Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

М"ясна продуктивність ВРХ

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

 1. Боднарчук, І. М. Мясна продуктивність бугайців різних генотипів, одержаних при поглинальному схрещуванні симентальської худоби з шарале / І. М. Боднарчук // Наук.-техн. бюл. – 2008. – Вип. 97. – C. 179–183.
 2. Буркат, В. П. Критерій інтегральної оцінки продуктивності корів молочних і молочно-мясних порід України / В. П. Буркат, П. І. Шаран // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 10. – C. 33–37.
 3. Галиев, Б. Х. Влияние биологически активного вещества «Орего-Стим» на мясную продуктивность откармливаемых бычков / Б. Х. Галиев, Ю. И. Левахин, Г. В. Павленко // Ефективні корми та годівля. – 2011. – № 4. – C. 35–38.
 4. Гримак, А.В. Удосконалення ринкових відносин у мясопродуктовому підкомплексі – шлях до відродження галузі мясного скотарства / А.В. Гримак // Мясной бизнес. – 2008. – № 8. – C. 110–111.
 5. Гуменний, В. Породні відмінності великої рогатої худоби за мясною продуктивністю / В. Гуменний // Тваринництво України. – 2010. – № 10. – C. 12–15.
 6. Данкевич, В. Є. Стан та перспективи розвитку галузі мясного скотарства / В.Є. Данкевич // Вісн. Житомир. нац. агроеколог. ун-ту. – 2010. – Вип. 2 (27). – C. 239–248.
 7. Жукорський, О. Раціональний випас і мясна продуктивність ангуських бугайців / О. Жукорський // Тваринництво України. – 2009. – № 7. – C. 26–28.
 8. Калинка, А. К. Формування стад мясного комолого симентала / А. К. Калинка, Л.В. Шпак, Ю. В. Вдовиченко // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 8. – C. 34–38.
 9. Калинка, А. Мясна продуктивність молодняку великої рогатої худоби за середнього рівня годівлі / А. Калинка // Тваринництво України. – 2004. – № 6. – C. 29–30.
 10. Калинка, А. Мясна продуктивність молодняку мясної худоби з використанням цеолітових мінеральних добрив / А. Калинка, В. Кебко // Тваринництво України. – 2004. – № 5. – C. 30.
 11. Калинка, А. Мясний симентал для передгіря Карпат / А. Калинка, Ю. Голохоринський, С. Маковійчук // Аграрний тиждень. Україна. – 2012. – № 32. – C.12–13.
 12. Калинка, Л. Є. Економічна ефективність вирощування молодняку великої рогатої худоби мясного напрямку продуктивності з використанням пасовищ в умовах передгіря Карпат / Л. Є. Калинка, А. К. Калинка // Біолологічні і технологічні аспекти вир-ва та перероб. продукції тваринництва в контексті євроінтеграції. – 2009. – C. 58–59.
 13. Кивенко, О.М. Особливості формування мясної продуктивності та екстерєрних ознак молодняку поліської мясної породи / О.М. Кивенко // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 6. – C. 74–75.
 14. Козир, В.С. Формування мясної продуктивності бугайців різних генотипів в онтогенезі / В.С. Козир // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 11. – C. 27–31.
 15. Кравців, Р.Й. Окремі показники мясної продуктивності кастрованих і некастрованих бугайців за корекції мікроелементного живлення / Р.Й. Кравців, Ю.І.Остапюк // Сільський господар. – 2004. – № 1/2. – C. 15–17.
 16. Мясна продуктивність помісних тварин української червоно-рябої молочної та мясних порід / Й. З. Сірацький, І. М. Гурський, Є. І. Федорович [та ін.] // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. – 2010. – № 12. – C. 109–113.
 17. Носевич, Д. К. Вплив живої маси корів української мясної породи на їх продуктивність / Д. К. Носевич // Науковий вісн. Нац. аграр. ун-ту. – 2007. – № 114. – C.131–135.
 18. Паска, М. З. Забійні показники якості бугайців волинської мясної породи залежно від типів вищої нервової діяльності / М. З. Паска, І. О. Мартинюк // Зб. наук. праць Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2013. – Вип. 3 (73). – C. 105–110.
 19. Пасніченко, М. М. Порівняльна характеристика продуктивних якостей корів внутрішньопородних типів південної мясної породи за аналогічних умов годівлі / М.М. Пасніченко // Зб. наук. праць Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип. 3 (61). – C. 122–126.
 20. Польовий, Л. В. Мясна продуктивність вибракуваних відстаючих у рості бичків української чорно-рябої молочної породи / Л. В. Польовий, В. О. Ліцький // Зб. наук. праць Вінн. держ. аграр. ун-ту. – 2004. – № 16. – C. 91–96.
 21. Продуктивність і мясні якості бугайців при використанні місцевих високопротеїнових кормів у раціонах / Ю. І. Савченко, І. М. Савчук, М. Г. Савченко [та ін.] // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2009. – №132. – C. 204–212.
 22. Прудников, В. Г. Характеристика мясної продуктивності симентальської худоби різних виробничих типів та статево-вікових груп / В. Г. Прудников // Матеріали наук.-практ. конф. – 2005. – Вип. 22. – C. 102–107.
 23. Прудніков, В. Г. Мясна продуктивність бичків різних генотипів створюваної української симентальської мясної породи / В. Г. Прудніков // Зб. наук. праць Вінн. держ. аграр. ун-ту. – 2004. – № 18. – C. 58–61.
 24. Прудніков, В. Г. Порівняльна оцінка мясної продуктивності ангуських бугайців різних генотипів / В. Г. Прудніков, Е. М. Доротюк, О. І. Колеснік // Наук.-техн. бюл. – 2008. – Вип. 97. – C. 283–286.
 25. Прудніков, В. Г. Мясна продуктивність симментальської худоби різних виробничих типів і статево-вікових груп / В. Г. Прудніков // Сільський господар. – 2004. – № 11/12. – C. 23–25.
 26. Русенко, Я. Мясна продуктивність бичків у зоні радіоактивного забруднення / І.Корх, Н. Сорока, А. Вертійчук [та ін.] // Тваринництво України. – 2001. – № 11–12. – C.21–23.
 27. Савранчук, В. Вирощування молодняку ВРХ м’ясного напряму продуктивності / В. Савранчук, Г. Подрєзко // Агробізнес сьогодні. – 2010. – № 21/22. – C. 42–45.
 28. Стріха, Л.О. Мінливість ознак м’ясної продуктивності великої рогатої худоби української червоної молочної породи / Л.О. Стріха // Таврійський наук. вісн. – 2008. – Вип. 61. – C. 100–104.
 29. Стріха, Л. О. Оцінка мясної продуктивності бичків української червоної молочної породи / Л. О. Стріха, Т. В. Підпала // Вісн. аграр. науки Причорноморя. – 2009. – Вип. 1. – C. 191–195.
 30. Технологічні та селекційні аспекти поліпшення мясної продуктивності худоби регіону Донбасу / А. Ю. Медведєв, І. Г. Токарєв, В. Г. Василець, О. С. Василець // Наук.-техн. бюл. – 2008. – Вип. 97. – C. 64–70.
 31. Товарна продуктивність помісей, одержаних від схрещування з бугаями мясних порід / І. Гурський, Й. Сірацький, О. Бойко [та ін.] // Тваринництво України. – 2010. – №10. – C. 23–26.
 32. Труш, В. Промислове схрещування підвищує мясну продуктивність і якість яловичини / В. Труш // Тваринництво України. – 2004. – № 1/2. – C. 9.
 33. Угнівенко, А. Відлучене теля – основна ознака продуктивності у мясному скотарстві / А. Угнівенко // Тваринництво України. – 2012. – № 4. – C. 27–31.
 34. Угнівенко, А. М. Обгрунтування методів добору мясної великої рогатої худоби / А. М. Угнівенко // Біоресурси і природокористування. – 2011. – Т. 3. – C. 80–87.
 35. Угнівенко, А. М. Особливості створення і продуктивність симентальської мясної породи / А. М. Угнівенко, С. Г. Шаловило, Д. П. Періг // Сільський господар. – 2005. – №11/12. – C. 24–26.
 36. Федак, В. Мясна продуктивність бичків чорно-рябої породи різного типу / В.Федак // Пропозиція. – 2002. – № 11. – C. 62–63.
 37. Федоров, В. П. Формування мясної продуктивності надремонтних телят під час використання комбікорму «Предстартер» / В. П. Федоров, Т. С. Сабадин // Технологія вир-ва і перероб. продукції тваринництва. – 2009. – Вип. 1 (67). – C. 27–33.
 38. Формування мясного комолого типу симентальської породи для передгіря Карпат / А. К. Калинка, Ю. І. Голохоринський, Ю. В. Вдовиченко [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2010. – № 12. – C. 31–33.
 39. Фурманець, Ю. С. Перетравність поживних речовин та мясна продуктивність бичків при згодовуванні комбікормів із вмістом цеолітових туфів / Ю. С. Фурманець // Корми і кормовиробництво. – 2009. – № 65. – C. 111–116.
 40. Цимбалюк, М. Ф. Мясна продуктивність відгодівельного молодняку великої рогатої худоби різного рівня адаптації / М. Ф. Цимбалюк, І. М. Ощипко // Сільський господар. – 2006. – № 3/4. – C. 8.
 41. Чернявський, С. Є. Мясна продуктивність бугайців при відгодівлі під впливом штучної аероіонізації та ультрафіолетового опромінення / С. Є. Чернявський, О. В. Сокрут // Вісн. Дніпропетров. держ. аграр. ун-ту. – 2007. – № 2. – C. 148–151.
 42. Швед, М. Вплив пасовищного періоду і розтелів корів мясних порід на формування їхньої продуктивності / М. Швед, М. Люльченко, З. Тимошенко // Тваринництво України. – 2005. – № 9. – C. 8.
 43. Шкурин, Г. Результати оцінки бугаїв-плідників за власною продуктивністю та якістю потомства створюваної української симентальської мясної породи / Г. Шкурин // Тваринництво України. – 2004. – № 1/2. – C. 20–22.
 44. Шуст, О. А. Розвиток виробництва продукції мясного скотарства в Україні / О.А. Шуст // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 8. – C. 70–72.
Читати 11549 разів Останнє редагування Вівторок, 31 січня 2017 10:03
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі