Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Наукове обгрунтування енергетичної безпеки АПК України

 Інформаційно-бібліографічний список джерел

 1. Бараннік, В. О. Енергетична безпека держави: обґрунтування основних складників залежностей та взаємозалежностей / В. О. Бараннік // Стратегічні пріоритети: Нац. ін-т стратегічних досліджень. - 2012. - № 2 (23). - C. 40-46.
 2. Бараннік, В. О. Енергетична безпека регіону: концептуальні підходи та динаміка зміни основних показників / В. О. Бараннік // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект = Problems of foreign ecjnomic re a tions developtement and attraction of foreign investments regional aspect. - 2013. - Т. 1. - C. 32-38.
 3. Биба, В. В. Енергозбереження в Україні: проблеми та перспективи / В. В. Биба, О. М. Кулініч // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 12. - C. 73-76.
 4. Васильєва, Т. А. Еколого-економічне оцінювання енергетичних ресурсів у контексті забезпечення енергетичної безпеки України / Т. А. Васильєва, С. А. Прийменко // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 10. - C. 252-260.
 5. Воронцов, С. Б. Оцінка стану енергетичної безпеки України: методологічні підходи, критерії, індикатори / С. Б. Воронцов, А. А. Сидоренко, А. Ю. Сменковський // Стратегічні пріоритети: Нац. ін-т стратегічних досліджень. - 2012. - № 2 (23). - C. 22-30.
 6. Гонтарук, Я. В. Виробництво біопалива - шлях до енергетичної безпеки регіону / Я. В. Гонтарук // Земля України - потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави. - 2014. - Т. 1. - C. 107-110.
 7. Грищук, Н. В. Ринок біопалив як елемент сталого розвитку аграрного сектору економіки України / Н. В. Грищук, В. Ф. Бабійчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2017. - № 7 (23). - C. 118-127.
 8. Єфімцева, Л. О. Енергетична безпека в Україні: суть, походження та перспективи / Л. О. Єфімцева // Економіка АПК. - 2014. - № 5. - C. 85-92.
 9. Загній, О. Г. Інноваційний розвиток виробничої інфраструктури паливно-енергетичного комплексу в контексті енергетичної безпеки / О. Г. Загній // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 11. - C. 195-201.
 10. Зінькевич, Т. Стратегічний потенціал альтернативної енергетики в Україні / Т. Зінькевич, І. Долгополова // Ринок цінних паперів України. - 2016. - № 9/10. - C. 69-74.
 11. Кістинюк, Т. Р. Відновлювальна енергетика та енергоефективність як пріоритети енергетичної політики України / Т. Р. Кістинюк // Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги. - 2012. - № 6. - C. 26-27.
 12. Клочко, В. М. Продовольча та енергетична безпека України в контексті світових тенденцій / В. М. Клочко // Економіка АПК. - 2012. - № 1. - C. 49-53.
 13. Криштоф, Н. С. Енергоефективність - дієвий механізм забезпечення енергетичної безпеки та структурної модернізації економіки України / Н. С. Криштоф // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - №6. - C. 104-110.
 14. Купчак, В. Р. Організаційно-економічний механізм ресурсозбереження на базі використання вторинних енергетичних і матеріальних регіональних ресурсів / В. Р. Купчак // АгроСвіт. - 2015. - № 15. - C. 62-66.
 15. Мазур, І. М. Концептуальні засади організаційно-економічного механізму забезпечення енергетичної безпеки економіки України / І. М. Мазур // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 4. - C. 67-73.
 16. Маковій, Ю. Г. Механізми державного регулювання розвитку енергозбереження та підвищення енергоефективності в Україні / Ю. Г. Маковій // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 13. - C. 94-97.
 17. Макогон, Ю. В. Системи ресурсного забезпечення енергетичної безпеки / Ю. В. Макогон, В. В. Кошеленко // Стратегічні пріоритети: Нац. ін-т стратегічних досліджень. - 2012. - № 2 (23). - C. 63-69.
 18. Мельник, О. Аналіз складових рівня енергетичної безпеки України / О. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 9. - C. 107-112.
 19. Мерхо, О. Теоретико-аналітичні аспекти оцінки енергетичної складової економічної безпеки національного господарства / О. Мерхо, Т. Салашенко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - 2013. - № 4. - C. 48-58.
 20. Методологічні особливості формування прогнозного енергетичного балансу України та пропозиції щодо його удосконалення / А. О. Ходжаян, А. І. Дешко, А. Є. Слівак, І. В. Молчанова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 9. - C. 94-99.
 21. Миленький, Д. С. Посилення енергетичної безпеки України шляхом підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів / Д. С. Миленький // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 6. - C. 37-44.
 22. Олійничук, С. Т. Спиртове виробництво та енергетична безпека України / С. Т. Олійничук, Н. С. Коткова // Економіка АПК. - 2014. - № 4. - C. 60-64.
 23. Поручник, А. М. Енергетична безпека та диверсифікація енергоресурсів / А. М. Поручник,  Кулаковський К. О. // Економіка та держава. - 2017. - № 8. - C. 18-21.
 24. Прокіп, А. В. Трансформація поняття "енергетична безпека" в контексті формування суспільства сталого розвитку / А. В. Прокіп // Стратегічні пріоритети: Нац. ін-т стратегічних досліджень. - 2012. - № 2 (23). - C. 76-80.
 25. Рябцев, Г. Л. Регіональні аспекти державної політики розвитку паливно-енергетичного комплексу України / Г. Л. Рябцев // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 2. - C. 130-133.
 26. Сафонов, О. Макрорегіональна та субрегіональна енергетична безпека (аналітичний аспект) = Macro-regional and sub-regional energy security (analytical aspect) / О. Сафонов, А. Яковлев // Економічні інновації. - 2012. - Вип. 49. - C. 214-220.
 27. Сменковський, А. Ю. Удосконалення правового забезпечення державної політики енергетичної безпеки / А. Ю. Сменковський // Стратегічні пріоритети: Нац. ін-т стратегічних досліджень. - 2012. - № 2 (23). - C. 15-21.
 28. Собуцький, С. Енергетична безпека України: пріоритети й перспективи / С. Собуцький // Вісник. Право знати все про податки і збори. - 2014. - № 17-18. - C. 53-55.
 29. Спірін, А. В. Енергетична безпека України / А. В. Спірін, М. О. Заїка // Перспективи розвитку сільськогосподарської техніки: матеріали VIII щоріч. н.-практ. конф. ф-ту механізації с.г. - 2014. - C. 130-132.
 30. Федорченко, Б. С. Оцінка формування та ефективності використання біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств / Б. С. Федорченко // Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. - 2012. - Вип. 177. - C. 182-186.
 31. Фіщук, Б. П. Теоретичні аспекти диверсифікації ринку біопалив в контексті енергетичної безпеки України / Б. П. Фіщук, О. В. Мазур // Зб. наук. пр. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Економічні науки. - 2012. - Вип. 2 (64). - C. 189-193.
 32. Харчук, Л. В. Розвиток біоенергетичного сектору як ключовий фактор досягнення енергетичної безпеки України / Л. В. Харчук // АгроСвіт. - 2015. - № 22. - C. 73-76.
 33. Шевчук, Я. В. Механізм управління системою енергетичної безпеки регіонів / Я. В. Шевчук // АгроСвіт. - 2016. - № 23. - C. 65-71.
Читати 201 разів Останнє редагування Понеділок, 14 травня 2018 11:17
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі