Четвер, 16 січня 2014 10:31

Нові надходження - за січень 2014

Автор 

НОВИНКИ - ЗА СІЧЕНЬ 2014 Р.

20.1я73
Е45

 

Екотоксикологія : навч. посіб. / В. В. Снітинський, П. Р. Хірівський, П. С. Гнатів [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 327, [3] c.: табл., схеми. – ISBN 978-966-2393-21-7 : 95.00 грн. (в паліт.)
1. Екотоксикологія – Навчальні посібники для вузів

У навчальному посібнику подані основи екотоксикології, її порівняльний апарат і загальні підходи, питання токсикокінетики й токсикодинаміки екотоксикантів. Докладно висвітлені біогенні токсини, їхнє значення для живих організмів і функціональна роль у підтриманні стабільності приробних екосистем,а також потреба збереження біорізноманітті, зокрема й отруйних видів. Викладені сучасні дані стосовно походження, поводження у довкіллі та небезпеки для людини техногенних екотоксикантів: хімічних елементів, отруйних сполук, стійких органічних забруднювачів,особливо шкідливих штучних хімічних канцерогенів.

Примірників: 5

20.1я73
К49

Клименко, М. О.

Екологія міських систем : підручник / М. О. Клименко, Ю. В. Пилипенко, О. С. Мороз. – Херсон : Олді-плюс, 2010. – 292, [2] c.: рис., табл. – ISBN 978-966-8447-62-4 : 50.00 грн., 65.00 грн. (в паліт.)
1. Екологія міст – Підручники для вузів

Підручник містить поняття ландшафтно-екологічної основи міста, пеід яким розуміють історичні відомості про появу перших міст та пов"язують це з ландшафтом території. Наведено аналіз техногенних факторів та моделювання міського простору, практикум з екології міських систем.

Примірників: 6

22.21я73
М74

Моделювання інженерних задач : метод. посіб. для самостійної та наук. роботи студ. фак-ту інженерії агробіосистем зі спец. 6.100102 - "Процеси, машини та обладнання АПВ" / уклад. С. П. Пожидаєв ; НУБіП. – К. : Аграр. Медіа Груп, 2011. – 223, [1] c.: табл., граф.. – 20.00 грн. (в обклад.)
1. Процеси і апарати – Інженерні розрахунки – Методичні посібники

Примірників: 1

26.89(4УКР-4ЛЬВ)я2
Л89

Львів : туристичний путівник. – Львів : Афіша, 2005. – 127, [1] c.: фото. – ISBN 966-325-063-1 : 15.00 грн. (в паліт.)
1. Краєзнавство – Львів – Путівники

Примірників: 1

28.04я73
Г52

Глазко, В. И.

Генетически модификованные организмы: от бактерий до человека : [учеб. пособ. ] / В. И. Глазко; под ред. Н. В. Роика ; М-во образования и науки Украины, Укр. о-во генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова. – К., 2002. – 209, [1] c.: рис. – ISBN 966-7122-39-5 : 10.00 грн. (в обклад.)
1. Генетично модифіковані організми – Навчальні посібники

В книге рассмотрены современные проблемы ДНК технологий, генной инженерии, биоинформатики, поскольку продукты их использования много быстрее входят в нашу повседневную жизнь, чем массовая информация о них. Это создает ненужное социальное напряжение и препятствует нормальному развитию их использования, что сопровождается существенным потенциальным ущербом как для качества жизни населения русскоязычных стран, так и для отработки реально необходимых, адекватных механизмов контроля их распространения.

 Примірників: 2

 28.081я73
Е45

Екологічна безпека : підручник / В. М. Шмандій, М. О. Клименко, Ю. С. Голік [та ін.] ; М-во освіти, науки молоді і спорту України, Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 364, [2] c.: граф., табл., карти, схеми. – ISBN 978-966-2393-75-0 : 120.00 грн. (в паліт.)
1. Екологічна безпека – Підручники

Підручник побудовано за принципом "аналіз формування небезпеки - основа управління екологічною безпекою", у підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання, нормативи екологічної безпеки, висвітлено питання формування умов виникнення екологічної небезпеки та управління екологічною безпекою в умовах надзвичайних ситуацій, у виробничо-господарчій діяльності, у т. ч. на регіональному рівні, основ екологічного ризику. Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями екологічного спрямування, буде корисним для аспірантів, викладачів та наукових працівників.

Примірників: 5

28.081я73
М21

Мальований, М. С.

Екологія та збалансоване природокористування : навч. посіб. / М. С. Мальований, Г. З. Леськів ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутрішніх справ, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 314, [2] c.: граф., табл.. – ISBN 978-966-289-004-4 : 95.00 грн. (в паліт.)
1. Екологія – Природокористування – Навчальні посібники для вузів

Навчальний посібник призначений для вивчення охорони навколишнього середовища та економіки регіонів України та світу. У ньому висвітлені основні питання із теоретичних основ екології, еколого-економічних проблем навколишнього середовища та економічні особливості окремих територій. Висвітлюються співвідношення двох наук екології та регіональної економіки.

Примірників: 5

28.081я73
М77

Моніторинг довкілля : підручник / В. М. Боголюбов, Т. А. Сафранов, М. О. Клименко [та ін.] ; за ред. В. М. Боголюбова, Т. А. Сафранова ; М-во освіти і науки України. – Херсон : Грінь Д. С., 2012. – 529, [1] c.. – ISBN 978-966-2660-04-3 : 95.00 грн. (в паліт.)
1. Моніторинг навколишнього середовища – Довкілля – Підручники для вузів

У підручнику грунтовно викладені теоретичні і практичні аспекти моніторингу, описані особливості організації різних рівнів системи моніторингу довкілля, а також розглянуто сучасні методи і засоби моніторингових досліджень. Висвітлені методичні основи організації спостережень та проведення аналізу забруднення атмосфери, поверхневих, підземних та морських вод, грунтового покриву та геологічного середовища. Вперше наведена характеристика таких видів моніторингу як соціально-екологічний, еколого-гігієнічний та ін.

Примірників: 5

28.59
А69

Анотований каталог різновидів, культиварів, форм деревних та кущових рослин. Ч. ІІІ : Красивоквітучі та декоративно-листяні дерева й кущі (Полісся і Лісостеп України) / [Н. М. Трофименко, Б. В. Гончаренко, О. О. Демченко та ін.] ; НАНУ, Нац. ботанічний сад ім. М. М. Гришка. – К., 2009. – 51, [1] c.: фото. – ISBN 978-966-306-151-9 : 20.00 грн. (в обклад.)
1. Дерева – Декоративні рослини – Каталоги
2. Декоративні кущі – Каталоги

Примірників: 1

28.59
Г67

Горб, В. К.

Анотований каталог видів, різновидів, форм, сортів деревних та кущових рослин. Ч. ІІ : Бузки (Полісся, Лісостеп та Карпати України) / В. К. Горб ; НААН України, Нац. ботанічний сад ім. М. М. Гришка. – К. : Академперіодика, 2009. – 36, [35] c.. – ISBN 978-966-360-119-9 : 20.00 грн. (в обклад.)
1. Бузок – Полісся – Каталоги
2. Бузок – Лісостеп – Каталоги
3. Бузок – Українські Карпати – Каталоги

До каталогу занесені саме ті види, різновиди, форми і сорти, які після всебічного багаторічного випробування в умовах згаданих регіонів виявились високодекоративними та стійкими до негативних для бузків показників деяких чинників довкілля. Стисло наведено їхню ботанічні, декоративну та екологіччну характеристику. Описано способи їхнього використання в озелененні.

 Примірників: 1

28.59
Р27

Рахметов, Д. Б.

Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин в Україні : монографія / Д. Б. Рахметов ; НАНУ, Нац. ботанічний сад ім. М. М. Гришка. – К. : Аграр. Медіа Груп, 2011. – 397, [1] c.: табл., фото. – ISBN 978-966-2424-87-4 : 34.00 грн. (в обклад.)
1. Інтродукція – Теорія і практика – Україна – Монографії

Представлено результати багаторічної інтродукційної та селекційної роботи у відділі нових культур Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України. Наведено дані щодо історії розвитку наукових досліджень з інтродукції трав"янистих корисних рослин у світі та в Україні.

 Примірників: 1

28.688(4УКР)
Ч-45

Червона книга Українських Карпат. Тваринний світ : наук.-довід. вид. / [А.-Т. В. Башта, В. М. Бровдій, Р. С. Варгович та ін.] ; заг. редакція О. Ю. Мателешко, Л. А. Потіш. – Ужгород : Карпати, 2011. – 334, [2] c.: фото, карти. – ISBN 978-966-671-303-5 : 191.00 грн. (в паліт.)
1. Червона книга – Українські Карпати – Довідники

Примірників: 1

31.15
Д69

Дорошенко, А. В.

Альтернативная энергетика. Солнечные системы тепло-хладоснабжения = Alternative energy/ Refrigerating and heating systems : монография / А. В. Дорошенко, М. А. Глауберман. – Одесса : ОНУ им. И. И. Мечникова, 2012. – 166, [8] c.: схеми. – ISBN 978-617-689-015-7 : 25.00 грн. (в обл.)
1. Альтернативна енергетика – Монографії

Монография посвящена солнечным системам тепло- хладо- и энергоснабжения. Основной матерыиал получен авторами в процессе разработки и создания нового поколения солнечных систем. Разработаны комбинированные системы теплоснабжения на основе совмещения солнечного и традиционных источников энергии.

Примірників: 1

32.81
К66

Кормановський, С. І.

Оптико-електронна обробка та розпізнавання образної інформації : монографія / С. І. Кормановський, Н. Р. Веселовська, А. В. Спірін ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2013. – 167 c.: граф., табл., схеми. – ISBN 978-966-641-240-2 : 20.00 грн. (в обклад.)
1. Обчислювальна техніка – Розпізнаваня образів – Монографії

В монографії розглядається розвиток інформаційних технологій, які спрямовані на підвищення продуктивності обробки образної інформації за геометричними ознаками в автоматичних інформаційно-розпізнавальних оптико-електронних системах і орієнтовані на сучасні нанотехнології.

Примірників: 3

39.33-04я73
Е45

Експлуатаційні властивості транспортних засобів : метод. посіб. для самостійної роботи студ. фак-ту інженерії агробіосистем напряму 6.070101 - "Транспортні технології (автомобільний транспорт)" / уклад. С. П. Пожидаєв ; НУБіП, Фак-т інженерії агробіосистем. – К. : Аграр. Медіа Груп, 2011. – 262, [1] c.: граф., табл., фото. – 20.00 грн. (в обклад.)
1. Транспортні засоби – Експлуатаційні властивості – Методичні посібники

Примірників: 1


А47

Алексеєва, О.С.

Кафедра - головна ланка вищого навчального закладу / О.С. Алексеєва, Р.Т. Якименко. – Кам"янець-Подільський : Медобори, 2004. – 176 c.: схем.. – ISBN 966-8102-45-2 : 5.00 грн.
1. -Історія сільського господарства

В книзі показана історія кафедри, її формування протягом багатьох років, викладацький та лаборанський склад. Подано формування наукових підрозділів, їх досягнення. Відображено ріст наукових і викладацьких кадрів через аспірантуру та ФПК, навчальний процес, а також зміну керівництва академією та життя кафедри.

Примірників: 2


У45

Україна в умовах столипінської аграрної реформи : монографія / [В. А. Вергунов, В. П. Хижняк, З. П. Кірпаль та ін.] ; за ред. В. А. Вергунова ; УААН, Держ. наук. с.-г. б-ка УААН. – К. : ННЦ ІАЕ, 2006. – 132, [1] c.: табл.. – ISBN 966-669-157-4 : 10.00 грн. (в обклад.)
1. Історія України – Аграрна реформа – Україна – 1907-1910 рр. – Монографії

Розглянуто питання щодо історичних наслідків столипінської аграрної реформи стосовно території України. Висвітлено соціально-економічні й політичні передумови столипінської реформи, хід її в Україні та переселенську політику.

Примірників: 1

4ця2
Д58

Довідник міжнародних стандартів для органічного виробництва / ред. М. В. Капштик, О. О. Котирло ; Навч.-коопераційний центр с.-г. дорадчих служб. – [Б. м.] : АДЕФ-Україна, 2007. – 355, [1] c.: табл.. – ISBN 978-966-8508-16-5 : 28.00 грн. (в обклад.)
1. Органічне виробництво – Міжнародні стандарти – Довідники

Примірників: 1

4я4
Н34

Наукові нотатки : міжвузівський зб. (за напрямком "Інженерна механіка"). Вип. 4 / [ред. кол. В. В. Божидарник, Т. Є. Божко, М. Г. Бойко та ін.] ; М-во освіти України, Луцьк. держ. техн.ун-т. – Луцьк : Ковельська міська друкарня, 1998. – 211, [1] c.: табл., граф.. – ISBN 5-7763-8653-5 : 10.00 грн. (в обклад.)
1. Сільське господарство – Збірники наукових праць

Примірників: 1

4я5
З-41

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Вип. 81. Ч. 1 : Агрономія / [редкол. О. О. Непочатенко (відп. ред.), та ін.] ; М-во аграр. політики та продовольства України. – Умань, 2012. – 259, [1] c.: табл.. – 30.00 грн. (в обклад.)
1. Сільське господарство – Збірники наукових праць

Примірників: 1

4я5
З-41

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Вип. 82 / [редкол. О. О. Непочатенко (відп. ред.), та ін.] ; М-во аграр. політики та продовольства України. – Умань, 2013. – 287, [1] c.: граф., табл.. – 30.00 грн. (в обклад.)
1. Сільське господарство – Збірники наукових праць

Примірників: 1

4я5
З-41

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Вип. 83 / [редкол. О. О. Непочатенко (відп. ред.), та ін.] ; М-во аграр. політики та продовольства України. – Умань, 2013. – 303, [1] c.: табл., схеми. – 30.00 грн. (в обклад.)
1. Сільське господарство – Збірники наукових праць

Примірників: 1

4я5
З-41

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Вип. 83 / [редкол. О. О. Непочатенко (відп. ред.), та ін.] ; М-во аграр. політики та продовольства України. – Умань, 2013. – 303, [1] c.: табл., схеми. – 30.00 грн. (в обклад.)
1. Сільське господарство – Збірники наукових праць

Примірників: 1

4г(4УКР)
С36

Сільське господарство України-від минулого до сьогодення : [монографія]: в 4-х т . Т. ІІ : Від становлення земельних відносин до комплексної механізації виробництва / [редкол.: М. В. Зубець (гол. ред.) та ін.] ; УААН, Держ. наук. с.-г. б-ка ННЦ "Ін-т аграр. економіки". – К. : Аграр. наука, 2005. – 277, [3] c.: рис., табл. – ISBN 966-540-063-0 : 15.00 грн., 32.75 грн. (в паліт.)
1. Земельні відносини – Розвиток – Наукова література
2. Сільське господарство – Механізація виробництва – Наукова література

Другий том монографії присвячено питанням розгляду в історичному аспекті на терені України формування земельних відносин ,прав власності на землю від часів Київської Русі до сьогодення, демографічної ситуації на селі у світлі змін виробничих відносин та реформування с.-г. виробництва, а також переходу від використання "живих механізмів" і дерев"яних приладів до застосування десятків тисяч тракторів, вантажівок та комбайнів при виконанні всього комплексу робіт на селі.

Примірників: 2

40.3
А26

Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель : метод.-нормативне забезпечення / М-во аграр. політики України, УААН; Ін-т агроекології та біотехнології [ та ін. ]; за ред. В. П. Патики, О. Г. Тараріко. – К. : [Фітосоціоцентр], 2002. – 295, [1] c.: рис., табл.. – ISBN 966-7938-84-0 : 20.00 грн., 25.00 грн. (в паліт.)
1. Екологічний моніторинг

В книзі докладно викладені два найбільш поширені методи оцінки рівня родючості та екологічного стану грунтів- агроекологічний та метод спеціального бонітування. З метою  поліпшення якості виконання польового етапу робіт моніторингу запропоновано проводити відбір грунтових проб, користуючись картографічною основою з нанесеними географічними координатами полів і земельних ділянок.

Примірників: 3

40.7я5
Н34

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Вип. 184. Ч. 2 / [ред. кол.: Д. О. Мельничук (відп. ред.) та ін.]. – К. : НУБіП, 2013. – 293, [1] c.. – (Техніка та енергетика АПК). – 25.00 грн. (в обклад.)
1. Сільське господарство – Збірники наукових праць

Примірників: 1

40.155я73
Р15

Радіоекологія : [навч. посіб.] / І. М. Гудков, В. А. Гайченко, В. О. Кушпаров [та ін.] ; НУБіП України. – 2-ге вид., доп.. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 465, [3] c.: граф., табл.. – ISBN 978-966-289-000-6 : 95.00 грн. (в паліт.)
1. Радіоекологія – Навчальні посібники для вузів

Викладено основні положення сучасної рідіоекології. Наведено відомості про історію розвитку науки, джерела радіоактивних речовин та іонізуючих випромінювань на Землі, особливості дозиметрії і радіометрії в радіоекології. Особливу увагу приділено питанням міграції радіонуклідів в об"єктах навколишнього середовища та дії іонізуючих випромінювань на екосистеми. розглянуто концепцію радіоємності екосистем. Наведено дані про особливості ведення окремих галузей виробництва на забруднених радіонуклідами територіях.

Примірників: 5

40.711я73
С32

Середа, Л. П.

Система машина-поле : Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни "Система машина-поле" для студ. за напрямом підготов. 6.100102 - "Процеси, машини та обладнання агропромислового вир-ва" / Л. П. Середа, О. В. Холодюк, В. М. Григоришен ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2013. – 66 c.: граф., табл.. – 15.00 грн. (в обклад.)
1. Механізація вирощування – Землеробство – Методичні вказівки для вузів

Примірників: 10

 40.728
Б90

Булгаков, В. М.

Теорія бурякозбиральних машин : [монографія] / В. М. Булгаков ; НАУ. – К. : НАУ, 2005. – 244,[2] c.: рис. – ISBN 966-651-166-5 : 18.50 грн., 30.00 грн. (в обклад.)
1. Сільськогосподарські машини – Бурякозбиральні машини – Монографії

У монографії наведені сучасні теоретичні дослідження технологічного процесу збирання цукрових буряків і робочих органів бурякозбиральних машин.

Примірників: 2

 40.728
Б90

Булгаков, В. М.

Теорія руху льонозбиральних комбайнів : [монографія] / В. М. Булгаков, А. Ю. Горбовий. – Львів : ЛвЦНТІ, 2006. – 155 c.: рис.. – ISBN 966-7910-63-6 : 15.25 грн., 35.00 грн. (в обл.)
1. Комбайни – Льонокомбайн – Україна – Монографії

 В монографії представлені результати аналітичних досліджень з теорії руху льонозбирпальних комбайнів. Зокрема представлено дослідження руху причіпного льонозбирального агрегата.

Примірників: 3

42.112.13
Б92

Бурденюк-Тарасевич, Л. А.

Білоцерківські сорти пшениці м"якої озимої, їх характеристика, апробаційні ознаки та особливості агротехніки / Л. А. Бурденюк-Тарасевич, М. В. Бузинний ; Ін-т біоенергетичних культур і цукрових буряків, НААН України. – Біла Церква, 2013. – 32 c.: фото кольор.. – 20.00 грн. (в обклад.)
1. Пшениця озима – Сорти

Примірників: 1

42.2я73
С49

Слюсар, І. Т.

Луківництво з основами насінництва : підр. для студ. с.-г. навч. закладів / І. Т. Слюсар, В. А. Вергунов, М. М. Гаврилюк ; за ред. І. Т. Слюсаря. – К. : Аграр. наука, 2001. – 195 c.: табл., рис.. – ISBN 966-540-037-1 : 10.00 грн. (в паліт.)
1. Луківницво – Підручники для вузів

У навчальному підручнику розглянуто біологічні й екологічні особливості лукопасовищим рослин, дана характеристика їхньої господарської і кормової цінності, класифікація природних кормових угідь, наведено заходи і методи щодо поліпшення їх, створення культурних сінокосів і пасовищ, технологію насінництва багаторічних трав. Дана характеристика малопоширених культур. Для студентів сільськогосподарських навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Примірників: 2

42.35(4УКР)
В54

Вітчизняні технології виробництва, зберігання та переробки плодів і ягід в Україні : наук.-попул. вид. / [І. В. Гриник, І. К. Омельченко, О. М. Литовченко та ін.] ; Ін-т садівництва, НААН. – К. : Преса України, 2012. – 118, [2] c.: фото, табл.. – ISBN 978-966-472-114-8 : 15.00 грн.
1. Плоди і ягоди – Виробництво – Науково-популярна література
2. Плоди і ягоди – Зберігання – Науково-популярна література
3. Плоди і ягоди – Переробка – Науково-популярна література

Примірників: 1

44.7
К17

Каленич, Ф.С.

Агроекологічні основи інтегрованого захисту яблуні від парші та інших хвороб / Ф.С. Каленич. – К. : Аграр. наука, 2005. – 248 c.. – ISBN 966-540-192-0 : 17.15 грн

Представлено аналітичний огляд історії вивчення парші яблуні.

Примірників: 3

45.26я73
І-20

Іванов, В. О.

Морфологія сільськогосподарських тварин (у схемах) : навч. посіб. для студ. вузів / В. О. Іванов, В. К. Костюк, В. В. Самойлюк. – Херсон : Олді-плюс, 2012. – 190, [2] c.: схеми. – ISBN 978-966-2393-58-3 : 45.00 грн. (в паліт.)
1. Морфологія сільськогосподарських тварин – Навчальні посібники для вузів

В посібнику наведені схеми будови клітин, тканин, окремих органів, їх систем та апаратів для вивчення цитології, ембріології, гістології й анатомії сільськогосподарських тварин.

Примірників: 3

45.28я73
Г14

Гайченко, В. А.

Екологія тварин : навч. посіб / В. А. Гайченко, Й. В. Царик ; НУБіП. – Херсон : Олді-плюс; К. : Ліра-К, 2012. – 231, [1] c.: рис.,. – ISBN 978-966-2393-55-2 : 65.00 грн. (в паліт.)
1. Екологія тварин – Навчальні посібники

Розглядаються фундаментальні проблеми екології тварин як важливої складової загальної екології. Викладені основні механізми і закономірності стійкого існування угруповань тварин та їх зв"язки в екосистемах.

Примірників: 6

45.33я73
О-64

Організація племінної справи : навч. посіб. / В. С. Топіха, Т. І. Нежлукченко, С. І. Луговий, В. Я. Лихач ; за ред. В. С. Топіхи ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во аграр. політики та продовольства України. – Херсон : Грінь Д. С., 2012. – 262, [2] c.: табл.. – ISBN 978-966-2393-60-6 : 50.00 грн. (в паліт.)
1. Племінна справа – Організація – Навчальні посібники для вузів

У посібнику викладена система ведення селекційно-племінної роботи в Україні, організаційно-правові основи згідно вимогам Закону України "Про племінну справу", відображена організація племінної справи в якісному удосконаленні сільськогосподарських тварин. Наведено основи великомасштабної селекції у тваринництві, суб"єкти з племінної справи, а також організація та особливості бонітування тварин різних видів, принципи складання селекційно-племінного плану, значення організації виставок, аукціонів, реклами сільськогосподарських тварин, основні вимоги і положення щодо апробування селекційних досягнень, ознайомлення з системою ідентифікації та реєстрації тварин в Україні.

Примірників: 3

45/46я5
Н34

Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. Вип. 3. Ч. 1 / [редкол.: Р. Й. Кравців (голова), та ін.] ; М-во агропромислового комплексу України. – Львів, 1999. – 258 c.: табл.. – ISBN 966-559-105-3 : 10.00 грн. (в обклад.)
1. Сільське господарство – Збірники наукових праць

Примірники: 1

46.0-64я73
В64

Вознюк, О. І.

Технологія виробництва молока і яловичини : метод. реком. до викон. курсових проектів для студ. із напрямку підгот. 6.090102 "Технологія вир-ва і перероб. прод. тваринництва" / О. І. Вознюк, О. І. Скоромна ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2013. – 54 c.: табл.. – 20.00 грн. (в обклад.)
1. Виробництво молока – Технологія – Методичні рекомендації
2. Виробництво яловичини – Технологія – Методичні рекомендації

Примірників: 1

46.0-64я73
С44

Скоромна, О. І.

Технологія виробництва молока і яловичини : метод. вказ. для лабораторних занять студ. денної форми навчання за напрямом підгот 6.090102 "Технологія вир-ва і перероб. прод. тваринництва" / О. І. Скоромна, О. І. Вознюк ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2013. – 110 c.: табл.. – 20.00 грн. (в обклад.)
1. Виробництво молока – Технологія – Методичні вказівки для вузів

Примірників: 1

47.1
П59

Порадник єгеря / уклад. І. М. Шейгас, М. В. Шадура, А. М. Шадура [та ін.]. – Харків : Нове слово, 2010. – 189, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-617-568-017-3 : 20.00 грн. (в паліт.)
1. Лісівництво

Висвітлено питання з історії мисливства, мисливського законодавства, техніки безпеки та забезпечення її єгерською службою, боротьби із браконьєрством і хижаками, упорядкування мисливських угідь. Наведено характеристику основних видів мисливських тварин і слідів їхньої життєдіяльності, біотехнічних прийомів, методів обліку мисливської фауни, мисливських собак, мисливської зброї та спорядження, мисливських трофеїв. Приділено увагу хворобам мисливських тварин.

Примірників: 1

47.1я73
В19

Василевський, О. Г.

Практикум з мисливствознавства для студ. спец. 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство" / О. Г. Василевський, Ю. А. Єлісавенко ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2013. – 76 c.: схеми, табл.. – 10.00 грн. (в обклад.)
1. Мисливствознавство – Практикум для вузів

Примірників: 2

 47.2я73
О-75

Основи рибоохорони: Практикум : навч. посіб. для вузів / І. А. Лобанов, Ю. В. Пилипенко, П. Г. Шевченко [та ін.]. – Херсон : Грінь Д. С., 2011. – 355, [1] c.: табл., рис.. – ISBN 978-966-2660-25-8 : 85.00 грн. (в паліт.)
1. Рибоохорона – Навчальні посібники для вузів

Примірників: 3

60.83я73
Б93

Бутенко, Н. Ю.

Тренінг управлінських компетенцій : [навч. посіб.] / Н. Ю. Бутенко, А. Є. Черпак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2011. – 444, [4] c.: табл., схеми. – ISBN 978-966-483-501-2 : 40.00 грн. (в паліт.)
1. Управління персоналом – Компетентність кадрів – Тренінги – Навчальні посібники для вузів
2. Управлінська діяльнісь – Компетентність кадрів – Навчальні посібники для вузів

У посібнику розкриваються теоретико-методичні засади реалізації управлінських функцій; особливості поведінки людей та груп в організаціях,висвітлюються умови та чинники реалізації управлінських функцій, пропонуються методики та практичні підходи управління поведінкою людей. Посібник містить методичні рекомендації з питань організації та проведення управлінського тренінгу, методичну схему його проведення та методичні рекомендації щодо роботи та виконання завдань на тренінгу. До теоретико-методичних матеріалів у посібнику дається комплекс вправ для  самопідготовки,самопізнання та завдання для індивідуальної та групової роботи.

Примірників: 1

65я5
Н-34

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Вип. 181. Ч. 1 / [ред. кол.: Д. О. Мельничук (відп. ред.) та ін.]. – К. : НУБіП, 2013. – 226, [1] c.. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес). – 25.00 грн. (в обклад.)
1. Економіка – Збірники наукових праць

Примірників: 1

65я5
В53

Вісник аграрної науки Причорномор"я : наук. журн.. Вип. 2 (72) / [редкол.: О. В. Шебанін (голова), та ін.] ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2013. – 223 c.: схеми, табл., граф.. – 30.00 грн. (в обклад.)
1. Економіка – Збірники наукових праць
2. Сільське господарство – Збірники наукових праць

Примірників: 1

 65я5
З-41

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Вип. 81. Ч. 2 : Економіка / [редкол. О. О. Непочатенко (відп. ред.), та ін.] ; М-во аграр. політики та продовольства України. – Умань, 2012. – 475, [1] c.: табл.. – 30.00 грн. (в обклад.)
1. Економіка – Збірники наукових праць

Примірників: 1

65.050.214я73
М50

Менеджмент: прийняття управлінських рішень. Практикум : навч. посіб. / О. В. Щербина, А. В. Вакуленко, М. Ю. Кужель, В. В. Сироватко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2011. – 187, [3] c.. – ISBN 978-966-483-468-8 : 20.00 грн. (в обклад.)
1. Прийняття управлінських рішень – Менеджмент – Практикум для вузів

Практикум містить методичне забезпечення тренінгу "Прийняття управлінських рішень" та комплект ситуаційних вправ з дисципліни "Менеджмент". Навчальний посібник дозволить підвищити якість та вмотивованість роботи студентів під час вивчення дисципліни, сприятиме засвоєнню ними набутих знань і вмінь, їх систематизації та узагальненню.

Примірників: 1

65.050.214я73
Ш67

Школа, І. М.

Інноваційний менеджмент : навч. посіб. для студ. вузів / І. М. Школа, І. В. Бутирська. – Чернівці : Книги-XXI, 2010. – 311, [1] c.: табл.. – ISBN 978-966-2147-88-9 : 30.00 грн. (в обклад.)
1. Інноваційний менеджмент – Навчальні посібники для вузів

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми курсу "Інноваційний менеджмент", який входить до навчального плану підготовки спеціалістів і магістрів зі спеціальності "Менеджмент організацій".

Примірників: 1

65.052я43
Ф59

Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. : спец. вип. / [ред. кол А. М. Мороз, Л. М. Кіндрацька, А. М. Нікітін та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2012. – 306, [1] c.. – 40.00 грн. (в обклад.)
1. Економіка – Збірники наукових праць

Примірників: 1

65.053я73
Г16

Галушкіна, Т. П.

Екологічний менеджмент та аудит : навч. посіб. / Т. П. Галушкіна, Л. М. Грановська, Р. А. Кисельова. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 455, [1] c.: табл.. – ISBN 978-966-2393-94-1 : 95.00 грн. (в паліт.)
1. Екологічний менеджмент – Навчальні посібники для вузів
2. Екологічний аудит – Навчальні посібники для вузів

Пропонований навчальний посібник відповідає робочій навчальній програмі з дисципліни "Екологічний менеджмент та аудит" для підготовки фахівців з напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишьного середовища та збалансоване природокористування". В навчальному посібнику увага приділяється теоретичним і практичним питанням з запровадження екологічного менеджменту та аудиту на підприємствах господарсько-виробничого комплексу України, а також проаналізоване існуюче законодавчо-нормативне забезпечення цього комплексу.

Примірників: 5

 65.23я73
П37

Планування і контроль діяльності підприємства : навч. посіб. / М. В. Свіщов, А. П. Гречан, М. П. Денисенко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спрорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К. : КНУТД, 2013. – 30.00 c.: табл.. – ISBN 978-966-8276-83-5 : 30.00 грн. (в обклад.)
1. Планування діяльності підприємств – Навчальні посібники для вузів

 Навчальний посібник складається зі вступу і трьох розділів. В них розкривається зміст та дається характеристика розділів тем, що формують програму курсу "Планування і контроль діяльності підприємства".

Примірників: 1

65.290.216я73
Ш35

Швиданенко, Г. О.

Оптимізація бізнес-процесів : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, Л. М. Приходько ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2012. – 487, [1] c.: схеми, табл.. – ISBN 978-966-483-457-2 : 40.00 грн. (в паліт.)
1. Бізнес-процеси – Оптимізація – Навчальні посібники для вузів

У навчальному посібнику послідовно та логічно викладено теоретичні, методичні й практичні питання формування та організації системи бізнес-процесів на підприємстві, рекомендації щодо її інтеграції до загальної системи управління, підвищення гнучкості, адаптивності й конкурентоспроможності підприємства в умовах динамічного ринкового та клієнто-орієнтованого середовища.

Примірників: 1

65.290я43
Ф79

Формування ринкової економіки : зб. наук. пр.. спец. вип. : Економіка підприємства: теорія та практика / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2012. – 40.00 c.: табл.. – ISBN 978-966-483-697-2 : 40.00 грн. (в обклад.)
1. Економіка підприємств – Збірники наукових праць

Примірників: 1

 65.37я5
Е45

Економіка транспортного комплексу : зб. наук. пр.. Вип. 19 / [ред. кол.: В. Г. Шинкаренко (голова) та ін.] ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2012. – 111, [1] c.: табл.. – 20.00 грн. (в обклад.)
1. Економіка – Збірники наукових праць

Примірників: 1

65.37я5
Е45

Економіка транспортного комплексу : зб. наук. пр.. Вип. 20 / [ред. кол.: В. Г. Шинкаренко (голова) та ін.] ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2012. – 159, [1] c.: табл.. – 20.00 грн. (в обклад.)
1. Економіка – Збірники наукових праць

Примірників: 1

 65.37я5
Е45

Економіка транспортного комплексу = Economics of the transport complex : зб. наук. пр.. Вип. 21 / [ред. кол.: В. Г. Шинкаренко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2013. – 224, [2] c.: табл.. – 25.00 грн. (в обклад.)
1. Економіка – Збірники наукових праць

Примірників: 1

65.43-21я73
Ш67

Школа, І. М.

Менеджмент туризму : підручник / І. М. Школа, О. П. Корольчук. – Чернівці : Книги-XXI, 2011. – 463, [1] c.: табл., граф.. – ISBN 978-617-614-003-0 : 30.00 грн. (в паліт.)
1. Менеджмент – Туризм – Підручники для вузів

У підручнику розкриваються основні поняття туризму, види, засоби, методи і форми туристичної діяльності; наведена характеристика міжнародних, регіональних та національних туристичних організацій; аналізуються різні аспекти туризму (мотивація туристичних поїздок, формування туристичного продукту і його ціни); розглядається вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на ефективність діяльності туристичного підприємства, стратегія діяльності і розвитку туристичної галузі,менеджмент і маркетинг туризму, еволюція розвитку міжнародного туристичного ринку.

Примірників: 1

65.049(4УКР-4ВІН)
М13

Мазур, А. Г.

Розвиток соціально-економічного потенціалу: регіональний аспект : монографія / А. Г. Мазур, М. П. Салтан ; ВНАУ. – Вінниця : Планер, 2012. – 292, [2] c.: табл., схеми, діагр.. – ISBN 978-966-2337-52-5 : 30.00 грн. (в обклад.)
1. Соціально-економічний розвиток – Монографії

У монографії досліджується науково-теоретичні та методологічні засади розвитку соціально-економічного потенціалу в регіональному розрізі. Автори акцентують увагу на особливостях формування соціально-економічного потенціалу регіону, аналізуються тенденції розвитку соціально-економічного потенціалу регіону, наводять структурно-динамічну характеристику розвитку регіону, пропонують нові підходи до механізму ефективного формування та використання соціально-економічного потенціалу регіону.

Примірників: 30

65.9(4УКР)32-03я73
Т66

Третяк, А. М.

Історія земельних відносин і землеустрою в Україні : навч. посіб. для студ. вузів / А. М. Третяк, Т. М. Прядка, І. Г. Колганова. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 350, [2] c.: табл.. – ISBN 978-966-2393-87-3 : 65.00 грн. (в паліт.)
1. Земельні відносини – Історія – Україна – Навчальні посібники для вузів
2. Землеустрій – Історія – Україна – Навчальні посібники для вузів

 Висвітлено актуальні проблеми історії земельних відносин і землеустрою в Україні у феодально-кріпосну епоху і в період зародження капіталізму, селянської реформи 1861 року, столипінської реформи 1906-1917рр., в Радянській Україні, особливості земельних реформ на Буковині, Галичині та Закарпатті. Розкрито історію земельних відносин і землеустрою у період незалежності України.

Примірників: 5

65.9(4УКР)325.1
У67

Управління інноваційним розвитком цукробурякового виробництва : монографія / А. В. Найда, М. П. Сахацький , І. С. Найда [та ін.]. – Одеса, 2013. – 220 c.: рис., табл. – ISBN 978-966-2710-26-7 : 22.00 грн., 40.00 грн. (в обклад.)
1. Цукробуряковий комплекс – Управління – Інноваційний розвиток – Монографії

В монографії розкрито теоретико-методичні основи управління інноваційним розвитком цукробурякового виробництва в частині сутності та особливостей даного соціально-економічного явища, проблем розвитку відносин власності та екологізації виробничо-господарської діяльності аграрного сектора, становлення соціоекономіки в аграрних господарюючих суб"єктах.

 Примірників: 2

66.69(4УКР)
М33

Матвієнко, П. В.

Як захистити незалежність України / П. В. Матвієнко. – К. : Наук. думка, 2006. – 205, [3] c.: фото. – ISBN 966-00-0565-2 : 10.00 грн. (в обклад.)
1. Політичні партії

Примірників: 1

67я73
Г32

Гель, А. П.

Правознавство : прогр. навч. дис. для бакалаврів за напрямками підгот. 6.090102 "Технологія вир-ва і перероб. продукції тваринництва", 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / А. П. Гель, О. П. Письменна ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2013. – 23, [1] c.: табл.. – 3.00 грн. (в обклад.)
1. Правознавство – Навчальні програми

 Примірників: 35

67я73
Г32

Гель, А. П.

Правознавство : прогр. навч. дис. для бакалаврів за напрямком підгот. 6.090101 "Агрономія" / А. П. Гель, Т. К. Оверковська ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2013. – 23, [1] c.: табл.. – 3.00 грн. (в обклад.)
1. Правознавство – Навчальні програми

Примірників: 35

67.5я73
О-75

Основи стандартизації та сертифікації : підруч. для студ. вузів / О. М. Величко, В. Ю. Кучерук, Т. Б. Гордієнко, В. М. Севастьянов ; за ред. О. М. Величка ; М-во освіти, і науки, молоді та спорту України, ВНТУ. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 362, [2] c.: табл., схеми. – ISBN 978-966-2393-82-8 : 65.00 грн. (в паліт.)
1. Стандартизація – Підручники для вузів
2. Сертифікація продукції – Підручники для вузів

Підручник містить матеріал стосовно основних понять стандартизації, сертифікації, оцінки відповідності та акредитації,методологічних основ стандартизації, її теоретичної бази, стандартизації та сертифікації на міжнародному, рігіональному та національному рівні. Подані питання організації робіт зі стандартизації, стандартизації як елементу забезпечення якості продукції, сертифікації продукції, оцінки відповідності та акредитації, систем управління якістю. У підручнику викладений базовий навчальний матеріал з використанням сучасних міжнародних документів з питань стандартизації, сертифікації та оцінки відповідності, національну законодавчу, нормативно-правову і нормативну базу.

Примірників: 5

67.9(4УКР)300я2
Д36

Державні нагороди та нагороджені в Україні : енцикл. вид. / уклад. О. М. Войналович. – К. : Новий час, 2012. – 150.00 c.: фото. – ISBN 978-966-97279-0-9 : 150.00 грн. (в пер.)
1. Державні нагороди – Енциклопедії

Енциклопедичне видання "Державні нагороди та нагороджені в Україні" інформує громадськість про розвиток нагородної справи а країні, діяльність Президента України щодо нагородження державними нагородами України, а також широко висвітлює досягнення осіб, відзначених ними.

Примірників: 1

67.9(4УКР)304
П35

Письменна, О. П.

Цивільне право України. (Особлива частина) : прогр. навч. дисципліни для студ. напряму підготов. 6.030402 "Правознавство" / О. П. Письменна, А. П. Гель ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – 37 c.. – 5.00 грн. (в обклад.)
1. Цивільне право – Україна – Навчальні програми для вузів

Примірників: 3

67.9(4УКР)304
П35

Письменна, О. П.

Цивільне право України : прогр. навч. дисципліни для студ. заочної форми навчання для магістрів спец. 8.18010005 "Екологічна політика і право" / О. П. Письменна, А. П. Гель ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – 66 c.. – 5.00 грн. (в обклад.)
1. Цивільне право – Україна – Навчальні програми для вузів

Примірників: 4

67.9(4УКР)304.2
П32

Письменна, О. П.

Договірне право : прогр. навч. дис. для студ. спец. 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування 7.03030104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування / О. П. Письменна, Т. К. Оверковська ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – 32, [2] c.. – 5.00 грн. (в обклад.)
1. Договірне право – Навчальні програми для вузів

Примірників: 3

67.9(4УКР)305
М48

Мельничук, О. Ф.

Господарське право України : прогр. навч. дисципліни для студ. напряму підготов. 6.030402 "Правознавство" / О. Ф. Мельничук, Н. М. Опольська ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця, 2013. – 19 c.: табл.. – 3.00 грн. (в обклад.)
1. Господарське право – Україна – Навчальні програми для вузів

Примірників: 3

67.9(4УКР)305
М48

Мельничук, О. Ф.

Господарське право України : метод. вказівник до викон. курсової роботи для бакалаврів напряму підготов. 6.030.402 "Правознавство" у внз ІІ-ІV рівнів акредитації М-ва аграр. політики та продовольства України / О. Ф. Мельничук ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : Аграр. освіта, 2013. – 13 c.. – 3.00 грн. (в обл.)
1. Господарське право – Україна – Методичні вказівки для вузів

Примірників: 3

67.9(4УКР)305
М48

Мельничук, О. Ф.

Трудове право України : прогр. навч. дисципліни для студ. напряму підготов. 6.030402 "Правознавство" / О. Ф. Мельничук ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця, 2013. – 23 c.: табл.. – 3.00 грн. (в обклад.)
1. Трудове право – Україна – Навчальні програми для вузів

Примірників: 3

67.9(4УКР)305
М48

Мельничук, О. Ф.

Трудове право України : метод. вказівки до семінар. занять длястуд. напряму підготов. 6.030402 "Правознавство" / О. Ф. Мельничук ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2013. – 25 c.. – 3.00 грн. (в обклад.)
1. Трудове право – Україна – Методичні вказівки для вузів

Примірників: 3

67.9(4УКР)305
М48

Мельничук, О. Ф.

Трудове право України : метод. вказівки до викон. курсової роботи для бакалаврів напрямів підготов. 6.030.601 "Менеджмент", 6.030.402 "Правознавство" у внз ІІ-ІV рівнів акред. М-ва аграр. політики та продовольства України / О. Ф. Мельничук ; М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ. – Вінниця : Аграр. освіта, 2012. – 13 c.. – 3.00 грн. (в обклад.)
1. Трудове право – Україна – Методичні вказівки для вузів

 Примірників: 3

72я2
К78

Краснобокий, Ю. М.

Словник-довідник науковця-початківця / Ю. М. Краснобокий, К. М. Левківський ; М-во освіти і науки України, Наук-метод центр вищ. освіти. – 2-ге вид., випр. і доп.. – К. : Віпол, 2001. – 71, [1] c.. – ISBN 966-646-038-6 : 5.00 грн. (в обклад.)
1. Наука – Словники-довідники

Автори словника ставлять за мету надати допомогу тим, хто робить перші кроки в науковій роботі. У словнику наведено визначення близько 500 понять і термінів, а також тлумачення слів і словосполучень,які найчастіше вживаються в науковій термінології.

Примірників: 2

74.58
П44

Подільський державний аграрно-технічний університет / [ред.кол.: М. І. Бахмат (голова) та ін.] ; М-во аграр. політики України. – Кам"янець-Подільський, 2012?. – 26 c.: фото. – 10.00 грн. (в обклад.)


1. Освіта

Примірників: 1

74.58я4
Н73

Нові технології навчання : наук.-метод. зб.. Вип. 41 / [ред. кол. В. О. Зайчук (голова), та ін.]; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищої освіти. – К. : НМЦВО, 2005. – 256 c.: табл.. – ISBN 5-8238-0603-5 : 10.00 грн. (в обклад.)
1. Освіта – Збірники наукових праць

Примірників: 1

74.58я4
Н73

Нові технології навчання : наук.-метод. зб.. Вип. 33 / [ред. кол.: В. О. Зайчук (голова), О. Я. Савченко, М. Ф. Дмитриченко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищої освіти. – К., 2002. – 301 c.: табл., схеми. – ISBN 966-597-072-0 : 10.00 грн. (в обклад.)
1. Освіта – Збірники наукових праць

Примірників: 1

74.58я4
Н73

Нові технології навчання : наук.-метод. зб.. Вип. 68 / [ред. кол: О. П. Гребельник (голова)]. – К., 2011. – 196 c.: граф.. – 20.00 грн. (в обклад.)
1. Освіта – Збірники наукових праць

Примірників: 1

74.58я4
П78

Проблеми освіти : наук.-метод. зб.. Вип. 42 / [редкол.: В. Г. Кремень (голова), та ін.] ; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищої освіти. – К. : НМЦВО, 2005. – 238 c.: табл.. – ISBN 966-597-072-0 : 10.00 грн. (в обклад.)
1. Освіта – Збірники наукових праць

Примірників: 1

74.58
С78

Статистично-аналітичні дослідження діяльності аграрних вищих навчальних закладів за 2011 рік (у таблицях, графіках, діаграмах) / ред. В. М. Ганганов, Т. Д. Іщенко ; М-во аграр. політики та продовольства України, Наук.-метод. центр аграр. освіти. – К. : Аграр. освіта, 2012. – 80 c.: табл., граф., діагр.. – 15.00 грн. (в обклад.)
1. Аграрна освіта – Статистичне дослідження – 2011 р

Примірників: 1

74.58я4
У31

Удосконалення університетської освіти в контексті європейської інтеграції : зб. наук.-метод. пр. / ред. Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко, П. М. Заїка [та ін.] ; М-во аграр. політики України, Харків. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2006. – 223, [1] c.: табл.. – 10.00 грн. (в обклад.)
1. Освіта – Збірники наукових праць

 Примірників: 1

74.58я73
Ф79

Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів : тренінг-курс для викладачів ун-ту / [Л. О. Савенкова, Г. М. Романова, М. В. Артюшина та ін.] ; за ред. Л. О. Савенкової, Г. М. Романової ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2011. – 390, [2] c.: табл.. – ISBN 978-966-483-465-7 : 40.00 грн. (в паліт.)
1. Вища школа – Викладання у вищій школі

У посібнику розкриваються питання теорії та практики формування психолого-педагогічної компетентності викладачів вищої школи, зокрема економічного університему. Обгрунтовано структуру психолого-педагогічної компетентності викладача, відповідно до неї висвітлено підготовку викладачів у тренінговій формі. Викладено необхідний теоретичний матеріал, що лежить в основі кожного тренінгу, розкрито технології проведення занять.

Примірників: 1

74.574(4Укр-4Він)
Н12

На повну силу : До 90-річного ювілею Іллінецького державного аграрного коледжу / ред. А. Ф. Чабанюк. – докум.-довід. вид. . – Вінниця : ФОП Горбачук І. П., 2011. – 200 c.. – ISBN 978-966-2460-24-7 : 30.00 грн. (в паліт.)
1. Освіта – Вищі навчальні заклади – Україна – Вінницька область

Ця книга приурочена 90-літньому ювілею Іллінецького державного аграрного коледжу й розповідає про його багате на пам"ятні події минуле і наповнене глибоким та цікавим змістом сучасне.

Примірників: 1

86.37
Р59

Рогозин, П. І.

Чи існує загробне життя?. – Луцьк : Християнське життя, 2006. – 159, [1] c.. – ISBN 966-8481-67-4 : 10.00 грн. (в обклад.)
1. Релігія

Примірників: 1

88.4
Ч-34

Чебикін, О. Я.

Психологічні основи тренінгових технологій : монографія / О. Я. Чебикін, Т. В. Сінєльнікова ; Південний наук. центр нац. акад. пед.. наук. України. – Одеса : Лерадрук, 2013. – 229, [1] c.: табл.. – ISBN 978-966-2710-42-7 : 30.00 грн. (в обклад.)
1. Психологія – Тренінги – Монографії

В монографічній роботі розглядаються психологічні основи тренінгових технологій та підтримки майбутніх психологів до їх використання. Визначено теоретико-методологічні засади психологічних тренінгів та методичні вимоги до їх застосування. Виділено стилі тренерської діяльності фахівців, що реалізують психологічні тренінгові технології. Запропоновано систему, що дозволяє суттєво підвищити рівень підготовленості студентів-психологів до використання тренінгових технологій.

Примірників: 1

84.4УКР6-4
Ш95

Шугай, О.

Іван Багряний: нове й маловідоме : есеї, документи, листи, спогади, нотатки, факти: [в 2-х кн.]. Кн. 2 / О. Шугай. – К. : Смолоскип, 2013. – 1045, [3] c.. – ISBN 978-966-1676-52-6 : 50.00 грн. (в паліт.)
1. Художня література – Біографія – Спогади про письменників – Україна – 20 ст. – Літературно-художнє видання

До другої книги ввійшли матеріали, що висвітлюють новоульмівський період життя і творчості І. Багряного. За допомогою конкретних фактів, зокрема листів письменника до дружини та соратників і друзів, досліджено, в яких нелегких умовах було створено романи"Сад Гетсиманський", "Буйний вітер" віршовану повість"Антон Біда-герой труда" та ін.

Примірників: 1

84.4УКР6-7
С82

Сторожук, В.

Голос трави : поезії / В. Сторожук. – Городок : Бедрихів край, 2010. – 127 c.. – ISBN 978-966-8572-47-0 : 25.00 грн. (в обклад.)
1. Художня література – Поезія – Україна – 21 ст. – Збірки

Одна з провідних тем творчості Валентини Сторожук - любов до України, рідної землі, нерозривна єдність ліричної героїні з природою. Саме вона домінує в новій збірці поетеси, закликаючи всіх небайдужих людей задуматися, чого вони прийшли на світ.

Примірників: 1

81.4АНГ-923
Е61

English grammar in proverbs, sayings, idioms and quotations : практикум з граматики анг. мови для студ. 1, 2 курсів всіх ф-т / [уклад.: В. А. Тимкова, Л. А. Черниш, Т. О. Хом"яківська та ін.] ; М-во аграр. політики України, ВНАУ. – Вінниця, 2005. – 159, [1] c.. – 12.00 грн., 15.00 грн. (в обклад.)
1. Англійська мова – Практикум

Основна мета посібника з граматики англійської мови- забезпечення вдосконалення навичок правильного граматичного оформлення мовлення, розвиток його ідіоматичності, подальший розвиток лінгвістичної та комунікативної компетенції. В даному посібнику, як матеріал, використано прислів"я, поговірки та ідіоматичні вирази, що сприяє швидкому опануванню практичною граматикою англійської мови.

Примірників: 3

91.9:46.91
Б34

Бджільництво = Beekeeping : наук.-допом. бібліографічний покажч. вітчизн. та зарубіжних вид. з фондів Нац. наук. с.-г. б-ки НААН / уклад. В. А. Вергунов, Л. М. Татарчук, О. М. Опанасенко, Л. М. Савеленко ; НААН України, Нац. нак. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т бджільництва ім. П. І. Прокоповича". – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 89, [1] c.. – 9.00 грн. (в обклад.)
1. Бджільництво – Бібліографічні покажчики

Дане видання є науково-допоміжним бібліографічним покажчиком вітчизняних та зарубіжних видань з питань бджільництва, що знаходяться у фондах Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН, підготовлене з нагоди проведення ХХХХІІІ Міжнародного Конгресу Апімондії, який відбудеться у Києві з 29 вересня до 4 жовтня 2013 р.

Примірників: 5

 

Читати 9294 разів Останнє редагування Понеділок, 01 серпня 2016 11:35
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі