бібліотеки, виданнями на електронно-магнітних носіях та електронними версіями методичного забезпечення.

3.6. Організовує книжкові виставки, дні інформації, дні кафедр, а також презентації книг, конференції, літературно-музичні вечори та інші масові заходи.

3.7. Організовує диференційоване обслуговування читачів на абонементах та в читальних залах.

3.8. Забезпечує високий рівень культури обслуговування читачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

3.9. Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом надання в користування карткових бібліотечних каталогів, картотек, електронного каталогу, а також за допомогою усних консультацій.

3.10. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців та студентів університету.

3.11. Розширює можливості інформаційного забезпечення читачів шляхом використання МБА.

3.12. Проводить серед читачів роботу з поширення знань з бібліотекознавства і бібліографії, з прищеплення їм навичок роботи з книгою, культури читання тощо. Організовує з цією метою спеціальні заняття, проводить індивідуальні бесіди, консультації тощо.

3.13. Надає читачам методично-практичну допомогу зі складання списків використаної літератури відповідно до діючих стандартів.

Бібліотека має право:

3.14. Інформувати адміністрацію університету про порушення користувачами основних вимог користування документами.

3.15. Вимагати від керівництва університету не допускати до сесії студентів-боржників, а також не видавати їм дипломів при наявності заборгованості в бібліотеці.

 

Читати 5256 разів
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі