Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Новинки за кафедрами - листопад 2017

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Новинки за кафедрами

Нові надходження за листопад

 Кафедра Харчових технологій та мікробіології

 36.95я73
Т38

Технологія молока та молочних продуктів : навч. посіб. / В. В. Власенко, Т. В. Семко, Л. М. Шаблій, В. П. Лавицький ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 329, [1] c.: табл., рис.. – 120.00 грн. (в паліт.)

Розглянуто вимоги до молочної сировини, механічне та теплове обробляння, санітарна обробка обладнання і тари, представлено матеріальний баланс і нормалізація у виробництві молочних продуктів, напрями розвитку виробництва і застосування різних видів пакувальних матеріалів. Викладено традиційні технології виробництва молочних продуктів.

Примірників: 1

Кафедра Землеробства, грунтознавства та агрохімії


В19

Василенко, М. Г.

Історія створення інституту агроекології і природокористування НААН на базі українського філіалу центрального інституту агрохімічного обслуговування сільського господарства (ЦІНАО) / М. Г. Василенко ; Ін-т агроекології і природокористування НААН України. – Київ : ДІА, 2017. – 92 c.: документальне фото, фото. – 20.00 грн. (обкл.)

Історія  про Київське відділення Центрального інституту агрохімічного обслуговування сільського господарства (ЦІНАО), яке було створене в травні 1972 року для координації роботи 25 зональних агрохімічних лабораторій, що функціонували на території України з середини 60-х років минулого століття.

Примірників: 1

Кафедра Електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК

40.7я5
М55

Механізація та електрифікація сільського господарства : загальнодерж. зб.. Вип. №5 (104) / [редкол. В. В. Адамчук (гол. ред.) та ін.]; ННЦ "Ін-т механізації та електрифікації с.-г.". – Глеваха, 2017. – 303, [1] c.: табл., рис.. – 60.00 грн. (обкл.)

Збірник висвітлює проблеми механізації, електрифікації й автоматизації сільськогосподарського виробництва; узагальнення як вітчизняного, так і зарубіжного досвіду розвитку аграрної інженерної науки.

Примірників: 1

40.7я5
М55

Механізація та електрифікація сільського господарства : загальнодерж. зб.. Вип. № 4 (103) / [редкол: В. В. Адамчук ( гол. ред.) та ін.] ; ННЦ "Ін-т механізації та електрифікації с.-г.". – Глеваха, 2016. – 251, [1] c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

Висвітлюються проблеми механізації, електрифікації й автоматизації сільськогосподарського виробництва; узагальнення як вітчизняного, так і зарубіжного досвіду розвитку аграрної інженерної науки.

Примірників: 1

Кафедра Садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства

42.34я73
О-32

Овочівництво закритого грунту. Практикум : навч. посіб. / С. А. Вдовенко, В. Чернецький, О. І. Улянич, І. І. Паламарчук. – Вінниця, 2017. – 135, [1] c.: табл., рис.. – 60.00 грн. (обкл.)

Навчальному посібнику висвітлено історію розвитку захищеного грунту в світі та Україні, класифікацію культиваційних споруд. біологічний метод боротьби із шкодочинними організмами. Представлений матеріал пов"язаний з технологіями вирощування овочів за грунтового та гідропонного способу вирощування у різних спорудах.

Примірників: 10

85.118.7я73
К95

Кучерявий, В. П.

Ландшафтна архітектура : підручник / Володимир Панасович Кучерявий. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 520, [2] c.: табл., рис.. – ISBN 978-917-7519-07-1 : 200.00 грн. (в паліт.)

У підручнику системно викладено зміст навчальної дисципліни, зокрема основ ландшафтознавства, генезису культурних ландшафтів та їх просторових рішень, теоретичних засад композиції. Особлива увага приділена проектуванню об"єктів ландшафтної архітектури різного функціонального призначення, консервації, реконструкції та реставрації історичних садів і парків, інженерному обладнанню та благоустрою.

Примірників: 2

Кафедра Розведення сільськогосподарських тварин

40.8я73
Н84

Носов, Ю. М.

Проектування технологічних процесів у тваринництві та птахівництві : навч. посіб. / Ю. М. Носов ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 498, [2] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-418-256-7 : 250.00 грн. (обкл.)

Розглянуті концепції розвитку новітніх технологій потокової організації виробництва, розрахунку ПТЛ заготівлі та розведення кормів; видалення та утилізації екскрементів, машинного доїння і первинного обробітку молока; питання оптимальних розмірів технічних та виробничих модулів, розміщення тварин, об"єктів генплану і підприємств на території.

Примірників: 8

46.0-3
С29

Селекційно-генетичні прийоми створення високопродуктивного породного масиву та заводських стад молочної худоби : [зб. вибр. ст.] / М. С. Пелехатий, М. О. Дідківський , Л. М. Піддубна [та ін.] ; наук. ред. М. С. Пелехатий ; М-во аграр. політики і прод. України, ЖНАЕУ. – Житомир : Полісся, 2013. – 332 c.: табл.. – (Наука-виробництву). – ISBN 978-966-655-678-6 : 45.00 грн. (в паліт.)

У збірнику вибраних статей проф. Пелехатого М. С. та його наукової школи наведені результати досліджень, спрямовані на опрацювання сучасних селекційногенетичних і технологічних прийомів створення високопродуктивних заводських стад і масиву голштинізованої чорно-рябої молочної худоби в цілому у Північно-Поліському регіоні України.

Примірників: 1

45.3я5
Р64

Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб.. Вип. 53 / [редкол.: М. В. Гладій (гол. ред.) та ін.]; НААН України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. – Київ, 2017. – 311, [1] c.: табл., рис.. – 50.00 грн. (обкл.)

Викладено результати наукових досліджень з питань розведення, селекції, генетики, біотехнології, відтворення і збереження біорізноманіття сільськогосподарських тварин.

Примірників: 1

Кафедра Технології виробництва продукції тваринництва

45я5
З-41

Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Вип. 5(78) / [редкол.: Г. М. Калетнік (голов. ред.) та ін.] ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2013. – 279, [1] c.: табл., граф., діагр.. – (Сільськогосподарські науки). – 40.00 грн. (обкл.)

У збірнику висвітлено питання підвищення продуктивності виробництва сільськогосподарської продукції, технології виробництва і переробки продукції рослинництва і тваринництва та ін.

Примірників: 7

45я5
С90

Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки, виробництва та переробки продукції тваринництва : наук. пр. студ. за матеріалами студ. наук.-практ. конф., 11 березня 2015 року / [редкол. В. В. Власенко та ін.] ; М-во освіти та науки України, ВНАУ, Ф-т ТВіППТ. – Вінниця : ВНАУ, 2015. – 104, [6] c.: табл.. – 15.00 грн. (обкл.)

Примірників: 6

45я5
С90

Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки, виробництва та переробки продукції тваринництва : наук. пр. студ. за матеріали студ. наук.-практ. конф., 22 березня 2016 року / [редкол. В. В. Власенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т ТВіППТ. – Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2016. – 227 c.: табл., рис.. – 20.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

91.9:4
П48

Покажчик наукових праць співробітників технологічного факультету (1963-2012 рр.) / [О. О. Лавринюк, Н. Г. Яремчук, О. І. Касянюк та ін.] ;[ відп. за вип. М. М. Кривий] ; Житомир. нац. агроекол. ун-т, Техн. ф-т , Б-ка. – Житомир, 2012. – 383, [1] c.. – 30.00 грн. (в паліт.)

Примірників: 2


91.9
С24

Професор Свєчин Кирило Борисович (1907-1986) : бібліогр. покажч. наук. праць за 1931-1992 роки: до 100-річчя з дня народження вченого і педагога / уклад.: В. І. Костенко, А. М. Угнівенко, Б. М. Гопка [та ін.] ; УААН, ДНСБ, НАУ. – Київ, 2007. – 98, [6] c.: іл.. – (Бібліогр. вчених-аграріїв України; Кн. 19). – 10.00 грн.

Присвячено 100-річчю від дня народження К. Б. Свєчина - доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки УРСР, відомого вченого і педагога у галузі тваринництва. Розраховано на вчених і фахівців сільського господарства, аспірантів і студентів аграрних вищих навчальних закладів, працівників інформаційних служб.

Примірників: 5

45/46
Б-63

Біолого-технологічному факультету -75. Історія і сучасність (1932-2007) / за ред. В. С. Бомко, В. І. Бала ; М-во аграр. політики України, БДАУ. – Біла Церква : БДАУ, 2007. – 272 c.: фото, табл.. – ISBN 978-966-7417-93-2 : 15.00 грн. (в паліт.)

У книзі викладено історію створення та становлення біолого-технологічного факультету БДАУ, його сьогодення і перспективи.

Примірниікв: 1


46.0-65
М34

Наукові основи розвитку м`ясного скотарства в Україні : монографія / А. М. Угнівенко, С. М. Петренко, Д. К. Носевич, Ю. І. Токар ; М-во освіти і науки України, НУБІП України. – Київ : КОМПРИНТ, 2016. – 330 c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-929-409-8 : 40.00 грн. (в паліт.)

У монографії висвітлено сучасні елементи виробництва яловичини у спеціалізованому м`ясному скотарстві. Обгрунтовано наукові основи його розвитку в Україні.

Примірників: 1


Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів

45.45
Г56

Гноєвий, І. В.

Система сталого виробництва і ефективного використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів : метод.-практ. посіб. / І. В. Гноєвий, О. К. Трішин ; Харків. держ. зоовет. акад., М-во аграр. політики України, Ін-т тварин. УААН. – Харків : Магда LTD, 2007. – 95 c.: табл., фото кольор.. – 15.00 грн. (обкл.)

Корми і раціони розроблені на прикладі роботи молочного комплексу ІТ УААН "Кутузівка" Харківської області за 1999-2006 роки .

Примірників: 1

45.45я73
П69

Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин : навч. посіб. / І. І. Ібатуллін, А. І. Чигрин, В. В. Отченашко [та ін.] ;[ під. . ред. І. І. Ібатуллін]. – Житомир : Полісся, 2013. – 441, [1] c.. – 40.00 грн. (в паліт.)

Навчальному посібнику наведено дані про хімічний склад, перетравність та методи оцінки поживності і якості кормів, а також висвітлені питання нормованої годівлі тварин різних видів.

Примірників: 1

45.45
Р15

Радчиков, В. Ф.

Рациональное использование молочной сыворотки / В. Ф. Радчиков, А. Н. Кот ; Нац. акад. наук Беларуси, Респ. унитарное предприятие "Ин-т животноводства нац. акад. наук Беларуси". – Минск : Технопринт, 2004. – 86 c.: табл., рис.. – ISBN 985-464-533-9 : 10.00 грн. (в обл.)

В даной работе изложена обзорная информация и результаты собственных исследований эффективности использования натуральной, биологически обогащённой и сгущённой молочной сыворотки в рационах молодняка крупного рогатого скота при выращивании и откорме в качестве кормовых добавок.

Примірників: 1


Кафедра Історії України та філософії

55.1
Н32

Настольная книга позитивных людей / ред. М. Андрущенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2011. – 165 c.: табл., рис.. – (10 лет поддержки сообщества). – 10.00 грн. (обкл.)

Эта книга предназначена для людей, живущих с ВИЧ, особенно для тех, кто только недавно узнал о своём статусе.

Примірників: 1

63.3(4УКР-4ВІН)я43
М65

Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст. : матеріали наук. конф., 24-25 вересня 2015 р. / [наук. ред. Вікторія Колесник] ; Вінниц. обл. краєзнавч. музей, Асоціація музеїв Вінниччини. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 639, [1] c.: іл.. – (Серія "Подільська старовина"). – ISBN 978-966-924-319-5 : 80.00 грн. (обкл.)

Матеріали конференції представлені у збірнику за хронологією історичних подій та згруповані за тематикою. Також даються дослідження з історії заснування міських населених пунктів; здобуття селами містечкового статусу та зворотній процес; міста і містечка як промислові й торговельні осередки; міське управління та самоуправління, планування, забудова і благоустрій міст та містечок; розвиток медицини й освіти; культурно-етнографічні аспекти міського життя; архітектура історія міст і містечок.

Примірників: 1

63.3(4УКР-4ВІН)л6
П15

Пам`ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця / редкол.тому Зводу пам"яток іст. та культ. України у Вінниц. обл. Ю. А. Зінько (гол. ред.), С. М. Василюк (заст. гол. ред.), К. І. Висоцька [та ін.]; автор. колектив А. В. Войнаровський, С. Д. Гальчак,С. О. Гусєв [та ін]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 223, [1] c.: фото, іл.. – ISBN 978-966-924-335-5 : 68.00 грн. (в паліт.)

У виданні поданий матеріал про основні пам"ятки археології, історії, архітектури та містобудування, монументального мистецтва Вінниці. Інформація організована за назвами вулиць міста. Праця є складовою роботи над Зводом пам"яток історії та культури України у Вінницькій області.

Примірників: 1

63.3(4УКР)6
П16

Панасюк, Б. Я.

Ренесанс Русі - України : вибрані твори. Т. 10 / Броніслав Панасюк. – Чорнобай : Чорнобаївське КПП, 2016. – 160 c.. – ISBN 978-966-2499-18-6 : 60.00 грн. (в паліт.)

В цій книзі автор воскресив епоху включення Русі-України до складу Московського князівства, віковічне її перебування у Московській імперії й неймовірно важкі наслідки рабського становища, а також вихід з тенет північної сусідки. Одночасно в праці дається характеристика напрямів відродження української нації і її держави в сучасну епоху.

Примірників: 11

63.3(УКР-4ВІН)6
С54

Собко, Г. Т.

Погляд у глибину сторіч і сьогодення : історичний нарис / Галина Собко. – Вінниця : Рогальська І. О., 2016. – 238 c.: фото, іл.. – (Серія "Село і люди"; Вип. 4). – ISBN 162669 : 41.00 грн. (обкл.)

У книзі, на основі архівних даних,свідчень очевидців й учасників подій, зібраних та опрацьованих автором, відтворена історія одного із українських сіл на Поділлі - Гальжбіївки Ямпільського району Вінницької обл. Автор, спираючись на етнографічні дослідження та архівні документи, заглиблюється в далеке минуле села, описує повсякденне життя селян з давніх часів по ХХІ ст., їх участь у буремних революціях та війнах, трагедію людських втрат, післявоєнну відбудову господарства, трудові звершення односельчан та сучасність у рідному селі.

Примірників: 1

63.3(4УКР-4ВІН)6
С50

Смірнов, М. А.

Браїлів: погляд крізь століття : [монографія] / Микола Смірнов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 459, [1] c.: іл.. – (Серія "Село і люди"; Вип. 10). – ISBN 978-966-924-390-4 : 50.00 грн. (обкл.)

У монографії на основі широкого спектру історичних джерел висвітлюються головні віхи розвитку селища Браїлів у кінці ХVI - початку ХХІ ст. Розглядаються впливи соціально-політичних явищ на формування мікросоціумів селища, адміністративно-управлінського апарату, розвитку торговельного, промислового комплексів та сільського господарства. Особлива увага приділена сакральній архітектурі та діяльності освітніх закладів.

Примірників: 1

63.3(4УКР)7
З-13

Завальнюк, О.

Кам`янець-Подільський : іст.-попул. нарис / О. Завальнюк, О. Комарницький ; Громад. орг. "Партія відродження Кам`янця-Подільського". – Кам"янець-Подільський : Абетка-Нова, 2001. – 119 c.: фото, фото кольор., документальне фото. – ISBN 966-7988-30-9 : 10.00 грн. (обкл.)

Розглядаються основні моменти розвитку Кам`янця-Подільського - одного із найбільш відомих в Україні культурних центрів минулих епох і акцентується увага на пам`ятках ХVІІ-ХХ ст., які складають цінний історико-архітектурний комплекс заповідного Старого міста.

Примірників: 1

66.3(4УКР)
С44

Скоцик, В.

Як нам жити в епоху змін ? / Віталій Скоцик. – Київ : Саммит-Книга, 2017. – 159, [1] c.: рис., табл., фото кольор.. – ISBN 978-966-136-334-1 : 50.00 грн. (обкл.)

Це книга-орієнтир, яка дає пояснення нашому минулому й теперішньому, а головне - окреслює майбутнє України. Автор розглядає перспективи нашої держави крізь призму глобальних трансформацій - кліматичних, економічних, геополітичних.

Примірників: 1

74.58
В54

Виховна робота в навчальних закладах. Вип. 14 / ред. С. Ф. Світельська ; редкол. М. П. Хоменко, Т. М. Угнівенко. – [смт. Немішаєве] : Інтас, 2010. – 267 c.. – 10.00 грн. (обкл.)

Висвітлено проблеми родинного виховання студентської молоді на досвіді роботи ВНЗ.

Примірників: 1

74.58
Г94

Гунчак, В. М.

Кодекс честі - засіб боротьби з академічною нечесністю : метод. посіб. для працівників і студ. / В. М. Гунчак, М. П. Чепига ; М-во аграр. політики та продовольства України, ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжицького. – Львів : ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжицького, 2011. – 72 c.. – 15.00 грн. (обкл.)

У методичному посібнику на основі міжнародного і власного педагогічного досвіду розроблено кодекс честі студента і кодекс честі викладачів та технологією їх впровадження у ВНЗ, які є одним із засобів боротьби з академічною нечесністю.

Примірників: 1

Кафедра Економіки

65я5
В53

Вісник Аграрної науки Причорномор"я : наук. журн.. Вип. 2 (94) / [гол. ред. В. С. Шебанін] ; М-во освіти і науки України, МНАУ. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 229, [1] c.: табл., рис.. – (Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки). – 45.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-вироб. журн.. Вип. 8 (24) / редкол.: Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.]; ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 182 c.: табл., рис.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 2

65я5
Е45

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукр. наук.-вироб. журн.. Вип. 8 (24) / редкол.: Г. М. Калетнік (гол. ред.) [та ін.]; ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 182 c.: табл., рис.. – 40.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65.013
Б92

Бурєннікова, Н. В.

Результативність функціонування складних економічних систем аграрного спрямування : монографія / Н. В. Бурєннікова, В. О. Ярмоленко ; М-во освіти і науки України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 168 c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-95981-2-7 : 50.00 грн. (обкл.)

В основу монографії покладено результати досліджень авторів, отримані та опубліковані протягом 1996-2017рр. Наведено відповідні модельний і категорійний апарати. На конкретних прикладах економічних систем аграрного спрямування презентовано методику практичного застосування відповідного модельного й аналітичного інструментарію.   

Примірників: 5

Кафедра Права


67.9(4УКР)3
Д36

Державна допомога сім`ям з дітьми : програма розвитку сіл. територій Вінниц. обл. / [авт. кол.: Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур, В. М. Ціхановська, О. Ф. Мельничук] ; за ред. Г. М. Калетнік ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : Меркьюрі - Поділля, 2012. – 40 c.: фото кольор.. – (Б-чка прав сіл. жителів). – 5.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

67.9(4УКР)3
З-38

Захист земельних та майнових прав селян : програма розвитку сіл. територій Вінниц. обл. / [авт. кол.: Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур, В. М. Ціхановська, О. Ф. Мельничук] ; за ред. Г. М. Калетнік ; М-во аграр. політики та продовольства, ВНАУ. – Вінниця : Меркьюрі - Поділля, 2012. – 54 c.. – (Б-ка прав сіл. жителів). – 5.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

67.9(4УКР)3
З-38

Захист підприємницьких ініціатив на селі : програма розвитку сіл. територій Вінниц. обл. / [авт. кол.: Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур, В. М. Ціхановська, О. Ф. Мельничук] ; за ред. Г. М. Калетніка ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : Меркьюрі - Поділля, 2012. – 72 c.: фото кольор.. – (Б-чка прав сіл. жителів). – 10.00 грн. (обкл.)

Метою даної брошури є допомога селянам розібратися у особливостях ведення підприємницької діяльності, оскільки саме підприємництво може допомогти у підвищенні доходів та зайнятості сільських сімей.

Примірників: 1

67.9(4УКР)3
О-75

Основи екологічного права громадян України : програма розвитку сіл. територій Вінниц. обл. / [авт. кол: Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур, В. М. Ціхановська, О. Ф. Мельничук] ; за ред. Г. М. Калетніка ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : Меркьюрі - Поділля, 2012. – 48 c.: фото кольор.. – (Б-чка прав сіл. жителів). – 5.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

67.9(4УКР)3
П61

Посібник для сільських жінок: права та можливості  : програма розвитку сіл. територій Вінниц. обл. / [авт. кол.: А. Г. Мазур, Г. М. Калетнік, В. М. Ціхановська, О. Ф. Мельничук] ; за ред. Г. М. Калетніка ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : Меркьюрі - Поділля, 2012. – 70 c.: фото кольор.. – (Б-чка прав сіл. жителів). – 5.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

67.9(4УКР)3
П68

Правове забезпечення трудових відносин : програма розвитку сіл. територій Вінниц. обл. / [авт. кол.: Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур, В. М. Ціхановська, О. Ф. Мельничук] ; за ред. Г. М. Калетнік ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : Меркьюрі - Поділля, 2012. – 74 c.: фото кольор.. – (Б-чка прав сіл. жителів). – 5.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

67.9(УКР)3
П78

Про пенсійне забезпечення : програма розвитку сіл. територій Вінниц. обл. / [авт. кол.: Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур, В. М. Ціхановська, О. Ф. Мельничук] ; за ред. Г. М. Калетніка ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : Меркьюрі - Поділля, 2012. – 44 c.: фото кольор.. – (Б-чка прав сіл. жителів). – 5.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

67.9(4УКР)3
Р64

Розвиток громадянського суспільства: участь сільських недержавних об"єднань громадян у процесі прийняття рішень : програма розвитку сіл. територій Вінниц. обл. / [авт. кол.: Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур, В. М. Ціхановська, О. Ф. Мельничук] ; за ред. Г. М. Калетнік ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : Меркьюрі - Поділля, 2012. – 58 c.: фото кольор.. – (Б-чка прав сіл. жителів). – 5.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

67.9(4УКР)3
С69

Соціальна допомога та соціальні послуги селянам : програма розвитку сіл. територій Вінниц. обл. / [авт. кол.: Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур, В. М. Ціхановська, О. Ф. Мельничук ]; за ред. Г. М. Калетнік ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : Меркьюрі - Поділля, 2012. – 46 c.: фото кольор.. – (Б-чка прав сіл. жителів). – 5.00 грн. (обкл.)

Примірникві: 1

67.9(4УКР)3
Щ92

Що необхідно знати селянам про їхні культурні права : програма розвитку сіл. територій Вінниц. обл. / [авт. кол.: Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур, В. М. Ціхановська, О. Ф. Мельничук ]; за ред. Г. М. Калетнік ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : Меркьюрі - Поділля, 2012. – 36 c.: фото кольор.. – (Б-чка прав сіл. жителів). – 5.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

Кафедра Фізичного виховання


75.0я43
А43

Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, здоров`я людини : наук. праці студ. за матер. І Всеукр. студ. наук.- практ. конф., 19 лист. 2015 р. / редкол. О. С. Яремчук, В. В. Власенко, О. І. Скоромна [та ін.] ; М-во освіти та науки України, ВНАУ, Ф-т ТВ і ППТ, Каф. фізичного виховання. – Вінниця : ВНАУ, 2015. – 204 c.: рис.. – 20.00 грн. (обкл.)

Зібрані статті по фізичній культурі, науковій організації праці, фізичному вихованні, травматизму у спорті, фізкультурної освіти.

Примірників: 1

Кафедра Української та іноземних мов

81я5
М74

Мова, культура та освіта : зб. ст. всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. викладачів і студ., 20 квіт. 2017 року / [гол. ред. Г. М. Калетнік] ; М-во освіти і науки України, ВНАУ, Ф-т менеджменту та права, Каф. укр. та іноземних мов. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 234 c.. – 80.00 грн. (обкл.)

Збірник містить матеріали конференції. Доповіді відображають широкий спектр досліджень із галузей мовознавчої, культурологічної та педагогічної наук: методика викладання та інноваційні технології навчання, культурологічна парадигма освіти, новітні напрями у сучасному мовознавстві, реформування системи професійної та довузівської підготовки.

 Примірників: 1

84.4УКР6-5
К48

Клен, Ю.

Соняшник : [вірші] / Ю. Клен. – Вінниця : Рогальська І. О., 2016. – 164 c.. – (Шкільна бібліотека Вінниччини). – ISBN 978-617-7171-72-9 : 21.20 грн. (обкл.)

Нове видання з серії "Шкільна бібліотека Вінниччини" вийшло в зв`язку з ювілеєм - 125-річчям від дня народження видатного поета-неокласика Юрія Клена, який чи не найперший в історії української літератури змалював картини Голодомору 30-х років ХХ ст., репресії проти українського народу, жахи сталінського і гітлерівського пекла.

Примірників: 191.9 : 4
П-32

Іван Федорович Підпалий  : бібліогр. покажч. наук. пр. за 1967-2015рр. / упоряд. Н. Г. Дудкевич ; вступ. ст. В. С. Мамалига, О. М. Воробйова, О. І. Свиридова ; під. заг. ред. Л. В. Кулакевич, О. А. Шевчук, Г. М. Калінкіної ; ВНАУ, Б-ка ВНАУ. – 2-ге вид., перероб. і доп.. – Вінниця, 2017. – 104 c.: фото, фото кольор.. – (Серія: Провідні вчені університету). – 140.00 грн. (обкл.)

У виданні висвітлено основні дати життя і науково-педагогічної діяльності заслуженого діяча науки і техніки України, доктора сільськогосподарських наук, професора ВНАУ, академіка Інженерної академії України, відмінника аграрної освіти та науки Івана Федоровича Підпалого.

Примірників: 2


94.8
Б92

Бурлака , В. А.

Афоризми для розумних та гарних : [збірник] / В. А. Бурлака . – Житомир : Рута, 2008. – 91 c.: фото кольор.. – 15.00 грн. (в паліт.)

В збірку ввійшли цитати, думки, афоризми технолога, біолога, еколога за професією Віктора Анатолійовича Бурлаки.

Примірників: 1

Всього видань: 48

Читати 4166 разів Останнє редагування Вівторок, 21 листопада 2017 12:46
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі