Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Менеджмент ефективності використання та споживання біомас та біопалива

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Тематичні списки літератури

Інформаційно-бібліографічний список

 1. Bioeconomy development in Europe in conditions of the globalization challenges = Розвиток біоекономіки в європі в умовах глобалізаційних викликів / M. P. Talavyria, V. V. Lymar, V. V. Baidala, O. M. Talavyria // Економіка АПК. – 2015. – № 8. – C. 20–26.
 2. Апальков, С. С. Успіхи вітчизняних інноваційних проектів у сфері біоенергетики / С. С. Апальков // Біоенергетика. – 2014. – № 1. – C. 26–28.
 3. Біологічні ресурси і технології виробництва біопалива : [монографія] / Я. Б. Блюм, Г. Г. Гелетуха, І. П. Григорюк [та ін.]. – Київ : Аграр. Медіа Груп, 2010. – 403, [1] c. Анотація: В монографії з позицій системного аналізу висвітлені результати власних наукових досліджень, досвід сільськогосподарських підприємств України та ЄС, наведені інноваційні розробки зі створення енергетичних культур, новітніх біотехнологій і підприємств біоенергетики, а також представлене чинне нормативне забезпечення діяльності в сфері ефективного використання біоресурсів для виробництва біопалива.
 4. Біопаливо та відновлювальні джерела енергії, проблеми і перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. / під ред. В. Ф. Іщук ; Вінн. облдержадміністрація, ВДАУ. – Вінниця : РВВ ВДАУ, 2006. – 103. [2] c. Анотація: До збірника включені матеріали науково-практичної конференції, що були проведені за ініціативи Управління регіонального розвитку та євроінтеграції Вінницької обласної державної адміністрації на базі Вінницького державного аграрного університету.
 5. Біотехнологія : підручник / В. Г. Герасименко, М. О. Герасименко, М. І. Цвіліховський [та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Герасименка. – Київ : ІНКОС, 2006. – 647 c. Анотація: Підручник складається з двох частин – загальної біотехнології і спеціальних біотехнологій. Загальна біотехнологія включає розділи «Основи молекулярної біології», «Клітинна інженерія» та «Основи генетичної інженерії», які є теоретичним підгрунтям біотехнологій, що розробляються, уже розроблені і постійно удосконалюються для тваринництва, ветеринарної медицини і захисту навколишнього середовища.
 6. Веремейчик, Н. В. Методика вибору обладнання на початкових етапах створення нової технологічної лінії з виробництва гранульованого біопалива / Н. В. Веремейчик // Вісник аграрної науки. – 2015. – № 10. – C. 75–78.
 7. Гелетуха, Г. Г. Біоенергетика в Україні: стан розвитку, бар’єри та шляхи їх подолання / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна // Біоенергетика. – 2014. – № 1. – C. 16–19.
 8. Гелетуха, Г. Г. Перспективи розвитку біоенергетики як інструмента заміщення природного газу в Україні / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна // Екологічний вісник. – 2015. – № 3. – C. 6–10.
 9. Гелетуха, Г. Г. Рослинні відходи сільського господарства, що можуть бути використані для виробництва енергії / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна // Ефективне тваринництво. – 2014. – № 7. – C. 41–42.
 10. Голуб, Г. Досвід використання біогазових установок у Польщі / Г. Голуб, С. Осауленко // Техніка і технології АПК. – 2014. – № 11. – C. 12–15.
 11. Гончарук, Т. В. Формування механізму інноваційного забезпечення розвитку галузі виробництва біопалива : дис. канд. екон. наук : 08.00.03 / Т. В. Гончарук ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця, 2014. – 208 c. Анотація: У дисертаційній роботі досліджено та узагальнено теоретичні засади механізмів й інноваційного розвитку економіки. Виявлено еколого-економічні переваги і суперечності розвитку виробництва біопалива в Україні, проаналізовано та узагальнено світовий досвід формування та інноваційного забезпечення розвитку галузі виробництва біопалива. Здійснено аналітичні характеристики виробництва сільськогосподарської продукції у формуванні сировинної бази біопаливної галузі в Україні.
 12. Гончарук, Т. В. Формування механізму інноваційного забезпечення розвитку галузі виробництва біопалива : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00 03 «Економіка та управління національним господарством / Т. В. Гончарук ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2014. – 20 c. Анотація: У дисертаційній роботі досліджено та узагальнено теоретичні засади механізмів й інноваційного розвитку економіки. Виявлено еколого-економічні переваги і суперечності розвитку виробництва біопалива в Україні, проаналізовано та узагальнено світовий досвід формування та інноваційного забезпечення розвитку галузі виробництва біопалива. Здійснено аналітичні характеристики виробництва сільськогосподарської продукції у формуванні сировинної бази біопаливної галузі в Україні.
 13. Грабар, І. Г. Біопалива на основі олій для дизельних двигунів : монографія / І. Г. Грабар, Р. В. Колодницька, В. Г. Семенов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЖДТУ. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 151, [1] c. Анотація: У монографії викладено основні теоретичні положення з питань використання біопалива на основі олій для дизельних двигунів автомобілів та сільськогосподарської техніки. Розглянуто види біопалив з олій та їх фізико-хімічні властивості. Наведено методики отримання біопалив з олій.
 14. Гуринович, С. У пошуках альтернативи : [енергетичні культури] / С. Гуринович, В. Матвієць // Аграрний тиждень. Україна (журн.). – 2015. – № 12. – C. 52–53.
 15. Гуцаленко, Л. В. Контроль за витратами на виробництво біомаси / Л. В. Гуцаленко // Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави. – 2014. – Т. 1. – C. 83–87.
 16. Гуцаленко, Л. В. Організація обліку і контролю виробництва біологічного палива : монографія / Л. В. Гуцаленко. – Вінниця : Едельвейс і К, 2013. – 259, [1] c. Анотація: У монографії узагальнено теоретичні та методологічні положення і внесено практичні рекомендації з удосконалення організації обліку і контролю виробництва біологічного палива.
 17. Занько, М. Теплогенератори на біомасі: ефективно, продуктивно, економно / М. Занько // Пропозиція. – 2015. – № 11. – C. 136–139.
 18. Інноваційні напрямки енергозабезпечення в Україні / В. Кравчук, В. Ясенецький, В. Сербій [та ін.] // Техніка і технології АПК. – 2015. – № 2. – C. 23–30.
 19. Калетник, Г. М. Розвиток ринку біопалив в Україні : монографія / Г. М. Калетник ; рец. М. Й. Малік, О. М. Шпичак, С. Т. Олійнічук. – [наук. вид.]. – Київ : Аграр. наука, 2008. – 464 c. Анотація: У монографії систематизовано висвітлюються науково-методичні та організаційно-економічні засади розвитку ринку біопалив, формування ринку енергетичних культур, що використовуються як біосировина у паливній промисловості, техніко-технологічні особливості виробництва біопалива з біосировини рослинного походження та економічна оцінка їхнього використання у сфері агропромислового комплексу.
 20. Калетнік, Г. М. Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, В. М. Пришляк ; М-во аграр. політики України, ВДАУ. – Вінниця : [б. в.], 2008. – 192 c. Анотація: У навчальному посібнику висвітлено науково-методичні, організаційні, економічні засади виробництва і споживання біопалив та інших нетрадиційних джерел енергії.
 21. Калетнік, Г. М. Біопаливо. Продовольча, енергетична та екологічна безпека України : монографія / Г. М. Калетнік. – Київ : Хай-Тек Прес, 2010. – 515, [1] c. Анотація: У цій монографії системно висвітлено науково-методичні та організаційно-економічні засади розвитку ринку біопалива, формування ринку енергетичних культур, що використовуються як біосировина у паливній промисловості, техніко-технологічні особливості виробництва біопалива з біосировини рослинного походження та економічна оцінка їхнього використання у сфері агропромислового комплексу. Узагальнено світові тенденції розвитку біопалива, економічно обгрунтовано перспективи розвитку ринку біопалива в Україні; охарактеризовано стан та перспективи правового забезпечення функціонування ринку біопалива в контексті енергетичної та екологічної безпеки нашої держави, а також здійснено прогноз його розвитку в умовах викликів фінансової кризи.
 22. Калетнік, Г. М. Біопаливо: ефективність його виробництва та споживання в АПК України : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, В. М. Пришляк. – Київ : Хай-Тек Прес, 2011. – 310, [2] c. Анотація: У навчальному посібнику висвітлено науково-методичні, організаційно-економічні засади виробництва і споживання біопалива та інших нетрадиційних джерел енергії, узагальнено світові тенденції розвитку біопалива із сировини рослинного походження, при цьому враховано потенціал біосировини, наявній в Україні, екологічність використання палива, економічність та конкурентоспроможність на світовому ринку палива.
 23. Калініченко, А. В. Еколого-економічні аспекти доцільності використання продукції рослинництва в альтернативній енергетиці / А. В. Калініченко, Ю. В. Вакуленко, О. А. Галич // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 11. – C. 202–208.
 24. Камінський, В. Стратегічні культури для біоенергетики / В. Камінський, В. Віровка // Аграрний тиждень. Україна (журн.). – 2014. – № 15. – C. 32–33.
 25. Квак, В. Л. Оптимізація елементів технології вирощування міскантусу для виробництва біопалива в західній частині Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 06.01.09 «Рослинництво» / В. Л. Квак ; НААН України, Ін-т біоенергетичних культур і цукрових буряків. – Київ, 2014. – 20 c. Анотація: У дисертаційній роботі викладено результати досліджень особливостей росту та розвитку рослин міскантусу, його продуктивності для виробництва біопалива залежно від строків садіння та глибини загортання ризомів, густоти садіння та маси ризомів, фону живлення. Вивчено вплив досліджуваних факторів на польову схожість ризомів, тривалість вегетаційного і міжфазних періодів рослин, висоту головного пагона і куща, кількість пагонів у кущі, кількість листків на головному пагоні, урожайність сухої біомаси, економічну та енергетичну ефективність вирощування міскантусу.
 26. Клочков, А. Может ли биогаз заменить атомную энергию / А. Клочков, П. Новицкий, А. Семков // Аграрна техніка та обладнання. – 2014. – № 1. – C. 90–92.
 27. Ковбасюк, Б. М. Вплив строків сівби та ширини міжрядь на продуктивність біомаси проса лозовидного / Б. М. Ковбасюк, М. І. Поліщук // Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави. – 2014. – Т. 2. – C. 27–29.
 28. Комплексний план заходів щодо поетапного заміщення природного газу – в дію // Біоенергетика. – 2014. – № 1. – C. 12–13.
 29. Конструкції та розрахунок енергетичних засобів в сільському господарстві : навч. посіб. / К. І. Шмат, Г. Ю. Диневич, В. В. Карманов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – 236 c. Анотація: В навчальному посібнику розглянуто конструкції енергетичних засобів, які застосовують в сільському господарстві. Приведена методика розрахунків енергозасобів, дані приклади задач по енергетичним установкам. Приведені техніко-економічні показники застосування енергетичних засобів і надійність їх роботи. Дані приклади використання різних енергетичних ресурсів в сільському господарстві.
 30. Кучерявий, В. П. Запровадження «зеленого» тарифу – запорука екологічної та економічної безпеки / В. П. Кучерявий // Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави. – 2014. – Т. 2. – C. 40–42.
 31. Кюрчев, В. М. Альтернативне паливо для енергетики АПК : навч. посіб. для студентів вузів / В. М. Кюрчев, В. А. Дідур, Л. І. Грачова ; за ред. В. А. Дідура. – Київ : Аграр. освіта, 2012. – 416 c. Анотація: У навчальному посібнику розглянуто проблеми енергетичної безпеки людства, в т.ч. України, що супроводжується обмеженими запасами паливно-енергетичних ресурсів. Приділена увага загостренню екологічної проблеми, що повязана із використанням вуглеводних палив. У ситуації, що склалася, зменшити шкідливий вплив на екологію, вплинути на розширення сировинної енергетичної бази та знизити собівартість сільськогосподарської продукції можливо шляхом використання альтернативних видів палива. Фізико-хімічні, експлуатаційні якості палив адаптовані до технологій виробництва і умов сільськогосподарського виробництва.
 32. Матусяк, М. В. Енергетичні перспективи використання деревних відходів на території України / М. В. Матусяк // Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави. – 2014. – Т. 2. – C. 42–45.
 33. Мельниченко, В. В. До проблеми визначення та використання біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств / В. В. Мельниченко // АгроСвіт. – 2015. – № 19. – C. 78–82.
 34. Микитюк, О. М. Екологія людини : підручник / О. М. Микитюк, О. З. Злотін, В. М. Бровдій ; М-во освіти і науки України.– 3-е вид., випр. і допов. – Харків : ОВС, 2004. – 254 c.
 35. Подолянчук, О. А. Біомаса продукції рослинництва – об’єкт обліку / О. А. Подолянчук, І. С. Захачук // Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави. – 2014. – Т. 1. – C. 180–182.
 36. Політика України у сфері сільського господарства, біоенергетики та харчової промисловості дослідження, висновки та рекомендації / за ред. Х. Штрубенхоффа, В. Мовчан, І. Бураковського. – [Б. м.] : АДЕФ-Україна, 2009. – 383 c. Анотація: Це книга перша публікація результатів прикладних досліджень, здійснених у рамках проекту «Німецько-український аграрний діалог» в Інституті економічних досліджень та політичних консультацій. Книга розглядає велику кількість питань, що відображають складну структуру сільськогосподарського розвитку. Читач знайде незалежний та детальний аналіз, а також рекомендації з формування та розвитку окремих секторів сільського господарства, що сформульовані економістами для широкої аудиторії, зацікавленої у реалізації потенціалу сільського господарства, харчової промисловості та біоенергетики України.
 37. Пришляк, Н. В. Енергетична верба – перспективна культура для отримання біопалива / Н. В. Пришляк, Я. В. Волошина // Біоенергетика. – 2014. – № 1. – C. 14.
 38. Проектування процесу виробництва біопалив / Ph. D Сауе М. Drapcho, Ph. D Nghiem Phu Nhuan, Ph. D Terry H. Walker ; пер. Т. М. Баннікової. – [Б. м.] : [б. в.], 2010. – 62 c. Анотація: Усі компоненти палива чи біопалива походять від сонця, оскільки сонячна енергія акумулюється у вигляді органічної складової в процесі фотосинтезу. Певні види біологічних палив пряма продукція фотосинтезу. Ці жири можуть бути використані безпосередньо як паливо або після хімічної трансестерифікації перетворені на біопаливо. Інші біологічні палива, така, як етанол і метан виготовляються в результаті того, що органічні субстрати ферментуються мікробами при анаеробних умовах.
 39. Розвиток виробництва та споживання біологічних палив в Україні : зб. матеріалів Всеукраїн. наук.-практ. конф., (К., 2007 р.) / Г. М. Калетнік, М. В. Гладійй, В. І. Дробот [та ін.] ; упоряд. Г. М. Калетніка ; Верховна Рада України, Комітет Верерховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, УКРБІОЕНЕРГО. – Київ : Парламент. вид-во, 2007. – 72 c. Анотація: До збірника увійшли виступи учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток виробництва та споживання біологічних палив в Україні», яка відбулася 24 квітня 2007 року в Києві. Видання розраховане на спеціалістів.
 40. Рудишин, С. Д. Основи біотехнології рослин : навч. посіб. для студентів вузів / С. Д. Рудишин. – Вінниця, 1998. – 224 c. Анотація: Висвітлено сучасні положення, методи та наукова ідеологія біотехнології рослин. Наведено основні етапи історії дисципліни, особливості біотехнологічної лабораторії, відомості про поживні середовища та методи стерилізації рослинного матеріалу.
 41. Рудишин, С. Д. Фізіологія рослин з основами біологічної хімії : лаб.-практ. роботи для студентів вузів / С. Д. Рудишин. – Вінниця, 1996. – 60 c.
 42. Сассон, А. Биотехнология: свершения и надежды / А. Сассон ; под. ред. В. Г. Дебабова ; пер. с англ. С. Л. Мехедова, С. М. Миркина. – М. : Мир, 1987. – 410,[6] c. Анотація: Книга марокканского ученого и популяризатора науки Альбера Сассона, вышедшая под эгидой ЮНЕСКО, посвящена одной из актуальнейших проблем современности. Автор знакомит читателя с развитием и достижениями биотехнологии – науки, возникшей на стыке нескольких биологических дисциплин: генетики, вирусологии, микробиологии, растениеводства, – описывает уникальные возможности практического использования результатов исследований в этой области.
 43. Сінченко, В. М. Класифікація видів біопалива та перспективи їх виробництва в Україні / В. М. Сінченко, М. Я. Гументик, В. С. Бондар // Біоенергетика. – 2014. – № 1. – C. 5––6.
 44. Темченко, І. В. Біоетанол із цукрового сорго як альтернативне поновлюване джерело енергії / І. В. Темченко, В. Г. Липовий // Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави. – 2014. – Т. 2. – C. 113–115.
 45. Титко, Р. Відновлювальні джерела енергії : [Досвід Польщі для України] : [посібник] / Р. Титко, В. Калініченко ; Полтав. держ. аграр. акад., Об’єднання шкіл електричних №1, м. Краків (Польща). – Варшава, 2010. – 533, [1] c. Анотація: У посібнику надаються теоретичні основи використання відновлювальних джерел енергії, енергетичний потенціал України, загальний та територіальний розподіл ресурсів, сучасний стан розвитку. Зроблено огляд існуючих технологій щодо використання кожного конкретного виду відновлювальної енергетики. Показано типові, проекти, що застосовуються на даний момент у Польщі і можуть бути корисними для України.
 46. Фотосинтез и биопродуктивность : методы опеределения / под ред. А. Т. Мокроносова, А. Г. Ковалева ; пер. с англ. Н. Л. Гудскова, Н. В. Обручевой, К. С. Спекторова, С. С. Чаяновой ; предисл. А. Т. Мокроносова. – М. : Агропромиздат, 1989. – 459, [2] c. Аннотация: В книге английских авторов дан обзор современных лабораторных и полевых методов определения фотосинтеза и биопродуктивности растений, разработанных на основе новейших достижений и области микроэлектроники и микропроцессорной техники.
 47. Харченко, О. Заробити на впровадженні інновацій / О. Харченко // Аграрний тиждень. Україна (журн.). – 2015. – C. 20–21.
 48. Харчук, Л. В. Методичні підходи до оцінки біоенергетичного потенціалу соломи / Л. В. Харчук // Вісник аграрної науки Причорномор`я. – 2014. – Вип. 3 (79). – C. 95–104.
 49. Цицюра, Я. Г. Біоенергетична ефективність технологій виробництва біомаси редьки олійної / Я. Г. Цицюра, Т. В. Цицюра // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2014. – № 83. – C. 48–56.
 50. Цицюра, Я. Г. Показники біоенергетичної ефективності виробництва біомаси редьки олійної залежно від технологічних параметрів сівби та удобрення / Я. Г. Цицюра, Т. В. Цицюра // Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави. – 2014. – Т. 2. – C. 116–119.
 51. Чехівська, І. П. Біомаса як об’єкт обліку і контролю / І. П. Чехівська, Л. В. Гуцаленко // Проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали V Всеукраїн. наук.-практ. конф. молодих науковців (16 квіт. 2015 р.). – 2015. – C. 90–93.
 52. Шеліманова, О. В. Визначення горючих характеристик соломи та аналіз процесів її горіння і газифікації / О. В. Шеліманова, В. А. Колієнко // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2014. – № 194. – C. 219–226.
 53. Шеліманова, О. В. Екологічні бар’єри використання біомаси для вироблення теплоти / О. В. Шеліманова, В. А. Колієнко // Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2014. – № 194. – C. 242–248.
 54. Шматько, В. Г. Екологія і організація природоохоронної діяльності : навч. посіб. для студентів вузів / В. Г. Шматько, Ю. В. Нікітін ; Нац. акад. управління. – Київ : КНТ, 2006. – 303, [1] c. Анотація: У навчальному посібнику розглядаються основні тенденції екології та охорони навколишнього природного середовища. Висвітлюються питання раціонального природокористування з розширеним оглядом еколого-економічних проблем, госпрозрахункового механізму природокористування та екологічної ефективності, управління та правового захисту довкілля. Посібник спрямований на розширення знань з організації, планування та економіки природокористування, а також на розвиток індивідуальних підприємницьких здібностей читачів у цих питаннях. Посібник розрахований на студентів та викладачів вузів,практичних працівників, усіх, хто цікавиться питаннями охорони довкілля та раціонального природокористування.
 55. Энергетическая ива из Швеции – доходная и благоприятная для окружающей среды деятельность // Овощи и фрукты. – 2014. – № 3. – C. 72–74.
 56. Яремчук, О. С. До питання ефективності роботи біогазових установок на відходах тваринницьких підприємств / О. С. Яремчук // Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави. – 2014. – Т. 2. – C. 130–132.
 57. Яремчук, С. Аеробно-термофільна стабілізація біомаси при переробці гнойових стоків / С. Яремчук // Тваринництво України. – 2014. – № 5. – C. 4–8.
Читати 3682 разів Останнє редагування Вівторок, 31 січня 2017 11:44
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі