Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Новинки за кафедрами - грудень 2016

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Новинки за кафедрами

Нові надходження за грудень

 Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища

20.1я73
М54

Методи аналізу навколишнього середовища : програма (орієнтовна) навч. дисципліни підгот. здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / [підгот. тексту Ю. І. Посудін, В. В. Бойко, О. О. Годлевська та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДУ "Наук.-метод. центр Інф.-аналітичного забезп. діяльності ВНЗ "Агросвіта". – Київ : Агроосвіта, 2015. – 13, [3] c.. – 7.10 грн. (обкл.)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є розділ наукових знань про основні характеристики компонентів біосфери, кліматичні , атмосферні, гідрографічні, едафічні фактори навколишнього середовища, принципи дії приладів для вимірювання параметрів навколишнього середовища, методологію оцінювання цих параметрів, моделювання процесів та явищ, що відбуваються у довкілля.

Примірників: 3


28.071я73
Г93

Гудков, І. М.

Радіобіологія : підручник / І. М. Гудков ; М-во освіти і науки України, НУБіП України. – Херсон : Олді-плюс, 2016. – 503, [1] c.: табл., рис., фото. – ISBN 978-966-289-092-1 : 300.00 грн. (в паліт.)

В підручнику коротко викладено історія радіобіології та етапи її розвитку. Наведено відомості про природу іонізуючих випромінювань, їхні джерела, взаємодію з речовинами живих організмів. Особливу увагу приділено процесам міграції радіоактивних речовин в об"єктах навколишнього  середовища та шляхом надходження в рослини та організми тварин і людини, особливостям господарювання на забруднених радіонуклідами територіях, використанню іонізуючих випромінювань у різних сферах народного господарства.

Примірників: 3

28.071я73
Л56

Лико, Д. В.

Радіоактивні відходи: технології утворення, поводження, утилізація : [навч. посіб.] / Д. В. Лико, М. І. Костолович, О. П. Войтович ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітарний ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2016. – 203,[1] c.: рис., табл.. – ISBN 978-966-289-084-6 : 140.00 грн. (в паліт.)

У посібнику викладено теоретичні основи хімії радіоактивних елементів, розглянуто сутність технологічних процесів ядерно-паливного циклу, описано джерела утворення радіоактивних відходів та наведено особливості поводження з радіоактивними відходами. Досліджено принципові засади управління системою поводження з радіоактивними відходами та особливості реабілітації територій, забруднених радіонуклідами.

Примірників: 3

28.088я73
Б81

Бондар, О. І.

Основи біологічної безпеки (екологічна складова) : навч. посіб. / О. І. Бондар, Л. П. Новосельська , Т. Г. Іващенко ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та упр.. – Київ; Херсон : Олді-плюс, 2016. – 370, [1] c.. – ISBN 978-966-930-089-8 : 335.00 грн. (в паліт.)

Біологічна безпека пов"язана із загальним станом навколишнього середовища і є складовою екологічної безпеки. Довкілля вважається безпечним, коли його стан відповідає встановленим у законодавстві критеріям, стандартам, лімітам і нормативам, які стосуються його чистоти (незабрудненості), ресурсомісткості (невиснаженості), екологічної стійкості, санітарних вимог, видового різноманіття, здатності задовольняти інтереси громадян.

Примірників: 1

24.1я73
М67

Мітрясова, О. П.

Хімічна екологія : навч. посіб. / О. П. Мітрясова. – Херсон : Олді-плюс, 2016. – 316, [2] c.: рис., табл.. – ISBN 978-966-289-086-0 : 195.00 грн. (в паліт.)

У посібнику викладено основні принципи хімічної екології. Розглянуто основні хіміко-екологічні проблеми атмосфери, гідросфери, літосфери та енергетики; приділяється увага окремим основним поняттям моніторингу довкілля.

Примірників: 3

28.4я73
Е45

Екологія біологічних систем (екологія мікроорганізмів) : програма (орієнтовна) навч. дисципліни підгот. здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" напряму 6.040106 "екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / [підгот. тексту М. Д. Мельничук, О. Л. Кляченко, В. В. Бородай та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДУ "Наук.-метод. центр інф.-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта". – Київ : Агроосвіта, 2015. – 18, [2] c.. – 8.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2

Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів

28.04я73
Г34

Генетика риб : підруч. для студ. ВНЗ / В. В. Базалій, В. В. Бех В. В., Ю. В. Пилипенко, В. А. Лісний. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 305, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-289-059-4 : 145.00 грн. (в паліт.)

Викладено сучасні знання про матеріальні основи спадковості, розглянуто основні закономірності спадковості та мінливості ознак. Висвітлено питання спеціальної генетики риб, приділено увагу впливу антропогенних факторів на генофонд риб. Розглянуто питання генетики популяцій риб, розподіл генів і генотипів у популяції.

Примірників: 1

Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин

28.54я73
Г34

Генетика : програма (орієнтовна) навч. дисципліни підгот. здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" напряму 6.090101 "Агрономія" / [підгот. тексту С. П. Васильківський, Ю. О. Івко, П. Д. Завірюха та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДУ "Наук.-метод. центр інф. аналітичного забезп. діяльності ВНЗ "Агроосвіта". – Київ : Агроосвіта, 2015. – 17,[3] c.. – 7.96 грн. (обкл.)

Генетика - наука про спадковість та мінливість живих організмів. Вона розкриває закони відтворення живого в поколіннях, появу нових ознак і властивостей в організмів, закони індивідуального розвитку особини й механізми перетворення організмів у процесі еволюції.

Примірників: 3

Кафедра Сільськогосподарських машин

31.3я73
М89

Музичук, В. І.

Теплотехніка : лаб. практикум / В. І. Музичук ; М-во освіти України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 76 c.: рис., табл.. – 20.00 грн. (обкл.)

В лабораторному практикумі наводяться основи теплотехніки в лабораторних роботах. Приведені основні відомості, необхідні для розуміння мети, поставленої в роботі і раціональних шляхів її розв`язання.

Примірників: 5

Кафедра Математики, фізики та комп"ютерних технологій

32.973.202я73
П27

Перевозчикова, О. Л.

Інформаційні системи і структури даних : навч. посібн. для студ. ВНЗ / О. Л. Перевозчикова ; НУ "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 286, [2] c.: табл., схеми. – ISBN 966-518-393-1 : 55.00 грн. (обкл.)

У посібнику викладено лекційний матеріал нормативної навчальної дисципліни "Інформаційні системи та структури даних" для ознайомлення студентів із методами ведення даних у повнотекстових і документальних базах та організації інформаційно-пошукових систем.

Примірників: 1

Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

34.54
О-39

Огородников, В. А.

Ресурс пластичности металлов при холодном объёмном формоизменении : монография / В. А. Огородников, И. А. Деревенько, Л. И. Алиева ; М-во образования и науки Украины, ВНТУ. – Винница : ВНТУ, 2016. – 175, [1] c.: табл., граф., діагр.. – ISBN 978-966-2696-69-1 : 50.00 грн. (в пер.)

Монография посвящена решению проблемы деформируемости заготовок в условиях объёмного напряжённого состояния. Развит расчётный аппарат теории деформируемости, создана модель разрушения металлов при их формоизменении. Рассмотрены феноменологические критерии разрушения, оценена их точность, что позволяет на стадии проектирования технологических процессов прогнозировать качество изделий и управлять их формированием.

Примірників: 1

Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур

4я5
Н27

Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи : зб. наук. пр. XXVI наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів та студентів / за заг. ред. В. А. Мазура, О. М. Колісника ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – 284 c.: табл., діагр.. – 15.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

4я5
Н27

Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи : зб. наук. пр. XXХ всеукр. наук. конф. аспірантів, магістрів та студентів, 24 берез. 2016 р. / відп. ред. О. В. Мазур ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 241 c.: табл.. – 30.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

Кафедра Садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства

43.4я73
П32

Підвищення продуктивності лісів лісокультурними методами : програма (орієнтовна) навч. дисципліни для здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" спец. 205 "Лісове господарство" / [підгот. тексту В. М. Маурер, О. Ю. Кайдик, О. В. Кичилюк] ; М-во освіти і науки України, ДУ "Наук.-метод. центр інформаційно-аналітичного забезп. діяльності ВНЗ "Агроосвіта". – Київ : Агроосвіта, 2016. – 10, [2] c.. – 6.27 грн. (обкл.)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні засади і практичні навички з добору, проектування, наукового обгрунтування та реалізації лісокультурних заходів щодо підвищення продуктивності лісів.

Примірників: 3

43.46я73
Н83

Нормативно-правова база розсадництва : програма (орієнтовна) навч. дисципліни підготов. здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" спец. 206 "садово-паркове господарство" / [підгот. тексту В. М. Маурер, Ю. І. Косенко, А. П. Пінчук, І. М. Бобошко-Бардин] ; М-во освіти і науки України, ДУ "Наук.-метод. центр інформаційно-аналітичного забезп. діяльсті ВНЗ "Агроосвіта". – Київ : Агроосвіта, 2016. – 8 c.. – 5.46 грн. (обкл.)

Предметом навчальної дисципліни є особливості змісту нормативно-правових актів (закони, укази, постанови, стандарти), інших регламентуючих матеріалів (інструкції, регламенти, правила тощо) та їх використання в практиці виробництва садивного матеріалу фахівцями лісового і садово-паркового господарства.

Примірників: 3

43.46я73
Я45

Якість садивного матеріалу та методи її оцінки : програма (орієнтовна) навч. дисципліни підготов. здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" спец. 206 "Садово-паркове господарство" / [підгот. тексту В. М. Маурер, Ю. І. Косенко, А. П. Пінчук, І. М. Бобошко-Бардин] ; М-во освіти і науки України, ДУ "Наук.-метод. центр інформаційно-аналітичного забезп. діяльності ВНЗ "Агроосвіта". – Київ : Агроосвіта, 2016. – 9, [3] c.. – 6.23 грн. (обкл.)

Предметом вивчення дисципліни є знання державних стандартів на садивний матеріал деревних рослин, вимог до якості саджанців, інших регламентуючих матеріалів та їх використання в практиці виробництва і реалізації садивного матеріалу фахівцями лісового і садово-паркового господарства.

Примірників: 3

Кафедра Технології виробництва продукції тваринництва

45я5
Н34

Наукові праці студентів та їх роль у популяризації інноваційних досягнень у тваринництві : матеріали студентського наук.-практ. семінару присвяченого 30-тій річниці ун-ту, 23 груд. 2011 р.. [Ч. 1] / [редкол.: Л. В. Польовий, О. С. Яремчук, В. П. Кучерявий та ін.] ; М-во аграр. політики і продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2011. – 171 c.: табл., граф., схеми. – 20.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

Кафедра Харчових технологій та мікробіології

45я5
А25

Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр.. Вип. 1(91) / [редкол.: Г. М. Калетнік (гол. ред.) та ін.] ; ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2016. – 286, [2] c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

У збірнику висвітлено питання підвищення продуктивності виробництва продукції сільського і рибного господарства, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, харчових технологій та інженерії, водних біоресурсів і аквакультури.

Примірників: 1

72я73
Н34

Науково-дослідна робота : програма (орієнтовна) навч. дисципліни для підготов. здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" спец. 181 "Харчові технології" в аграр. ВНЗ / [уклад. Ю. О. Чурсінов, С. Ю. Миколенко, М. З. Паска, О. Р. Михайлицька ]; М-во освіти і науки України, ДУ "Наук.-метод. центр інформаційно-аналітичного забезп. діяльності ВНЗ "Агроосвіта". – Київ : Агроосвіта, 2016. – 13, [1] c.. – 7.12 грн. (обкл.)

Примірникві: 3

48я73
К67

Корнієнко, Л. М.

Планування ветеринарних заходів : навч. посіб. / Л. М. Корнієнко, Л. Є. Корнієнко, Б. М. Ярчук ; за ред. Л. М. Корнієнко. – Київ : ЦУЛ, 2010. – 319, [1] c.. – ISBN 978-911-01-0057-1 : 35.00 грн. (обкл.)

У навчальному посібнику викладена методика проведення практичних занять з планування ветеринарних заходів, наведені схеми та методичні вказівки складання різних планів студентами на практичних заняттях і спеціалістами ветеринарної медицини на виробництві, наведені контрольні завдання і питання для самостійної підготовки.

Примірників: 1

Кафедра Історії України та філософії

63.3(4УКР)61
Л17

Лазарович, М. В.

Легіон Українських січовмх стрільців: формування, ідея, боротьба / М. В. Лазарович. – 2-ге вид., перероб. і доп.. – Тернопіль : Джура, 2016. – 628 c.: іл., документальне фото. – ISBN 978-966-185-124-4 : 80.00 грн. (в паліт.)

Про боротьбу січових стрільців за реалізацію української національної ідеї, зародження стрілецького руху, створення легіону УСС.

Примірників: 1

84.4(УКР)6
П16

Панасюк, Б. Я.

Вибрані твори. Т. 8 / Б. Я. Панасюк ; ред. О. Л. Шевченко. – Київ : ННЦ ІАЕ УААН, 2015. – 472 c.. – ISBN 978-966-540-269-6 : 60.00 грн. (в паліт.)

У науковому виданні подаються актуальні проблеми в сучасних складних умовах на шляху України до європейських стандартів суспільного життя і соціально-економічного розвитку. Літературні нариси включають розлогу палітру історії і культури української нації в минулому і сьогоденні.

Примірників: 1

72я73
Н34

Науково-дослідна робота : програма (орієнтовна) навч. дисципліни для підготов. здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" спец. 181 "Харчові технології" в аграр. ВНЗ / [уклад. Ю. О. Чурсінов, С. Ю. Миколенко, М. З. Паска, О. Р. Михайлицька ]; М-во освіти і науки України, ДУ "Наук.-метод. центр інформаційно-аналітичного забезп. діяльності ВНЗ "Агроосвіта". – Київ : Агроосвіта, 2016. – 13, [1] c.. – 7.12 грн. (обкл.)

Примірникві: 3

72я73
П90

Путівник у прикладну наукометрію : навч. посіб / Н. М. Рідей, О. В. Зазимко, Л. В. Кліх [та ін.] ; НУБіП України. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 343, [1] c.: табл.. – ISBN 978-966-289-048-8 : 165.00 грн. (в паліт.)

У навчальному посібнику представлена характеристика міжнародних наукометричних баз даних, розкрито їх роль у поширені наукової інформації, оцінці її якості та зазначенні для розвитку сучасної науки. Досліджено найбільш популярні міжнародні видання для публікацій результатів наукових досліджень, розкрито теоретичні і методичні аспекти підготовки таких публікацій, представлено розрахунок основних наукометричних показників, ручну методику побудови індекса Хірша, запропоновано алгоритм пошуку інформації в наукометричних базах даних.

Примірників: 1

74.58
П27

Перелік орієнтовних програм навчальних дисциплін, підручників (навчальних посібників), електронних засобів навчання для підготовки здобувачів вищої освіти в аграрних вищих навчальних закладах / [уклад. Т. П. Дудник, В. І. Шевченко, М. В. Ковальчук та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДУ "НМЦ інф.-аналіт. забезп. діяльності ВНЗ "Агроосвіта". – Київ : Агроосвіта, 2016. – 55, [1] c.. – 20.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці

65в6я73
В61

Вовк, В. М.

Моделювання організаційних процесів у підприємництві : монографія / В. М. Вовк, С. С. Прийма, І. М. Шиш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 331, [1] c.: табл.. – ISBN 978-966-345-248-7 : 40.00 грн. (в паліт.)

У монографії розглянуто методи оптимізації розв"язків задач організації економічних процесів у підприємництві в умовах нестабільного конкурентоспроможного середовища. Запропоновано економіко-математичний інструментарій вироблення управлінських рішень з погляду системного аналізу, математичні моделі, методи та алгоритми дослідження операцій в підприємницькій сфері.

Примірників: 3

Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності готельно-ресторанної справи та туризму

65.012.2я73
Т98

Тюхтенко, Н. А.

Макроекономіка : навч. посіб / Н. А. Тюхтенко, К. М. Синякова ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – 2-ге вид., доп. та перероб.. – Херсон : Олді-плюс, 2016. – 351, [1] c.: табл., граф.. – ISBN 978-966-289-087-7 : 190.00 грн. (в паліт.)

У даному навчальному посібнику розкриваються основні закономірності функціонування економічної системи країни, що є необхідним при вивченні курсу "Макроекономіка".

Примірників: 3

65.431.14-21я73
М50

Менеджмент ресторанного господарства : навч. посіб. / Л. М. Яцун, О. В. Новікова, Л. Д. Льовшина [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : Світ книг, 2015. – 485, [3] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-2678-26-0 : 170.00 грн. (в паліт.)

В навчальному посібнику розглянуті основні  теоретичні положення менеджменту в ресторанному господарстві. Висвітлені питання планування, мотивації, контролю, координації. Особлива увага приділена ролі менеджера в системі управління бізнес-процесами підприємств ресторанного господарства.

Примірників: 4

65.433я73
Г15

Галасюк, С. С.

Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : навч. посіб. / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., доп. і доопрацьоване. – Херсон : Олді-плюс, 2016. – 247, [1] c.: рис.. – ISBN 978-966-289-076-1 : 150.00 грн. (в паліт.)

Даний посібник дозволить студентам глибше уявити собі сутність туристичних послуг та комплексний характер їх надання відповідними секторами туристичної індустрії: засобами розміщення, підприємствами ресторанного господарства, транспортними компаніями, розважальними закладами, туристичними фірмами тощо, а також дасть можливість оволодіти методикою та технікою екскурсійного обслуговування.

Примірників: 3

65.9(4УКР)8я73
Г79

Гребельник, О. П.

Основи зовнішньоекономічної діяльності : підр. для студ. ВНЗ / О. П. Гребельник. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2008. – 430, [2] c.: табл.. – ISBN 978-966-364-581-0 : 68.50 грн. (в паліт.)

У підручнику на основі головних законодавчих актів, які регулюють зовнішньоекономічні відносини, розглядається низка проблем, пов"язаних з зовнішньою торгівлею і зовнішньоекономічною діяльністю в Україні: причини та передумови розвитку зовнішньоекономічної діяльності, система регулювання цього виду діяльності, характеристика інструментарію регулювання відносин у сфері зовнішньої торгівлі, проаналізовано сутність та структуру зовнішньоекономічного контракту.

Примірників: 1

Кафедра Аграрного менеджменту

65я5
Е-45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-виробн. журн.. Вип. 8 (12) / гол. ред. Г. М. Калетнік. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 126 c.: табл., рис.. – 40.00 грн. (обкл.)

Розкрито наукові та виробничі аспекти економічної та фінансової діяльності суб`єктів в агропромисловій сфері та суміжних галузях, соціально-економічного розвитку села.

Примірників: 1

65я5
Е-45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-виробн. журн.. Вип. 7 (11) / гол. ред. Г. М. Калетнік. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 128 c.: рис., табл.. – 40.00 грн. (обкл.)

Розкриті наукові та виробничі аспекти економічної та фінансової діяльності суб`єктів в агропромисловій сфері та суміжних галузях, соціально-економічного розвитку села.

 Примірників: 1

65.049(4УКР)я73
З-13

Завадських, Г. М.

Регіональна економіка : навч. посіб. / Г. М. Завадських. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 555, [1] c.: табл.. – ISBN 978-966-289-062-4 : 220.00 грн. (в паліт.)

У посібнику розглядаються конкурентоспроможність регіонів, сучасний стан та перспективи соціально-економічного розвитку регіонів України.

Примірників: 2

65.050.214я73
Е50

Електронна комерція в менеджменті : програма (орієнтовна) навч. дисципліни підготов. здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" спец. 073 "Менеджмет" в аграр. ВНЗ / [уклад. Л. М. Киш, Н. А. Потапова, О. В. Клочко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДУ "Наук.-метод. центр інформаційно-аналітичного забезп. діяльності ВНЗ "Агроосвіта". – Київ : Агроосвіта, 2016. – 11, [3] c.. – 6.42 грн. (обкл.)

Примірників: 3

Кафедра обліку та оподаткування у галузях економіки

65.052.226я73
П44

Податок на доходи фізичних осіб : навч. посіб. / [Н. Л. Правдюк, О. А. Подолянчук, Я. П. Іщенко, О. О. Любар ; за ред. Н. Л. Правдюк] ; М-во аграр. політики і продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : Фірма "Планер", 2012. – 166, [1] c.: табл.. – ISBN 978-966-2337-45-7 : 30.00 грн.

У навчальному посібнику наведено механізм оподаткування податком з доходів фізичних осіб та відображення в обліку.

Примірників: 24

65.052.226
П37

Плахтій, Т. Ф.

Облік та аудит розрахунків за податками на сільськогоспогосподарських підприємствах : теорія, методика та практика : монографія / Т. Ф. Плахтій. – Вінниця : Едельвейс і К, 2012. – 189,[29] c.: табл.. – ISBN 978-966-2462-57-9 : 30.00 грн. (обкл.)

У монографії розкрито економічну сутність податків в сільському господарстві та їх значення у теоретичному на нормативно-правовому полі. Досліджено розрахунки за податками як Об"єкт обліку та аудиту на сільськогосподарських підприємствах виходячи із специфіки оподаткування, яка сформувалася під впливом нормативно-правових технологічних та інших особливостей сільськогосподарського виробництва.

Примірників: 14

Кафедра Фінансів та кредиту

65.262я73
Г95

Гурова, К. Д.

Фінанси, гроші та кредит : навч. посіб / К. Д. Гурова, О. Л. Шелест, І. В. Колупаєва ; М-во освіти і науки України, Харків. торг.- екон. ін-т КНТЕУ. – Харків : Світ книг, 2015. – 671, [1] c.: рис.. – ISBN 978-966-2678-29-1 : 260.00 грн. (в паліт.)

Навчальний посібник містить теоретичні положення про фінанси, гроші та кредит.

Примірників: 1

65.268я73
Г89

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч. посіб. / З. В. Герасимчук, Н. І. Корецька , Н. С. Різник, В. Л. Галущак ; М-во освіти і науки України, Луцьк. нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 570, [2] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-289-060-0 : 200.00 грн. (в паліт.)

Навчальний посібник висвітлює історичні аспекти розвитку грошей та кредиту; механізм регулювання грошово-кредитних відносин та будову інфраструктури кредитної системи.

 Примірників: 1

65.268я73
К66

Корецька, Н. І.

Історія грошей та кредиту країн світу : навч. посіб / Н. І. Корецька ; М-во освіти і науки України, Луцьк. нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 338, [2] c.: табл.:+1 електрон. опт. диск. – ISBN 978-966-289-055-6 : 165.00 грн. (в паліт.)

У навчальному посібнику висвітлюється еволюція організації грошового обігу та розвитку кредитної справи деяких країн.

Примірників: 1

Кафедра Економіки


65.5я73
Г52

Глобальна економіка : програма (орієнтовна) навч. дисципліни підготов. здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" спец. 051 "Економіка" і всіх спец. галузей знань 07 "Управління та адміністрування" / [підгот. тексту Н. М. Вдовенко, Л. В. Богач, В. Л. Гераймович та ін.] ; М-во освіти і науки, ДУ "Наук.-метод. центр інформаційно-аналітичного забезп. діяльності ВНЗ "Агросвіта". – Київ : Агроосвіта, 2016. – 10, [2] c.. – 6.27 грн. (обкл.)

Примірників: 2

65.9(4УКР)29я73
К82

Кривов"язюк , І. В.

Економіка інноваційного підприємства : навч. посіб. / І. В. Кривов"язюк ; М-во освіти і науки України, Луцьк. нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2016. – 342, [2] c.: рис.. – ISBN 978-966-289-096-9 : 180.00 грн. (в паліт.)

Навчальний посібник розкриває основні принципи та закономірності, притаманні функціонуванню та розвитку інноваційного підприємства. Визначено економічні основи наукоємного виробництва. Розкрито процес планування та оцінки виробничих можливостей інноваційного підприємства та ресурсні складові його розвитку.

Примірників: 3

65.9(4УКР)32-1я73
А25

Аграрна політика : програма (орієнтовна) навч. дисципліни для аграр. ВНЗ / [уклад. С. М. Кваша, А. Д. Діброва, О. В. Жемойда та ін.] ; М-во освіти і науки України, Ду "Наук.-метод. центр інформаційно-аналітичного забезп. діяльності ВНЗ "Агроосвіта". – Київ : Агроосвіта, 2016. – 15, [1] c.. – 6.83 грн. (обкл.)

Примірників: 2

65.9(4УКР)32-5я73
Т66

Третяк, А. М.

Землевпорядне проектування: впорядкування землеволодінь і землекористувань та організація території сільськогосподарських підприємств : навч. посіб. Ч. 3 / А. М. Третяк, В. М. Третяк, Р. А. Третяк . – Київ; Херсон : Олді-плюс, 2016. – 169, [3] c.. – ISBN 978-966-289-094-5 : 130.00 грн. (в паліт.)

Викладено теоретико-методологічні основи впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та організація території сільськогосподарських підприємств, зокрема, сутність та методологічні основи землевпорядного впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та організація території с.-г. підприємств.

Примірників: 3

Кафедра Права


67.9(4УКР)я73
О-75

Основи правознавства України : навч. посіб / С. В. Ківалов, П. П. Музиченко, Н. М. Крестовська, А. Ф. Крижанівський. – 10-те вид., доп. та перероб. – Харків : Одіссей, 2011. – 399, [1] c.. – ISBN 978-966-633-927-3 : 76.00 грн. (обкл.)

Навчальний посібник з основ правознавства підготовлений на грунті сучасних досягнень юридичної науки, з урахуванням змін поточного законодавства України. Навчальний посібник складається з трьох розділів. У першому з них викладаються головні поняття загальної теорії суспільства, держави і права, сутність держави та права, їх форма, співвідношення громадянського суспільства і держави. Другий розділ присвячений основам конституційного права України. До третього розділу увійшли базові поняття головних галузей законодавства України.

Примірників: 1

67.9(4УКР)300
К96

Куян, І. А.

Суверенітет: проблеми теорії і практики: конституційно-правовий аспект : монографія / І. А. Куян ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Академія, 2013. – 560 c.. – ISBN 978-966-580-444-4 : 50.00 грн. (в паліт.)

Монографію присвячено суверенітету - одній із ключових, найактуальніших і дискусійних проблем сучасного державотворення і конституційного права. Досліджено місце та роль ідеї суверенітету у функціонуванні держави і суспільства.

Примірників: 1

67.9(4УКР)303
Г72

Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами і допов. на 02 квітня 2012 року: (відповідає офіц. текстові). – Київ : Алерта : ЦУЛ, 2012. – 159, [1] c.. – ISBN 978-617-566-131-4 : 24.00 грн. (в паліт.)

У виданні представлений Господарський Кодекс України станом на 02 квітня 2012 року із змінами і доповненнями.

Примірників: 1

67.9(4УКР)304.3я73
Р69

Романадзе, Л. Д.

Інтелектуальна власність : підруч. для студ екон. спец. / Л. Д. Романадзе, П. М. Цибульов , О. О. Кулініч ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2016. – 422, [2] c.. – ISBN 978-966-289-085-3 : 230.00 грн.

Інтелектуальна власність - це комплексна галузь науки, що регулює відносини, пов"язані з набуттям, здійсненням та захистом особистих немайнових та майнових прав на об"єкти інтелектуальної власності.

Примірників: 3

Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці

68.9я73
Б40

Безпека життєдіяльності : програма (орієнтовна) навч. дисципліни для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" для всіх спец. в аграр. ВНЗ / [підгот. тексту Л. Е. Піскунова, В. М. Заплатинський, Н. М. Опара] ; М-во освіти і науки України, ДУ " наук.-метод. центр інфрормаційно-аналітичного забезп. діяльності ВНЗ "Агроосвіта". – Київ : Агроосвіта, 2016. – 19, [1] c.. – 8.03 грн. (обкл.)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є опанування комплексу знань і вмінь, необхідних для повсякденного життя та професійної діяльності, зорієнтований на розвиток творчої особистості студента-майбутнього фахівця нового покоління.

Примірників: 2


78.34(4УКР)
Б59

Бібліотечний дизайн: історія, розвиток, майбутнє : навч. посіб. / уклад. Н. І. Морозова, Л. П. Біла, Ю. М. Кашпрук, Г. М. Слотюк ; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, ГО "Асоц. б-к Вінниччини". – Вінниця : Балюк І. Б., 2014. – 116 c.: іл., фото кольор.. – ISBN 978-617-530-117-3 : 35.00 грн. (обкл.)

Навчальний посібник є результатом досліджень бібліотечного дизайну, проведеного Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва у рамках реалізації проекту "Вчимося створювати гармонію та успіх" як переможця конкурсу "Навчально-інноваційна бібліотека" програми "Бібліоміст". Видання знайомить із теоретичними основами бібліотечного дизайну, специфікою дизайну бібліотечних приміщень, кращим досвідом дизайнерських рішень у бібліотеках України та світу; інструментами використання кольору, світла у бібліотеках тощо.

Примірників: 1

Кафедра Ураїнської та іноземних мов

81.4АНГ-923
М-66

Mitchell, H. Q.

The English hub 2 is an exciting course in English : student`s Book / H. Q. Mitchell, Marileni Malkogianni. – Copyright : MM Publications, 2014. – 151 c.: іл., фото кольор., мал.. – ISBN 978-960-509-875-9 : 199.80 грн. (обкл.)

Навчальний курс з англійської мови для студентів вищих навчальних закладів.

Примірників: 25


85.101(4Укр-4Він)я6
А72

Античні та біблійні мотиви в творах графіки, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва XVII-XIX століть : альбом / Вінниц. обл. художній музей. – Вінниця : Консоль, 2010. – 16, [44] c.: іл.. – ISBN 978-617-583-028-4 : 30.00 грн. (обкл.)

Видання "Античні та біблійні мотиви в творах графіки, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва XVII-XIX століть" - крок у бік диференційованого і поглибленого підходу до багатого і різноманітного зібрання Вінницького обласного художнього музею. Це спроба більш детального усвідомлення драматургічного і концептуального його значення в конкретно обраній темі, яка є дуже актуальною і в наші дні. Це також чудова нагода показати зацікавленій аудиторії черговий фрагмент прекрасної колекції музею, експонати рідкісні і цінні, порівняні за їх художніми достоїнствами з кращими світовими аналогами.

Примірників: 1

85.125(4Укр-4Він)я6
Ш79

Ірина Шостак-Орлова. Художній текстиль : альбом / Нац. спілка художників України. – Вінниця : Консоль, 2009. – 32 c.: іл.. – (Митці Вінниччини). – ISBN 978-966-8086-94-6 : 35.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

85.133(4УКР-4ВІН)я6
С50

Володимир Смаровоз. Скульптура : альбом / Нац. спілка художників України. – Вінниця : Балюк І. Б., 2013. – 34 c.: іл.. – (Митці Вінниччини). – 35.00 грн.

Примірників: 1

85.143(4Укр-4Він)я6
А16

Віктор Абрамов. Живопис : альбом / Нац. спілка художників України. – Вінниця : Консоль, 2010. – 34 c.. – (Митці Вінниччини). – ISBN 978-617-583-011-6 : 35.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

85.143(4Укр-4Він)я6
Р63

Олександр Рожков. Живопис : альбом / Нац. спілка художників України. – Вінниця : Держ. картографічна ф-ка, 2011. – 32 c.. – (Митці Вінниччини). – ISBN 978-617-533-024-1 : 35.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

85.143(4Укр-4Він)я6
С65

Аркадій Сорока. Живопис : альбом / Нац. спілка художників України. – Вінниця : Держ. картографічна ф-ка, 2011. – 32 c.. – (Митці Вінниччини). – ISBN 978-617-533-027-2 : 35.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

85.143(4Укр-4Він)я6
Т47

Валентин Тишецький. Живопис : альбом / Нац. спілка художників України. – Вінниця : Едельвейс і К, 2012. – 34 c.. – (Митці Вінниччини). – ISBN 978-966-2462-92-0 : 35.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

85.143(4Укр-4Він)я6
Ч-75

Михайло Чорний. Живопис : альбом / Нац. спілка художників України. – Вінниця : Едельвейс і К, 2012. – 31, [2] c.. – (Митці Вінниччини). – ISBN 978-966-2462-94-4 : 35.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

85.143(4Укр-4Він)я6
Н19

Олександр Назаренко. Живопис, графіка : альбом / Нац. спілка художників України. – Вінниця : Консоль, 2009. – 32 c.. – (Митці Вінниччини). – ISBN 978-966-8086-93-9 : 35.00 грн. (обкл.

Примірників: 1

85.143(4Укр-4Він)я6
Г85

Леонтій Гринюк. Живопис : альбом / Нац. спілка художників України. – Вінниця : Консоль, 2008. – 32 c.: іл.. – (Митці Вінниччини). – 35.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

85.143(4Укр-4Він)я6
С38

Ігор Синепольський. Живопис : альбом / Нац. спілка художників України. – Вінниця : Держ. картографічна ф-ка, 2011. – 32 c.. – (Митці Вінниччини). – ISBN 978-617-533-025-8 : 35.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

85.143(4Укр-4Він)я6
Ж72

Крістіна Жілінскайте. Живопис : альбом / Нац. спілка художників України. – Вінниця : Консоль, 2008. – 32 c.: іл.. – (Митці Вінниччини). – 35.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

85.143(4УКР-4ВІН)я6
С60

Геннадій Солдатов. Живопис : альбом / Нац. спілка художників України. – Вінниця : Балюк І. Б., 2013. – 34 c.: іл.. – (Митці Вінниччини). – 35.00 грн.

Примірників: 1

85.143(4Укр-4Він)я6
Б39

Безбах Ілля Васильович 1987-2012 : альбом / Вінниц. обл. художній музей. – Вінниця : Консоль, 2011. – 8, [52] c.: іл., фото. – ISBN 978-617-583-045-1 : 35.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

85.143(4УКР-4ВІН)я6
Б12

Михайло Бабій. Живопис : альбом / Нац. спілка художників України. – Вінниця : Балюк І. Б., 2013. – 34 c.: іл.. – (Митці Вінниччини). – ISBN 978-966-2954-64-7 : 35.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

85.143(4Укр-4Він)я6
Г85

Іван Грищук. Живопис, графіка : альбом / Нац. спілка художників України. – Вінниця : Держ. картографічна ф-ка, 2011. – 30, [2] c.: іл.. – (Митці Вінниччини). – ISBN 978-617-533-023-4 : 35.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

 Всього 62 видання

Читати 6487 разів Останнє редагування Понеділок, 05 грудня 2016 16:07
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі