Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Новинки за кафедрами - травень 2017

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Новинки за кафедрами

Нові надходження за травень

 Кафедра Електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК

 31.264я73
Е50

Електричні апарати : підруч. для студ. ВНЗ / В. О. Бржезицький, В. Ц. Зелінський, П. Д. Лежнюк, О. Є. Рубаненко ; М-во освіти та науки України, ВНТУ. – Херсон : Олді-плюс, 2016. – 601, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-289-101-0 : 600.00 грн. (в паліт.)

В підручнику розглядаються фізичні явища, основні співвідношення і залежності, що використовуються при вивченні принципів дії електротехнічних пристроїв розподільних установок. Наведені основні терміни та означення, конструкції електричних апаратів, їх характеристики та умови вибору для роботи в електроустановках енергосистем.

Примірників: 6

32.965я73
А22

Автоматизація виробничих процесів : підручник / І. В. Ельперін, О. М. Пупена, В. М. Сідлецький, С. М. Швед ; М-во освіти і науки України, НУХТ. – Вид. 2-ге, випр.. – Київ : Ліра-К, 2017. – 277, [1] c.: табл., рис., схеми. – ISBN 978-966-2609-81-3 : 195.00 грн. (в паліт.)

Висвітлено загальні питання автоматизації виробничих процесів, описано автоматичний контроль технологічних параметрів, автоматизовані системи регулювання, технічні засоби автоматизації, основи проектування автоматизованих систем. Розглянуто основи автоматизації виробництва із застосуванням мікропроцесорних промислових контролерів і принципи побудови комп"ютерно-інтегрових систем управління з використанням автоматизованих робочих місць оператора-технолога.

Примірників: 1

32.965я73
Т66

Трегуб, В. Г.

Проектування систем автоматизації : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Г. Трегуб ; М-во освіти і науки України, НУХТ. – Київ : Ліра-К, 2015. – 341, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-2609-58-5 : 174.00 грн. (в паліт.)

Висвітлено основи інженерно-технічного та організаційного забезпечення проектування сучасних систем автоматизації, що складаються з робочих станцій, об"єднаних в обчислювальні мережі.

Примірників: 1

Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці

34.5
З-63

Зінько, Р. В.

Морфологічне середовище для дослідження технічних систем : монографія / Р. В. Зінько ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2014. – 383, [1] c.: рис., табл., граф.. – ISBN 978-617-607-638-4 : 80.00 грн. (в паліт.)

Запропоновано морфологічне середовище, яке моделює людське мислення. Використовуючи таке середовище, можна синтезувати методи створення нових конструкцій машин, технологічні процеси виготовлення нової техніки і нових продуктів взагалі. Ефективність нового продукту в складі технологічного процесу, досліджують за допомогою графів, що описують конструктивну схему машин, а потім за допомогою графів формують структуру математичної моделі функціонування машин. Це дає змогу скоротити трудовитрати на створення, дослідження і конструювання нових зразків техніки.

Примірників: 1

Кафедра Харчових технологій та мікробіології

35.782
К92

Купажування олій : [монографія] / П. Ф. Петік, Т. В. Матвєєва, З. П. Федякіна, А. П. Бєлінська ; М-во аграр. політики та продовольства України, Укр. наук.-дослід. ін-т олій та жирів НААН України. – Київ : Аграр. наука, 2014. – 55, [1] c.: рис., табл.. – ISBN 978-966-540-363-0 : 20.00 грн. (обкл.)

У монографії здійснено літературний пошук щодо створення купажів олій з підвищеною біологічною цінністю. З"ясовано, що існують різні шляхи насичення організму людини ПНЖК, підвищення використання у харчуванні олій з підвищеним вмістом ПНЖК, створення купажів і застосування їх у розробках жирових продуктів харчування, зокрема емульсійних продуктів.

Примірників: 1

35.782
Л64

Литвиненко, О. А.

Виробництвго харчових форм білків із насіння олійних культур / О. А. Литвиненко, Ф. Ф. Гладкий , З. П. Федякіна ; НААН , Укр. наук.- дослід. ін-т олій та жирів. – Київ : Аграр. наука, 2016. – 51, [1] c.: табл.. – ISBN 978-966-540-427-9 : 20.00 грн. (обкл.)

Викладено огляд науково-технічної інформації закордонних  та вітчизняних авторів щодо питань використання олійного насіння як джерела білків, впливу підготовки та умов переробки насіння на якість білкових продуктів. Розглянуто способи одержання та застосування харчових форм рослинних білків з олійного насіння, описано методи дослідження їх функціонально-технологічних властивостей.

Примірників: 1

Кафедра Сільськогосподарських машин

39.33я5
А22

Автомобильный транспорт = Automobile transport : сб. науч. тр.. Вып. 38 / [редкол.: А. Н. Туренко (гл. ред.) и др.] ; М-во образования и науки Украины, Харьков. нац. автомобильно-дорожный ун-т. – Харьков : ХНАДУ, 2016. – 153, [3] c.: рис., табл.. – 40.00 грн. (в обл.)

Примірників: 1

39.3я5
В38

Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета = Bulletin of Kharkiv national automobile and highway university : сб. науч. тр.. Вып. 72 / [редкол. В. А. Богомолов (гл. ред) и др.] ; М-во образования и науки Украины, Харьков. нац. автомобильно-дорожный ун-т. – Харьков, 2016. – 190, [4] c.: рис., табл.. – 40.00 грн. (в обл.)

Примірників: 1

4я5
В53

Вісник аграрної науки Причорномор"я : наук. журн.. Вип. 3 (91) / [редкол.: В. С. Шебанін (гол. ред.) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – 216 c.: граф., табл.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища

40.08
Ф95

Фурдичко, О. І.

Агроекологія : [монографія] / О. І. Фурдичко ; НААН України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ : Аграр. наука, 2014. – 399, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-540-374-6 : 200.00 грн. (в паліт.)

Монографія є першою в Україні спробою системного дослідження міжгалузевої науки агроекології. Здійснено комплексне дослідження науки агроекології, етапів її становлення і розвитку в Україні, висвітлено головні завдання і методологію.

Примірників: 35

Кафедра експлуатації машинно-тракторного парку і технічного сервісу

40.72я5
Н34

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Вип. 252 / [редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ] ; НУБіП України. – Київ, 2016. – 238, [2] c.: рис., табл.. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – 80.00 грн. (обкл.)

Висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження НУБіП України.

Примірників: 1

40.72я5
Н34

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Вип. 256 / [редкол. С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін] ; НУБіП України. – Київ, 2016. – 256 c.: табл., рис.. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – 80.00 грн. (обкл.)

Висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження НУБіП України.

Примірників: 1

40.724
А28

Адамчук, В. В.

Теория центробежных рабочих органов машин для внесения минеральных удобрений : [монография] / В. В. Адамчук. – Киев : Аграр. наука, 2010. – 177, [3] c.: рис., граф.. – ISBN 978-966-540-299-2 : 30.00 грн. (в пер.)

В монографии изложены результаты теоретических исследований рассевания минеральных удобрений центробежными рабочими органами машин для их внесения, а также подтверждения основных теоретических положений экспериментальным путем.

Примірників: 2

40.729я73
М38

Машини та обладнання в тваринництві : програма (орієнтовна) навч. дисципліни підготов. здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" спец. 208 "Агроінженерія" в аграр. ВНЗ. / [уклад. І. І. Ревенко, Г. А. Голуб, В. С. Хмельовський та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДУ "Наук.-метод.центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта". – Київ : Агроосвіта, 2016. – 15, [3] c.. – 7.60 грн. (обкл.)

Примірників: 3

Кафедра Садово-парковго господарства, садівництва та виноградарства

42.37я2
Д58

Довідник сучасного ландшафтного дизайнера / В. М. Прокопчук, В. І. Цигнський, В. В. Монарх, М. В. Матусяк. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2016. – 179 c.: рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

Запропонований довідник включає тлумачення більше 300 термінів, охоплюючих історію садово-паркового мистецтва, прийоми і принципи ландшафтного проектування, характеристику основних рослинних компонентів ландшафту, біологічні особливості використовуваних видів деревних і трав"янистих рослин. Розглянуті як класичні, так і сучасні терміни.

Примірників: 2

42.374я73
К32

Квітникарство : навч. посіб. / Л. П. Іщук, О. Г. Олешко, В. М. Черняк, Л. А. Козак ; М-во аграр. політики та продовольства, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2014. – 292 c.: табл., рис., фото кольор.. – 80.00 грн. (обкл.)

У посібнику розкриваються зміст і завдання навчальної дисципліни "Квітникарство", основною метою якої є розробка питань агротехніки вирощування та розмноження квітникових культур захищеного і незахищеного грунту, що культивуються й використовуються як промислові культури в оранжерейному господарстві, на об"єктах садово-паркового будівництва. Розглянуто класифікацію квітниково-декоративних рослин, основи насінництва квітникових культур, промислове вирощування, особливості проектування і створення різних типів квітників.

Примірників: 1

42.374я73
П80

Прокопчук, В. М.

Квітникарство : практикум для студ. напряму підготовки 6.090103 "Лісове та садово-паркове господарство", 6.090101 "Плодоовочівництво та виноградарство" за ОКР "Бакалавр" / В. М. Прокопчук, В. В. Монарх ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2016. – 126, [2] c.: рис., фото кольор., рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

Викладено основні завдання для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни "Квітникарство". Подані теми практичних робіт, перелік контрольних питань, завдання для самостійної роботи студентів, тестові завдання та рекомендовані інформаційні джерела.

Примірників: 2

43.46.24я73
М54

Методи біотехнології в декоративному розсадництві : програма (орієнтовна) навч. дисципліни підготов. здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" спец. 206 "Садово-паркове госп-во" / [уклад. А. П. Пінчук, В. М. Маурер, А. А. Клюваденко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДУ "Наук. -метод центр інформ.-аналітичного забезп. діяльності ВНЗ "Агроосвіта". – Київ : Агроосвіта, 2016. – 11,[1] c.. – 6.30 грн. (обкл.)

Примірників: 3

Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва

45я5
А25

Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр.. Вип. 1(95) / [редкол.: В. А. Мазур (гол. ред.) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Акад. с.-г. наук Грузії. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2017. – 225, [1] c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

У збірнику висвітлено питання підвищення продуктивності виробництва продукції сільського і рибного господарства, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, харчових технологій та інженерії, водних біоресурсів і аквакультури.

Примірників: 3

Кафедра Розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни

45.3
Р36

Рекомендації з оцінки гетерозиготності, адаптаційної здатності та регулювання генетичної структури генофондових популяцій / [Б. Є. Подоба, О. Д. Бірюкова, К. В. Бодряшова, Н. М. Маковська] ; НААН України, Ін-т ровзведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. – Чубинське, 2015. – 24 c.: табл., рис.. – 5.00 грн. (обкл.)

В рекомендаціях висвітлені концептуальні засади генетичного моніторингу в системі збереження біорізноманіття в тваринництві. Викладено методологію використання генетичних методів для оцінки специфіки генофондів тварин з оцінюванням гетерозиготності порід коней, великої рогатої худоби, свиней за еритроцитарними антигенами.

Примірників: 1

45.26
Л59

Лінійна оцінка типу будови тіла молодняку великої рогатої худоби м"ясних порід : мет. рек. / [Л. В. Вишневський, О. В. Сидоренко, П. П. Джус та ін.] ; НААН України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В.Зубця. – Чубинське, 2017. – 28 c.: рис., табл.. – 10.00 грн. (обкл.)

Однією із ефективних та безпечних методів оцінки тварин різних статево-вікових і технологічних груп, є лінійна оцінка типу будови тіла молодняку, систематичне здійснення якої у племінних господарствах забезпечить наближення до європейських стандартів щодо отримання додаткової продукції через інтенсифікацію фенотипової реалізації спадкового потенціалу продуктивності організму.

Примірників: 1

46.0-3
Б27

Басовський, Д. М.

Методичні рекомендації з функціонування генофондових об"єктів великої рогатої худоби за використання стратифікованої бази даних щодо наявності генетичного матеріалу / [Д. М. Басовський, Б. Є. Подоба, О. Д. Бірюкова ]; НААН України, Ін-т розведення і генетикпи тварин ім. М. В. Зубця. – Чубинське, 2017. – 12 c.: рис.. – 5.00 грн. (обкл.)

Висвітлено концептуальні засади функціонування генофондових об"єктів великої рогатої худоби з використанням стратифікованої бази даних про наявність генетичного матеріалу в системі збереження біорізноманіття в тваринництві. Викладено методологію використання генетичних методів для оцінки специфіки генофондів тварин. Запропоновано принцип оптимізації чисельності генофондових об"єктів.

Примірників: 1

46.0-3
К64

Концепція створення автоматизованої інформаційної системи з моніторингу селекційних процесів у скотарстві (АІС "Реєстр племінних тварин") / [М. В. Гладій, Л. В. Вишневський , А. М. Туряниця та ін.] ; за ред. Л. В. Вишневського ; НААН України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. – Чубинське, 2017. – 28 c.: табл., рис.. – 5.00 грн. (обкл.)

Висвітлено призначення, основні принципи розроблення  засади функціонування сучасної системи моніторингу та інформаційного супроводу процесу розведення великої рогатої худоби.

Примірників: 1

46.0-3
К84

Кругляк, А. П.

Програма виведення заводської білково-жирномолочної лінії лідера 1926780 в українській червоно-рябій молочній породі / [А. П. Кругляк, Т. О. Кругляк] ; НААН України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. – Чубинське, 2017. – 12 c.: табл., рис.. – 5.00 грн. (обкл.)

Викладено методи поліпшення червоно-рябих молочних порід у ряді країн Європи, методику виведення заводської білково-жирномолочної лінії Лідера 1926780 в українській червоно-рябій молочній породі.

Примірників: 1

46.0-3
М54

Методичні рекомендації щодо реєстрації облікових показників продуктивності тварин м"ясних порід / [Л. В. Вишневський, П. П. Джус, О. В. Сидоренко та ін.] ; НААН України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. – Чубинське, 2017. – 20 c.: табл., рис.. – 5.00 грн. (обкл.)

Систематизовано основні процеси племінного обліку в м"яснону скотарстві.

Примірників: 1

46.0-3
Т38

Технологічна інструкція синтезу біологічно активних нанобіоматеріалів на основі високодисперсного кремнезему та біомолекул / [С. І. Ковтун, О. В. Щербак, В. О. Покровський, Н. П. Галаган ]; НААН України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. – Чубинське, 2017. – 24 c.: рис.. – 5.00 грн. (обкл.)

Узагальнено підходи щодо створення нанобіоматеріалів як домішок до розморожених сперматозоїдів бугаїв для підвищення їх життєздатності. Розроблено технологічну схему синтезу екологічно безпечних біологічно активних нанобіоматеріалів на основі високодисперсного кремнезему та біомолекул.

Примірників: 1

46.11-3
Б81

Бондаренко, О. В.

Методика оцінки та добору племінного матеріалу з використанням генетичних та біологічних особливостей коней різних напрямів використання за сучасними методами / [О. В. Бондаренко, А. А. Гетя, Т. Є. Ільницька] ; НААН України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. – Чубинське, 2017. – 34, [2] c.: табл.. – 10.00 грн. (обкл.)

Методика оцінки та добору племінного матеріалу поширюється на коней призового, спортивного та робочо-користувального напрямів використання і встановлює процедуру оцінки коней за індивідуальними показниками та племінною цінністю жеребців-плідників, у тому числі із застосуванням методу BLUP. Методика може бути застосована у селекційно-племінній роботі у всіх суб"єктів племінної справи у тваринництві незалежно від форм власності та видів діяльності, що займаються розведенням коней на території України і які здійснюють оцінку племінної цінності жеребців-плідників різних напрямів використання.

Примірників: 1

Кафедра Економіки

65я5
В53

Вісник аграрної науки Причорномор"я : наук. журн.. Вип. 4 (92) / [гол. ред. В. С. Шебанін] ; М-во освіти і науки України, Микол. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 170 c.: рис., табл.. – (Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки). – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-вироб. журн.. №9 (13) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.]; ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2016. – 118 c.: табл., рис.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практика : всеукр. наук.-вироб. журн.. Вип.10 (14) / редкол.: Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.]. – Вінниця, 2016. – 154, [2] c.: табл.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-виробн. журн.. №11 (15) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.]; ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2016. – 152 c.: табл., рис.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-виробн. журн.. Вип. 12 (16) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.] ; ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2016. – 118 c.: табл., рис.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-виробн. журн.. Вип. 1 (17) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.]. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 142 c.: рис., табл.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-виробн. журн.. Вип. 2 (18) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.]. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 124 c.: табл.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-виробн. журн.. Вип. 3 (19) / редкол.: Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.] ; ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2017. – 150 c.: рис., табл.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65.9(4УКР)32-18я43
І-71

Інституціональні ринкові трансформації у розвитку аграрного сектору економіки : матеріали Міжнародної наук.-практ.конф., 16-17 лютого року / [редкол. О. І. Шаманська (гол. оргкомітету) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця, 2017. – 165 c.: табл.. – 50.00 грн. (обкл.)

Примірників: 3

65.37я5
Е45

Економіка транспортного комплексу = Economics of the transport complex : зб. наук. пр. . Вип. 27 / [редкол.: О. М. Криворучко (гол. ред.) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2016. – 142, [2] c.: рис., табл.. – 35.00 грн. (обкл.)

Подано наукові праці вчених, які проводять дослідження у сфері економіки, управління та підприємницької діяльності в галузі транспорту та його інфраструктури.

Примірників: 1

65.9(4УКР)32-551
З-91

Зубець, М. В.

Розвиток інноваційних процесів в агропромисловому виробництві : [монографія] / М. В. Зубець, С. О. Тивончук. – Київ : Аграр. наука, 2004. – 189, [2] c.: табл.. – ISBN 960-540-190-4 : 20.00 грн. (в паліт.)

У монографії досліджено науково-методичні засади, основні складові розвитку інноваційних процесів та ринкових відносин в АПК, аграрній науці, види й особливості ринків наукових знань, організаційно-економічний механізм управління формуванням і функціонуванням інноваційних форм регіонального спрямування.

Примірників: 1

65.9(4УКР)32-18я43
І-71

Інституціональні ринкові трансформації у розвитку аграрного сектору економіки : матеріали Міжнародної наук.-практ.конф., 16-17 лютого року / [редкол. О. І. Шаманська (гол. оргкомітету) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця, 2017. – 165 c.: табл.. – 50.00 грн. (обкл.)

Примірників: 3

Кафедра Аграрного менеджменту

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-вироб. журн.. №9 (13) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.]; ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2016. – 118 c.: табл., рис.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практика : всеукр. наук.-вироб. журн.. Вип.10 (14) / редкол.: Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.]. – Вінниця, 2016. – 154, [2] c.: табл.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-виробн. журн.. №11 (15) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.]; ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2016. – 152 c.: табл., рис.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-виробн. журн.. Вип. 12 (16) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.] ; ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2016. – 118 c.: табл., рис.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-виробн. журн.. Вип. 1 (17) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.]. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 142 c.: рис., табл.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-виробн. журн.. Вип. 2 (18) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.]. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 124 c.: табл.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-виробн. журн.. Вип. 3 (19) / редкол.: Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.] ; ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2017. – 150 c.: рис., табл.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

Кафедра Аудиту та державного контролю

65.052.232
Г97

Гуцаленко, Л. В.

Обліково-контрольне забезпечення операційної та інвестиційної нерухомості сільськогосподарських підприємств : [монографія] / Л. В. Гуцаленко, М. В. Дубініна, Н. Ф. Яремчук. – Миколаїв, 2016. – 280, [1] c.: рис., табл.. – ISBN 978-617-7421-06-0 : 50.00 грн. (обкл.)

У монографії узагальнено теоретичні та методичні положення і внесено практичні рекомендації з удосконалення обліку та контролю інвестиційної та операційної нерухомості сільськогосподарських господарств в сучасних умовах господарювання.

Примірників: 5


Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування

65.9(4УКР)262.10я73
М64

Мироненко, М. Ю.

Банки та банківська система : підручник / М. Ю. Мироненко, О. Л. Польова ; М-во освіти і науки України, Київ. ін-т бізнесу та технологій. – Київ; Вінниця : Меркьюрі - Поділля, 2017. – 415, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-2696-10-3 : 150.00 грн. (в паліт.)

У підручнику висвітлений сучасний стан банківської системи України та світу, функції та завдання Національного банку України. Визначені теоретико-методологічні засади становлення, розвитку банків та банківської системи. Обгрунтовані закономірності розбудови ефективної банківської системи на основі аналізу фінансово-економічних показників.

Примірників: 2

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-вироб. журн.. №9 (13) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.]; ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2016. – 118 c.: табл., рис.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практика : всеукр. наук.-вироб. журн.. Вип.10 (14) / редкол.: Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.]. – Вінниця, 2016. – 154, [2] c.: табл.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-виробн. журн.. №11 (15) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.]; ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2016. – 152 c.: табл., рис.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-виробн. журн.. Вип. 12 (16) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.] ; ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2016. – 118 c.: табл., рис.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-виробн. журн.. Вип. 1 (17) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.]. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 142 c.: рис., табл.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-виробн. журн.. Вип. 2 (18) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.]. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 124 c.: табл.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-виробн. журн.. Вип. 3 (19) / редкол.: Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.] ; ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2017. – 150 c.: рис., табл.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1


65.9(4УКР)32-93
П68

Правдюк, Н. Л.

Фінансово-економічна діагностика сільськогосподарських підприємств : монографія / Н. Л. Правдюк, Т. М. Корпанюк ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : Едельвейс і К, 2014. – 197, [1] c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (в паліт.)

У монографії обгрунтовано багатокритеріальний методичний підхід до побудови ціннісних орієнтирів й ідентифікаторів мультимодульної фінансово-економічної діагностики в сільськогосподарських підприємствах, який дає змогу не тільки демаскувати існуючий фінансово-економічний контур підприємства, а й прогнозувати і моделювати його на підгрунті запропонованих моделей, визначити ефективну стратегію поступу та мінімізувати ризики й проблемні горизонти діяльності.

Примірників: 1

Кафедра Історії України та філософії

74.58я43
П84

Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 28 лютого 2017 року / М-во освіти і науки України, НААН України, ВНАУ. – Вінниця, 2017. – 267 c.: рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

Примірників: 3

84(4РОС)6
В46

Вильмонт, Е. Н

Со всей дури! / Екатерина Вильмонт. – М. : АСТ, 2015. – 317, [3] c.. – (Роман Екатерины Вильмонт). – ISBN 978-5-17-089183-2 : 20.00 грн. (в обл.)

После пережитой трагедии и горького разочарования Лада Гудилина начинает новую жизнь. И встречает новую любовь, внезапную, счастливую, СО ВСЕЙ ДУРИ! Но мало-помалу вокруг нее сгущается ненависть, словно расплата за счастье. Так что же победит ненависть или любовь?

Примірників: 1

87.3я73
Н56

Нестуля, О. О.

Основи лідерства. Наукові концепції (середина ХХ - початок ХХІ ст.) : навч. посіб. / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 375, [1] c.. – ISBN 978-966-184-229-7 : 160.00 грн. (обкл.)

У навчальному посібнику аналізується теорія лідерства середини ХХ ст. (теорії рис, поведінкові, ситуативні). Особлива увага звертається на висвітлення положень сучасних теорій лідерства:функціональних, ціннісних, харизматичних, трансформаційних, лідерства-служіння, емоційного лідерства.

Примірників: 1

87.3я73
Н56

Нестуля, О. О.

Основи лідерства. Наукові концепції (від найдавніших часів до середини ХХ ст.) : навч. посіб / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля . – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 277, [1] c.. – ISBN 978-966-184-241-9 : 140.00 грн. (обкл.)

У навчальному посібнику аналізуються погляди на лідерство суспільно-політичних діячів, істориків, філософів стародавніх цивілізацій (Єгипту, Ірану та Передньої Азії, Індії, Китаю, Античного світу), титанів епохи Відродження, творців "героїчних" теорій, перших соціологів та психоаналітиків.

Примірників: 1

 Всього 45 видань

Читати 5855 разів Останнє редагування Середа, 24 травня 2017 15:40
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі