Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Новинки за кафедрами - серпень 2017

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Новинки за кафедрами

Нові надходження за серпень

 Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів

24я73
М30

Марчак, Т. В.

Хімія з основами біогеохімії : метод. вказівки до лаб. робіт для студ. денної форми навч. освітнього ступеня "Бакалавр" спец. 101 - "Екологія" / [Т. В. Марчак, А. П. Маслоїд] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т ТВіППТ, Каф. годівлі с.-г. тварин та водних біоресурсів. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 76 c.: табл., рис.. – 20.00 грн. (обкл.)

Методичні вказівки містять перелік тем аудиторних занять, теоретичне обгрунтування і методику виконання лабораторних робіт, контрольні запитання і завдання, що виносяться на самостійну роботу до кожної лабораторної роботи, приклади контролюючих тестових завдань, запитання для підготовки до іспиту та список літератури, рекомендованої для вивчення дисципліни.

Примірників: 15

24я73
М30

Марчак, Т. В.

Хімія : метод. вказівки з орг. самостійної роботи для студ. денної форми навч. напряму 6.090101 Агрономія / [Т. В. Марчак, Ж. О. Румянцева, А. П. Маслоїд] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т ТВіППТ, Каф. годівлі с.-г. тварин та водних біоресурсів. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 140 c.: табл.. – 20.00 грн. (обкл.)

Методичні вказівки містять перелік тем аудиторних занять і тем, що виносяться для самостійної роботи, запитання індивідуальних домашніх завдань, приклади контролюючих тестових завдань.

Примірників: 10

Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин

28.04я73
М22

Мамалига, В. С.

Генетика : метод. вказівки для самостійної роботи студ. денної та заочної форм навч. за напрямом 6.090101 "Агрономія" / [В. С. Мамалига] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2016. – 58 c.. – 10.00 грн. (обкл.)

Примірників: 10

28.5я73
О-51

Окрушко, С. Є.

Гербологія : опорний конспект лекцій для студ. денної та заочної форми навч. з галузі знань 0901 "Сільське господарство та лісівництво" напряму підготов. 6.090101 "Агрономія" ОКР "Бакалавр" / [С. Є. Окрушко] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Каф. ботаніки, генетики та захисту рослин. – Перевид.. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 27 c.: рис.. – 5.00 грн. (обкл.)

Містить теми та плани лекцій, рекомендовану літературу, стислий текст та питання для самоконтролю із гербології.

Примірників: 10

28.5я73
С60

Солоненко, В. І.

Ботаніка : метод. вказівки для вик. лаб. робіт студ. І-курсу агроном. ф-ту галузь знань: 20 "Аграрні науки та продовольства", спец. 206 "Садово-паркове господарство" / [В. І. Солоненко, О. В. Ватаманюк] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2017. – 39 c.: рис.. – 10.00 грн. (обкл.)

Примірників: 10

44.15я73
О51

Окрушко, С. Є.

Світові системи захисту рослин : опорний конспект лекцій для студ. освітнього ступеня "Магістр", напрям підготовки 8.09010101 "Агрономія" / С. Є. Окрушко ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 44 c.. – 10.00 грн. (обкл.)

Примірників: 10

44.6я73
Е63

Ентомологія : метод. вказівки для самостійної роботи студ. агроном. ф-ту галузь знань: 0901 "Сільське господарство і лісівництво" спец. 201 "Агрономія" освітній ступінь "Бакалавр" / [уклад. Т. О. Буткалюк, Н. В. Пінчук, П. М. Вергелес та ін.] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Агроном. ф-т, Каф. ботаніки, генетики та захисту рослин. – Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2017. – 27 c.: табл., рис.. – 5.00 грн. (обкл.)

Примірників: 10

44.6я73
З-14

Загальна ентомологія : практикум для студ. агрон. ф-ту (спец. 201 "Агрономія") / Т. О. Буткалюк, Н. В. Пінчук, П. М. Вергелес [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Агрон. ф-т, Каф. ботаніки, генетики та захисту рослин. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 115 c.: рис.. – 25.00 грн. (обкл.)

Примірників: 10

44.7я73
Ф-64

Фітопатологія : практикум для проведення практичних робіт із дисципліни "Фітопатологія" для студ. напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" / Н. В. Пінчук, Т. О. Буткалюк, П. М. Вергелес, Т. М. Коваленко ; М-во освіти та науки України, ВНАУ, Каф. ботаніки, генетики, та захисту рослин. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 182 c.: рис.. – 20.00 грн. (обкл.)

Примірників: 10


Кафедра Електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК

30.10я73
М33

Матвійчук, В. А.

Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології : навч.-метод. посіб. з орг. самостійної роботи студ. (заочної форми) за напрямом підготов. 6.1000101 "Енергетика і електротехнічні системи в АПК" / [В. А. Матвійчук, О. Є. Рубаненко, О. О. Рубаненко] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т механізації с.-г., Каф. електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК. – Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2017. – 111 c.: табл., рис.. – 20.00 грн. (обкл.)

Примірників: 10


34.2я73
М33

Матвійчук, В. А.

Електротехнології та освітлення : навч.-метод. посіб. з орг. самостійної роботи студ. галузі знань 1001 "Техніка та енергетика аграрного вир-ва" напряму підготов. 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі" / [В. А. Матвійчук, А. А. Штуць, О. О. Рубаненко] ; М-во освіти та науки України, ВНАУ, Ф-т механізації с.-г., Каф. електротехн. систем, технологій та автоматизації. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 176 c.: рис.. – 30.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2

31.26я73
Р82

Рубаненко, О. О.

Вступ до фаху : навч.-метод. посіб. для проведення лаб. робіт з навч. дисципліни "Вступ до фаху" зі спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка" / О. О. Рубаненко, В. В. Явдик, І. О. Гунько ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Каф. електротехн. систем, технологій та автоматизації в АПК. – Вінниця : РВВ ВДАУ, Діло, Данилюк В.Г., 2017. – 78, [2] c.: табл., рис.. – 20.00 грн. (обкл.)

Примірників: 10

31.291я73
М33

Матвійчук, В. А.

Електропривод виробничих машин і механізмів : метод. рек. з орг. самостійної роботи для студ. галузі знань 14 "Електрична інженерія" спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка" / [В. А. Матвійчук, І. А. Бубновська ]; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т механізації с.-г., Каф. електротехн. систем, технологій та автоматизації в АПК. – Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2017. – 30, [2] c.: рис., табл.. – 20.00 грн. (обкл.)

Примірників: 11

40.72я5
С91

Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК : матеріали IV магістерської наук.-техн. конф., 23-24 листопада 2016 року / ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 133, [3] c.: рис., табл.. – 25.00 грн. (обкл.)

Збірник об"єднує матеріали ІV магістерської науково-технічної конференції і містить нові теоретичні та практичні результати.

Примірників: 3

72я73
М33

Методологія та організація наукових досліджень : метод. вказівки для проведення практ. з навч. дисципліни для студ. 5 курсу заочної форми навч. ОКР "Магістр" за спец. 8.1001010 "Енергетика с.-г. вир-ва" / В. А. Матвійчук, В. В. Явдик ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т механізації с.-Г., Каф. електротехн. систем, технологій та автоматизації в АПК. – Вінниця : РВВ ВДАУ, Діло, Данилюк В.Г., 2016. – 83 c.: граф.. – 20.00 грн. (обкл.)

Примірників: 9

Кафедра Процесів та обладнання переробних і харчових виробництв імені професора П. С. Берника

36-1я73
Т38

Технохімічний контроль : метод. вказівки з лабораторних занять для студ. денної форми навч. з напряму підготов. 6.051701 "Харчові технології та інженерія" / [уклад. Т. В. Семко, Н. В. Новгородська, А. М. Соломон ]; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т ТВіППТ, Каф. харчових технологій та мікробіології. – Вінниця : ОЦ ВНАУ, 2017. – 144 c.: табл., рис.. – 20.00 грн. (обкл.)

Примірників: 9

40.72я5
С91

Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК : матеріали IV магістерської наук.-техн. конф., 23-24 листопада 2016 року / ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 133, [3] c.: рис., табл.. – 25.00 грн. (обкл.)

Збірник об"єднує матеріали ІV магістерської науково-технічної конференції і містить нові теоретичні та практичні результати.

Примірників: 3

Кафедра Землеробства, грунтознавства та агрохімії

40.3я73
Г90

Грунтознавство : метод. вказівки до вик. курсової роботи студ. агроном. ф-ту денної та заочної форми навч. напряму підготов. 6.090101 "Агрономія" ОКР "Бакалавр" / Л. Ф. Броннікова, Я. Г. Цицюра, М. В. Первачук, С. В. Савченко ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Каф. землеробства, грунтознавства та агрохімії. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 51 c.: табл., рис.. – 15.00 грн. (обкл.)

Методичні вказівки розроблені з метою закріплення студентами теоретичних знань на основі аналізу та порівняння складу та властивостей грунтів, поширених в Лісостепу та Україні, а також визначенню заходів підвищення продуктивності сільськогосподарських культур, що на них вирощуються.

Примірників: 10


Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

30.17я73
О-75

Основи технічної творчості та патентознавства : метод. вказівки з вик. практ. робіт з дисципліни для студ. спец. 8.10010203, 7.10010203-Механізація с.-г., 8.05050312, 7.050503312-Машини та обладнання с.г. вир-ва / уклад. Л. П. Середа, О. В. Холодюк ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2015. – 82 c.: рис.. – 10.00 грн. (обкл.)

Примірників: 5

Кафедра Сільськогосподарських машин

40.725я73
Ж91

Журенко, Ю. І.

Сільськогосподарські машини для буряківництва : метод. вказівки до вик. лаб. робіт студ. напряму підготов. 7.090101 "Агрономія" денної форми навч. / [Ю. І. Журенко, В. М. Яропуд, І. А. Бабин ]; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т механізації с.-г., Каф. с.-г. машин. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 50 c.: рис.. – 10.00 грн. (обкл.)

В методичних вказівках представлено тематику, структуру лабораторних робіт , короткі теоретичні відомості з сільськогосподарських машин та порядок виконання робіт. Приділена особлива увага конструктивним схемам сучасних сільськогосподарських машин для буряківництва.

Примірників: 2

40.728я73
Г85

Грицун, А. В.

Механізація приготування та роздавання кормів : метод. вказівки до вик. лаб. робіт з дисципліни "Машини та обладнання для тваринництва" студ. ф-ту механізації С.-г. напряму підготов. 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" денної форми навч. / [А. В. Грицун, В. М. Яропуд, І. А. Бабин] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т механізації с.-г., Каф. с.-г. машин. – Вінниця : ВНАУ, 2015. – 59 c.: табл., рис.. – 10.00 грн. (обкл.)

В методичних вказівках представлено тематику, структуру лабораторних робіт , короткі теоретичні відомості з машин та обладнання для приготування та роздавання кормів, що використовуються в тваринництві, порядок виконання робіт та контрольні питання.

Примірників: 2

40.729-2я73
Г85

Грицун, А. В.

Механізація доїння корів та первинної обробки молока : метод. вказівки до вик. лаб. робіт для студ. напряму підготов. 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" денної форми навч. / [А. В. Грицун, В. М. Яропуд, І. А. Бабин]; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т механізації с.-г., Каф. с.-г. машин. – Вінниця : ВНАУ, 2015. – 51 c.: рис.. – 10.00 грн. (обкл.)

В методичних вказівках представлено тематику, структуру лабораторних робіт , короткі теоретичні відомості з машин та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока, порядок виконання робіт та контрольні питання.

Примірників: 2

40.729я73
Г85

Грицун, А. В.

Механізація утримання та обслуговування тварин : метод. вказівки до вик. лаб. робіт для студ. напряму підготов. 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" денної форми навч. / [А. В. Грицун, В. М. Яропуд, І. А. Бабин] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т механізації с.-г., Каф. с.-г. машин. – Вінниця : ВНАУ, 2015. – 39 c.: рис., табл.. – 10.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2

40.729-1я73
П77

Пришляк, В. М.

Сільськогосподарські машини для кормовиробництва : метод. вказівки до вик. лаб. робіт студ. агроном. ф-ту напряму підготов. 7.090101 "Агрономія" денної форми навч. / [В. М. Пришляк, О. В. Ковальчук, В. М. Яропуд] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т механізації с.-г., Каф. с.-г. машин. – Вінниця : ВНАУ, 2015. – 70 c.: рис.. – 10.00 грн. (обкл.)

В методичних вказівках представлено тематику, структуру лабораторних робіт , короткі теоретичні відомості з сільськогосподарських машин та порядок виконання робіт. Приділена особлива увага конструктивним схемам сучасних сільськогосподарських машин для кормовиробництва вітчизняного та закордонного виробництва.

Примірників: 2

Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних рослин

41.3я73
М54

Методи і організація досліджень в насінництві : метод. рек. для самостійної роботи студ. денної та заочної форм навч. агроном. ф-ту освітнього ступеня магістр галузі знань 20 "Аграр. науки і продовольство" / І. С. Поліщук, Д. С. Шляхтуров, О. В. Мазур, В. І. Циганський ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Агроном. ф-т, Каф. рослинництва, селекції та біоенергетичних культур. – Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2017. – 38 c.. – 10.00 грн. (обкл.)

Примірників: 4

Кафедра Розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни


46.5-3
Ш39

Шейко, И. П.

Генетические методы интенсификации селекционного процесса в свиноводстве : монография / И. П. Шейко, Т. И. Епишко ; РУП "Ин-т животноводства НАН Беларуси". – Жодино : РУП "Ин-т животноводства НАН Беларуси", 2006. – 197, [1] c.: табл.. – ISBN 985-90057-2-9 : 10.00 грн. (в обл.)

В монографии приведены обобщённые данные научной литературы и результаты собственных эксперементальных исследований авторов, направленных на ускорение селекционного процесса в свиноводстве. Основной акцент сделан на совершенствование генетического потенциала отечественных пород свиней, создание новых высокопродуктивных генотипов животных на основе методов популяционной генетики, иммуногенетики, биохимического полиморфизма и ДНК- технологий.

Примірників: 1

Кафедра Економіки

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-вироб. журн. Вип. 4 (20) / [редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) та ін.]; ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 180 c.: табл., рис.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.- вироб. журн.. Вип. 5 (21) / редкол.: Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.]; ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 180 c.: табл., рис.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-виробн. журн.. Вип. 6 (22) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.] ; ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 196 c.: табл.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-вироб. журн.. Вип. 7 (23) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.] ; ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 146 c.: табл., рис.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2

Кафедра Аграрного менеджменту

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-вироб. журн. Вип. 4 (20) / [редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) та ін.]; ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 180 c.: табл., рис.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.- вироб. журн.. Вип. 5 (21) / редкол.: Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.]; ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 180 c.: табл., рис.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-виробн. журн.. Вип. 6 (22) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.] ; ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 196 c.: табл.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-вироб. журн.. Вип. 7 (23) / редкол. Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.] ; ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 146 c.: табл., рис.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2

Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії

65.011
П30

Петриченко, О. А.

Теорія суспільно-економічного розвитку : монографія / О. А. Петриченко. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2013. – 98, [2] c.: табл.. – ISBN 978-966-669-418-1 : 18.00 грн. (обкл.)

Примірників: 6

65.050.2я73
Д36

Державне управління та державна служба : метод. рек. з орг. самостійної роботи студ. денної форми навч. ОКР "Магістр", галузь знань 1801 "Специфічні категорії" спец. 8.18010018 "Адміністративний менеджмент" / [уклад. С. В. Березюк, Л. М. Пронько] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т менеджменту та права, Каф. адмін. менеджменту та альтернативних джерел енергії. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 105, [3] c.. – 20.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2

65.9(4УКР)-21я73
З-12

Заболотний, Г. М.

Ринкова трансформація економіки регіону : метод. вказівки для проведення практ. занять та самостійної роботи для студ. ОКР "Магістр" галузі знань 0304 "Право" спец. 8.03040101 "Правознавство" / [Г. М. Заболотний, Т. В. Колесник, Ю. В. Онищук] ; М-во освіти та науки України, ВНАУ, Ф-т менеджменту та права, Каф. адмін. менеджменту та альтернативних джерел енергії. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 74, [2] c.. – 15.00 грн. (обкл.)

Примірників: 5

72я73
М54

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності : метод. рек. для вик. самостійної роботи для студ. ф-ту менеджменту та права ОКР "Магістр" за спец. 8.18010018 "Адміністративний менеджмент" / [уклад. Л. М. Пронько, О. Ю. Самборська, Т. В. Колесник ]; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т менеджменту та права, Каф. адмін. менеджменту та альтернативних джерел енергії. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2016. – 88 c.. – 15.00 грн. (обкл.)

Примірників: 5

Кафедра Аудиту та державного контролю

65.052.2я73
К64

Контроль і ревізія : метод. рек. для проведення практ. занять для студ. ОКР "Баалавр" галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготов. 6.030509 "Облік і аудит" денної та заочної форми навч. / [уклад. Л. Г. Михальчишина, Н. Г. Здирко, Л. А. Чудак] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т обліку та аудиту, Каф. аудиту та держ. контролю. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 64 c.: табл.. – 5.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2

65.053(4УКР)я73
В60

Внутрішній аудит : метод. вказівки для орг. самостійної роботи студ. галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготов. 6.030509 "Облік і аудит" денної та заочної форми навч. / [уклад. Л. Г. Михальчишина, Л. А. Чудак] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Економ. ф-т, Каф. аудиту та держ. контролю. – Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2016. – 44 c.: табл.. – 5.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2

65.053(4УКР)я73
О-64

Організація і методика аудиту : метод. вказівки для вик. практ. занять для підготов. здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навч. галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спец. 071 "Облік і оподаткування" / [уклад. Л. В. Гуцаленко, В. Ю. Фабіянська, О. А. Подолянчук, Н. Г. Здирко] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т обліку та аудиту, Каф. аудиту та державного контролю. – Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2016. – 80 c.: табл.. – 15.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2

65.053(4УКР)я73
А93

Аудит : метод. вказівки щодо проведення ділових ігор студ. галузі 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготов. 6.030509 "Облік і аудит" ОКР "Бакалавр" / [уклад. Л. В. Гуцаленко, Н. Г. Здирко, А. Ю. Козаченко, Я. І. Мулик ]; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т обліку та аудиту, Каф. аудиту та держ. контролю. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2016. – 23 c.: рис., табл.. – 5.00 грн. (обкл.)

Примірників: 4

65.052.3я73
У67

Управлінський контроль : метод. вказівки для орг. самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спец. 071 "Облік і оподаткування" денної та заочної форми навч. / [уклад. В. Ю. Фабіянська] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т обліку та аудиту, Каф. аудиту та державного контролю. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2016. – 44 c.. – 10.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2

Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки

65.052.226я73
П44

Подолянчук, О. А.

Облік і звітність в оподаткуванні : метод. вказівки для вик. курсових робіт студ. центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва спец. 071 "Облік і оподаткування" ОКР "Спеціаліст" / [О. А. Подолянчук, Н. І. Коваль] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т обліку та аудиту, Каф. обліку та оподаткування в галузях економіки. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2016. – 32 c.. – 5.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2

65.052.226я73
Ф59

Фінансовий облік І : метод. вказівки для вик. самостійної роботи для студ. 3 курсу галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготов. 6.030509 "Облік і аудит" ОКР "бакалавр" / [уклад. Н. Л. Правдюк, Я. П. Іщенко, Т. Ф. Плахтій ]; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Економ. ф-т, Каф. організації обліку та звітності. – Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2016. – 72 c.. – 5.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2

65.052.226я73
Ф59

Фінансовий облік ІІ : метод. рек. для самостійної роботи студ. освітнього рівня бакалавр напряму підготов. 6.030509 "Облік і аудит" галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" / [уклад. Я. П. Іщенко, Т. Ф. Плахтій] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т обліку та аудиту, Каф. обліку та оподаткування в галузях економіки. – Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2017. – 64 c.. – 5.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2

65.9(4УКР) 261.4я73
П44

Податкова система : програма дисципліни для підготов. студ. денної та заочної форми навч. освітнього ступеня "Бакалавр", галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спец. 050 "Економіка" / [уклад. В. А. Фостолович, Т. М. Мараховська] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т обліку та аудиту, Каф. обліку та оподаткування в галузях економіки. – Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2016. – 52 c.: табл., рис.. – 5.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2

Кафедра Аналізу та статистики

65.053я73
М90

Мулик, Т. О.

Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. / Т. О. Мулик, О. А. Материнська, О. Л. Пльонсак ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 287, [1] c.: табл.. – ISBN 978-617-673-657-8 : 120.00 грн. (в паліт.)

Навчальний посібник містить методичні матеріали до вивчення лекційного курсу, навчальні завдання для практичних занять, питання, тести та завдання для перевірки знань. Відповідно до програми курсу, подано теоретичні основи аналізу господарської діяльності, методику та організацію проведення аналізу виробничих  ресурсів підприємств, процесу виробництва та аналізу фінансового стану та фінансових результатів підприємств.

Примірників: 25

Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності готельно-рестораннї справи та туризму

65.298я73
З-78

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : метод. вказівки з орг. самостійної роботи для студ. напряму підготов.:6030601 -"Менеджмент" / уклад. Ю. В. Ставська, В. М. Полеся ; М-во науки та освіти України, ВНАУ, Ф-т менеджменту та права. – Вінниця : ОЦ ВНАУ, 2017. – 112 c.. – 20.00 грн. (обкл.)

Примірників: 3

65.298я73
З-78

Зовнішньоекономічна діяльність в готельній справі : метод. вказівки з орг. самостійної роботи для студ. денної форми навч., напрям підготов. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / [уклад. О. М. Головня, В. М. Полеся] ; М-во науки та освіти України, ВНАУ, Ф-т менеджменту та права, Каф. менеджменту ЗЕД, готельно-ресторанної справи та туризму. – Вінниця : ОЦ ВНАУ, 2017. – 72 c.. – 15.00 грн. (обкл.)

Примірників: 5

65.43я73
О-64

Організація ресторанного господарства : метод. вказівки для проведення практ. занять для студ., напряму підготов. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа", денної форми навч. / [уклад. С. А. Мазур, В. М. Полеся] ; М-во освіти та науки України, ВНАУ, Ф-т менеджменту та права, Каф. менеджменту ЗЕД, готельно-ресторанної справи та туризму. – Вінниця : ОЦ ВНАУ, 2016. – 52 c.. – 8.00 грн. (обкл.)

Примірників: 5

65.43я73
О-64

Організація готельно-ресторанного господарства : метод. вказівки для проведення практ. занять для студ. денної форми навч., напряму підготов. 6.03060104 "Менеджмент" / [уклад. В. М. Ціхановська, В. М. Полеся] ; М-во освіти та науки України, ВНАУ, Ф-т менеджменту та права, Каф. менеджменту ЗЕД, Готельно-ресторанної справи та туризму. – Вінниця : ОЦ ВНАУ, 2016. – 56 c.. – 8.00 грн. (обкл.)

Примірників: 5

Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці

65.32-4
І74

Інформаційне забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів : посіб. для тих, хто хоче розвивати с.-г. обслуговуючі кооперативи / Р. Я. Корінець, М. Й. Малік, Я. Я. Рибак [та ін.] ; Нац. асоціація с.-г. дорадчих служб України, Асоціація фермерів та приватних землевласників України. – Київ : Едельвейс, 2015. – 127, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-2748-76-5 : 18.00 грн. (обкл.)

Посібник містить опис можливостей, інструментів та практики інформаційної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК), а також рекомендації щодо поліпшення такої діяльності.

Примірників: 1

65.32я43
С36

Сільськогосподарське дорадництво: проблеми, стратегія та шляхи розвитку : матеріали наук.-практ. конф., 16 жовтня 2013 р.,м. Київ / [редкол. Р. Я. Корінець, Ю. О. Лупенко, М. Ф. Кропивко та ін.] ; ННЦ "Ін-т аграр. економіки". – Київ : ННЦ ІАЕ, 2013. – 150, [2] c.: табл.. – 15.00 грн. (обкл.)

У матеріалах відображено погляди авторів на стратегічні та програмні питання розвитку сільськогосподарського дорадництва України.

Примірників: 1

Кафедра Права

67.9(4УКР)304я73
П68

Правове регулювання туристичної діяльності : метод. вказівки до орг. самостійної роботи студ. спец. 6.140103 "Туризм" / [уклад. Т. В. Піковська] ; М-во освіти та науки України, ВНАУ, Ф-т менеджменту та права, Каф. права. – Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2017. – 34 c.. – 5.00 грн. (обкл.)

Примірників: 5 Всього 50 видань

30.17я73
О-75

Основи технічної творчості та патентознавства : метод. вказівки з вик. практ. робіт з дисципліни для студ. спец. 8.10010203, 7.10010203-Механізація с.-г., 8.05050312, 7.050503312-Машини та обладнання с.г. вир-ва / уклад. Л. П. Середа, О. В. Холодюк ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2015. – 82 c.: рис.. – 10.00 грн. (обкл.)

Примірників: 5

Читати 5348 разів Останнє редагування Четвер, 05 жовтня 2017 14:23
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі