Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

М’ясна продуктивність ВРХ

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

Інформаційно-бібліографічний список

 1. Боднарчук, І. М. М’ясна продуктивність бугайців різних генотипів, одержаних при поглинальному схрещуванні симентальської худоби з шарале / І. М. Боднарчук // Наук.–техн. бюл. – 2008. – Вип. 97. – C. 179–183.
 2. Буркат, В. П. Критерій інтегральної оцінки продуктивності корів молочних і молочно–мясних порід України / В. П. Буркат, П. І. Шаран // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 10. – C. 33–37.
 3. Василець, О. С. Кількісна та якісна характеристика мясної продукції помісних тварин з використанням молочної української червоно–рябої худоби як материнської при різних способах утримання / О. С. Василець, Є. І. Чигринов, В. Г. Прудніков // Сільський господар. – 2004. – № 9/10. – C. 27–28.
 4. Вдовиченко, Ю. В. Проблемні питання розвитку галузі мясного скотарства та селекції мясних порід великої рогатої худоби / Ю. В. Вдовиченко, Л. О. Омельченко, Л. В. Шпак // Науковий вісн. «Асканія–Нова». – 2012. – Вип. 5. – C. 29–43.
 5. Вдовиченко, Ю. В. Продуктивність генотипів південної мясної породи великої рогатої худоби при розведенні в умовах органічного виробництва / Ю. В. Вдовиченко, Л. О. Омельченко, В. О. Найдьонова // Вісник аграрної науки Причорномор`я. – 2013. – Вип. 4(75). – C. 24–30.
 6. Вдовиченко, Ю. В. Створення генотипів мясної худоби для розведення і виробництва яловичини в умовах інтенсивного теплового навантаження / Ю. В. Вдовиченко, Л. О. Омельченко, В. О. Найдьонова // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 6. – C. 34–38.
 7. Вдовиченко, Ю. Інтенсивність росту та мясна продуктивність південної мясної породи худоби / Ю. Вдовиченко // Тваринництво України. – 2014. – № 8/9. – C. 26–30.
 8. Використання показників профілів грудей та тазової кінцівки тулуба тварин для визначення інтенсивного формування мясної продуктивності у молодняку великої рогатої худоби / Л. В. Польовий, В. О. Ліцький, Т. Д. Романенко, Ж. В. Буткалюк // Зб. наук. пр. Вінн. держ. аграр. ун-ту. – 2001. – № 9. – C. 94–109.
 9. Галиев, Б. Х. Влияние биологически активного вещества «Орего–Стим» на мясную продуктивность откармливаемых бычков / Б. Х. Галиев, Ю. И. Левахин, Г. В. Павленко // Ефективні корми та годівля. – 2011. – № 4. – C. 35–38.
 10. Гуменний, В. Породні відмінності великої рогатої худоби за мясною продуктивністю / В. Гуменний // Тваринництво України. – 2010. – № 10. – C. 12–15.
 11. Доротюк, Е. М. Оцінка худоби створюваної нової української ангунської мясної породи / Е. М. Доротюк, В. Г. Прудніков, О. І. Колісник // Вісн. аграр. наук. Причорномор`я. – 2012. – Вип. 4 (70). – C. 69–72.
 12. Жукорський, О. М. Технології утримання мясної худоби / О. М. Жукорський // Ефективне тваринництво. – 2014. – № 8. – C. 23–29.
 13. Жукорський, О. Раціональний випас і мясна продуктивність ангуських бугайців / О. Жукорський // Тваринництво України. – 2009. – № 7. – C. 26–28.
 14. Іляшенко, Г. Особливості росту і мясні якості бугайців / Г. Іляшенко // Тваринництво України. – 2011. – № 7. – C. 19–22.
 15. Інтенсивність та енергія росту бугайців таврійського типу при консолідації південної мясної породи / Л. О. Омельченко, В. О. Найдьонова, О. Л. Дубинський, А. М. Носкова // Науковий вісн. «Асканія–Нова». – 2013. – Вип. 6. – C. 160–166.
 16. Калинка, А. Мясна продуктивність молодняку великої рогатої худоби за середнього рівня годівлі / А. Калинка // Тваринництво України. – 2004. – № 6. – C. 29–30.
 17. Калинка, А. Мясна продуктивність молодняку мясної худоби з використанням цеолітових мінеральних добрив / А. Калинка, В. Кебко // Тваринництво України. – 2004. – № 5. – C. 30.
 18. Калинка, Л. Є. Економічна ефективність вирощування молодняку великої рогатої худоби мясного напрямку продуктивності з використанням пасовищ в умовах передгіря Карпат / Л. Є. Калинка, А. К. Калинка // Біолологічні і технологічні аспекти вир-ва та переробки продукції тваринництва в контексті євроінтеграції. – 2009. – C. 58–59.
 19. Кандиба, В. М. Кормо–конверсійна здатність і прогнозування мясної продуктивності великої рогатої худоби / В. М. Кандиба // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 7. – C. 36–40.
 20. Кивенко, О.М. Особливості формування мясної продуктивності та екстерєрних ознак молодняку поліської мясної породи / О.М. Кивенко // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 6. – C. 74–75.
 21. Козир, В. С. Формування мясної продуктивності бугайців різних генотипів в онтогенезі / В.С. Козир // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 11. – C. 27–31.
 22. Козирь, В. Мясна продуктивність нащадків від поліпшувачів за надоями і жирністю молока / В. Козирь // Тваринництво України. – 2013. – № 11. – C. 19–21.
 23. Козирь, В. С. Мясна продуктивність бугайців знамянської породи при різному рівні годівлі / В. С. Козирь // Вісн. аграр. наук. Причорномор`я. – 2013. – Вип. 4 (76). – C. 89–92.
 24. Козирь, В. Характеристика яловичини мясних, комбінованих і молочних порід худоби / В. Козирь // Тваринництво України. – 2013. – № 7/8. – C. 26–29.
 25. Костенко, С. О. Прогноз продуктивності бугаїв мясних порід на основі цитогенетичних та молекулярно–генетичних маркерів / С. О. Костенко, Л. Ф. Стародуб // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2011. – № 160. – C. 266–272.
 26. Кравців, Р. Й. Окремі показники мясної продуктивності кастрованих і некастрованих бугайців за корекції мікроелементного живлення / Р. Й. Кравців, Ю. І. Остапюк // Сільський господар. – 2004. – № 1/2. – C. 15–17.
 27. Крук, О. Мясна продуктивність бичків української мясної породи за різної фактичної живої маси перед забоєм / О. Крук // Тваринництво України. – 2015. – № 1/2. – C. 5–8.
 28. Мясна продуктивність помісних тварин української червоно–рябої молочної та мясних порід / Й. З. Сірацький, І. М. Гурський, Є. І. Федорович [та ін.] // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. – 2010. – № 12. – C. 109–113.
 29. Мясні породи худоби // Ефективне тваринництво. – 2006. – № 6. – C. 20–25.
 30. Макарчук, Р. М. Оцінка бугаїв–плідників голштинської породи за мясними якостями синів різних генотипів / Р. М. Макарчук // Науковий вісн. «Асканія–Нова». – 2013. – Вип. 6. – C. 147–153.
 31. Носевич, Д. К. Вплив живої маси корів української мясної породи на їх продуктивність / Д. К. Носевич // Науковий вісн. Нац. аграр. ун-ту. – 2007. – № 114. – C. 131–135.
 32. Омельченко, Л. О. Вплив генотипу на інтенсивність та енергію росту бугайців південної мясної породи великої рогатої худоби / Л. О. Омельченко, О. Л. Дубинський, А. М. Носкова // Науковий вісн. «Асканія–Нова». – 2012. – Вип. 5. – C. 106–113.
 33. Омельченко, Л. О. Успадкування альтернативних ознак у тварин південної мясної породи великої рогатої худоби / Л. О. Омельченко // Науковий вісн. «Асканія–Нова». – 2013. – Вип. 6. – C. 154–159.
 34. Паска, М. З. Забійні показники якості бугайців волинської мясної породи залежно від типів вищої нервової діяльності / М. З. Паска, І. О. Мартинюк // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2013. – Вип. 3 (73). – C. 105–110.
 35. Пасніченко, М. М. Порівняльна характеристика продуктивних якостей корів внутрішньопородних типів південної мясної породи за аналогічних умов годівлі / М. М. Пасніченко // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип. 3 (61). – C. 122–126.
 36. Повозніков, М. Г. Забійні та мясні якості молодняку худоби поліської мясної породи при різних рівнях протеїну в раціонах / М. Г. Повозніков // Сільський господар. – 2004. – № 9/10. – C. 29–30.
 37. По–господарськи корисні ознаки основного племінного генофонду молочних та мясних порід великої рогатої худоби Сумщини / Г. П. Котенджи, Г. П. Котенджи, І. В. Левченко, С. В. Бурнатний, Н. В. Болгова // Вісн. Дніпропетров. держ. аграр. ун-ту. – 2010. – № 1. – C. 132–138.
 38. Польовий, Л. В. Мясна продуктивність вибракуваних відстаючих у рості бичків української чорно–рябої молочної породи / Л. В. Польовий, В. О. Ліцький // Зб. наук. пр. Вінн. держ. аграр. ун-ту. – 2004. – № 16. – C. 91–96.
 39. Почукалін, А. Є. Взаємозвязок показників продуктивності та оцінка родин волинської мясної породи за препотентністю / А. Є. Почукалін // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2011. – № 160. – C. 237–240.
 40. Почукалін, А. Є. Показники мясної продуктивності бугаїв–плідників заводських родин волинської мясної породи / А. Є. Почукалін // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип. 10 (60). – C. 136–140.
 41. Продуктивність і мясні якості бугайців при використанні місцевих високопротеїнових кормів у раціонах / Ю. І. Савченко, І. М. Савчук, М. Г. Савченко, К. В. Гончарова // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2009. – № 132. – C. 204–212.
 42. Прудников, В. Г. Характеристика мясної продуктивності симентальської худоби різних виробничих типів та статево–вікових груп / В. Г. Прудников // Зб. наук. пр. Вінн. держ. аграр. ун-ту. – 2005. – Вип. 22. – C. 102–107.
 43. Прудніков, В. Г. Мясна продуктивність бичків різних генотипів створюваної української симентальської мясної породи / В. Г. Прудніков // Зб. наук. пр. Вінн. держ. аграр. ун-ту. – 2004. – № 18. – C. 58–61.
 44. Прудніков, В. Г. Порівняльна оцінка мясної продуктивності ангуських бугайців різних генотипів / В. Г. Прудніков, Е. М. Доротюк, О. І. Колеснік // Наук.–техн. бюл. – 2008. – Вип. 97. – C. 283–286.
 45. Прудніков, В. Г. Мясна продуктивність симментальської худоби різних виробничих типів і статево–вікових груп / В. Г. Прудніков // Сільський господар. – 2004. – № 11/12. – C. 23–25.
 46. Розумей, Т. М. Основні напрями ефективного і сталого розвитку мясного скотарства / Т. М. Розумей // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2009. – № 2 (25). – C. 247–252.
 47. Русенко, Я. Мясна продуктивність бичків у зоні радіоактивного забруднення / І.Корх, Н.Сорока, А.Вертійчук, та ін. // Тваринництво України. – 2001. – № 11–12. – C. 21–23..
 48. Савранчук, В. Вирощування молодняку ВРХ мясного напряму продуктивності / В. Савранчук, Г. Подрєзко // Агробізнес сьогодні. – 2010. – № 21/22. – C. 42–45.
 49. Стріха, Л. О. Післязабійна оцінка мясної продуктивності бугайців різних генотипів / Л. О. Стріха, О. І. Козакевич // Вісник аграрної науки Причорномор`я. – 2013. – Вип. 4 (75). – C. 153–156.
 50. Стріха, Л. О. Мінливість ознак мясної продуктивності великої рогатої худоби української червоної молочної породи / Л. О. Стріха // Таврійський наук. вісн. – 2008. – Вип. 61. – C. 100–104.
 51. Стріха, Л. О. Оцінка мясної продуктивності бичків української червоної молочної породи / Л. О. Стріха, Т. В. Підпала // Вісн. аграр. наук. Причорномор`я. – 2009. – Вип. 1. – C. 191–195.
 52. Технологічні та селекційні аспекти поліпшення мясної продуктивності худоби регіону Донбасу / А. Ю. Медведєв, І. Г. Токарєв, В. Г. Василець, О. С. Василець // Наук.–техн. бюл. – 2008. – Вип. 97. – C. 64–70.
 53. Тимченко, Л. Динаміка складових приросту у мясної худоби / Л. Тимченко, О. Тимченко, І. Глушак // Тваринництво України. – 2002. – № 1. – C. 7–8..
 54. Товарна продуктивність помісей, одержаних від схрещування з бугаями мясних порід / І. Гурський, Й. Сірацький, О. Бойко [та ін.] // Тваринництво України. – 2010. – № 10. – C. 23–26.
 55. Труш, В. Промислове схрещування підвищує мясну продуктивність і якість яловичини / В. Труш // Тваринництво України. – 2004. – № 1/2. – C. 9.
 56. Угнівенко, А.М. Особливості створення і продуктивність симентальської мясної породи / А.М. Угнівенко, С.Г. Шаловило, Д.П. Періг // Сільський господар. – 2005. – № 11/12. – C. 24–26.
 57. Федак, В. Мясна продуктивність бичків чорно–рябої породи різного типу / В. Федак // Пропозиція. – 2002. – № 11. – C. 62–63..
 58. Федоренкова, Л. А. Показатели продуктивности животных нового заводского типа «Березинский» белорусской мясной породы / Л. А. Федоренкова, Р. И. Шейко, Е. А. Янович [та ін.] // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 10 (50). – C. 152–156.
 59. Федоров, В. П. Формування мясної продуктивності надремонтних телят під час використання комбікорму «Предстартер» / В. П. Федоров, Т. С. Сабадин // Технологія вир-ва і переробки продукції тваринництва. – 2009. – Вип. 1 (67). – C. 27–33.
 60. Фурманець, Ю. С. Перетравність поживних речовин та мясна продуктивність бичків при згодовуванні комбікормів із вмістом цеолітових туфів / Ю. С. Фурманець // Корми і кормовиробництво. – 2009. – № 65. – C. 111–116.
 61. Цимбалюк, М. Ф. Мясна продуктивність відгодівельного молодняку великої рогатої худоби різного рівня адаптації / М. Ф. Цимбалюк, І. М. Ощипко // Сільський господар. – 2006. – № 3/4. – C. 8.
 62. Чернявський, С. Є. Мясна продуктивність бугайців при відгодівлі під впливом штучної аероіонізації та ультрафіолетового опромінення / С. Є. Чернявський, О. В. Сокрут // Вісн. Дніпропетров. держ. аграр. ун-ту. – 2007. – № 2. – C. 148–151.
 63. Швед, М. Вплив пасовищного періоду і розтелів корів мясних порід на формування їхньої продуктивності / М. Швед, М. Люльченко, З. Тимошенко // Тваринництво України. – 2005. – № 9. – C. 8.
 64. Шкурин, Г. Результати оцінки бугаїв–плідників за власною продуктивністю та якістю потомства створюваної української симентальської мясної породи / Г. Шкурин // Тваринництво України. – 2004. – № 1/2. – C. 20–22.
 65. Яремчук, А. І. Продуктивність телиць таврійського типу південної мясної породи при різних методах підбору / А. І. Яремчук // Вісн. аграр. наук. Причорномор`я. – 2013. – Вип. 4 (75). – C. 181–185.
Читати 4340 разів Останнє редагування Вівторок, 31 січня 2017 10:05
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі