Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Фундатори аграрної науки (огляд літератури з фонду бібліотеки ВНАУ)

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Опубліковано в: Віртуальні виставки та буктрейлери


 

 

 

Класики природничих наук

Чарльз Роберт Дарвін (1809-1882)
Видатний англійський біолог всіх часів, творець сучасного еволюційного вчення, що носить назву дарвінізму.
 
 Дарвин, Ч. Происхождение видов / Ч. Дарвин ; под ред. Н. И. Вавилова, В. Л. Комарова ; пер. К. А. Тимирязев. – М. : ОГИЗ, 1937. – 608 c. – (Классики естествознания).
 
 
 
 У книзі на 64-х сторінках подана автобіографія вченого: спогади з дитинства, навчання в Кембриджському університеті, кругосвітні мандрівки, створення наукових праць.
Зміст книги складають розділи:
1. Изменчивость в прирученном состоянии
2. Изменчивость в естественном состоянии
3. Борьба за существование
4. Естественный отбор
5. Закон изменчивости
6. Затруднения встречаемые теорией
7. Различные возражения против теории естественного отбора
8. Инстинкт
9. Гибридизация
10. О неполноте геологической летописи
11. О геологической последовательности организмов
12. Географическое распространение
13. Взаимное сродство между организмами; морфология; эмбриология; зачаточные органы
 
 Дарвин, Ч. Действие перекрестного опыления и самоопыления в растительном мире / Ч. Дарвин ; под ред. Н. И. Вавилова ; пер. со 2-го англ. изд. В. А. Рыбина, Л. Н. Кохановской. – М. : ОГИЗ, 1939. – 339 c. – (Классики естествознания).
 
Дана книга, на відміну від загальновідомих книг Дарвіна, присвячена окремому розділу біології рослин і являє собою перш за все експериментальне дослідження і викладення великої кількості дослідів, проведених Дарвіном в доказ положення про значення перехресного запилення в боротьбі за існування.
 
Тімірязєв Климент Аркадійович (1843-1920)
Російський природознавець, біолог, один із основоположників російської школи фізіології рослин.
Тимирязев, К. А. Сочинения : сб. общедоступных лекций. Т. 3 : Земледелие и физиология растений / К. А. Тимирязев ; редкол.: В. Л. Комаров, А. К. Тимирязев, Б. П. Токин. – М. : Сельхозгиз, 1937. – 450, [2] c.: ил.
 
Книга містить результати досліджень, розділи з фізіології та живлення рослин, розділи присвячені вченим Жану-Батісту Буссенго, Луї Пастеру.
 
Тимирязев, К.А. Дарвинизм и селекция : избранные статьи / К.А. Тимирязев; под ред. В.Л. Комаровой. – М. : Огиз; Л. : Гослесбумиздат, 1937. – 313 c. – (Классики естествознания).
 
У книзі автор описав і обгрунтував праці Ч. Дарвіна. Подано бібліографічний список праць К. А. Тімірязєва з питань дарвінізму.
 
 
 
 
 
 
Тимирязев, К. А. Избранные работы по хлорофиллу и усвоению света растением / К. А. Тимирязев ; ред. Н. А. Максимова. – М. : Изд-во АН СССР, 1948. – 350, [2] c.: граф., фото, схемы. – (Классики науки)
 
 
 
 
 
 

 

Вчені в галузі рослинництва

Мічурін Іван Володимирович (1855-1935)
Великий російський біолог і селекціонер. Мічурінське вчення про вегетативну гібридизацію, про вплив умов зовнішнього середовища на молоді рослинні організми, про вибір і підготовку батьківських форм для статевого схрещування є основою дарвіністської науки генетики і селекції.
 
Мичурин, И. В. Сочинения. Т. 1 : Принципы и методы работы / И. В. Мичурин ; под общ. ред. Б. А. Келлера, Т. Д. Лысенко. – М. : Сельхозгиз, 1939. – 655, [1] c.: ил.
 
 
Мичурин, И. В. Сочинения. Т. 2 : Помологические описания / И. В. Мичурин ; под общ. ред. Б. А. Келлера, Т. Д. Лысенка. – М. : Сельхозгиз, 1940. – 559, [1] c.
 
 
  
 
Мічурін, І. В. Вибрані твори : пер. з рос. / І. В. Мічурін. – Харків : Держсільгоспвидав, 1949. – 480 c.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Торжество Мичуринской науки : сб. материалов / сост.: Л. Сергеев, В. Зайцев, Н. Гликман. – Симферополь : Крымиздат, 1949. – 166, [2] c.: рис., фото. – (В помощь изучающим мичуринскую биологию).
 
 
 
 
 
 
 
Мичурин, И. В. Итоги шестидесятилетних работ / И. В. Мичурин ; сост.: А. Н. Бахарева, И. С. Горшкова, Г. Г. Фетисова, П. Н. Яковлева. – 5-е изд. – М. : Госсельхозиздат, 1949. – 670, [2] c.
 
 
 
 
 
 
 
У книгах подані основні теоретичні праці І. В. Мічуріна, в яких викладені принципи і методи роботи по виведенню нових форм і сортів культурних рослин, статті з генетики і селекції, статті з агротехніки, відкиті листи та звернення й помологічний опис деяких виведених І. В. Мічуріним сортів плодових рослин, що найбільш поширені на Україні.
 
 Докучаєв Василь Васильович (1846 - 1903) - основоположник генетичного грунтознавства, один із засновників сучасної агрономії. В. В. Докучаєв поклав початок в розвиток наук: лісівництво, агромеліорація, геоботаніка, географія, кліматологія, гідрогеологія та ін.
 
Докучаев, В. В. Избранные сочинения. В 3 т. Т. 1 : Русский чернозем / В. В. Докучаев. – М. : Госсельхозиздат, 1948. – 480 c.
 
Докучаев, В. В. Избранные сочинения. В 3 т. Т. 2 : Труды по геологии и сельскому хозяйству / В. В. Докучаев. – М. : Госсельхозиздат, 1949. – 425 c.
 
Докучаев, В. В. Избранные сочинения. В 3 т. Т. 3 : Картография, генезис и классификация почв / В. В. Докучаев. – М. : Госсельхозиздат, 1949. – 446 c.
 
 
Виноградський Сергій Миколайович (1856-1953)
Українсько-російський мікробіолог. Дослідження вченого особливо цінні тим, що він ніколи не використовував шаблонних прикладів і ніколи всліпу не довіряв авторитетам. Новизна методів - одна з найбільш характерних особливостей експериментальних досліджень Виноградського.
 
Виноградский, С. Н. Микробиология почвы. Проблемы и методы : пятьдесят лет исследований / С. Н. Виноградский ; отв. ред. А. А. Имшенецкий. – М. : Изд-во АН СССР, 1952. – 792 c.
 
        Книга складається з 10 частин, являє собою збірник вибіркових робіт пов'язаних з вивченням грунтів, морфології бактерій, містить дослідження з нітрифікації, дослідження пов'язані з вивченням екології, морфології і фізіології азотобактера та ін.
 
 
 
 
Вільямс Василь Робертович (1863 - 1939) - класик агрономії і агробіології
 
Вильямс, В. Р. Собрание сочинений. В 12 т. / В. Р. Вильямс ; ред. кол. В. П. Бушинский, Т. Д. Лысенко. – М. : Госсельхозиздат, 1948. – 12 т. – 440 c.
 
     Багатотомне видання вміщує праці з грунтознавства, землеробства, зрошування, агрономії.
 
 
 
 
 
Вавілов Микола Іванович (1887-1943) - вчений-генетик, ботанік, академік АН СРСР , організатор ВАСХНІЛ.
 
Вавилов, Н. И. Происхождение и география культурных растений / Н. И. Вавилов ; отв. ред. В. Ф. Дорофеев. – Л. : Наука, 1987. – 440 c.
 
      В збірнику праць зібрані всі великі роботи вченого з питань географії культурних рослин, встановлення центру їх походження.
 
 
 
 
 
 
 У фонді бібліотеки ВНАУ містяться також наступні праці М. І. Вавілова:
  • Вавилов, Н. И. Пять континентов / Н. И. Вавилов. – Л. : Наука, 1987. – 213 c.
  • Вавилов, Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости / Н. И. Вавилов. – Л. : Наука, 1987. – 256 c.
  • Вавилов, Н. И. Теоретические основы селекции / Н. И. Вавилов ; отв. ред. А. В. Пухальский, А.А. Созинов ; АН СССР, Секция химико-технол. и биологических наук. – М. : Наука, 1987. – 511 c.
  • Вавилов, Н.И. Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям / Н.И. Вавилов ; АН СССР, Секция химико-технологических и биологических наук. – М. : Наука, 1986. – 518 c.
  • Растениеводство : учеб. для студентов вузов / П. П. Вавилов, В. В. Гриценко, В. С. Кузнецов ; под ред. П. П. Вавилова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Агропромиздат, 1986. – 512 c.
  • Вавилов, П.П. Полевые сельскохозяйственные культуры СССР : альбом / П.П. Вавилов, Л.Н. Балышев. – М. : Колос, 1984. – 160 c.
Прянишников Дмитро Миколайович (1865 - 1948) - академік, автор великих праць в області агрономічної хімії.
 
Прянишников, Д. Н. Об удобрении полей и севооборотах : избранные статьи / Д. Н. Прянишников. – М. : Минсельхоз РСФСР, 1962. – 253, [3] c.
 
 
Прянишников, Д. Н. Избранные сочинения: в 3-х т. Т. 2 : Азот в жизни растений и в земледелии / Д. Н. Прянишников ; под ред. О. К. Кедрова-Зихмана. – М. : Гослесбумиздат, 1953. – 519, [1] c.
 
 
 
Прянишников, Д. Н. Популярная агрохимия / Д. Н. Прянишников ; отв. ред. А. В. Петербургский ; АН СССР. – М. : Наука, 1965. – 396, [4] c.
 
 
 
Лук'яненко Павло Пантелеймонович (1901-1973) - академік АН СРСР і ВАСХНІЛ, один із основоположників вітчизняної селекції.
 
Лукьяненко, П. П. Избранные труды / П. П. Лукьяненко. – М. : Агропромиздат, 1990. – 427, [5] c.: 192 табл., 2 ил. – (Классики отечественной с.-х. науки).
    
У книзі показані основні етапи розвитку вітчизняної селекції і насінництва озимої пшениці, що забезпечують високі і стійкі врожаї культури.
 
 
 
 
 
 
Мальцев Терентій Семенович (1895-1994) - відомий селекціонер, новатор сільськогосподарського виробництва.
 
Мальцев, Т. С. Вопросы земледелия : избранное / Т. С. Мальцев. – 3-е изд., доп. – М. : Агропромиздат, 1985. – 431, [1] c.
 
     В книгу ввійшли надруковані статті і виступи автора з важливих питань землеробства, отримання високих врожаїв.
 
 
 
 
 
Мосолов Василь Петрович (1888-1951) - вчений в області рослинництва і землеробства.
 
Мосолов, В. П. Сочинения. В 5 т. / В. П. Мосолов. – М. : Сельхозгиз, 1952-1955. – 500 c.
Т. 1: Агротехника. - 500 с.
Т. 2: Зимняя агротехника. - 488 с.
Т. 3: Многолетние травы и агротехнические основы севооборотов. - 536 с.
Т. 5: Отдельные работы и статьи по агротехнике и растениеводству. - 767 с.
 
 
 
 
Сибірцев Микола Михайлович (1860-1900) - геолог і грунтознавець, невтомний дослідник, кращий учень В. В. Докучаєва.
 
Сибирцев, Н. М. Избранные сочинения. В 2 т. Т. 2 : Почвоведение и борьба с засухой (отдельные работы) / Н. М. Сибирцев ; под ред. и с пред. С. С. Соболева. – М. : Сельхозгиз, 1953. – 583, [1] c.
 
 
       Книга містить праці з класифікації, картографії і методики дослідження грунтів.
 
 
 
 
 
 
 
 
Совєтов Олександр Васильович (1826 - 1901) - вчений агроном, грунтознавець.
 
Советов, А. В. Избранные сочинения / А. В. Советов. – М. : Гослесбумиздат, 1950. – 446, [1] c.
 
Видання стане цікаве тим, хто цікавиться історією розвитку сільського господарства, розвитком агрономічної думки в другій половині ХІХ ст.
 
 
 
 
 
Стебут Іван Олександрович (1833-1923) - професор, один із засновників агрономічної науки.
Стебут, И. А. Избранные сочинения: в 2 т. Т. 1 : Основы полевой культуры / И. А. Стебут ; сост. Н. А. Майсурян. – М. : Гослесбумиздат, 1956. – 791, [1] c.
 
У книзі проаналізований та узагальнений фактичний матеріал по обробітку польових сільськогосподарських рослин.

 

 

 

  Отечественные лесоводы : сб. статей / под общей редакцией В. Г. Нестерова. – М.; Ленинград : Гослесбумиздат, 1953. – 189, [2] c.: ил.
 
  Имена многих лесоводов прославили рускую лесную науку далеко за пределами страны. Создание передового в мире лесоводства тесно связано с именами: А. А. Нартова, А. Т. Болотова, Н. В. Шелгунова, Е. Ф. Зябловского, М. К. Турского, В. Д. Огиевского, А. П. Молчанова, Г. Ф. Морозова, Н. С. Нестерова, Е. В. Алексеева, Л. И. Яшнова, А. П. Тольского, Г. Н. Высоцкого, А. Е. Теплоухова, В. Е. Граффа, В. Т. Собичевского, М. Е. Ткаченко, В. В. Докучаева, В. Р. Вильямса и др.

 

 

 Вчені в галузі тваринництва

Кулешов Павло Миколайович (1854-1936) займає особливе місце серед відомих діячів сільськогосподарської науки. Написав більш ніж 200 оригінальних робіт і підручників, розробив важливі принципи дарвінізму в зоотехнії і системі племінного покращення порід сільськогосподарських тварин.
 
Кулешов, П. Н. Избранные работы / П. Н. Кулешов ; под ред. П. Д. Пшеничного. – М. : Гослесбумиздат, 1949. – 215 c.
 
В збірнику наведені результати досліджень (статті, доповіді, примітки) з скотарства, конярства, вівчарства.
 
 
 
 
 
 
 Чирвинський Микола Петрович (1848-1920)
В історію зоотехнії Червинський М. П. увійшов як вчитель декількох поколінь агрономів і зоотехніків і як видатний дослідник в області практичного тваринництва.
 
Чирвинский, Н. П. Избранные сочинения в 2 т. Т. 1 / Н. П. Чирвинский. – М. : Госсельхозиздат, 1949. – 528 c.
 
В книзі представлені праці присвячені питанням розвитку кістяка тварин в різні періоди життя та за різних умов живлення.
 
 
 
 
 
 
 
Іванов Ілля Іванович (1870-1932) - вчений біолог. Розробив новий метод розмноження тварин - штучне запліднення.
 
Иванов, И. И. Избранные труды / И. И. Иванов. – М. : Колос, 1970. – 319 c.
В збірник праць ввійшли роботи опубліковані за життя І. І. Іванова та три неопубліковані статті. В працях переважають три теми:
 - фізіологія статевих шляхів та шучне запліднення с.-г. тварин;
 - гібридизація тварин, причини безпліддя;
 - паразити крові.
 
 
 
Павлов Іван Петрович (1849-1936) - відомий світовий вчений, творець науки про вищу нервову діяльність тварин.
 
 
Павлов, И.П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных. Условные рефлексы : сб. ст., докл., лекций и речей / И.П. Павлов. – 6-е изд. пров. и доп.. – М. : Гос. изд.-во биол. и мет. лит., 1938. – 770 c.
 
 
 
 
 
 
 
 Дьяков Михайло Іудович (1878-1952) - вчений в області зоотехнії, академік ВАСХНІЛ.
Дьяков, М. И. Избранные сочинения: в 2-х т. Т. 2 / М.И. Дьяков. – М. : Гослесбумиздат, 1959. – 647 c.
 
Зміст книги складають розділи:
 - роботи по комбікормах, використання кормових сумішей;
 - мінеральне живлення сільськогосподарських тварин.
 
 
 
 
 Завадовський Михайло Михайлович (1891-1957) - вчений-біолог, академік ВАСХНІЛ. Найбільш важливими є роботи в області ендокринології.
 
 
Завадовский, М. М. Теория и практика гормонального метода стимуляции многоплодия сельскохозяйственных животных : [монографія] / М. М. Завадовский. – М. : Сельхозиздат, 1963. – 670, c.
 
       Монографія містить оригінальні дослідження автора, що мають велике наукове значення. Наведений експериментальний матеріал, на якому базується теорія гормонального методу підвищення плодючості сільськогосподарських тварин.
 
 
 
Іванов Михайло Федорович (1871-1935) - професор, доктор сільськогосподарських наук, академік ВАСГНІЛ, суттєво поглибив теоретичні основи селекції сільськогосподарських тварин. В Асканії-Новій М. Ф. Іванов організував дослідну та племінну зоотехнічну станцію і провів численні дослідження по розведенню та годівлі тварин.
 
Іванов, М. Ф. Вибрані твори: в 3-х т. Т. 3 / М. Ф. Іванов ; за ред. Л. К. Гребень. – Київ : Сільгоспвидав, 1952. – 450, [1] c.
 
ІІІ том згрупований тематично в п'яти розділах:
 - результати експерименталих робіт з питань спадковості у сільськогосподарських тварин;
 - роботи з питань дослідної справи в тваринництві;
 - статті і доповіді про заходи щодо поліпшення тваринництва;
 - роботи про зміну хімічного складу кормів;
 - роботи присвячені Асканії-Новій.
 
 
Читати 1299 разів Останнє редагування П'ятниця, 03 лютого 2017 14:07
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі