Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Новинки за кафедрами - лютий 2017

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Новинки за кафедрами

Нові надходження за лютий

Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища

20.1я73
П19

 
Пасічник, Т. В.

Моделювання та прогнозування стану довкілля : навч. посіб. / Т. В. Пасічник ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 2013 c.: табл., рис.. – ISBN 978-617-574-074-3 : 75.00 грн. (обкл.)

В навчальному посібнику викладені основні теоретичні моделі процесів в екосистемах. Розглянуті процеси переносу забруднювачів у повітрі, методи оцінки рівня забруднення від різних джерел забруднення та просторових масштабів зони забруднення.

Примірників: 1

28.088л6
Г12

Гавриленко, В. С.

Асканія-Нова - поєднання краси таврійських степів і людського генія : [фотоальбом] / В. С. Гавриленко. – Київ : Аграр. наука, 2015. – 264 c.: фото кольор.. – ISBN 978-966-540-394-4 : 150.00 грн. (суперобкл.)

Фотографічні фіксації про рукотворні ландшафти та тваринний світ заповідника Асканії-Нової.

Примірників: 1

Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму

26.89я73
С78

Стафійчук, В. І.

Туристичне країнознавство : [навч. посіб.] / В. І. Стафійчук, О. Ю. Малиновська. – Херсон : Олді-плюс, 2016. – 808 c.: табл., фото. – ISBN 978-966-289-102-7 : 450.00 грн. (в паліт.)

У посібнику подано сучасну інформацію про місце на туристичному ринку і туристично-рекреаційні ресурси усіх держав світу.

Примірників: 3

36.81-5я73
Т-38

Технологічне проектування підприємств ресторанного господарства : навч. посіб. / П. П. Павленкова, Л. М. Тележенко, І. Р. Білецька, Н. А. Дзюба ; М-во освіти і науки України, Одеська нац. акад. харчових технологій. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2016. – 312 c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-289-098-3 : 350.00 грн. (в паліт.)

Навчальний посібник містить методичні та практичні рекомендації з технологічного проектування підприємств ресторанного господарства. Теоретичні матеріали грунтуються на наукових дослідженнях, інноваційних технологіях, нормативних документах.

Примірників: 5

Кафедра Розведення сільськогосподарських тварин та зоогігієни

28.04
Г-34

Генетика з біометрією : практикум / М. Г. Повод, Т. І. Нежлукченко, Н. С. Папакіна [та ін.] ; за ред. Т. І. Нежлукченко ; М-во освіти і науки України, ДДАЕУ, ДВНЗ ХДАУ [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 380 c.: рис., табл.. – 180.00 грн. (в паліт.)

В практикумі наводиться матеріал для лабораторних занять з матеріальних основ спадковості, закономірностей успадкування генів, прикладних аспектів генетики в аграрних технологіях, генетико-математичного аналізу спадкової інформації в технологіях тваринництва.

Примірників: 1


28.6я73
К66

Корж, О. П.

Етологія тварин : навч. посіб. / О. П. Корж. – Суми : Унів. книга, 2011. – 235, [1] c.: фото. – ISBN 978-966-680-537-2 : 40.00 грн. (в паліт.)

Навчальний посібник висвітлює найважливіші аспекти поведінки тварин, її розвиток в онтогенезі та практичне значення.

Примірників: 2

Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів

28.66я73
К59

Козій, М. С.

Атлас гістології та ембріології промислових риб : навч. посіб. / М. С. Козій, І. М. Шерман, О. В. Лянзберг. – Херсон : Грінь Д. С., 2011. – 403 c.: рис.. – ISBN 978-966-2660-12-8 : 450.00 грн. (в паліт.)

В атласі узагальнені і систематизовані дані, що висвітлюють нормальну гістологічну будову переважно промислових видів риб, певна увага акцентована на ембріональному і ранньому постембріональному розвитку.

Примірників: 1

Кафедра Процесів та обладнання переробних і харчових виробництв імені професора П. С. Берника


36.81я73
Ч-46

Черевко, О. І.

Процеси і апарати харчових виробництв : підручник / О. І. Черевко, А. М. Поперечний. – 2-ге вид., перероб. і доп.. – Харків : Світ книг, 2016. – 496 c.: рис.. – ISBN 978-9662678-15-4 : 170.00 грн. (в паліт.)

В підручнику ретельно описуються гідравлічні, гідромеханічні, механічні, теплові, масообмінні та біохімічні процеси, що мають важливе значення у виготовленні продукції харчових виробництв.

Примірників: 5

36.91
С53

Снєжкін, Ю. Ф.

Енергоефективні теплотехнології виробництва функціональних харчових порошків : монографія / Ю. Ф. Снєжкін, Ж. О. Петрова, В. М. Пазюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т технічної теплофізики. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 458 c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-95981-1-0 : 90.00 грн. (в паліт.)

В монографії розглянуто комплексне вирішення проблеми - наукового обгрунтування та розробки енергоефективних теплотехнологій отримання функціональних харчових порошків.

Примірників: 2

Кафедра Землеробства, грунтознавства та агрохімії

40.3
Т46

Тихоненко, Д. Г.

Історичний нарис кафедри грунтознавства Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва (1894-2015рр.) / Д. Г. Тихоненко. – Харків : Майдан, 2015. – 60 c.: табл., документальне фото. – 20.00 грн. (обкл.)

Описано історію кафедри грунтознавства ХНАУ ім. В. В. Докучаєва з дня її заснування і до сьогодення.

Примірників: 1

40.4
І-19

Іваніна, В. В.

Біологізація удобрення культур у сівозмінах : монографія / В. В. Іваніна. – Київ : Компринт, 2016. – 328 c.: рис., табл.. – ISBN 978-966-929-231-5 : 80.00 грн. (обкл.)

У монографії узагальнено результати досліджень стаціонарних польових та модельних дослідів, подано нове бачення щодо оптимізації системи удобрення культур у сівозмінах за дефіциту органічних добрив, обгрунтовано високу ефективність засобів біологізації.

Примірників: 1

Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці

40.72г
А-38

Академік Василенко Петро Мефодійович - корифей землеробської механіки в Україні : монографія / С. М. Ніколаєнко, В. М. Булгаков, Д. Г. Войтюк [та ін.] ; за ред. С. М. Ніколаєнко. – Київ : Аграр. наука, 2015. – 260 c.: фото кольор., документальне фото. – 60.00 грн. (в паліт.)

В монографії відображено основні етапи життя, науково-дослідницьку та педагогічну діяльність П. М. Василенка - академіка ВАСГНІЛ, Української академії аграрних наук, члена-кореспондента НАНУ - корифея землеробської механіки, видатного вченого в галузі механізації, автоматизації та сільськогосподарського машинознавства.

Примірників: 1

Кафедра Садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства

42.3я2
Ч-49

Чернышенко, В. И.

Современная энциклопедия промышленнного овощеводства. Ч. ІІІ : Закрытый грунт. Системы интенсивных технологий выращивания / В. И. Чернышенко, А. И. Пашковский . – Житомир : Рута, 2015. – 398 c.: табл., рис., фото цв.. – ISBN 987-617-581-222-8 : 60.00 грн. (в пер.)

В книге изложены особенности технологий выращивания овощей и грибов в закрытом грунте с использованием систем капельного орошения. Описаны прогресивные технологии борьбы с вредителями и болезнями.

Примірників: 1

Кафедра Історії України та філософії

63.3(4УКР-4ЛЬВІ)я2
Н-63

Николишин, Ю. І.

Феномен Львова=Fenomen Lwowa : [фотоальбом] / Ю. І. Николишин. – Львів : Апріорі, 2011. – 144 c.: іл., фото кольор.. – ISBN 978-617-629-030-8 : 120.00 грн. (суперобкл.)

Ілюстрована розповідь про найвизначніші пам`ятки древнього Львова. Видання розраховане на пошановувачів історії і культури міста Львова.

Примірників: 1

Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки

65.052.232
І-98

Іщенко, Я. П.

Облікове забезпечення управління витратами у сільському господарстві : монографія / Я. П. Іщенко ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : Едельвейс і К, 2011. – 270, [6] c.: табл., схеми. – 25.00 грн.

В монографії узагальнено теоретичні та методологічні положення облікового забезпечення управління витратами. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення організації та методики облікового забезпечення управління витратами сільськогосподарських підприємств в умовах створення глобальних виробничих структур та вдосконалення структур управління.

Примірників: 3

65.052.21-14
П-68

Правдюк, Н. Л.

Трудові ресурси підприємств: обліково-аналітичне забезпечення управління : монографія / Н. Л. Правдюк, В. В. Покиньчереда. – Вінниця : Едельвейс і К, 2016. – 246 c.: табл., рис.. – ISBN 978-617-7237-13-5 : 70.00 грн. (в паліт.)

Монографія присвячена теоретичному обгрунтуванню й розробці організаційно-методичних та практичних рекомендацій з удосконалення процесу формування обліково-аналітичної інформації для потреб управління трудовими ресурсами підприємств на сучасному етапі економічного розвитку.

Пимірників: 10

Кафедра Бухгалтерського обліку

65.052я73
Г56

Гнатишин , Л. Б.

Організація обліку : навч. посіб. / Л. Б. Гнатишин , О. С. Прокопишин ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 432 c.: табл., рис.. – ISBN 978-617-574-104-7 : 130.00 грн. (в паліт.)

У навчальному посібнику розкрито основи та загальні принципи організації обліку, питання формування облікової політики, організації роботи бухгалтерської служби та технології облікового процесу, складання і подання звітності, розвитку та вдосконалення облікової системи.

Примірників: 1

65.052
С91

Сучасні тенденції, новації, перспективи розвитку фінансового механізму та обліково-аналітичного забезпечення економічного розвитку діяльності суб"єктів господарювання: теорія , методика, практика : кол. моногр. / за ред. Н. Л. Правдюк. – Вінниця : Едельвейс і К, 2015. – 494, [2] c.: рис., табл.. – ISBN 978-966-2462-67-8 : 80.00 грн. (в паліт.)

В монографічному дослідженні розглянуто стан розвитку фінансового механізму та обліково-аналітичного забезпечення економічного розвитку діяльності суб"єктів господарювання у світі та Україні. Розкрито теоретико-методологічні, методичні та організаційні засади удосконалення організації  обліково-аналітичної роботи, в контексті фінансового, управлінського та податкового обліку та формування фінансової звітності.

Примірників: 4

Кафедра Аграрного менеджменту

65.050.24я73
Щ61

Щербань, В. М.

Маркетинг : навч. посіб. / В. М. Щербань ; М-во освіти і науки України, Черкас. акад. менеджменту. – Київ : ЦУЛ, 2006. – 202, [4] c.: рис., табл.. – ISBN 966-364-179-7 : 25.00 грн. (в паліт.)

В навчальному посібнику розглянуто теоретичні і методичні основи маркетингу. Подано рекомендації з проведення маркетингового дослідження, формування конкурентоспроможного товарного асортименту, розробки маркетингового комплексу. Розкриваються форми і методи організації маркетингу на підприємстві.

Примірників: 1

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування

65.9(4УКР)262.1
О-58

Онисько, С. М.

Вдосконалення кредитного забезпечення аграрних підприємств : монографія / С. М. Онисько, І. І. Грубінка, В. М. Ковалів. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 178 c.: табл., рис.. – 60.00 грн. (обкл.)

В монографії обгрунтовано науково-теоретичні положення та розкрито практичні рекомендації щодо вдосконалення кредитного забезпечення аграрних підприємств.

Примірників: 1

65.262.29
Т50

Товарні біржі в Україні: аналіз діяльності, законодавче поле, перспективи розвитку / за ред. П. Т. Саблука, О. М. Шпичака. – Київ : Ін-т аграрної економіки УААН, 1997. – 427, [1] c.: табл., рис.. – 18.00 грн. (в паліт.)

В книзі через призму світового досвіду функціонування товарних бірж розглянуто становлення біржового ринку України в межах його чинного законодавства (податкова система, рівень повноважень товарних бірж, роль і місце держави в регулюванні біржовою діяльністю).

Примірників: 1

Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії

65.9(4УКР)28
П77

Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / Б. М. Данилишин, С. І. Дорогунцов, В. С. Міщенко [та ін.] ; за ред. Б. М. Данилишина ; НАНУ, Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : РВПС України, 1999. – 715, [1] c.: табл.. – ISBN 966-02-1074-4 : 28.00 грн. (в паліт.)

Розглядаються сучасні тенденції та перспективи використання природно-ресурсного потенціалу України, теоретико-методологічні проблеми формування ресурсної стратегії сталого розвитку держави в нових умовах господарювання, основні підходи та принципи організації продуктивних сил держави відповідно до нового геополітичного і економічного стану держави та залежність їх розвитку від використання природної складової.

Примірників: 1

65.9(4УКР)32-983
К17

Калетнік, Г. М.

Розвиток ринку сільськогосподарської продукції та формування продовольчої безпеки : монографія / Г. М. Калетнік, О. В. Дармограй ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця, 2016. – 267, [1] c.: табл.. – 90.00 грн. (в паліт.)

Обгрунтовано теоретичні засади і методичні підходи щодо вивчення сучасного стану розвитку продовольчого ринку та розробці його стратегії. Сформульовано теоретико-методичні підходи до оцінки продовольчого ринку як механізму взаємодії його агентів і встановлено стратегічні перспективи розвитку підсистем продовольчого ринку з урахуванням їх особливостей, проаналізовано структуру та динаміку пропозиції на ринку продовольства в Україні, визначено місце господарства населення як суб"єктів ринку продовольства, проведено дослідження кон"юктури ринку та динаміки попиту на продовольство.

Примірників: 25

65.9(4УКР)325.2
С83

Стратегія розвитку м"ясного скотарства в Україні у контексті національної продовольчої безпеки / за ред. М. В. Зубця, І. В. Гузєва ; УААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – Київ : Аграр. наука, 2005. – 174, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 966-540-096-7 : 25.00 грн. (в паліт.)

У книзі висвітлено результати аналізу і подано характеристику сучасного стану виробництва та споживання основних продуктів тваринництва, зокрема яловичини, у багатьох країнах світу, у тому числі в Україні. Розкрито суть продовольчої безпеки України з позицій виробництва м"яса і м"ясопродуктів та гостроту поточної ситуації у зв"язку із станом забезпечення ними населення відповідно до раціональних норм харчування.

Примірників: 1

Кафедра Економіки

65.9(4УКР)32-983
К17

Калетнік, Г. М.

Розвиток ринку сільськогосподарської продукції та формування продовольчої безпеки : монографія / Г. М. Калетнік, О. В. Дармограй ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця, 2016. – 267, [1] c.: табл.. – 90.00 грн. (в паліт.)

Обгрунтовано теоретичні засади і методичні підходи щодо вивчення сучасного стану розвитку продовольчого ринку та розробці його стратегії. Сформульовано теоретико-методичні підходи до оцінки продовольчого ринку як механізму взаємодії його агентів і встановлено стратегічні перспективи розвитку підсистем продовольчого ринку з урахуванням їх особливостей, проаналізовано структуру та динаміку пропозиції на ринку продовольства в Україні, визначено місце господарства населення як суб"єктів ринку продовольства, проведено дослідження кон"юктури ринку та динаміки попиту на продовольство.

Примірників: 25

65.32-5я73
М34

Материально-техническое обеспечение агропромышленного комплекса : учебник / под ред. В. Я. Лимарева. – М. : Известия, 2004. – 622, [2] c.: рис., табл.. – (Учебники и учеб. пособия для студ. ВУЗ). – ISBN 5-206-00641-6 : 30.00 грн. (в пер.)

В учебнике отражены проблемы сельского хозяйства и изложены методические, теоретические и практические рекомендации по материально-техническому обеспечению, снабженческому сервису, лизингу и логистике в агропромышленном комплексе.

Примірників: 1

65.9(4УКР)321
О-58

Онисько, С. М.

Вдосконалення механізму державної підтримки сільськогосподарських підприємств : монографія / С. М. Онисько, М. В. Кіц. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 208 c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-397-284-8 : 60.00 грн. (обкл.)

В монографії обгрунтовано науково-теоретичні положення та розкрито практичні рекомендації щодо вдосконалення механізму державної підтримки сільськогосподарських підприємств.

Примірників: 1

65.9(4УКР)325.2
С83

Стратегія розвитку м"ясного скотарства в Україні у контексті національної продовольчої безпеки / за ред. М. В. Зубця, І. В. Гузєва ; УААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – Київ : Аграр. наука, 2005. – 174, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 966-540-096-7 : 25.00 грн. (в паліт.)

У книзі висвітлено результати аналізу і подано характеристику сучасного стану виробництва та споживання основних продуктів тваринництва, зокрема яловичини, у багатьох країнах світу, у тому числі в Україні. Розкрито суть продовольчої безпеки України з позицій виробництва м"яса і м"ясопродуктів та гостроту поточної ситуації у зв"язку із станом забезпечення ними населення відповідно до раціональних норм харчування.

Примірників: 1

Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці

65.9(4УКР)40
К-61

Колодійчук, В. А.

Ефективність логістики зерна та продуктів його переробки : монографія / В. А. Колодійчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів : Український бестселер, 2015. – 574 c.: табл.. – ISBN 978-966-2384-21-5 : 100.00 грн. (в паліт.)

Досліджено теоретичні положення та удосконалення понятійно-термінологічний апарат щодо сутності логістики, системного підходу до розгляду логістичних функцій та змісту поняття ефективності систем стосовно нових умов господарювання. Проведено аналіз кількісних параметрів та організаційно-економічних умов функціонування логістичних систем у зернопродуктовому підкомплексі АПК України.

Примірників: 1

91.9
Н34

Наукові праці викладачів Сумського національного аграрного університету за 2013 рік : бібліограф. покажч. / [уклад. Ю. В. Дячкова] ; відп. Г. І. Комликова ; М-во аграр. політики та продовольства України, Сум. нац. аграр. ун-т, Наук. б-ка. – Суми, 2014. – 201, [1] c.. – 30.00 грн. (обкл.)

Покажчик містить відомості про опубліковані праці наукових і науково-педагогічних працівників Сумського НАУ: монографії, підручники, навчальні посібники. Мета бібліографічного покажчика - ознайомлення з результатами науково-дослідної та навчально-методичної діяльності університету.

Примірників: 1

91.9
Н34

Наукові праці викладачів Сумського національного аграрного університету за 2014 рік : бібліограф. покажч. / [уклад. Ю. В. Дячкова] ; М-во освіти і науки України, Сум. нац. аграр. ун-т, Наук. б-ка. – Суми, 2015. – 223, [1] c.. – 30.00 грн. (обкл.)

Покажчик містить відомості про опубліковані праці наукових і науково-педагогічних працівників Сумського НАУ: монографії, підручники, навчальні посібники. Мета бібліографічного покажчика - ознайомлення з результатами науково-дослідної та навчально-методичної діяльності університету.

Примірників: 1

91.9:83
С62

Сонцепоклонник: образ Михайла Коцюбинського в художніх і художньо-документальних джерелах : бібліогр. покажч. 1913-2014 / уклад. О. М. Куцевол ; вступ. ст. О. М. Куцевол ; наук. ред. Н. І. Морозова ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєа. – Вінниця : Балюк І. Б., 2016. – 234 c.. – (Seripta manent=Написане залишається). – 50.00 грн. (обкл.)

Бібліографічний покажчик укладено до 150-річчя від дня народження видатного українського письменника Михайла Коцюбинського, ювілей якого було внесено до Календаря пам`ятних дат ЮНЕСКО. Видання містить інформацію про художні твори літературної коцюбинськіани різних родів - лірики, ліро-епосу, епосу, драми, про художньо-документальні джерела - спогади про митця, його записні книжки, епістолярій; відображення образу Сонцепоклонника у фольклорі.

Примірників: 1

 

Всього 30 видань

20.1я73
П19
Пасічник, Т. В.

Моделювання та прогнозування стану довкілля : навч. посіб. / Т. В. Пасічник ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 2013 c.: табл., рис.. – ISBN 978-617-574-074-3 : 75.00 грн. (обкл.)

В навчальному посібнику викладені основні теоретичні моделі процесів в екосистемах. Розглянуті процеси переносу забруднювачів у повітрі, методи оцінки рівня забруднення від різних джерел забруднення та просторових масштабів зони забруднення.

Примірників: 1

26.89я73
С78

Стафійчук, В. І.

Туристичне країнознавство : [навч. посіб.] / В. І. Стафійчук, О. Ю. Малиновська. – Херсон : Олді-плюс, 2016. – 808 c.: табл., фото. – ISBN 978-966-289-102-7 : 450.00 грн. (в паліт.)

У посібнику подано сучасну інформацію про місце на туристичному ринку і туристично-рекреаційні ресурси усіх держав світу.

Примірників: 3

28.04
Г-34

Генетика з біометрією : практикум / М. Г. Повод, Т. І. Нежлукченко, Н. С. Папакіна [та ін.] ; за ред. Т. І. Нежлукченко ; М-во освіти і науки України, ДДАЕУ, ДВНЗ ХДАУ [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 380 c.: рис., табл.. – 180.00 грн. (в паліт.)

В практикумі наводиться матеріал для лабораторних занять з матеріальних основ спадковості, закономірностей успадкування генів, прикладних аспектів генетики в аграрних технологіях, генетико-математичного аналізу спадкової інформації в технологіях тваринництва.

Примірників: 1

28.088л6
Г12

Гавриленко, В. С.

Асканія-Нова - поєднання краси таврійських степів і людського генія : [фотоальбом] / В. С. Гавриленко. – Київ : Аграр. наука, 2015. – 264 c.: фото кольор.. – ISBN 978-966-540-394-4 : 150.00 грн. (суперобкл.)

Фотографічні фіксації про рукотворні ландшафти та тваринний світ заповідника Асканії-Нової.

Примірників: 1

28.6я73
К66

Корж, О. П.

Етологія тварин : навч. посіб. / О. П. Корж. – Суми : Унів. книга, 2011. – 235, [1] c.: фото. – ISBN 978-966-680-537-2 : 40.00 грн. (в паліт.)

Навчальний посібник висвітлює найважливіші аспекти поведінки тварин, її розвиток в онтогенезі та практичне значення.

Примірників: 2

28.66я73
К59

Козій, М. С.

Атлас гістології та ембріології промислових риб : навч. посіб. / М. С. Козій, І. М. Шерман, О. В. Лянзберг. – Херсон : Грінь Д. С., 2011. – 403 c.: рис.. – ISBN 978-966-2660-12-8 : 450.00 грн. (в паліт.)

В атласі узагальнені і систематизовані дані, що висвітлюють нормальну гістологічну будову переважно промислових видів риб, певна увага акцентована на ембріональному і ранньому постембріональному розвитку.

Примірників: 1

36.81-5я73
Т-38

Технологічне проектування підприємств ресторанного господарства : навч. посіб. / П. П. Павленкова, Л. М. Тележенко, І. Р. Білецька, Н. А. Дзюба ; М-во освіти і науки України, Одеська нац. акад. харчових технологій. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2016. – 312 c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-289-098-3 : 350.00 грн. (в паліт.)

Навчальний посібник містить методичні та практичні рекомендації з технологічного проектування підприємств ресторанного господарства. Теоретичні матеріали грунтуються на наукових дослідженнях, інноваційних технологіях, нормативних документах.

Примірників: 5

36.81я73
Ч-46

Черевко, О. І.

Процеси і апарати харчових виробництв : підручник / О. І. Черевко, А. М. Поперечний. – 2-ге вид., перероб. і доп.. – Харків : Світ книг, 2016. – 496 c.: рис.. – ISBN 978-9662678-15-4 : 170.00 грн. (в паліт.)

В підручнику ретельно описуються гідравлічні, гідромеханічні, механічні, теплові, масообмінні та біохімічні процеси, що мають важливе значення у виготовленні продукції харчових виробництв.

Примірників: 5

36.91
С53

Снєжкін, Ю. Ф.

Енергоефективні теплотехнології виробництва функціональних харчових порошків : монографія / Ю. Ф. Снєжкін, Ж. О. Петрова, В. М. Пазюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т технічної теплофізики. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 458 c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-95981-1-0 : 90.00 грн. (в паліт.)

В монографії розглянуто комплексне вирішення проблеми - наукового обгрунтування та розробки енергоефективних теплотехнологій отримання функціональних харчових порошків.

Примірників: 2

40.3
Т46

Тихоненко, Д. Г.

Історичний нарис кафедри грунтознавства Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва (1894-2015рр.) / Д. Г. Тихоненко. – Харків : Майдан, 2015. – 60 c.: табл., документальне фото. – 20.00 грн. (обкл.)

Описано історію кафедри грунтознавства ХНАУ ім. В. В. Докучаєва з дня її заснування і до сьогодення.

Примірників: 1

40.4
І-19

Іваніна, В. В.

Біологізація удобрення культур у сівозмінах : монографія / В. В. Іваніна. – Київ : Компринт, 2016. – 328 c.: рис., табл.. – ISBN 978-966-929-231-5 : 80.00 грн. (обкл.)

У монографії узагальнено результати досліджень стаціонарних польових та модельних дослідів, подано нове бачення щодо оптимізації системи удобрення культур у сівозмінах за дефіциту органічних добрив, обгрунтовано високу ефективність засобів біологізації.

Примірників: 1

40.72г
А-38

Академік Василенко Петро Мефодійович - корифей землеробської механіки в Україні : монографія / С. М. Ніколаєнко, В. М. Булгаков, Д. Г. Войтюк [та ін.] ; за ред. С. М. Ніколаєнко. – Київ : Аграр. наука, 2015. – 260 c.: фото кольор., документальне фото. – 60.00 грн. (в паліт.)

В монографії відображено основні етапи життя, науково-дослідницьку та педагогічну діяльність П. М. Василенка - академіка ВАСГНІЛ, Української академії аграрних наук, члена-кореспондента НАНУ - корифея землеробської механіки, видатного вченого в галузі механізації, автоматизації та сільськогосподарського машинознавства.

Примірників: 1

42.3я2
Ч-49

Чернышенко, В. И.

Современная энциклопедия промышленнного овощеводства. Ч. ІІІ : Закрытый грунт. Системы интенсивных технологий выращивания / В. И. Чернышенко, А. И. Пашковский . – Житомир : Рута, 2015. – 398 c.: табл., рис., фото цв.. – ISBN 987-617-581-222-8 : 60.00 грн. (в пер.)

В книге изложены особенности технологий выращивания овощей и грибов в закрытом грунте с использованием систем капельного орошения. Описаны прогресивные технологии борьбы с вредителями и болезнями.

Примірників: 1

63.3(4УКР-4ЛЬВІ)я2
Н-63

Николишин, Ю. І.

Феномен Львова=Fenomen Lwowa : [фотоальбом] / Ю. І. Николишин. – Львів : Апріорі, 2011. – 144 c.: іл., фото кольор.. – ISBN 978-617-629-030-8 : 120.00 грн. (суперобкл.)

Ілюстрована розповідь про найвизначніші пам`ятки древнього Львова. Видання розраховане на пошановувачів історії і культури міста Львова.

Примірників: 1

65.052.232
І-98

Іщенко, Я. П.

Облікове забезпечення управління витратами у сільському господарстві : монографія / Я. П. Іщенко ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : Едельвейс і К, 2011. – 270, [6] c.: табл., схеми. – 25.00 грн.

В монографії узагальнено теоретичні та методологічні положення облікового забезпечення управління витратами. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення організації та методики облікового забезпечення управління витратами сільськогосподарських підприємств в умовах створення глобальних виробничих структур та вдосконалення структур управління.

Примірників: 3

65.052.21-14
П-68

Правдюк, Н. Л.

Трудові ресурси підприємств: обліково-аналітичне забезпечення управління : монографія / Н. Л. Правдюк, В. В. Покиньчереда. – Вінниця : Едельвейс і К, 2016. – 246 c.: табл., рис.. – ISBN 978-617-7237-13-5 : 70.00 грн. (в паліт.)

Монографія присвячена теоретичному обгрунтуванню й розробці організаційно-методичних та практичних рекомендацій з удосконалення процесу формування обліково-аналітичної інформації для потреб управління трудовими ресурсами підприємств на сучасному етапі економічного розвитку.

Пимірників: 10

65.052я73
Г56

Гнатишин , Л. Б.

Організація обліку : навч. посіб. / Л. Б. Гнатишин , О. С. Прокопишин ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 432 c.: табл., рис.. – ISBN 978-617-574-104-7 : 130.00 грн. (в паліт.)

У навчальному посібнику розкрито основи та загальні принципи організації обліку, питання формування облікової політики, організації роботи бухгалтерської служби та технології облікового процесу, складання і подання звітності, розвитку та вдосконалення облікової системи.

Примірників: 1

65.052
С91

Сучасні тенденції, новації, перспективи розвитку фінансового механізму та обліково-аналітичного забезпечення економічного розвитку діяльності суб"єктів господарювання: теорія , методика, практика : кол. моногр. / за ред. Н. Л. Правдюк. – Вінниця : Едельвейс і К, 2015. – 494, [2] c.: рис., табл.. – ISBN 978-966-2462-67-8 : 80.00 грн. (в паліт.)

В монографічному дослідженні розглянуто стан розвитку фінансового механізму та обліково-аналітичного забезпечення економічного розвитку діяльності суб"єктів господарювання у світі та Україні. Розкрито теоретико-методологічні, методичні та організаційні засади удосконалення організації  обліково-аналітичної роботи, в контексті фінансового, управлінського та податкового обліку та формування фінансової звітності.

Примірників: 4

65.050.24я73
Щ61

Щербань, В. М.

Маркетинг : навч. посіб. / В. М. Щербань ; М-во освіти і науки України, Черкас. акад. менеджменту. – Київ : ЦУЛ, 2006. – 202, [4] c.: рис., табл.. – ISBN 966-364-179-7 : 25.00 грн. (в паліт.)

В навчальному посібнику розглянуто теоретичні і методичні основи маркетингу. Подано рекомендації з проведення маркетингового дослідження, формування конкурентоспроможного товарного асортименту, розробки маркетингового комплексу. Розкриваються форми і методи організації маркетингу на підприємстві.

Примірників: 1

65.9(4УКР)262.1
О-58

Онисько, С. М.

Вдосконалення кредитного забезпечення аграрних підприємств : монографія / С. М. Онисько, І. І. Грубінка, В. М. Ковалів. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 178 c.: табл., рис.. – 60.00 грн. (обкл.)

В монографії обгрунтовано науково-теоретичні положення та розкрито практичні рекомендації щодо вдосконалення кредитного забезпечення аграрних підприємств.

Примірників: 1

65.262.29
Т50

Товарні біржі в Україні: аналіз діяльності, законодавче поле, перспективи розвитку / за ред. П. Т. Саблука, О. М. Шпичака. – Київ : Ін-т аграрної економіки УААН, 1997. – 427, [1] c.: табл., рис.. – 18.00 грн. (в паліт.)

В книзі через призму світового досвіду функціонування товарних бірж розглянуто становлення біржового ринку України в межах його чинного законодавства (податкова система, рівень повноважень товарних бірж, роль і місце держави в регулюванні біржовою діяльністю).

Примірників: 1

65.9(4УКР)28
П77

Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / Б. М. Данилишин, С. І. Дорогунцов, В. С. Міщенко [та ін.] ; за ред. Б. М. Данилишина ; НАНУ, Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : РВПС України, 1999. – 715, [1] c.: табл.. – ISBN 966-02-1074-4 : 28.00 грн. (в паліт.)

Розглядаються сучасні тенденції та перспективи використання природно-ресурсного потенціалу України, теоретико-методологічні проблеми формування ресурсної стратегії сталого розвитку держави в нових умовах господарювання, основні підходи та принципи організації продуктивних сил держави відповідно до нового геополітичного і економічного стану держави та залежність їх розвитку від використання природної складової.

Примірників: 1

65.9(4УКР)32-983
К17

Калетнік, Г. М.

Розвиток ринку сільськогосподарської продукції та формування продовольчої безпеки : монографія / Г. М. Калетнік, О. В. Дармограй ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця, 2016. – 267, [1] c.: табл.. – 90.00 грн. (в паліт.)

Обгрунтовано теоретичні засади і методичні підходи щодо вивчення сучасного стану розвитку продовольчого ринку та розробці його стратегії. Сформульовано теоретико-методичні підходи до оцінки продовольчого ринку як механізму взаємодії його агентів і встановлено стратегічні перспективи розвитку підсистем продовольчого ринку з урахуванням їх особливостей, проаналізовано структуру та динаміку пропозиції на ринку продовольства в Україні, визначено місце господарства населення як суб"єктів ринку продовольства, проведено дослідження кон"юктури ринку та динаміки попиту на продовольство.

Примірників: 25

65.32-5я73
М34

Материально-техническое обеспечение агропромышленного комплекса : учебник / под ред. В. Я. Лимарева. – М. : Известия, 2004. – 622, [2] c.: рис., табл.. – (Учебники и учеб. пособия для студ. ВУЗ). – ISBN 5-206-00641-6 : 30.00 грн. (в пер.)

В учебнике отражены проблемы сельского хозяйства и изложены методические, теоретические и практические рекомендации по материально-техническому обеспечению, снабженческому сервису, лизингу и логистике в агропромышленном комплексе.

Примірників: 1

65.9(4УКР)321
О-58

Онисько, С. М.

Вдосконалення механізму державної підтримки сільськогосподарських підприємств : монографія / С. М. Онисько, М. В. Кіц. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 208 c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-397-284-8 : 60.00 грн. (обкл.)

В монографії обгрунтовано науково-теоретичні положення та розкрито практичні рекомендації щодо вдосконалення механізму державної підтримки сільськогосподарських підприємств.

Примірників: 1

65.9(4УКР)325.2
С83

Стратегія розвитку м"ясного скотарства в Україні у контексті національної продовольчої безпеки / за ред. М. В. Зубця, І. В. Гузєва ; УААН, Ін-т розведення і генетики тварин. – Київ : Аграр. наука, 2005. – 174, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 966-540-096-7 : 25.00 грн. (в паліт.)

У книзі висвітлено результати аналізу і подано характеристику сучасного стану виробництва та споживання основних продуктів тваринництва, зокрема яловичини, у багатьох країнах світу, у тому числі в Україні. Розкрито суть продовольчої безпеки України з позицій виробництва м"яса і м"ясопродуктів та гостроту поточної ситуації у зв"язку із станом забезпечення ними населення відповідно до раціональних норм харчування.

Примірників: 1

65.9(4УКР)40
К-61

Колодійчук, В. А.

Ефективність логістики зерна та продуктів його переробки : монографія / В. А. Колодійчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів : Український бестселер, 2015. – 574 c.: табл.. – ISBN 978-966-2384-21-5 : 100.00 грн. (в паліт.)

Досліджено теоретичні положення та удосконалення понятійно-термінологічний апарат щодо сутності логістики, системного підходу до розгляду логістичних функцій та змісту поняття ефективності систем стосовно нових умов господарювання. Проведено аналіз кількісних параметрів та організаційно-економічних умов функціонування логістичних систем у зернопродуктовому підкомплексі АПК України.

Примірників: 1

91.9
Н34

Наукові праці викладачів Сумського національного аграрного університету за 2013 рік : бібліограф. покажч. / [уклад. Ю. В. Дячкова] ; відп. Г. І. Комликова ; М-во аграр. політики та продовольства України, Сум. нац. аграр. ун-т, Наук. б-ка. – Суми, 2014. – 201, [1] c.. – 30.00 грн. (обкл.)

Покажчик містить відомості про опубліковані праці наукових і науково-педагогічних працівників Сумського НАУ: монографії, підручники, навчальні посібники. Мета бібліографічного покажчика - ознайомлення з результатами науково-дослідної та навчально-методичної діяльності університету.

Примірників: 1

91.9
Н34

Наукові праці викладачів Сумського національного аграрного університету за 2014 рік : бібліограф. покажч. / [уклад. Ю. В. Дячкова] ; М-во освіти і науки України, Сум. нац. аграр. ун-т, Наук. б-ка. – Суми, 2015. – 223, [1] c.. – 30.00 грн. (обкл.)

Покажчик містить відомості про опубліковані праці наукових і науково-педагогічних працівників Сумського НАУ: монографії, підручники, навчальні посібники. Мета бібліографічного покажчика - ознайомлення з результатами науково-дослідної та навчально-методичної діяльності університету.

Примірників: 1

91.9:83
С62

Сонцепоклонник: образ Михайла Коцюбинського в художніх і художньо-документальних джерелах : бібліогр. покажч. 1913-2014 / уклад. О. М. Куцевол ; вступ. ст. О. М. Куцевол ; наук. ред. Н. І. Морозова ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєа. – Вінниця : Балюк І. Б., 2016. – 234 c.. – (Seripta manent=Написане залишається). – 50.00 грн. (обкл.)

Бібліографічний покажчик укладено до 150-річчя від дня народження видатного українського письменника Михайла Коцюбинського, ювілей якого було внесено до Календаря пам`ятних дат ЮНЕСКО. Видання містить інформацію про художні твори літературної коцюбинськіани різних родів - лірики, ліро-епосу, епосу, драми, про художньо-документальні джерела - спогади про митця, його записні книжки, епістолярій; відображення образу Сонцепоклонника у фольклорі.

Примірників: 1

 

Всього 30 видань

Читати 6557 разів Останнє редагування Середа, 22 лютого 2017 14:57
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі