Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Новинки за кафедрами - червень 2017

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Новинки за кафедрами

Нові надходження за червень

 Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища

 28.081я73
П31

Петрук, В. Г.

Основи екології : курс лекцій / В. Г. Петрук ; М-во освіти і науки України, ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 132, [1] c.: табл., граф., схеми. – ISBN 966-641-206-3 : 10.00 грн. (обкл.)

В курсі лекцій подані основи екології, в тому числі класичної та неоекології. Робота написана з позицій хімічних основ екології. Розглядаються питання забруднення біосфери, урбоекології, альтернативної енергетики, хіміко-технологічних систем очищення промислових та побутових стоків і газових викидів, екологічні проблеми України і Подільського регіону та інженерні шляхи їх вирішення тощо.

Примірників: 1

Кафедра Електротехнічних система, технологій та автоматизації в АПК

31.19я73
М33

Матвійчук, В. А.

Основи проектування енергетичних об"єктів АПК : метод. вказівки до вик. курсового проекту студ. заоч. форми навч. напряму підготов. 6.100101- Енергетика та електротехнічні системи АПК / В. А. Матвійчук, О. О. Рубаненко ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т механізації с.-г., Каф. електротехн. систем, технологій та автоматизації в АПК. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2016. – 76, [1] c.: табл., рис.. – 15.00 грн. (обкл.)

Методичні вказівки курсового проекту складаються із пояснювальної записки, графічної частини та додатків.

Примірників: 3

Кафедра Математики, фізики та комп"ютерних технологій

32.973.202
Ж85

Жук, А.

Халява в Интернете / А. Жук. – СПб. : Питер, 2011. – 191, [1] c.: ил.. – ISBN 978-5-49807-845-8 : 52.30 грн. (в обл.)

Предупреджаем вас: эта книга абсолютно легальна и не нарушает ничьих прав и свобод! Наоборот, она рассказывает о тех правах и свободах, которые может предоставить вам такой щедрый Интернет. Эта книга о халяве на любой вкус, цвет и выбор. Бесплатные покупки и путешествия? Это реально! Легкий заработок в Сети? Как пожелаете! Все, чего вы не знали о Интернете и его неограниченных возможностях, вы найдете в этой книге. Поверьте, бесплатный сыр бывает не только в мышеловке!

Примірників: 1

Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур

4я5
В53

Вісник Сумського національного аграрного університету  : наук. журн. / редкол. В. І. Ладика (гол. ред.) [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Суми : СНАУ, 2015. – 239, [1] c.: рис., табл., граф.. – (Агрономія і біологія; Вип.9(30)). – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

4я5
В53

Вісник Сумського національного аграрного університету : наук. журн. / редкол. В. І. Ладика (гол. ред.) [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Суми : СНАУ, 2015. – 213, [1] c.: табл., рис.. – (Агрономія і біологія; Вип. 3(29)). – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

Кафедра Землеробства, грунтознавства та агрохімії

40.4я73
Г72

Господаренко, Г. М.

Агрохімія : підручник / Г. М. Господаренко. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Київ : СІК ГРУП Україна, 2015. – 372, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-617-7092-41-3 : 200.00 грн. (в паліт.)

Висвітлено теоретичні основи живлення рослин, наведено характеристику та описано способи використання органічних і мінеральних добрив, хімічних меліорантів і бактеріальних препаратів, досягнення агрохімії з оптимізації агрохімічних параметрів показників родючості грунту, системи застосування добрив у сівозмінах, удобрення польових, овочевих, плодових та інших сільськогосподарських культур.

Примірників: 18

Кафедра Сільськогосподарських машин

40.715
Я76

Яропуд, В. М.

Обгрунтування конструкційно-режимних параметрів теплоутилізатора для тваринницьких приміщень : автореф.  дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.05.11 - машини і засоби механізації с.-г. виробництва / В. М. Яропуд ; наук. кер. В. М. Пришляк ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2016. – 20 c.: рис., табл.. – б/ц (обкл.)

У дисертації вирішено наукове завдання підвищення ефективності процесу теплопередачі у тритрубному теплоутилізаторі для тваринницьких приміщень шляхом обгрунтування його конструкційно-режимних параметрів. Проведено аналіз і класифікація технологічних схем та конструкцій теплоутилізаторів для тваринницьких приміщень.

Примірників: 2

Кафедра Садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства

42.2я73
К66

Кормовиробництво і луківництво : програма (орієнтовна) навч. дисципліни підготов. здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" спец. 201 "Агрономія", 204 "Виробництво та переробка продукції тваринництва" / [Г. І. Демидась, П. У. Ковбасюк, І. Ф. Підпалий та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДУ "Наук.-метод. центр інформ.-аналіт. забезп. діяльності ВНЗ "Агроосвіта". – Київ : Агроосвіта, 2016. – 21, [3] c.: табл.. – 8.33 грн. (обкл.)

Примірників: 3

43.46я73
С24

Світові технології в декоративному розсадництві : програма (орієнтовна) навч. дисципліни підготов. здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" спец. 206 "Садово-паркове господарство" в аграр. ВНЗ. / [уклад. В. М. Маурер, Ю. І. Косенко, А. П. Пінчук, І. М. Бобошко-Бардин] ; М-во освіти і науки України, ДУ "Наук.-метод. центр інформаційно-аналітичного зебезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта". – Київ : Агроосвіта, 2016. – 9, [3] c.. – 6.23 грн. (обкл.)

Примірників: 3

53.52я2
А38

Акопов, И.Э.

Важнейшие отечественные лекарственные растения и их применение : [справочник] / И.Э. Акопов. – Ташкент : Медицина, 1990. – 442, [4] c.: ил.. – ISBN 5-638-00164-6 : 9.83 грн. (в пер.)

Книга представляет собой справочное пособие о лекарственных растениях, состоящее из двух частей. Первая, общая, знакомит читателя с вопросами фитотерапии как частью методов лечения. В ней приводится краткая история изучения и применения лекарственных растений народами СССР, учеными и врачами древности и современными деятелями отечественной научной медицины, дается некоторое представление о роли народной медицины, а также о токсичности и действующих веществах растений.
Во второй, специальной, части, состоящей из 16 разделов, описано более 250 видов лекарственных растений, сгруппированных по преимущественно функционально-системному действию на организм человека. Сообщаются также краткие сведения из ботаники, химии, фармакологиии и фармокотерапии.

Примірників: 1

Кафедра Технології виробництва продукції тваринництва

45/46я5
В53

Вісник Сумського національного аграрного університету : наук. журн. / редкол. В. І. Ладика (гол. ред.) [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Суми : СНАУ, 2016. – 247, [1] c.: рис., табл., граф.. – (Тваринництво; Вип. 5(29)). – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

46.0-36
Л59

Лінійна класифікація корів молочних і молочно-м"ясних порід за типом : (метод. вказівки) / [уклад. Л. М. Хмельничий, В. І. Ладика, Ю. П. Полупан та ін.] ; М-во аграр. політики та продовольства України, М-во освіти і науки України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця, СНАУ. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Суми : СНАУ, 2016. – 27, [1] c.: рис.. – ISBN 978-617-593-043-4 : 10.00 грн. (обкл.)

Викладено методику лінійної класифікації корів молочних та молочно-м"ясних порід за типом згідно з рекомендаціями ІСАR.

Примірників: 1

Кафедра Історії України та філософії


60.5я73
С69

Соціологія : підручник / за ред. В. М. Пічі. – 4-те вид., випр. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 291, [2] c.: рис. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-39-9 : 40.00 грн. (в паліт.)

У підручнику розглядаються загальні проблеми соціології як науки про суспільство і соціальні відносини, основи спеціальних і галузевих теорій, вивчення яких передбачено освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів, бакалаврів, магістрів а також методологія конкретних соціологічних досліджень.

Примірників: 1

87.3я43
С44

Г. С. Сковорода та проблеми формування особистості : матеріали наук.-практ. конф. в межах Великого проекту "Григорій Сковорода -300", 18-19 жовтня 2007 р. / [редкол. І. Я. Гришин та ін.] ; М-во аграр. політики України, Харків. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2007. – 373, [1] c.. – 15.00 грн. (обкл.)

До збірника входять науково-практичні праці щодо практичного використання ідей Г. С. Сковороди у рішенні сучасних проблем людства у галузі освіти, педагогіки, філософії, психології та виховання особистості, а також у розвитку соціально-комунікаційних аспектів бібліотечної діяльності.

Примірників: 1

87.4я73
М74

Мозгова, Н. Г.

Логіка : навч. посіб. для дистан. навчання. (Ч. І-ІІ) / Н. Г. Мозгова, А. М. Мозгова ; М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Вид. 2-ге, розшир. та доп. – Київ : Ун-т "Україна", 2004. – 226, [2] c.: табл., рис.. – ISBN 966-7979-29-6 : 15.00 грн. (обкл.)

Навчальний посібник призначений для дистанційного вивчення дисципліни "Логіка", а також може бути використаний при підготовці до семінарських, практичних занять, різних видів самостійної роботи студентів ВНЗ.

Примірників: 1

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування

65я5
В53

Вісник Сумського національного аграрного університету : наук. журн. / редкол. В. І. Ладика (гол. ред.) [та ін.]; М-во освіти і науки України. – Суми : СНАУ, 2015. – 193, [1] c.: табл., рис.. – (Економіка і менеджмент; Вип. 4(63)). – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65я5
В53

Вісник Сумського національного аграрного університету : наук. журн. / редкол. В. І. Ладика (гол. ред.) [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Суми : СНАУ, 2015. – 245, [1] c.: табл.. – (Економіка і менеджмент; Вип. 5 (64)). – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65я5
В53

Вісник Сумського національного аграрного університету : наук. журн. / редкол. В. І. Ладика (гол. ред.) [та ін.]; М-во освіти і науки України. – Суми : СНАУ, 2016. – 162 c.: табл., рис.. – (Економіка і менеджмент; Вип. 1 (67)). – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65.261я73
Р83

Рудюк, Л. В.

Вступ до фаху (Спеціальність "Фінанси") : навч. посіб. для дистанц. навчання / Л. В. Рудюк ; [за ред. Л. Ф. Романенко] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Ун-т "Україна", 2004. – 142, [1] c.: табл.. – ISBN 966-7979-31-8 : 6.00 грн. (обкл.)

Навчальний посібник розкриває сутність фінансової справи, форми і методи її реалізації в Україні, надає системні знання про сферу, завдання, принципи, методи, призначення і організаційні форми діяльності фахівців з фінансів у господарських, підприємницьких та інших структурах народного господарства України.

Примірників: 1

Кафедра Економіки

65я5
В53

Вісник Сумського національного аграрного університету : наук. журн. / редкол. В. І. Ладика (гол. ред.) [та ін.]; М-во освіти і науки України. – Суми : СНАУ, 2015. – 193, [1] c.: табл., рис.. – (Економіка і менеджмент; Вип. 4(63)). – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65я5
В53

Вісник Сумського національного аграрного університету : наук. журн. / редкол. В. І. Ладика (гол. ред.) [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Суми : СНАУ, 2015. – 245, [1] c.: табл.. – (Економіка і менеджмент; Вип. 5 (64)). – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65я5
В53

Вісник Сумського національного аграрного університету : наук. журн. / редкол. В. І. Ладика (гол. ред.) [та ін.]; М-во освіти і науки України. – Суми : СНАУ, 2016. – 162 c.: табл., рис.. – (Економіка і менеджмент; Вип. 1 (67)). – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65.32
В54

Витте, С. Ю.

Записка по крестьянскому делу / С. Ю. Витте. – [Репр. изд. ]. – СПб., 1904. – 105, [1] c.. – 20.00 грн. (в обл.)

Примірників: 10

65.9(4УКР)28я73
О-64

Організація і планування лісового господарства : програма (орієнтовна) навч. дисципліни підготов. здобувачів вищої освіти "Магістр" спец. 205 "Лісове госп-во" в аграр. ВНЗ / [Т. П. Блажкевич, В. В. Волочков, Я. В. Коваль] ; М-во освіти і науки України, ДУ "Наук.-метод. центр інформ.-аналіт. забезп. діяльності ВНЗ "Агроосвіта". – Київ : Агроосвіта, 2016. – 33, [3] c.. – 11.43 грн. (обкл.)

Примірників: 3

65.9(4УКР)32-56
В18

Варламова, М. Л.

Забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів в переробних галузях системи АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 - економіка та упр. нац. госп-вом / М. Л. Варламова ; наук. кер. О. О. Прутська ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця, 2016. – 20 c.: рис., табл.. – б/ц (обкл.)

Примірників: 2

Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці

65.9(4УКР)248я73
О-75

Основи охорони праці : програма (орієнтовна) навч. дисципліни підготов. здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" спец. 208 "Агроінженерія" в аграр. ВНЗ / [уклад. О. В. Войналович, В. О. Тимочко, А. М. Марущак] ; М-во освіти і науки України, ДУ "Наук.-метод. центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта". – Київ : Агроосвіта, 2016. – 21, [1] c.. – 8.42 грн. (обкл.)

Примірників: 3


92(4УКР)
Е64

Енциклопедія Сучасної України. Т. 16 : Куз-Лев / редкол. І. М. Дзюба (співгол.) [та ін.]; НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України. – Київ, 2016. – 711, [1] c.: іл., портр.. – ISBN 978-966-02-7998-8 : 73.88 грн. (в паліт.)

Енциклопедія Сучасної України - перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті.

 Примірників: 2

92(4УКР)
Е64

Енциклопедія Сучасної України. Т. 17 : Лег - Лощ / редкол. І. М. Дзюба (співгол.) [та ін.]; НАН України, Наук. т-во ім. Шеченка, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України. – Київ, 2016. – 711, [1] c.: фото, портр., фото кольор.. – 73.88 грн. (в паліт.)

Енциклопедія Сучасної України - перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті.

Примірників: 2

Всього 25 видань

53.52я2
А38

Акопов, И.Э.

Важнейшие отечественные лекарственные растения и их применение : [справочник] / И.Э. Акопов. – Ташкент : Медицина, 1990. – 442, [4] c.: ил.. – ISBN 5-638-00164-6 : 9.83 грн. (в пер.)

Книга представляет собой справочное пособие о лекарственных растениях, состоящее из двух частей. Первая, общая, знакомит читателя с вопросами фитотерапии как частью методов лечения. В ней приводится краткая история изучения и применения лекарственных растений народами СССР, учеными и врачами древности и современными деятелями отечественной научной медицины, дается некоторое представление о роли народной медицины, а также о токсичности и действующих веществах растений.
Во второй, специальной, части, состоящей из 16 разделов, описано более 250 видов лекарственных растений, сгруппированных по преимущественно функционально-системному действию на организм человека. Сообщаются также краткие сведения из ботаники, химии, фармакологиии и фармокотерапии.

Примірників: 1

Читати 5777 разів Останнє редагування Середа, 05 липня 2017 11:36
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі