Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Новинки за кафедрами - січень 2018

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Автор  Опубліковано в: Новинки за кафедрами

Нові надходження за січень

 Кафедра Харчових технологій та мікробіології

 30ця73
К89

Кузьміна, Т. О.

Міжнародна система стандартизації та сертифікації : навч. посіб. / Т. О. Кузьміна. – [Вид. 2-ге, випр. і доп. ]. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 342, [2] c.: рис.. – ISBN 978-966-289-025-9 : 75.00 грн. (в паліт.)

У навчальному посібнику викладено основи міжнародної системи стандартизації та сертифікації відповідно до програми .

Примірників: 1

Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів

47.28
Ж52

Желтов, Ю. А.

Кормление разновозрастных ценных видов рыб в фермерских рыбных хозяйствах / Ю. А. Желтов ; Укр. акад. аграр. наук, Ин-т рыбного хоз-ва. – Киев : Инкос, 2006. – 221, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 966-8347-26-9 : 20.00 грн. (в пер.)

В книге представлены кормовые средства и стимулирующие рост рыб вещества в составах комбикормов и кормосмесях для выращивания разных возврастов лососевых, осетровых, сомовых, угревых, сиговых видов рыб, рассмотрена потребность в протеине, жире, углеводах, витаминах, минеральных веществах, указаны некоторые составы комбикормов и кормосмесей и др.

Примірників: 1

Кафедра Історії України та філософії

63.3(0)-7я73
К90

Культурологія : навч. посіб. / [В. В. Павленко, О. М. Цапко, А. І. Буймістер ]; КНУ внутр. справ, ННІ права та психології, Каф. гуманітарних дисциплін. – Київ : КНТ : ЦУЛ, 2010. – 219, [1] c.. – ISBN 978-966-373-648-8 : 65.00 грн. (в паліт.)

В підручнику автори аналізують історію виникнення культури, моральні норми, розвиток мистецтва та культурно-архітектурні досягнення.

Примірників: 1

87.8я721
Л38

Левчук, Л. Т.

Основи естетики : навч. посіб. для учнів 10-11 класів / Л. Т. Левчук, О. І. Оніщенко. – 2-ге вид., стер.. – Київ : Вища школа, 2006. – 270, [2] c.: іл.. – ISBN 966-642-326-Х : 46.50 грн. (в паліт.)

Навчальний посібник є першою спробою в царині літератури для учнів органічно поєднати теорію естетики та розмаїття видів мистецтва-архітектури, скульптури, живопису, музики, хореографії, театру, кінематографа.

Примірників: 1

88.3я73
М17

Максименко, С. Д.

Загальна психологія : навч. посіб. / С. Д. Максименко ; М-во освіти та науки України. – Вид. 3-тє, перероб. та доп.. – Київ : ЦУЛ, 2010. – 271, [1] c.: табл.. – ISBN 978-966-364-609-1 : 69.00 грн. (обкл.)

У навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної психології, розкрито загальні питання психології; розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу та індивідуальні особливості особистості; висвітлено питання психології особистості, колективу та психології спілкування.

Примірників: 1

Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму

65я73
Н35

Національна економіка : навч. посіб / за ред. О. В. Носової. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 511, [1] c.: рис., табл.. – ISBN 978-611-01-0488-3 : 100.00 грн. (обкл.)

У навчальному посібнику розглянуто поняття і ознаки національної економіки, її структуру та взаємодію елементів структури. Проаналізовано особливості розвитку національної економіки України, теорію суспільного добробуту і її вплив на соціально-ринкову економіку як основу підвищення якості життя громадян.

Примірників: 1

65я73
С77

Старостенко, Г. Г.

Національна економіка : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, С. В. Онишко, Т. В. Поснова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Київ : Ліра-К, 2011. – 429, [3] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-2174-17-5 : 75.00 грн. (в паліт.)

Проаналізовано основні проблеми національної ідентифікації суспільно-економічних відносин, проведена оцінка потенціалу національної господарської системи, розглянуті можливості забезпечення сталого економічного зростання та економічної безпеки національної економіки на міжнародному ринку.

Примірників: 1

65.03(4УКР-4ВІН)
К60

Колесник, В.

Подільське товариство сільського господарства і сільськогосподарської промисловості (1986-1918) : іст. нарис / В. Колесник ; Вінниц. обл. краєзнавчий музей, Краєзнавче т-во "Поділля". – Вінниця : Розвиток, 2007. – 159, [1] c.: іл.. – ISBN 978-966-8877-00-1 : 25.00 грн. (в паліт.)

Книга про Подільське товариство сільського господарства і сільськогосподарської промисловості- громадське об"єднання, найзначніше за розмірами й масштабами діяльності серед подібних на Правобережній Україні початку ХХ ст. Детально розглянуті напрямки й форми діяльності товариства загалом і його відділень зокрема. Додається список книг, виданих товариством.

Примірників: 1

65.298я73
З-78

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : навч. посіб. / за ред. О. В. Шкурупій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Київ : ЦУЛ, 2012. – 247, [1] c.: табл.. – ISBN 978-611-01-0284-1 : 70.00 грн. (в паліт.)

Навчальний посібник допоможе користувачеві опанувати зміст господарських операцій і процедур, що здійснюють господарюючі суб"єкти на зовнішньому ринку, засвоїти порядок укладання зовнішньоекономічних контрактів, отримати необхідні для професійної діяльності знання з практики здійснення міжнародних економічних зв"язків та міжнародного співробітництва.

Примірників: 1

65.433я73
Г15

Галасюк, С. С.

Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : навч. посіб. / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. екон. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 177, [1] c.: табл.. – ISBN 978-617-673-168-2 : 65.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

65.43я73
Т99

Тягунова, Н. М.

Основи організації туристичного бізнесу : кредитно-модульний курс:навч. посіб. / Н. М. Тягунова, О. А. Спориш, Л. В. Іржавська ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки"Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Київ : ЦУЛ, 2014. – 129, [1] c.. – ISBN 978-617-673-234-1 : 50.00 грн. (обкл.)

У навчальному посібнику висвітлені питання, які пов"язані з розглядом питань щодо ролі туристичного бізнесу в економічній системі України, економічних основ туристичної діяльності; сутності та особливостей  підприємницької діяльності в туризмі...

Примірників: 1

65.58я73
М58

Міжнародна мікроекономіка : навч. посіб. / за ред. Ю. Г. Козака, Ю. М. Пахомова, Н. С. Логвінової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАН України. – Вид. 3-тє, перероб. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 366, [2] c.: табл., рис.. – ISBN 978-611-01-0263-6 : 75.00 грн. (в паліт.)

У посібнику розглядаються основні проблеми функціонування та розвитку міжнародної економіки в системі сучасної економічної теорії (мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка). За допомогою інструментів мікроекономічного аналізу висвітлюються основні теорії міжнародної торгівлі та торгівельної політики, міждержавна мобільність чинників виробництва, проблеми та наслідки економічної інтеграції.

Примірників: 1

Кафедра Аграрного менеджменту

65.050я73
О-76

Останкова, Л. А.

Аналіз моделювання та управління економічними ризиками : навч. посіб. / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевченко. – Київ : ЦУЛ, 2011. – 252, [4] c.: табл., рис.. – ISBN 978-611-01-0211-7 : 46.00 грн. (в паліт.)

Посібник містить основні теоретичні аспекти дисципліни"Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками", основні методи прийняття рішень в умовах конкуренції й невизначеності, особливості управління ризиками в економічній сфері.

Примірників: 1

65.050.2я73
М21

Мальська, М. П.

Корпоративне управління: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 359, [1] c.. – ISBN 978-611-01-0343-5 : 75.00 грн. (в паліт.)

Підручник передбачає системне викладання основ корпоративного менеджменту- теорію і практику управління корпоративними підприємствами в умовах ринкової економіки.

Примірників: 1

65.050.2я73
Д19

Данюк, В. М.

Кадрове діловодство : навч. посіб. / В. М. Данюк, Л. П. Кулаковська. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2012. – 239, [1] c.: табл., рис.. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-57-1 : 25.00 грн. (в паліт.)

У посібнику висвітлено питання організації загального та кадрового діловодства; класифікації кадрової документації; роботи з різними документами; атестації спеціалістів і керівників; підготовки звітності, що складається працівниками кадрових служб; порядку оформлення документів для призначення пенсій.

Примірників: 1

65.050.214я73
М19

Малик, Л. О.

Менеджмент організацій у лісовій сфері : навч. посіб / Л. О. Малик ; за ред. М. В. Вачевського. – Київ : Кондор, 2010. – 400, [2] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-351-329-4 : 50.00 грн. (в паліт.)

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні, методологічні й практичні засади менеджменту організацій у лісовій сфері, проблеми ведення лісового господарства в сучасних умовах ринкової економіки та суспільному житті країни.

Примірників: 1

Кафедра Економіки

65.29я73
І-19

Іванілов, О. С.

Економіка підприємства : підручник / О. С. Іванілов. – 2-ге вид.. – Київ : ЦУЛ, 2011. – 727, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-611-01-0217-9 : 100.00 грн. (в паліт.)

У підручнику висвітлено питання організації сучасних форм підприємництва, використання ресурсного і виробничого потенціалу підприємств, економіці інноваційної та інвестиційної діяльності.

Примірників: 1

65.29я73
М36

Мацибора, В. І.

Економіка підприємства : навч. посіб. / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУБіП України. – 2-ге вид., перероб. й доп.. – Київ : Каравела, 2012. – 319, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-2229-31-8 : 60.00 грн. (в паліт.)

Навчальному посібнику викладено теоретичні, методичні та практичні питання функціонування економіки підприємства, обгрунтовано сучасний економічний механізм ефективного господарювання в умовах ринку та конкуренції. Висвітлено питання формування і використання ресурсів підприємства, його інноваційно-інвестиційної діяльності, визначення фінансово-економічних результатів та ефективності виробництва.

Примірників: 1


65.9(4УКР)28я73
С67

Сотник, І. М.

Економічні основи ресурсозбереження : навч. посіб. / І. М. Сотник. – Суми : Унів. книга, 2013. – 284, [2] c.: табл.. – ISBN 978-966-680-664-5 : 70.00 грн. (в паліт.)

У посібнику розглянуто еволюцію, основні фактори та напрями ресурсозбереження. Проаналізовано управління ресурсозбереженням у розвинених країнах та в Україні, а також проблеми розвитку ринку ресурсозбереження.

Примірників: 1

Кафедра Права

67.9(4УКР)301я73
А31

Адміністративне право. Загальна частина : навч. посіб / [С. М. Алфьоров, С. В. Ващенко, М. М. Довгополова, А. П. Купін]. – Київ : ЦУЛ, 2011. – 213, [3] c.. – ISBN 978-611-01-0023-6 : 65.00 грн. (в паліт.)

У навчальному виданні вміщено основні відомості про інститути цієї галузі права, показано її систему, форми та методи адміністративно-правового регулювання, окреслено адміністративний статус суб"єктів адміністративного права. Особливу увагу приділено розкриттю сутності заходів адміністративного примусу, державної служби, адміністративної відповідальності.

Примірників: 2

67.9(4УКР)302я73
Р68

Роль, В. Ф.

Фінансове право : навч. посіб. / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова. – Київ : ЦУЛ, 2011. – 391, [1] c.. – ISBN 978-611-01-0036-6 : 70.00 грн. (в паліт.)

У даному посібнику розкриваються поняття, зміст і особливості сучасного розвитку фінансового права, як галузі права, його система, а також окремі інститути фінансового права.

Примірників: 1

67.9(4УКР)302я73
Ф59

Фінансове право України : навч. посіб. / [Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва та ін.] ; за ред. Л. К. Воронової ; М-во освіти і науки України, НДІ фінансового права. – Київ : Правова єдність, 2009. – 392, [3] c.. – ISBN 978-966-2183-11-5 : 78.00 грн. (в паліт.)

Розкрито зміст основних фінансово-правових понять і категорій.

Примірників: 1

67.9(4УКР)304я73
К59

Козловський, Є. В.

Правове регулювання туристичної діяльності : навч. посіб / Є. В. Козловський ; КНУКіМ. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 268, [1] c.: рис.. – ISBN 978-617-673-339-3 : 75.00 грн. (обкл.)

У навчальному посібнику розглянуто загальні питання правового регулювання міжнародного туризму, особливості українського та іноземного туристичного законодавства, структуру та напрями діяльності Всесвітньої туристичної організації, основні види та функції туристичних формальностей. Визначено форми та методи державного регулювання туристичної діяльності, правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації державної політики в галузі туризму.

Примірників: 1


67.9(4УКР)304.1я73
Р70

Ромовська, З.

Українське цивільне право. Право власності : акад. курс: підручник / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки України. – Київ : Алерта : ЦУЛ, 2011. – 244, [2] c.. – ISBN 978-617-566-025-6 : 66.00 грн. (в паліт.)

Примірників: 1

67.9(4УКР)305
З-19

Законодавство України про соціальний захист : [зб. офіц. текстів законів ] станом на 18 лютого 2013 р. / [упоряд. Ю. І. Руснак]. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 539, [1] c.. – ISBN 978-617-673-022-4 : 75.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

67.9(4УКР)75я73
С50

Сміян, Л. С.

Нотаріат в Україні : навч. посіб. / Л. С. Сміян, Ю. В. Нікітін, П. Г. Хоменко ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. упр., Акад. муніципального упр.. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Київ : КНТ, 2009. – 630, [2] c.: табл.. – ISBN 978-966-373-541-2 : 110.00 грн. (в паліт.)

Посібник розроблено у відповідності до положень Конституції України, Цивільного та Цивільного процесуального кодексів, Закону України "Про нотаріат", Інструкції "Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України" та інших нормативно-правових актів України.

Примірників: 1

Кафедра Української та іноземних мов

81.4Анг-9
Г78

Графова, Т. А.

Практический курс повседневного английского языка / Т. А. Графова. – 2-е изд., стер.. – Харьков : Клуб Семейного Досуга; Белгород, 2011. – 535, [1] c.: табл. + 1 елетрон. опт. диск (СD). – ISBN 978-966-14-1179-0 : 70.00 грн. (в пер.)

Примірників: 1

81.4УКР-9
К71

Косенко, Н. Я.

Сучасне українське ділове мовлення : навч. посіб. для ВНЗ: довід. для службовця / Н. Я. Косенко, Т. М. Вакуленко. – Харків : Школа, 2010. – 415, [1] c.. – ISBN 978-966-429-074-3 : 30.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

81.4АНГ-923
Б24

Барановська, Т. В.

Граматика англійської мови : зб. вправ: навч. посіб. / Т. В. Барановська. – Вид. 2-ге, випр. та доп.. – Київ : Логос-М, 2010. – 382, [2] c.: табл.. – (Учням та абітурієнтам). – ISBN 966-509-066-6 : 30.00 грн. (обкл.)

Примірників: 1

81.4АНГ-923
М33

Матієнко, О. С.

English for future mechanical engineers : навч. посіб. для студ. спец. "Механізація с.-г." / О. С. Матієнко, О. О. Дакалюк, О. А. Ісаєва. – Вінниця : ВНАУ, 2014. – 272, [3] c.. – 30.00 грн. (обкл.)

Мета посібника - допомогти студентам оволодіти елементами спілкування англійською мовою в галузі механізації сільського господарства та фаховою термінологією для подальшого використання і вдосконалення цих умінь в професійній діяльності.

Примірників: 1


 Всього 30 видань

Читати 3836 разів Останнє редагування Середа, 31 січня 2018 11:06
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі